ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ Σχέδιο προεδρικού διατάγματος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Ο Υμηττός υπόκειται σε καθεστώς προστασίας με το π.δ. 31.8/20.10.1978. Τμήματά του διέπονται επίσης και από άλλα καθεστώτα προστασίας: Αισθητικό Δάσος Καισαριανής (π.δ. 91/22.1.1974 (ΦΕΚ 31/Α’/6.2.1974)), Καταφύγιο Άγριας Ζωής (υ.α. 38070/19772/6.5.1976 (ΦΕΚ 683/Β’/24.5.1976) και Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (υ.α. 25638/1968 (ΦΕΚ Β/669/30.11.1968)). Λόγω της αξίας των δασικών οικοτόπων, η περιοχή υπόκειται σε καθεστώς προστασίας βάσει της κοινοτικής οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 με τον τίτλο «Υμηττός, Αισθητικό Δάσος Καισαριανής – Λίμνη Βουλιαγμένης» (GR3000006). Εντός των επομένων μηνών, μεγάλο μέρος του Υμηττού, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και πεδινά τμήματα, θα τεθεί υπό τις προστατευτικές διατάξεις και της κοινοτικής οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για τα άγρια πουλιά, χαρακτηριζόμενο ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας. Επιπλέον, πολλά από τα είδη που απαντώνται στον Υμηττό προστατεύονται από το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.
2. Ο Υμηττός έχει εξαιρετική οικολογική σημασία. Η οικολογική του σημασία δεν έγκειται μόνο στην πολύ αξιόλογη βιοποικιλότητα που φιλοξενεί, ειδικά όσον αφορά τη χλωρίδα και την ορνιθοπανίδα, αλλά και στην κεντρική θέση του όρους με όλες τις κρίσιμης σημασίας οικολογικές υπηρεσίες που προσφέρει, στην Αττική.
3. Λόγω των αυξημένων πιέσεων και διαμορφωμένων καταστάσεων, κρίνεται απολύτως απαραίτητη η ενίσχυση του καθεστώτος προστασίας, μέσα από την επέκταση και επί το αυστηρότερον προστασία της Ζώνης Α και τον ορισμό περιφερειακών ζωνών με σαφείς ρυθμίσεις προστασίας. Κρίνεται επίσης απολύτως αναγκαία η ενίσχυση του ισχύοντος καθεστώτος προστασίας της περιοχής, με βάση την περιβαλλοντική νομοθεσία.
4. Το 1998, το ΣτΕ επεξεργάστηκε σχέδιο π.δ. και διατύπωσε σειρά σχολίων, τα οποία επέβαλαν σαρωτικές αλλαγές, με στόχο τη διατύπωση σαφώς αυστηρότερου καθεστώτος προστασίας. Το πρακτικό επεξεργασίας 67/1998 (ΣτΕ Ε΄) επέχει δεσμευτικό χαρακτήρα για τις σχετικές εισηγήσεις του Οργανισμού Αθήνας.
5. Το 2009, η υπηρεσία του Οργανισμού διαμόρφωσε σχέδιο νέου π.δ., το οποίο εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή κατά την 21η τακτική συνεδρίασή της, στις 26 Αυγούστου 2009. Το σχέδιο αυτό τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, κατά τη διάρκεια της οποίας υποβλήθηκε στον Οργανισμό Αθήνας πλήθος σχολίων, τα οποία εξετάστηκαν κατά τη φάση διαμόρφωσης του παρόντος.
6. Κατά τη φάση διαμόρφωσης του σχεδίου π.δ. από τον Οργανισμό, η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγήθηκε προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ παράταση της αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών για εννέα (9) επιπλέον μήνες (αρ. πρωτ. 2857/24.7.2009). Με την υπ. αριθμ. 33229/ΦΕΚ 410 ΤΑΑΠΘ/19.08.2009 απόφασή του, ο ΥΠΕΧΩΔΕ αναστέλλει την έκδοση οικοδομικών αδειών για έξι (6) μήνες. Με νέα εισήγηση της υπηρεσίας του Οργανισμού, η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την παράταση της αναστολής για ένα ακόμη έτος. Η παράταση της αναστολής εγκρίθηκε και ισχύει με την υπ. αριθμ. 7528 απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 85’ Α.Α.Π./18.03.2010).

ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Στόχοι του προτεινόμενου π.δ. είναι οι εξής:

1. Αυστηροποίηση του καθεστώτος προστασίας, τόσο για τη ζώνη απολύτου προστασίας, όσο και για την περιφερειακή ζώνη, κυρίως μέσα από τη μείωση των επιτρεπόμενων χρήσεων, την αύξηση της αρτιότητας και την κατάργηση των παρεκκλίσεων.
2. Σαφής οριοθέτηση ζωνών προστασίας, τόσο για τον ορεινό όγκο όσο και για τις πεδινές, τις δασικές και αγροτικές εκτάσεις της περιφερειακής ζώνης, καθώς και για τις περιοχές αστικού πρασίνου.
3. Καθορισμός σαφών ρυθμίσεων προστασίας που θα αντιμετωπίζουν την περιοχή ως υπό προστασία οικοσύστημα.
4. Εναρμόνιση με τις ανάγκες διαχείρισης των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης, όπως αυτές απορρέουν από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ, στης οποίας τις προστατευτικές διατάξεις υπάγεται μεγάλο τμήμα της περιοχής.
5. Σύνδεση του ορεινού όγκου με τον αστικό ιστό, κυρίως μέσω της θεσμοθέτησης και οριοθέτησης δυο μητροπολιτικών πάρκων.

Οι προτεινόμενες ζώνες είναι οι εξής:

1. Ζώνη Α – Απόλυτη προστασία της φύσης: Επιτρέπονται μόνο έργα διαχείρισης και προστασίας του οικοσυστήματος. Απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση, καθώς και η παραχώρηση δημοσίων δασικών εκτάσεων. Το ζήτημα των υπαρχουσών ραδιοτηλεοπτικών κεραιών θα ρυθμιστεί με κοινή υπουργική απόφαση.

2. Ζώνη Β – Περιφερειακή ζώνη προστασίας: Καλύπτει τις προτεινόμενες από την αρχική εισήγηση της υπηρεσίας ζώνες Β1, Β2 και Β3 (με εξαίρεση την περιοχή των Ιλισίων). Επιτρέπονται ήπιες χρήσεις, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιφερειακές ζώνες προστατευόμενων περιοχών, στις οποίες υπάρχει ανθρωπογενής δραστηριότητα. Εντός της ζώνης Β επιτρέπεται η εκπαίδευση, η γεωργία και η υπαίθρια αναψυχή. Επιτρέπεται επίσης η ανέγερση και λειτουργία ενός (1) κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης ανά δήμο, στις ανατολικές υπώρειες του Υμηττού, οι οποίες τώρα βρίσκονται εντός των ορίων των δήμων Γλυκών Νερών, Παιανίας, Κρωπίας και Βάρης. Ως ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας ορίζονται τα 40 στρέμματα, μέγιστος συντελεστής δόμησης το 0,2 και ποσοστό κάλυψης το 15%. Η διαμόρφωση χώρων υπαίθριας αναψυχής, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα της έκτασης, διέπεται από τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 66102/970/1995 (ΦΕΚ Β`330/28.4.1995) σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία. Από τα επιτρεπόμενα έργα και εργασίες της ανωτέρω απόφασης, εξαιρούνται οι περιπτώσεις 9 (κέντρα πληροφόρησης επισκεπτών) και 15 (ξύλινα λυόμενα οικήματα).

3. Ζώνη Γ – Αρχαιολογικής προστασίας: Η ζώνη αυτή καλύπτει περιοχές που υποδείχθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού κατά τη διαβούλευση του προηγουμένου σχεδίου π.δ. ως αρχαιολογικές ζώνες και καλύπτουν τις περιοχές Κάστρο, Λαμπρικά και Κίτσι του Δ. Κρωπίας. Στη ζώνη Γ επιτρέπεται μόνο η γεωργική χρήση, η οποία κρίθηκε από το ΥΠΠΟΤ ως συμβατή με τον χαρακτήρα της περιοχής.

4. Ζώνη Δ – Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή (Δ1) και Ιλισίων (Δ2): Η Ζώνη Δ συγκροτείται από τμήματα που περιλαμβάνονται στα όρια της Ζώνης Β του π.δ. 544/78 του όρους Υμηττού.

Το παρόν σχέδιο π.δ. βασίστηκε στο στόχο της μεγαλύτερης και πιο άμεσης δυνατής προστασίας και αξιοποίησε στοιχεία, δεδομένα και προτάσεις της εισήγησης της Υπηρεσίας προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας σχετικά με το θέμα.

Στα προτεινόμενα άρθρα περιλαμβάνονται για τη Ζώνη Δ1-Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή: Ο ορισμός, η οργάνωσή του σε δύο ζώνες (Πυρήνας και Περιφερειακή Ζώνη Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον Αστικό Ιστό), η οριοθέτηση του Πυρήνα συνοδευόμενη από τις επιτρεπόμενες χρήσεις στα υπάρχοντα κτίρια και την απαγόρευση ανέγερσης νέων κτιρίων, καθώς και οι χρήσεις στους ελεύθερους χώρους του, κ.ά.

Για την υλοποίηση των στόχων και των αρχών σχεδιασμού του Πάρκου, κηρύσσεται Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή (ΖΕΑ-Γουδή) βάσει του αρ. 99 παρ. 2 του ν. 1892/90 και δρομολογούνται διαδικασίες κωδικοποίησής της μέσω της εκπόνησης Σχεδίου Γενικής Διάταξης (ΣΓΔ).

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν εξειδικευμένης μελέτης του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας, πραγματοποιείται η κωδικοποίηση της Ζώνης Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) και προσδιορίζονται οι ειδικότερες χρήσεις γης, οι όροι δόμησης, τα μέτρα προστασίας και ελέγχου και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα, ώστε οι χρήσεις του Πυρήνα και της Περιφερειακής Ζώνης να συνδυάζονται αρμονικά και να εντάσσονται οργανικά στον χαρακτήρα του Μητροπολιτικού Πάρκου.

Ζώνη Δ2 (Μητροπολιτικό Πάρκο Ιλισίων): Διατυπώνεται ο στόχος προστασίας, η οργάνωση του Πάρκου σε δύο μέρη, σε Πυρήνα και Περιφερειακή Ζώνη Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον Αστικό Ιστό, ορίζεται κατ’αρχήν ο Πυρήνας στα συνεχόμενα πάρκα (Συγγρού – Ιλισίων) των Δήμου Αθηναίων και Ζωγράφου και παραπέμπεται η ακριβής οριοθέτηση του Πυρήνα και η εξειδίκευση των ρυθμίσεων προστασίας σε επόμενο π.δ μετά από μελέτη του Οργανισμού Αθήνας.

Για την υλοποίηση των στόχων και των αρχών σχεδιασμού του Πάρκου, κηρύσσεται Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ιλισίων (ΖΕΑ-Ιλίσια) βάσει του αρ. 99 παρ. 2 του ν. 1892/90 και δρομολογούνται διαδικασίες κωδικοποίησής της μέσω της εκπόνησης Σχεδίου Γενικής Διάταξης (ΣΓΔ) που θα εξετάσει επίσης την πιθανή σύνδεση του Πάρκου Ιλισίων με το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή.

5. Ζώνη Ε – Ειδικές χρήσεις: Εντός αυτής είναι δυνατή η λειτουργία υφιστάμενων κοιμητηρίων, με την προϋπόθεση της τήρησης της περί νεκροταφείων ειδικότερης νομοθεσίας, της μη περαιτέρω επέκτασης στη δασική ζώνη και της πλήρους απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων εντός αυτών.

Επίσης μεταξύ άλλων:

* Η οικολογική διαχείριση και επίβλεψη της κατάστασης προστασίας του Υμηττού ανατίθεται σε φορέα, ο οποίος συνιστάται με μεταγενέστερο π.δ.

– Στη ζώνη Β εντάσσεται αδόμητη έκταση του Δήμου Ζωγράφου όπως αυτή φαίνεται στο χάρτη που συνοδεύει το παρόν ΠΔ, η οποία οριοθετείται μεταξύ των οδών Καζαντζάκη, Καμπυλαυκά, Αγ. Ελένης, Α. Παπαναστασίου, Γ. Ζωγράφου, Πλαστήρα, Ιοκάστης, Παξών, Γρ. Αυξεντίου (και ειδικότερα των επί αυτών ανοικτών οικοδομικών τετραγώνων του εγκεκριμένου σχεδίου) και της οδού-εισόδου της Πανεπιστημιούπολης.

* Στο σύνολο της προστατευόμενης περιοχής απαγορεύεται η άσκηση της θήρας και η ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων.
* Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη της υπηρεσίας του Οργανισμού, οριοθετείται ζώνη απολύτου προστασίας πλάτους 50 μ. εκατέρωθεν της κοίτης των ρεμάτων και απαγορεύεται η λειτουργία λατομείων και βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.
* Εντός οκταμήνου, οι αρμόδιες υπηρεσίες συντάσσουν από κοινού κατάλογο όλων των κριθέντων τελεσιδίκως ως παρανόμων ή αυθαίρετων κτισμάτων και τον διαβιβάζουν για τις νόμιμες ενέργειες στην Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων του ΥΠΕΚΑ.
* Καταργείται το από 31.8.78 προεδρικό διάταγμα ‘’περί καθορισμού, ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού’’ (Δ’ 544/78) και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, όπως κατά περίπτωση ισχύουν.

Λαμβάνοντας υπ΄ όψη τα προαναφερθέντα και μετά την αξιοποίηση στοιχείων, δεδομένων και προτάσεων από την Εισήγηση της Υπηρεσίας προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας σχετικά με το θέμα, η πρόταση για νέο π.δ. προστασίας του ορεινού όγκου Υμηττού έχει ως ακολούθως:

«Προστασία ορεινού όγκου Υμηττού»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. β΄ και γ΄ και 3 του ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α’)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33Α), όπως ισχύει
3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α’)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α’)
5. Το αρ. 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΕΕL 206/7/22.7.1992)
6. Το Παράρτημα 1 της απόφασης 2006/613/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
7. Τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα, όπως ισχύει
8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1, 2, 3 του ν. 3010/2002,
9. Το από 31.8.1978 προεδρικό διάταγμα «Περί καθορισμού ζωνών ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού» (ΦΕΚ 544 Δ’), όπως τροποποιήθηκε με το από 27.3.1981 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 167 Δ’).
10. Την υπουργική απόφαση 66102/970/1995 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία χώρων διημέρευσης και υπαίθριας αναψυχής στα δάση και τις δασικές εκτάσεις της χώρας» (ΦΕΚ Β`330/28.4.1995)
11. Την από 14 Απριλίου 2010 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας, αποφασίζουμε:

 • Η προσπάθεια για πάταξη της λαθροθηρίας είναι κάτι που πρέπει να γίνει μαζί με κινήσεις για επιμόρφωση των κυνηγών αλλά και των πολιτών. Το ζητούμενο αποτέλεσμα είναι η εξυγίανση του κυνηγιού, όχι η κατάργησή του.

  Όταν πονάει το χέρι μας τότε το γιατρεύουμε, δεν τον κόβουμε.

  Όσον αφορά τα σχόλια περί ολικής κατάργησης του κυνηγιού πέρα από άσχετα με την συγκεκριμένη διαβούλευση είναι και εκτός πραγματικότητας: και με τον κομμουνισμό διαφωνούν πολλοί πολίτες αλλά δεν βγήκαν οι υπόλοιποι να ζητήσουν την απαγόρευσή του.

  Τάσσομαι ΚΑΤΑ της απαγόρευσης του κυνηγιού στον Υμηττό που προωθείται μέσω της διαβούλευσης επειδή δεν γίνεται για ουσιαστικούς λόγους, γίνεται μόνο για λόγους φανφάρας, για να χαϊδέψει τα αυτιά από μερικούς ψευτοοικολόγους και να επιτρέψει περαιτέρω παράνομη οικοπεδοποίηση στην Αττική. Όπως έγινε και στην Πάρνηθα και στο Χαϊδάρι όπου οι παράνομοι οικοπεδοφάγοι έχτισαν όπου βρήκαν και τώρα τους ενοχλούν τα σκοπευτήρια.

 • 4 Μαΐου 2010, 08:23 | Νατάσσα

  Επιτέλους! Το κυνήγι πρέπει να απαγορευτεί οριστικά στον Υμηττό. Ο Υμηττός είναι μία από τις ελάχιστες περιοχές της Αττικής όπου οι Αθηναίοι μπορούν να κάνουν βόλτα και να έρθουν σε επαφή με τη φύση, το βουνό, την πανίδα και τη χλωρίδα του, χωρίς να διανύουν μεγάλες αποστάσεις. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνεις βόλτα με τα παιδιά σου, και, αντί να απολαμβάνεις τη φύση, να συναντάς τους κυνηγούς και τα θύματά τους! Ποιά αγάπη στη φύση δείχνει η απελευθέρωση θηραμάτων με σκοπό την εξόντωσή τους λίγο αργότερα; Ποιά αγάπη στη φύση δείχνει η καταστροφή της πανίδας της; Το ότι έτσι κινείται η αγορά (βενζινάδικα, ξενοδοχεία, pet shop λέει κάποιος) είναι παραπλανητικό. Τι σχέση έχουν τα βενζινάδικαι με τον Υμηττό; Όση βενζίνη χρειάζεσαι για να πας για κυνήγι άλλη τόση θα κάψεις για να πας για βόλτα. Και ποιός θα μείνει σε ξενοδοχείο για να κυνηγήσει στον Υμηττό; Έλεος! Όσο για τα pet shop, σιγά μην ζούνε από τους κυνηγούς. Το μόνο που μένει είναι η αγορά όπλων. Προτείνω λοιπόν όσοι αγαπούν τα όπλα και τη σκοποβολή, να διασκεδάζουν και να εξασκούνται σε ψεύτικους στόχους, και όχι σε ζωντανά πλάσματα. Ας πηγαίνουν λοιπόν στα σκοπευτήρια και ας αφήσουν τις προφάσεις.

 • Να απαγορευτεί το κυνήγι παντού σε όλη τη χώρα και για πάντα!!!
  Να κατασχεθούν τα όπλα, με αποζημίωση και να θεσπιστούν εξοντωτικές ποινές για τους παραβάτες!
  Σταματήστε να σκοτώνετε τα ζώα! αρκετούς αιώνες υπέφεραν! αφήστε τη φύση στην ησυχία της επιτέλους!
  Ευχαριστώ

 • Προστασία νοείται μόνο η απόλυτη προστασία!
  Χωρίς εξαιρέσεις και παραθυράκια!
  Ευχαριστώ!

 • 3 Μαΐου 2010, 18:36 | ΖΥΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ!!ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ!!

 • 3 Μαΐου 2010, 18:01 | ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

  ΠΡΙΝ ΔΙΑΤΑΞΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΑΤΕ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ???

 • 3 Μαΐου 2010, 18:36 | ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΕΜΕΙΣ ΣΑΝ ΚΥΝΗΓΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΙ ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ.ΟΜΩΣ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ!!!!ΓΙΑΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΕΙΜΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ????

 • 3 Μαΐου 2010, 18:44 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ!!ΕΑΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝ ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΟΥΣ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ!!!!

 • 3 Μαΐου 2010, 18:18 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕ ΟΛΟ ΑΥΤΟ!ΕΜΕΙΣ ΣΑΝ ΚΥΝΗΓΟΙ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΣ!!

 • 3 Μαΐου 2010, 18:01 | ΔΑΦΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ!

 • 3 Μαΐου 2010, 18:26 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ!ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΟΣΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΘΑ »ΠΛΙΓΟΥΝ» ΑΠΟ ΑΥΤΟ!ΤΑ PET SHOP,ΙΣΩΣ ΟΙ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ,ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΡΟΘΥΧΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΦΑΙΡΕΣ….ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ!!ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ!!

 • 3 Μαΐου 2010, 18:07 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ ΜΕ ΘΙΓΕΙ ΣΑΝ ΚΥΝΗΓΟ….ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ!!!

 • 3 Μαΐου 2010, 18:24 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΚΑΛΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΣΩΠΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΨΟΥΝ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ!!ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ!

 • 3 Μαΐου 2010, 18:45 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ.ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΑΠΡΑΚΤΟΙ ΣΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΑΣ!!ΣΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΑΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ!!

 • 3 Μαΐου 2010, 18:49 | ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ »ΕΒΑΛΑΝ» ΤΟ ΧΕΡΑΚΙ ΤΟΥΣ!!!ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ!!

 • 3 Μαΐου 2010, 18:23 | ΚΟΚΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ ΓΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ!ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΥΝΗΓΟΥΜΕ!!!ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ!

 • 3 Μαΐου 2010, 18:13 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΤΩΡΑ ΜΑΣ ΔΙΩΧΝΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ!ΕΧΕΙ ΠΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΥΤΟ Η ΑΠΛΑ ΕΧΕΙ ΠΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΧΩΜΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ ΓΑΙ ΤΑ ΔΑΣΗ???

 • 3 Μαΐου 2010, 18:44 | ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΕΙΜΑΙ ΘΥΜΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ.ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟ!!!

 • 3 Μαΐου 2010, 17:12 | ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ.ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΑΠΡΑΚΤΟΙ ΣΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΠΟΥ ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ!!!

 • 3 Μαΐου 2010, 17:16 | ΜΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ κ.ΥΠΟΥΡΓΕ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ.ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΒΑΖΕΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ.ΚΑΝΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΣΑΣ.ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΠΥ ΥΜΗΤΤΟΥ!!

 • 3 Μαΐου 2010, 17:49 | ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ κ.ΥΠΟΥΡΓΕ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ.ΜΗΝ ΖΗΤΑΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΤΕ ΣΕ ΑΠΟΔΙΟΠΟΜΠΑΙΟΥΣ ΤΡΑΓΟΥΣ.

 • 3 Μαΐου 2010, 17:53 | ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΕΙΜΑΙ ΘΥΜΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ.ΝΤΡΟΠΗ!!!!!

 • 3 Μαΐου 2010, 17:06 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ,ΜΕ ΘΙΓΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΙ ΤΗΝ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΟΥ!

 • 3 Μαΐου 2010, 17:36 | ΔΑΦΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

  ΤΩΡΑ ΜΑΣ ΔΙΩΧΝΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ!ΕΧΕΙ ΠΑΤΗΣΕΙ ΔΑΣΟΣ Η ΧΩΜΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ κ.ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ?

 • 3 Μαΐου 2010, 17:01 | ΠΑΦΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΠΡΙΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΦΡΟΝΤΙΣΑΤΕ ΝΑ »ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ» ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Η ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ??

 • 3 Μαΐου 2010, 08:52 | ΚΟΛΛΙΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Κυρία μου.
  Είστε ανίκανη να προστατέψετε αυτό που για εμάς αποτελεί πηγή ζωής και είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ύπαρξη μας , αφού γεννηθήκαμε και παραμένουμε εδώ σε πείσμα της κάθε Κυρίας Μπιρμπίλη , που με τις ψευτοοικολογικές της ανησυχίες προσπαθεί να μας απομακρύνει , από αυτό που εμείς αγαπήσαμε , μεγαλώσαμε μαζί του , και το προστατεύουμε σαν να είναι κομμάτι της οικογένειάς μας .
  Με την απαγόρευση του κυνηγίου στην περιοχή ανοίγει εύκολα ο δρόμος για την μετατροπή του Υμηττού από βουνό σε αυτοκινητόδρομο εξυπηρετώντας τα σχέδια της οικονομικής ολιγαρχίας , και είναι ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα αφού οι προνομιούχοι κυνηγοί μέλη της οικονομικής ολιγαρχίας που πρόσκεινται στο ΠΑΣΟΚ , προτιμούν να κυνηγούν σε περιοχές εκτός Ελλάδος , διότι το εισοδήματα τους από την διαπλοκή , τους το επιτρέπει , σε εποχές χρεοκοπίας της πατρίδας.
  -Σας πληροφορώ επειδή δεν το γνωρίζετε ότι
  1) τα είδη των πουλιών που αναφέρετε και λαμβάνετε ως πρόσχημα για να καταστρέψετε τον Υμηττό , ενδημούν στην περιοχή την εποχή της απαγόρευσης του κυνηγίου , και δεν αποτελούν τμήμα της θήρας των κυνηγών.
  2) πολλά από τα πουλιά που αναφέρετε δεν αποτελούν τμήμα της κυνηγετικής λείας λόγω μεγέθους.
  3) κάποια είδη από αυτά που αναφέρεται έχουν εξαφανιστεί από την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων εδώ και δεκαετίες.-( τα περισσότερα από αυτά δεν ενδιέφεραν τους κυνηγούς)-.
  4) Τα θηράματα που ενδημούν στον Υμηττό είναι προϊόντα της προσπάθειας που καταβάλει ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κορωπίου , ο οποίος έχει δημιουργήσει εκτροφείο θηραμάτων στην περιοχή Σέσι από το 1992.
  – Παράλληλα αν επεσκέφθητε την περιοχή , – (πολύ αμφιβάλω αν γνωρίζετε που βρίσκεται)-, θα δείτε τα άμεσα μέτρα πυρασφάλειας που έχει εγκαταστήσει στην περιοχή ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κορωπίου καθώς και τις ομάδες περιφρούρησης , που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή χειμώνα καλοκαίρι , και οι οποίες δεν σας έχουν δει ποτέ στο βουνό ούτε εσάς ούτε αυτούς που σας έβαλαν να νομοθετήσετε κατά αυτόν τον τρόπο , χωρίς καν να μας ρωτήσετε λες και εμείς δεν υπάρχουμε για το Ελληνικό κράτος.
  – Αν πράγματι σας ενδιαφέρει η προστασία του Υμηττού , οφείλετε να συζητήσετε με την Κυνηγητική Συνομοσπονδία Ελλάδος , καθώς και με όλους τους άλλους φορείς που ασχολούνται με την προστασία του Υμηττού και όχι μόνο με αυτούς που πέταξαν μερικές οχιές στο βουνό και μετά εξαφανίστηκαν.
  Αν πράγματι σας ενδιαφέρει η προστασία του Υμηττού , –( πράγμα το οποίο δεν σας ενδιαφέρει , είμαστε όλοι σίγουροι για αυτό , ξέρουμε ότι σας ενδιαφέρει να χορτάσετε τις τράπεζες ,τις εργολαβάρες και τους λοιπούς διαπλεκόμενους) -, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε την περιοχή μας , του οινοπνεύματος που λένε οι Αθηναίοι να δείτε και να συζητήσετε μαζί μας , και αν ο στόχος σας είναι οικολογικός , που ξέρετε μπορεί και να ξαναεπιτρέψετε το κυνήγι στην περιοχή και την αδιάλειπτη παρουσία μας στο βουνό.

 • 2 Μαΐου 2010, 23:17 | Tίνα Σταθοπούλου

  Επιτέλους μια υπουργός που στηρίζει τον πολιτισμό και εξέλιξη του ανθρωπίνουν είδους. Ας σταματήσει το κυνήγι όχι μόνο στον Υμηττό, αλλά και σε ολόκληρη την Αττική και την Ελλάδα.
  Επ’ ευκαιρία, έχοντας μια πολύ άσχημη εμπειρία για την ασυδοσία του κυνηγιού στην Ελλάδα η οποία ακολουθήθηκε από επώνυμη καταγγελία στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης τον Απρίλιο του 2009, χωρίς επιπτώσεις για τους υπεύθυνους, σας αποστέλνω επιστολή που είχαμε στείλει σε ΜΜΕ με τον συζυγό μου ένα χρόνο πριν, χωρίς όμως καμία αλλαγή στο καθεστώς των κράτος εν κράτει κυνηγών.

  «Μετά από επιστολή μας προς τα Υπουργεία Τουρισμού, Δημοσίας Τάξης, Δικαιοσύνης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και σε συγκεκριμένα ΜΜΕ (http://www.in.gr/news/Reviews/placeholder.asp?lngReviewID=829017&lngChapterID=878636&lngItemID=1008613) σχετικά με την απίστευτη ασυδοσία του κυνηγιού στο νησί της Ζακύνθου, οι εξής απαντήσεις δόθηκαν στην εφημερίδα «Ημέρα», από το το Νομάρχη Ζακύνθου Διονύση Γάσπαρο και τον πρόεδρο του κυνηγετικού συλλόγου Ζακύνθου Διονύση Μακρή σχετικά με το θέμα:
  (http://www.imerazante.gr/imera/news/detail.php?ID=16207)
  “Δεν είμαι αρμόδιος”

  Στο δημοσίευμα, άμεση ήταν η αντίδραση του νομάρχη, Διονύση Γάσπαρου, που υποστήριξε ότι θα αναζητήσει κατ’ αρχήν την ταυτότητα των δύο ατόμων και αν όσα αναφέρουν στηρίζονται σε πραγματικά γεγονότα. “Επειδή αναφέρονται στο νομάρχη, αν παρατήρησαν κάτι μη σύννομο και επειδή με εμπλέκουν, θα μπορούσαν να επισκεφθούν τη νομαρχία ή να με αναζητήσουν για να δοθούν εξηγήσεις”, υποστήριξε ο ίδιος.

  Με δηλώσεις του στην “Ημέρα”, επεσήμανε ότι θα δώσει απάντηση μέσω της ιστοσελίδας της νομαρχίας στο διαδίκτυο, αναζητώντας παράλληλα τους καταγγέλλοντες. Επεσήμανε, ότι πρόκειται για θέμα που “δεν έχει αρμοδιότητα ο νομάρχης”, υπογραμμίζοντας πως του “φορτώνουν θέματα” χωρίς να εμπλέκεται. “Η κυνηγετική περίοδος αρχίζει τον Αύγουστο, τελειώνει το Μάρτιο και ορίζεται, από το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης”, ανέφερε , καταλήγοντας πως δεν έχει δεχτεί για το θέμα καμία καταγγελία.

  “Δεν πρόκειται να το απαγορεύσουμε εμείς”
  Σκληρή ήταν η αντίδραση του προέδρου του κυνηγετικού συλλόγου, Διονύση Μακρή, κάνοντας λόγο για ανακρίβειες και ψεύδη. “Εγώ δεν μπορώ να απαγορεύσω το κυνήγι. Αυτό δεν συνέβη ούτε το 1982 που ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις. Από τότε ως και σήμερα αυτή την περίοδο, στη Ζάκυνθο κυνηγάμε”, τόνισε.

  Χαρακτήρισε ψέματα τις αναφορές για τα Στροφάδια, υπογραμμίζοντας ότι τα νησιά φυλάγονται τα τελευταία 10 χρόνια και κανείς δεν προσεγγίζει εκεί, ενώ σε σχέση με τις ημέρες του κυνηγιού υπογράμμισε πως τα θηράματα είναι λίγα και μόνο φέτος υπήρξε ορισμένη δραστηριότητα και όχι όλες τις μέρες. “Για τρία χρόνια, λόγω και των καιρικών συνθηκών δεν υπήρχε καθόλου δραστηριότητα”, υποστήριξε, προσθέτοντας πως τα μοναδικά είδη που μπορούν να κυνηγήσουν οι ζακυνθινοί είναι τα τρυγόνια και ο λαγός που προστατεύεται, εφόσον δεν υπάρχουν άλλα θηράματα.

  Στάθηκε και στην οικονομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται λόγω κυνηγιού, υποστηρίζοντας ότι απ’ αυτό συντηρούνται δεκάδες καταστήματα με κυνηγετικά είδη, καφενεία στα χωριά, αλλά και συνταξιούχοι που νοικιάζουν “πόστα” στο Κερί και το Βασιλικό.
  “Το κυνήγι τον Απρίλιο θεωρείτο παλαιότερα γιορτή. Αποτελεί για εμάς τρόπο ζωής και δεν το σταμάτησαν οι κατακτητές που βρέθηκαν κατά καιρούς στο νησί, ούτε η χούντα. Τώρα, αν θέλουν να σταματήσουμε ας αναλάβουν οι αρμόδιες αρχές. Εμείς δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό” κατέληξε.

  Οι παραπάνω ανακοινώσεις βρίσκονται σε απόλυτη αντίφαση μεταξύ τους αλλά και με τον εαυτό τους.
  Ο κ. Νομάρχης, φοβούμενος προφανώς το πολιτικό κόστος μιας ξεκάθαρης θέσης δηλώνει από τη μία οτι δεν είναι αρμόδιος για το θέμα και από την άλλη αναρωτιέται γιατί δεν τον επισκεφτήκαμε ώστε να δώσει εξηγήσεις. Αναρωτιόμαστε α) τι εξηγήσεις θα μπορούσε να δώσει κάποιος ο οποίος δεν είναι αρμόδιος και β) γιατί όταν τον καλούσαμε, εργάσιμη μέρα, δεν ήταν εκεί.

  Επιπλέον, ο κ. Νομάρχης χρησιμοποιώντας «απειλητικό» ύφος λέει οτι θα αναζητήσει τους καταγγέλοντες ώστε να διερευνήσει αν όντως συνέβη κάτι που δεν είναι σύννομο, δηλαδή εμμέσως πλην σαφώς μας λέει οτι όλα έγιναν με το γράμμα του νόμου, ενώ ο πρόεδρος του κυνηγετικού συλλόγου λέει οτι το κυνήγι αυτή την περίοδο (τον Απρίλιο) είναι παράδοση και «γιορτή» που ούτε καν η χούντα μπόρεσε να σταματήσει. Δηλαδή παραδέχεται και ευλογεί τη δράση αυτή. Μας πληροφορεί δηλαδή οτι οι κυνηγοί της Ζακύνθου είναι υπεράνω νόμου, νομαρχών, αρχών, αστυνομίας, δασοφυλακής, ακόμα και χούντας.

  Ο νομάρχης Ζακύνθου δηλαδή, (που έχει διατελέσει και πρόεδρος του κυνηγετικού συλλόγου Ζακύνθου από το 1995 έως το 1999, όπως δηλώνει στην ιστοσελίδα της νομαρχίας Ζακύνθου) ΘΕΛΕΙ να τηρήσει το νόμο αλλα δεν μπορεί, γιατί στο νησί της Ζακύνθου ίσως υπάρχουν τοπικοί νόμοι «γιορτές», οι οποίοι υπερισχύουν των νόμων του κράτους.
  Αναρωτιόμαστε τέλος πως ο πρόεδρος του κυνηγετικού συλλόγου πέρα του ότι επίσημα και εγγράφως συναινεί σε παράνομη δράση, αρνείται το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στη Ζάκυνθο όταν μόλις πρόσφατα έγινε σχετική επερώτηση στη Βουλή για τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν τα αποδημητικά πουλιά των Ιονίων νήσων (http://www.syn.gr/gr/keimeno.php?id=9906), όταν σε γνωστά κυνηγετικά περιοδικά της Ζακύνθου(π.χ., http://inzante.org/issues/16.pdf) προβάλλονται εικόνες παρανομίας (π.χ. , πολλά περισσότερα πτηνά σκοτωμένα από ότι προβλέπει ο νόμος ανά άτομο, ή κυνήγι στο χιόνι..), όταν το φιλοκυνηγετικό Έθνος (http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=13067&subid=2&tag=8400&pubid=3222763) αναφέρεται στο «πάρτυ» που στήνεται στα Στροφάδια, όταν έχουν υπάρξει μια σειρά από σχετικές εκκλήσεις και καταγγελίες της Ορνοθολογικής Εταιρείας όλα τα τελευταία χρόνια (http://www.ornithologiki.gr/gr/politiki/show_article.php?artID=276&locale=gr ) (http://www.ornithologiki.gr/gr/politiki/show_article.php?artID=337&locale=gr), όταν το Σκάι μόλις την προηγούμενη βδομάδα, Πέμπτη 23 Απριλίου 2009, προβάλλει ειδικό αφιέρωμα για την ασυδοσία του Κυνηγιού στα Ιόνια νησιά και δη στη Ζάκυνθο, όταν ο Μητροπολίτης Ζακύνθου «φωνάζει» για τους λαθροθήρες στα Στροφάδια http://www.ermisnews.gr/news/2797, όταν η Καθημερινή κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το ασύδοτο κυνήγι στα Ιόνια http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_15/04/2009_311200, όταν στην τηλεφωνική έκκλησή μας στη Δασική Υπηρεσία να έρθει στο Βασιλικό όπου γίνεται «πόλεμος» , μας ενημέρωσαν ότι δεν μπορούν καθότι ο «πραγματικός πόλεμος» γίνεται στα Στροφάδια όπου και βρίσκονταν..

  Είναι ξεκάθαρο λοιπόν α)το ότι το κράτος καθαρά αδυνατεί να εφαρμόσει
  τους νόμους της χώρας μας και της ΕΕ, β) οι τοπικές αρχές έχουν
  προσωπικά οφέλη και κανένα κόστος από το να στηρίζουν παράνομες και
  ανήθικες συμπεριφορές και γ) η Κυνηγετική Συνομοσπονδία καλύπτει με τη
  σειρά της τη λαθροθηρία και στηρίζει δηλώσεις εναντίον των κανονισμών
  της ΕΕ και εναντίον της οικολογίας.

  Και η ερώτησή του απλού πολίτη είναι η εξής: Ποιός θα προστατέψει τη
  φύση και ζώα της χώρας μας όταν η προστασία τους επαφύεται σε άτομα
  και οργανισμούς που μοναδικό τους μέλημα είναι να καταστρέψουν ή να
  αφήσουν να καταστραφεί και να πεθάνει ότι περνάει από το χέρι τους;

  Γιατί τέλος, θα πρέπει συνεχώς να ξοδεύουμε χρόνο, ενέργεια και χρήμα για να προσπαθούμε να καθορίζουμε κάθε φορά ποιό είναι το νόμιμο και ποιο το παράνομο κυνήγι, αν θα είναι τα όργανα θηροφυλακής, δασοφυλακής ή αγροφυλακής που θα προστατεύουν – πράγμα εντελώς ανέφικτο ως σήμερα – κάθε φορά τους πολίτες και τη φύση από κάποιους που νομικά δικαιούνται να σκοτώνουν για διασκέδαση; Με ποιό δικαίωμα καταπατείται το δικαίωμα της πλειοψηφίας των πολίτων να απολαμβάνουν τη φύση σε όλο της το μεγαλείο δίχως να πρέπει να υπομένουν τη βία που προκαλείται από μια μειοψηφία ατόμων οι οποίοι τη χρησιμοποιούν για διασκέδαση, βία η οποία κάποιες φορές δυστυχώς δικαιολογείται και από τους λεγόμενους «διαχειριστές της φύσης», ως απαραίτητη; Η φύση δηλαδή δεν ισσορόπησε εκατομμύρια χρόνια τώρα με τους δικούς της μηχανισμούς και περίμενε τους κυνηγούς για να ισσοροπήσει; Η πλειοψηφία των ατόμων στην Ελλάδα απεχθάνεται το κυνήγι ως δραστηριότητα, και αυτό φαίνεται από τα σχετικά petitions που κυκλοφορούν, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν ισχυροί οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες που το στηρίζουν. Το ίδιο ίσχυε κάποτε και για τη δουλεία….

 • 2 Μαΐου 2010, 22:38 | παναγιωτης

  ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ ΟΙ «ΛΑΤΡΕΙΣ» ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΗΡΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ.
  ΤΗ ΦΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΒΙΩΝΟΥΜΕ.
  ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ.
  ΔΥΣΤΗΧΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΚΟΜΑ, ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΔΕΝ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ Ο ΕΚΑΣΤΩΤΕ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ «ΠΑΙΞΕΙ» ΜΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΕΙ ΚΕΡΔΟΣ(ΩΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΨΗΦΟΥΣ).
  ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ, ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΕΩΣ, ΤΗΝ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ.
  ΦΥΣΙΚΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΟΠΟΥ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ, ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΘΗΡΕΣ, ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ (ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗ), ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ.
  ΕΚΤΟΣ ΒΕΒΑΙΑ ΑΝ ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ.

 • 2 Μαΐου 2010, 21:26 | λευτπαπου

  Το κυνήγι είναι μία ελεύθερη δραστηριότητα και με τις απαγορεύσεις δε θα μας μαντρώσετε στις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές(ρεζέρβες).
  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ
  Η ελεύθερη έκφραση μέσα από το παραδοσιακό κυνήγι είναι πηγή ζωής.

 • 2 Μαΐου 2010, 21:30 | Αλεξανδρος

  Διαφωνώ κάθετα με το προεδρίκο διάταγμα αρθρο7 παρ 3 που αφορά την απαγόρευση του κυνηγιού στον Υμηττό διότη το κυνήγη δεν αποτελεί πρόβλημα για το περιβάλλον αντιθέτως βοηθάει το περιβάλλον και το γνώριζετε πάρα πολύ καλά!

 • 2 Μαΐου 2010, 20:39 | Antonis M.

  Κυριοι εχετε αλλα πραγματα και πολυ σοβαρα μαλιστα για να ασχοληθειτε σε αυτην τη χωρα.Οχι στην απαγορευση του κυνηγιου στον Υμηττο! Το κυνηγη δεν ειναι απλως το χομπι μας αλλα ειναι μερος απο τη ζωη μας.

 • 2 Μαΐου 2010, 16:48 | Πανος Καρβελλης

  Ειμαι κάθετα αντίθετος με την απαγόρευση της θήρας στην περιοχή του Υμηττού.
  Εσείς που βρίσκεστε εκεί που βρίσκεστε ενεκα ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ οφείλετε να μην σκέφτεστε και να μην λαμβάνετε αποφάσεις με ερασιτεχνικό τρόπο.
  Ο αφορισμός και η απαγόρευση του κυνηγίου δε θα φέρει κανένα απολύτως αποτέλεσμα..Επιπλέον το πρόβλημα δεν εστιάζεται στο κυνήγι αλλά σε αυτούς που παρανομουν και εκμεταλεύονται τη φύση με άλλους τρόπους..(καταπατήσεις,παράνομη δόμηση,πυρκαγιές,ρύπανση)
  Στο κυνήγι και στους 300χιλ κυνηγούς στηριζεται μια μεγάλη κοινωνική ομάδα, ενα ς κοινωνικός ιστός (εταιρίες εισαγωγής κυνηγετικών όπλων και φυσιγγίων,μικρομάγαζα,κτηνιατροι,κλπ κλπ)
  Στους ιδιαίτερα χαλεπούς καιρούς που ζούμε κυρία Υπουργέ θα καταφέρετε να φορτώσετε χιλιάδες ελληνικές οικογένειες με άγχος και αβεβαιότητα …
  Δε σας φταιει το κυνήγι κυρίες και κύριοι …ψαχτείτε αλλού

  ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

  Φιλικά
  Π.Καρβέλλης

 • 2 Μαΐου 2010, 13:12 | ΓΑΡΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Συμφωνώ απόλυτα με την κατάργηση του κυνηγιού, κάθε ανθρώπινη παρέμβαση λειτουργεί απορυθμιστικά στο περιβάλλον. Το κυνήγι εκτός απο την βεβήλωση της αξίας της ζωής, είναι γνωστό οτι προκαλεί ανισορροπία στην βιοπικοιλία, αφενός αποδεκατίζοντας τα θηράματα και αφετέρου αποδεκατίζοντας τους φυσικούς κυνηγούς(πχ αλεπόυδες κλτ) με φόλες, παγίδες και οχι μόνο, τακτικές γνωστές στους κυνηγούς που όμως δεν δημοσιοποιούν ποτέ, το συγκεκριμένο το έχω μάθει απο γνωστούς που είναι ή ήταν κυνηγοί.

 • 2 Μαΐου 2010, 13:52 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΥΡΙΟ

  Οι κυνηγοί προστατεύουν το περιβάλλον απο τους οικοπεδοφάγους, απο τους εμπριστές και από κάθε είδους »λαμόγια» που στρέφονται κατά το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό είμαι κατά της απαγόρευσης του κυνηγίου στον Υμηττό και σε κάθε μέρος της Ελλάδος και είμαι επίσης αντίθετος σε αποφάσεις που λαμβάνονται από το Υπουργείο χωρίς την συμμετοχή των κυνηγών.

 • 2 Μαΐου 2010, 13:20 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΥΡΙΟ

  Διαφωνώ με την κατάργηση του κυνηγίου στον Υμηττό και σε κάθε άλλο μέρος της Ελλάδος, διότι οι κυνηγοί είναι οι προστάτες της φύσης. Σε κάθε ενέργεια του Υπουργείου που αφορά το κυνήγι ή το περιβάλλον πρέπει να συμμετέχουν ενεργά οι κυνηγετικές οργανώσεις, γιατί αυτές και μόνο αυτές θα παραδώσουν στις επόμενες γεννεές ένα καλύτερο περιβάλλον.

 • 2 Μαΐου 2010, 11:53 | litsa

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΟ, ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΑΚΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ. ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΕΣΤΩ ΓΙΑ 1 ΒΟΛΤΑ!!! ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΤΙ ΔΗΘΕΝ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΙΑΣΕΙ ΕΝΑ ΥΠΕΡΟΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΤΗΣΕΙ ΧΩΜΑ ΠΟΤΕ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ. ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΣ ΘΥΡΟΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ,ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ. ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ. ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ, Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΕ ΝΑ ΤΟΥ ΣΤΕΡΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΒΟΥΝΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΙΩΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ.ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΕΛΕΤΑΙΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΡΑΝΤΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΑΘΟΥΝ ΤΑ ΧΟΡΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ, ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΣΟΥΣ ΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΔΙΚΕΣ ΕΧΩ ΒΡΕΙ ΠΕΘΑΜΕΝΑ………..ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ

 • 1 Μαΐου 2010, 10:17 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ν. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
  ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

  Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διαβούλευσης για το Π.Δ. προστασίας του Υμηττού και σε ότι αφορά τους εκτός σχεδίου οικισμούς στην Γλυφάδα Αττικής, οι οποίοι σύμφωνα με την πρότασή σας εντάσσονται στην Β΄ ζώνη και ένα μικρό τμήμα των οικισμών Πολιτικών Υπαλλήλων και Καφεπωλών στην Α ζώνη σας γνωρίζω τα παρακάτω:
  Το πρώτο που πρέπει να σας επισημάνω είναι ότι οι περιοχές στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Γλυφάδας είναι α) η έκταση των μελών του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Στρατιωτικών, β) η έκταση των μελών του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Καφεπωλών ‘Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’ και γ) η έκταση των μελών του Συλλόγου Η ΠΡΟΟΔΟΣ που περιλαμβάνει τις εκτάσεις στο Γύρισμα Τερψιθέας και την Ανάληψη.
  Οι μικροϊδιοκτήτες των εκτάσεων αυτών (να ληφθεί υπ΄ όψη ότι έκαστο αγροτεμάχιο α) στην έκταση των οικοπεδούχων του Συνεταιρισμού Πολιτικών Υπαλλήλων έχει εμβαδόν 276 μέτρα, β) στην έκταση του Συνεταιρισμού Καφεπωλών έχει εμβαδόν 389 μ2 και γ) στην έκταση του Συλλόγου Πρόοδος (Γυρίσματος Τερψιθέας – Αναλήψεως) έχει εμβαδόν 200 μ2), δεν διεκδικούν ούτε σπιθαμή γης από τον Υμηττό και δεν έχουν καμιά σχέση με τον ορεινό όγκο του Υμηττού που επιδιώκεται την προστασία του. Διεκδικούν μόνο ό,τι έχουν αγοράσει με νόμιμα συμβόλαια. Οι οικιστικοί αυτοί θύλακες δεν διαφέρουν ως προς την μορφολογία του εδάφους και την κλίση σε τίποτε από την εντός σχεδίου περιοχή μάλιστα οι εντός σχεδίου δρόμοι συνεχίζουν στις εκτάσεις αυτές με την ίδια ονομασία και έχουν όλες τις δημοτικές λειτουργίες.
  Όσον αφορά το ιδιοκτησιακό – δασικό αυτό είναι λυμένο από τον χρόνο πώλησης και αγοράς των εκτάσεων, δηλαδή από τη δεκαετία του 1950, αφού οι εκτάσεις αυτές με την έγκριση, την ενεργή συμμετοχή και την τεράστια οικονομική απολαβή του Κράτους πωλήθηκαν ως αγροτικές και για οικιστική αξιοποίηση. Όταν προ τριακονταετίας ανακινήθηκε το θέμα, επιλύθηκε οριστικά και τελεσίδικα καθόσον οι εκτάσεις αυτές έχουν κριθεί δικαστικά ότι είναι ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΜΗ ΔΑΣΙΚΕΣ. Οι εκτάσεις αυτές εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες αλλά και στους οδικούς χάρτες της περιοχής (Βιβλίο ΕΛΠΑ) και είναι ρυμοτομημένες, με δρόμους, υποδομή, δίκτυα ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, με μεγάλο αριθμό κτισμάτων που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση και σε αυτά τα πρόχειρα και αμφιβόλου καταλληλότητας κτίρια, συνεπεία της ανικανότητας του κράτους να λύσει προβλήματα μένουν οικογένειες κάτω από άθλιες συνθήκες, οικοδομικά τετράγωνα, η ρυμοτομία τους δε είναι όμοια με την εντός σχεδίου περιοχή, με την οποία αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο.
  Οφείλω να ομολογήσω ότι τον χάρτη του όρους Υμηττός που αναρτήσατε στο διαδίκτυο εμφανίζει μεν τον Υμηττό, αλλά δεν παρουσιάζει την σημερινή αληθινή και πραγματική κατάσταση των παραπάνω περιοχών αυτών, για τις οποίες ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει θετικά για πάνω από τρεις δεκαετίες με αλλεπάλληλες αποφάσεις του που σας έχουν έκτοτε αποσταλεί και ζητεί απεγνωσμένα την τακτοποίησή τους με μετάθεση των ζωνών και την πολεοδομική τους ενεργοποίηση.
  Από το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος που δόθηκε σε διαβούλευση καταλαβαίνει κανείς ότι οι δημιουργοί του, ή είναι εκτός πραγματικότητας, ή εθελοτυφλούν. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Γλυφάδας έχει διορίσει διαπαραταξιακή επιτροπή με επικεφαλής τον κ. Δήμαρχο. Η επιτροπή αυτή πλαισιωμένη από αντιπρόσωπο του κ. Δημάρχου της Γλυφάδας επιδιώξαμε προ της έναρξης της διαβούλευσης και συναντήσαμε τους αρμόδιους στον ΟΡΣΑ, εκθέσαμε τις απόψεις μας, αλλά αντιμετωπίσαμε την άρνηση συνεργασίας και την αδιαφορία τους.
  Έτσι θα λυθεί το πρόβλημα που περιμένει τη λύση του για 60 ολόκληρα χρόνια;; Άραγε μήπως η διαβούλευση είναι για τα προσχήματα;
  Το πρόβλημα των μικροϊδιοκτητών αυτών είναι πολύ σοβαρό και δεν μπορεί να επιλυθεί με υπεκφυγές και έλλειψη συνεργασίας με τον κατ΄ εξοχήν αρμόδιο για την περιοχή του Δήμο Γλυφάδας. Διερωτόμαστε γιατί συνεχώς ζητάτε τη γνώμη του αρμόδιου Δήμου μας, τη στιγμή που αβασάνιστα και εκ των προτέρων όχι μόνο προτείνετε τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που σας ζητούν, αλλά και οι αποφάσεις σας ομοίως είναι αντίθετες από τις προτάσεις του.
  Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε κατά ποιο τρόπο μελετήθηκε από τον ΟΡΣΑ το θέμα και ποια η αναγκαιότητα τροποποίησης του Π.Δ. Η επιχειρούμενη ωραιοποίηση, ότι δήθεν με το Προεδρικό αυτό Διάταγμα επιδιώκεται η προστασία του Υμηττού, μόνο αληθής δεν είναι, αφού οι μικροϊδιοκτησίες αυτές δεν έχουν καμιά σχέση με τον Υμηττό και εν τέλει δεν προβλέπεται τι θα απογίνουν οι νόμιμες ιδιοκτησίες όλων αυτών των μικροϊδιοκτητών που είναι οι παραπλανηθέντες και για εξήντα ολόκληρα χρόνια κατ΄ επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση εξαπαττούμενοι από τους εκάστοτε αρμόδιους. Οι περιοχές αυτές στη Γλυφάδα μένουν πάλι στην Β’ ζώνη και ένα τμήμα της έκτασης των Πολιτικών Υπαλλήλων και των Καφεπωλών στην Α’ Ζώνη. Και αυτό που προτείνετε λύνει κάποιο πρόβλημα; Γιατί και προηγούμενα (Π.Δ 544/78) οι περιοχές αυτές έτσι ήταν. Και για ποιο λόγο να αλλάξει το Προεδρικό Διάταγμα; Για να απαιτούνται αντί για 20 στρέμματα προς οικοδόμηση που προέβλεπε η ρύθμιση του 1978 για τη Β’ ζώνη, 40 στρέμματα; Κύριοι αυτό που εξυφαίνεται είναι παιδαριώδες, το θέμα των αγροτεμαχίων εκτός Σχεδίου στη Γλυφάδα είναι σοβαρότατο και απαιτεί το ίδιο σοβαρή μελέτη και λύση. Δηλαδή μου λέτε ότι π.χ. στην έκταση του Συνεταιρισμού Πολιτικών Υπαλλήλων που έχει εμβαδόν το τμήμα που περιλαμβάνεται στην Β’ ζώνη περί τα 80 στρέμματα (αγροτεμάχια και δρόμοι) θα πρέπει να πουληθούν όλα σε δυο ιδιοκτήτες ανά 40 στρέμματα σε έκαστο ή σε ένα ολόκληρη η έκταση, να καταργηθούν οι δρόμοι, Μαυρομιχάλη, Πετμεζά, Ζαϊμη, Νικηταρά, Κονίτσης, Πορταριάς, Ομαλού, να γκρεμιστούν τα σπίτια και η υπάρχουσα υποδομή σε δίκτυα ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ για να κτιστούν εκπαιδευτήρια; ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ αφού δεν αρκεί εσείς να αποφασίσετε, αλλά πρέπει να υπάρχει και η συναίνεση των ιδιοκτητών της εκτάσεως. Αν έχετε πάρει οριστικές αποφάσεις τι την θέλετε την διαβούλευση;
  Επί πλέον η έκταση του Συνεταιρισμού Καφεπωλών επειδή έχει εμβαδόν 35 στρέμματα θα μπορέσει να οικοδομηθεί ποτέ κατά τους ορισμούς Σας; Είναι σοβαρά πράγματα αυτά;
  Αυτό που πρέπει να σας ρωτήσω είναι, γιατί όταν κτιστεί εκπαιδευτήριο ή δεν ξέρω τι σκέπτεστε ότι πρέπει να κτιστεί στη προτεινόμενη Β΄ ζώνη, προστατεύετε τάχα το περιβάλλον και αντίστοιχα το περιβάλλον δεν προστατεύεται όταν μετατεθούν οι ζώνες και ενεργοποιηθεί πολεοδομικά η μικρή αυτή περιοχή, ώστε να λυθεί οριστικά το θέμα των αυθαιρέτων στον Δήμο της Γλυφάδας;
  Πρέπει να γνωρίζετε ότι με οποιαδήποτε ρύθμιση επιδιώκετε να δράσετε πλην της μετάθεσης των ζωνών και της πολεοδομικής ενεργοποίησης των περιοχών των αγροτεμαχίων αυτών ματαιοπονείτε, οτιδήποτε δε αντίθετο κάνετε είναι άσκοπο και περιττό.
  Κύριοι-ες, αν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα των εκτός σχεδίου οικοπέδων στη Γλυφάδα, παρατήστε τα γιατί στο τέλος εκτός του ότι θα αντιμετωπίσετε την οργή των μικροϊδιοκτητών, θα γελοιοποιηθείτε.
  Είναι σαφές ότι με τις σκέψεις-προτάσεις που αναρτήσατε στο διαδίκτυο διαιωνίζεται ένα πρόβλημα, που έπρεπε να επιλυθεί με διαδικασίες κατεπείγοντος, αφού στις νόμιμες ιδιοκτησίες των περιοχών αυτών, που ζητούν τακτοποίηση, υπάρχει συνεχής άφιξη προσκολλώμενων (καλοθελητών) καταπατητών, οι οποίοι με τις για πολλά έτη παράνομες επενέργειές τους (περιφράξεις, αυθαίρετα κ.λ.π.) δημιουργούν σε βάρος των νόμιμων ιδιοκτητών και του Δήμου μη αναστρέψιμες καταστάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι τα Δημοτικά Συμβούλια της Γλυφάδας, τα οποία, με τους επικεφαλείς τους Δημάρχους από 30ετίας και πλέον αγωνίζονται για την τακτοποίηση των οικοπέδων αυτών στα ανατολικά όρια του Δήμου. Τι ζητούν με τις αλλεπάλληλες αποφάσεις τους που σας έχουν υποβληθεί αρμοδίως; Να μετακινηθούν οι ζώνες του Π.Δ. 544/1978, τόσο, ώστε να ενταχθούν στο σχέδιο τα οικοπεδοποιημένα τμήματα των εκτάσεων αυτών, που δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 400 στρέμματα (αγροτεμάχια και δρόμοι συν κοινόχρηστοι χώροι) και έτσι να οριοθετηθεί οριστικά η πόλη της Γλυφάδας με τον Υμηττό.
  Το Διάταγμα για τις Ζώνες του Υμηττού 544/1978 όπως αποδεικνύεται έγινε επί χάρτου και δεν αποτύπωνε την πραγματική υπάρχουσα τότε οικιστική κατάσταση. Είναι βέβαιο ότι διαστρέβλωνε την πραγματικότητα, αφού, ενώ οι εκτάσεις αυτές δεν έχουν καμιά σχέση με τον ορεινό όγκο του όρους Υμηττός, εντάχθηκαν στις ζώνες Υμηττού. Όμως, κανείς, ποτέ δεν εξήγησε με ποια κριτήρια τοποθετήθηκαν οι ζώνες αυτές και γιατί δεν λήφθηκε υπόψη η πραγματική οικοπεδοποιημένη κατάσταση και τα υπάρχοντα σπίτια όπου διέμενε κόσμος ή εν πάσει περιπτώσει, γιατί, αφού τα τμήματα αυτά περιελήφθησαν στις ζώνες εν συνεχεία νομιμοποιήθηκαν τα υπάρχοντα σε αυτά κτίσματα. Κατά συνέπεια και αυτοί που έκαναν τις Ζώνες αυτές και περιέλαβαν τα οικόπεδα αυτά σε αυτές, δεν μπορούσαν να μην αποδεχθούν το λάθος τους και για αυτό αμέσως το έτος 1978 και εν συνεχεία τα έτη 1983, 2004, τις αγνόησαν επιδεικτικά νομιμοποιώντας τα αυθαίρετα κτίσματα μέσα σε αυτές και παρέχοντας σε αυτά ηλεκτρικό ρεύμα και νερό. Παρά ταύτα, δυστυχώς, το διάταγμα των Ζωνών απετέλεσε τροχοπέδη για 30 ολόκληρα χρόνια στην επίλυση του προβλήματος των νόμιμων ιδιοκτησιών, που ήταν και είναι η ένταξή τους στο σχέδιο πόλεως.
  Επειδή ζούμε σε ένα συντεταγμένο κράτος με νόμους και προκαθορισμένες νομικές και δικαστικές διαδικασίες, στα εξήντα χρόνια που οι μικροϊδιοκτήτες περιμένουν την επίλυση του προβλήματός μας έχουμε λάβει όλα τα νόμιμα και δικαστικά έγγραφα που εκθέσαμε παραπάνω και τα οποία μας επιτρέπουν, όχι μόνο να ελπίζουμε αλλά και να απαιτούμε σθεναρά και με αγανάκτηση την μετάθεση των ζωνών από τα αγροτεμάχια αυτά και την πολεοδομική ενεργοποίησή τους.
  Ακούσαμε το επιχείρημα ότι το 1998 το ΣτΕ έκανε παρατηρήσεις σχετικά με την τότε μελετώμενη μετάθεση των Ζωνών, για την εν συνεχεία πολεοδομική ενεργοποίηση των περιοχών αυτών στη Γλυφάδα. Η σκέψη που εξέφρασε το ΣτΕ, ήταν, ότι δεν συμφωνεί για την μετάθεση των Ζωνών και ουδέν έτερον. Όμως έχουμε σοβαρές αμφιβολίες ως προς τις παρατηρήσεις του ΣτΕ και τούτο διότι, η απάντηση του ΣτΕ ήταν σύμφωνη με αυτά που παρουσίασε το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ και ο τότε ΟΡΣΑ. Σήμερα όμως με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας και έχουν υποβληθεί τόσο από μας όσο και από τον Δήμο Γλυφάδας στον ΟΡΣΑ και ΥΠΕΚΑ, είναι απόλυτα βέβαιο ότι το ΣτΕ θα δικαιώσει τους μικροϊδιοκτήτες και θα δεχθεί την εξαίρεση των αγροτεμαχίων αυτών από τις ζώνες που προτείνονται.
  Κατά συνέπεια, το βέβαιο είναι ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν είναι τροχοπέδη στην επίλυση του προβλήματος όπως παραπλανητικά διαδίδεται. Όταν το 1998 δεν συμφώνησε για την μετάθεση Ζωνών στη Γλυφάδα, είναι βέβαιο ότι δεν είχε υπόψη του τα πλήρη στοιχεία για την πραγματική κατάσταση, όπως αυτή αποτυπώνεται από τα τεχνικά και ηλεκτρονικά μέσα που υπάρχουν, αλλά και στις μελέτες που σήμερα έχουν γίνει και αποδεικνύουν την ανάγκη τακτοποίησης των τμημάτων αυτών με εξαίρεσή τους από τις ζώνες προστασίας του Υμηττού .
  Οι αρμόδιοι παρά την αρνητική συμπεριφορά που επιδεικνύουν στην επίλυση του προβλήματος το γνωρίζουν κάλλιστα, όμως δεν μπορούμε να ξέρουμε τους λόγους που δεν επιθυμούν την οριστική και σύμφωνα με το δίκαιο και την ηθική επίλυσή του. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε τους συλλογισμούς και τις μύχιες σκέψεις αυτών που θέλουν τις εκτάσεις αυτές, οι οποίες ενώ πουλήθηκαν για οικιστική αξιοποίηση και το κράτος εισέπραξε και εισπράττει ακόμη και σήμερα από τις συνεχείς μεταβιβάσεις, να τις μετατρέψουν σε αγρούς, στους οποίους θα επιτρέπεται η οικοδόμηση γεωργικών αποθηκών!!!!!! Και πως θα συνδυαστεί η χρήση αυτή με τα υπάρχοντα αυθαίρετα – αποκλειστικές κατοικίες, που με τις ευλογίες του κράτους αναγνωρίστηκαν και νομιμοποιήθηκαν; Αυτή τη φορά δεν πρέπει να κλείσει κανείς τα μάτια. Είναι βέβαιο αλλά και αναγκαίο να λυθεί το πρόβλημα των μικροϊδιοκτητών και των οικιστών στις παραπάνω εκτάσεις. Όλοι θέλουν προτείνουν τον τρόπο για την επίλυσή του. Ο Δήμος Γλυφάδας έχει θέσει σε προτεραιότητα την επίλυσή του. Γιατί ο ΟΡΣΑ και το ΥΠΕΚΑ ενώ έχουν όλα εκείνα τα στοιχεία την σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Δήμου Γλυφάδας και τις μελέτες που τους δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην οριστική επίλυση του προβλήματος δεν το πράττουν; Για το λόγο αυτό κοιτάξτε να δώσετε λύση στο πρόβλημα που το ίδιο το κράτος με την μέχρι σήμερα ανεύθυνη πολιτική του έχει δημιουργήσει και δυστυχώς διατηρεί.
  Για την αναγκαία ενημέρωσή σας παραθέτω τα στοιχεία για τις νόμιμες εκτάσεις που έχουν στην κυριότητά τους τα μέλη των ανωτέρω Συνεταιρισμών και Συλλόγου και είναι τα εξής:
  1. Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Στρατιωτικών έχει συσταθεί με την υπ΄ αριθμόν 42.267/1689/7-10-1949 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και λειτουργεί μέχρι σήμερα. Σκοπός του ήταν η εξεύρεση εκτάσεως, η αγορά της και η διανομή της στα μέλη του για οικιστική αξιοποίηση. Και τώρα πλέον η ένταξη των εκτός σχεδίου οικοπέδων στο σχέδιο πόλεως
  Προς τούτο αγόρασε στην περιοχή ΠΥΡΝΑΡΙ ΠΑΛΑΙΑ ΚΟΝΑΚΙΑ στη Γλυφάδα Αττικής έκταση 418,844 στρεμμάτων με το υπ’ αριθμόν 8.660/1951 συμβόλαιο του συμ/φου Αθηνών Ρήγα Γαρταγάνη που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο 1461 και αριθμό 344. Η έκταση αυτή κατατμημένη σε οικόπεδα και οικοδομικά τετράγωνα, φαίνεται στο σχεδιάγραμμα του μηχανικού Αντωνίου Παπαευθυμίου που είναι συνημμένο στο 3.416/28-4-1952 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Διονυσίου Λιβέρη, όπως αυτό συμπληρώθηκε από τον μηχανικό Κων/νο Κατσαρό με το από 24-4-1956 ρυμοτομικό διάγραμμα το οποίο έχει προσαρτηθεί στην υπ’ αριθμόν 18.487/1958 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σταματάκου, σε συνδυασμό και με το προσαρτημένο στην υπ’ αριθμόν 20.109 πράξη του ίδιου συμβολαιογράφου σχεδιάγραμμα του ίδιου μηχανικού. Για την αγορά της εκτάσεως αυτής οι δικαιοπάροχοι του Συνεταιρισμού εξασφάλισαν όλες τις από το νόμο προβλεπόμενες άδειες για την κατάτμηση και πώληση της.
  Συγκεκριμένα :
  Α) Πληρώθηκε το ειδικό τέλος εποικισμού,
  Β) Επιτράπηκε στους δικαιοπαρόχους του να πωλήσουν έκταση 460 στρεμμάτων στο Συνεταιρισμό με την υπ’ αριθμόν 103.814 της 6-6-1951 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμόν 7.948 της 7 Ιουνίου 1951 φύλλο της εν Αθήναις εκδιδομένης ημερησίας εφημερίδος «Το ΒΗΜΑ»,
  Γ) Ο Συνεταιρισμός ζήτησε και έλαβε την απόφαση 208.793/14-11-1952 του Υπουργού Γεωργίας σύμφωνα με την οποία ήρθη η απαγόρευση και επιτράπηκε στο Συνεταιρισμό να προβεί σε κατάτμηση και μεταβίβαση στα μέλη του της μείζονος εκτάσεως 418 στρεμμάτων, της σχετικής αποφάσεως δημοσιευθείσης νομίμως στην εφημερίδα ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ της 19-11-1952 το οποίο και έκανε αφού έκτοτε έχουν μεταβιβάσει στα μέλη του όλα τα αγροτεμάχια αυτά.
  Από την έκταση που αγόρασε ο Συνεταιρισμός τα 2/3 της εκτάσεώς της όπως ήταν ρυμοτομημένη εντάχθηκε στο Σχέδιο Πόλεως με το Βασιλικό Διάταγμα από 11-5-1960 ΦΕΚ 66/24-5-1960 τεύχος Δ. (μέχρι την οδό Παπαφλέσσα).
  Το υπόλοιπο τμήμα του Συνεταιρισμού που περικλείεται από τους δρόμους Παπαφλέσσα, Ανοίξεως, Καλογήρου Σαμουήλ, Ανώνυμη και Μετσόβου παρέμεινε εκτός σχεδίου μέχρι σήμερα.
  Παρά το ότι η έκταση αυτή πωλήθηκε ως αγροτική και για οικιστική αξιοποίηση και δεν υπήρξε ποτέ θέμα δασικό, το έτος 1981 αναρτήθηκαν οι δασικοί πίνακες και δασικοί χάρτες της περιοχής Γλυφάδας Αττικής και εκεί περιλήφθηκε ολόκληρη η εκτός σχεδίου έκταση του Συνεταιρισμού και έκτοτε εθεωρείτο δημόσια δασική διακατεχόμενη έκταση. Ο Συνεταιρισμός αλλά και μεμονωμένοι οικοπεδούχοι άσκησαν αντιρρήσεις κατά του δασικού κτηματικού χάρτη και πίνακα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, το οποίο με την υπ΄ αριθμόν 380/1984 απόφασή του έκρινε ότι η ολόκληρη η έκταση του Συνεταιρισμού δεν είναι ούτε δημόσια, ούτε δασική και διέταξε την διόρθωση του δασικού κτηματικού χάρτη και πίνακα.
  Το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε έφεση κατά της αποφάσεως αυτής (380/1984) και το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ΄ αριθμόν 4.437/1988 απόφασή του απέρριψε την έφεση του Δημοσίου και επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Οι αποφάσεις αυτές έκριναν τελεσίδικα και αμετάκλητα την νομιμότητα των τίτλων ιδιοκτησίας των δικαιοπαρόχων του Συνεταιρισμού.
  Τέλος η Επιθεώρηση Δασών Αττικής και Νήσων με την υπ΄ αριθμόν πρωτ. 43/1-4-91 πράξη διόρθωσης, συμμορφώθηκε προς τα διατασσόμενα από τις ανωτέρω αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών και Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διόρθωσε το προσωρινό δασικό κτηματικό χάρτη και προσωρινό δασικό πίνακα της περιοχής όσον αφορά την εκτός σχεδίου έκταση του Συνεταιρισμού, και καθόρισε τις εκτάσεις αυτές ότι είναι ιδιωτικές μη δασικές όπως ρητά στην σχετική πράξη διόρθωσης αναφέρεται.
  2. Ο Αστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Καφεπωλών ‘‘Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’’ έχει συσταθεί από το 1949 αγόρασε έκταση 350 περίπου στρεμμάτων για οικιστική αξιοποίηση α) με τα υπ΄ αριθμόν 11.764/53, 13.399/54, 13.398/54, 11.731/54, 11.250/54, συμβόλαια του συμβολαιογράφου Αθηνών Ρήγα Γαρταγάνη που έχουν μεταγραφεί έκτοτε νομίμως στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων (Τόμοι κατά σειρά 1556, 1601, 1601, 1605, 1661 και αριθμοί 485, 473, 472, 262, 472 αντίστοιχα) και β) με το υπ΄ αριθμόν 23.418/59 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Π. Κατσαϊτη και το υπ΄ αριθμόν 20.051/59 συμβόλαιο του συμ/φου Αθηνών Ρήγα Γαρταγάνη και που έχουν μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Π. Φαλήρου στον τόμο ΣΤ΄ και αριθμούς 172 και 177 αντίστοιχα. Οι δικαιοπάροχοι του Συνεταιρισμού ζήτησαν και έλαβαν άδεια άρσης της απαγόρευσης κατάτμησης και πώλησης και το τέλος εποικισμού πλήρωσαν κανονικότατα, και τέλος με Βασιλικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμόν 176 ΦΕΚ τεύχος Α 25-7-1953, έγινε άρση της αναδάσωσης σύμφωνα και με το σχέδιο το συνοδεύον ως παράρτημα το Βασιλικό Διάταγμα του 1953. Κατά συνέπεια η μεταβίβαση από τους δικαιοπαρόχους του Συνεταιρισμού ήταν έγκυρη και ο Συνεταιρισμός νομίμως απέκτησε την έκταση αυτή την οποία στη συνέχεια μεταβίβασε στα μέλη του για οικιστική αξιοποίηση.
  Παρά την ύπαρξη του ανωτέρω Βασιλικού Διατάγματος με το οποίο ήρθη η αναδάσωση για την έκταση του Συνεταιρισμού ώστε να μπορέσει να μεταβιβαστεί, το έτος 1981 αναρτήθηκαν οι δασικοί πίνακες και χάρτες της περιοχής Γλυφάδας και εκεί περιλήφθηκε η έκτασή του ολόκληρη και έκτοτε εθεωρείτο δημόσια δασική διακατεχόμενη έκταση. Ο Συνεταιρισμός άσκησε αντιρρήσεις κατά του δασικού κτηματικού χάρτη και πίνακα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, το οποίο με την υπ΄ αριθμόν 392/1984 απόφασή του έκρινε ότι ολόκληρη η έκταση του Συνεταιρισμού δεν είναι ούτε δημόσια ούτε δασική αλλά Ιδιωτική μη δασική και διέταξε την διόρθωση του δασικού κτηματικού χάρτη και πίνακα.
  Το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε έφεση κατά της αποφάσεως αυτής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, το δε Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ΄ αριθμόν 7.639/1988 ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ και ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ απόφασή του απέρριψε την έφεση του Δημοσίου και επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
  Τέλος η Επιθεώρηση Δασών Αττικής και Νήσων με την υπ΄ αριθμόν πρωτ. 36/7-3-91 πράξη διόρθωσης συμμορφώθηκε προς τα διατασσόμενα από τις ανωτέρω αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών και Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διόρθωσε το προσωρινό δασικό κτηματικό χάρτη και προσωρινό δασικό πίνακα της περιοχής όσον αφορά την μείζονα εκτός σχεδίου τότε έκταση του Συνεταιρισμού, και καθόρισε τις εκτάσεις αυτές ότι είναι ιδιωτικές μη δασικές όπως ρητά στην σχετική πράξη διόρθωσης αναφέρεται.
  Το έτος 1993 εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης του Συνεταιρισμού Καφεπωλών (Π.Δ. από 16-8-1993 ΦΕΚ 1063/1993 τ. Δ)
  Σήμερα είναι εκτός σχεδίου ως περιλαμβανόμενα στις ζώνες προστασίας του όρους Υμηττός, 4 οικοδομικά τετράγωνα τα υπ΄ αριθμόν 1,2,3,4.
  3. Η έκταση των μελών του Συλλόγου Η ΠΡΟΟΔΟΣ των οποίων τα οικόπεδα βρίσκονται στις περιοχές Ανάληψη και Γύρισμα Τερψιθέας αγοράστηκε από τον Περικλή Σταϊκόπουλο και τους κληρονόμους του, στον οποίο είχε περιέλθει με αγορά, σε μείζονα έκταση 485 στρεμμάτων με τα υπ’ αριθ. 24.092/1962 και 24.093/1962 πωλητήρια συμβόλαια του συμβολαιογράφου Αθηνών Ε. Ζώγγου, που έχουν μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Π. Φαλήρου στον τόμο 25 και αριθμούς 456 και 457 αντίστοιχα. Το Δημόσιο (Γενική Διεύθυνση Δασών του Υπουργείου Γεωργίας) χορήγησε τη σχετική άδεια, κατάτμησης και πώλησης 150 στρεμμάτων στον Περικλή Σταϊκόπουλο. Επίσης χορηγήθηκε η από το άρθρο 216 του Ν. 4173/29 προβλεπόμενη άδεια για την πώληση τμήματος της μείζονας έκτασης εμβαδού 485 στρεμμάτων.
  Στη συνέχεια ο Σταϊκόπουλος κατάτμησε τις εκτάσεις αυτές που αγόρασε και τις μεταβίβασε στους σημερινούς ιδιοκτήτες της για οικιστική αξιοποίηση.
  Για την περιοχές αυτές και ειδικά για την μείζονα έκταση των 485 στρεμμάτων που αγόρασε ο Σταϊκόπουλος προ της αγοράς τους, είχε εκδοθεί Βασιλικό Διάταγμα 161 ΦΕΚ τεύχος Α 11.10.1958, σύμφωνα με το οποίο ήρθη η αναδάσωση επί των 485 στρεμμάτων στη θέση Πυρναρί της περιφέρειας Γλυφάδας Αττικής.
  Τέλος για την περιοχή του Γυρίσματος της Τερψιθέας παράλληλα με την ύπαρξη του Βασιλικού Διατάγματος άρσεως της αναδασώσεως και την μη ύπαρξη δασικού προβλήματος, έχει χορηγηθεί από το Δασαρχείο Πεντέλης το με αριθμό πρωτ. 94.844/3068/22-5-1986 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών του Υπουργείου Γεωργίας με τον συνοδεύοντα αυτό χάρτη από το οποίο προκύπτει ότι η έκταση αυτή περίπου 127 στρεμμάτων δεν είναι δασική ή αναδασωτέα και μπορεί να ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως.
  Τέλος σε όσους αντιδρούν στην επίλυση του δίκαιου και ώριμου πλέον αιτήματος, η απάντηση είναι ότι ματαιοπονούν, ότι εξυπηρετούν μικροκομματικές σκοπιμότητες και ότι αν δεν τακτοποιηθεί το θέμα αυτό με μετάθεση των Ζωνών στο Δήμο Γλυφάδας, όπως προτείνεται από τον Δήμαρχο Γλυφάδας, το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας, και από τους μικροϊδιοκτήτες ώστε να τακτοποιηθεί η έκταση αυτή με πολεοδομική ενεργοποίηση της περιοχής, όπως έγινε πριν λίγα χρόνια για το υπόλοιπο τμήμα της έκτασης του συνεταιρισμού Καφεπωλών, να είναι σίγουροι ότι εκτός της οργής και της αγανάκτησης των ενδιαφερομένων, σε σύντομο χρονικό διάστημα από τώρα το Ελληνικό Δημόσιο θα υποχρεωθεί από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να πληρώσει τεράστια ποσά αποζημιώσεων για την κρατική αδράνεια, ανακολουθία και αδιαφορία στο θέμα αυτό.

  Συμπέρασμα :
  Για τους ανωτέρω λόγους οι εκτάσεις των μικροϊδιοκτητών των ανωτέρω Συνεταιρισμών, Πολιτικών Υπαλλήλων και Καφεπωλών και του Συλλόγου Πρόοδος (Τερψιθέα – Ανάληψη) στη Γλυφάδα Αττικής, όπως τα όριά τους φαίνονται στην ολοκληρωμένη μελέτη και τα σχέδια που την συνοδεύουν του Πολεοδομικού Γραφείου των κ.κ. Κοέν και Βουλγαρίδη που έχει κάνει αποδεκτή ο Δήμος Γλυφάδας με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου και σας έχει υποβάλλει, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ, δηλαδή ή να καταργήσετε την Β΄ Ζώνη στις περιοχές αυτές στο Δήμο Γλυφάδας Αττικής και ένα μικρό τμήμα της Ζώνης Α, όπου επεκτείνονται οι εκτάσεις των οικισμών των Συνεταιρισμών Πολιτικών Υπαλλήλων και Καφεπωλών ή το όριο αρχής της Β’ ή της Α’ Ζώνης στο Δήμο Γλυφάδας Αττικής να μεταφερθεί στα όρια των διαμορφωμένων οικισμών αυτών, αποδεσμεύοντάς τους από τις προτεινόμενες διατάξεις προστασίας του όρους Υμηττός.

  Επειδή η διαβούλευση μέσω διαδικτύου είναι καλή, όμως δεν την καταλαβαίνει ο πολύς κόσμος, την 3ην Μαΐου 2010, ώρα 18.30 θα συγκεντρωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι μικροϊδιοκτήτες στο Κινηματοθέατρο ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ, στην οδό Ανατολικής Ρωμυλίας και Γεννηματά στη Γλυφάδα, για να ενημερωθούν και να αποφασίσουν αν χρειαστεί μορφές αγώνα, καλό θα είναι κύριοι του ΟΡΣΑ, κυρία Υπουργέ και κ. Υφυπουργέ ΠΕΚΑ να παρασταθείτε αυτοπροσώπως να ακούσετε τα επιχειρήματα και την αγωνία των μικροϊδιοκτητών και να εξηγήσετε στον κόσμο που αγωνιά για την ιδιοκτησία του, ποιοι λόγοι σας αναγκάζουν όχι μόνο να προτείνετε αλλά και να επιμένετε στην μη επίλυση του χρονίζοντος προβλήματός του.

  Γλυφάδα, 1 Μαΐου 2010

  Απόστολος Ν. Μαργαρίτης
  Δικηγόρος
  Ανδρέα Μεταξά 19-21 Αθήνα 10681
  Τηλ. 6976038124, 210 3823365

 • 1 Μαΐου 2010, 10:34 | Καραπιπερης Χρηστος

  ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙ 300.000 ΚΥΝΗΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ(ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ,PET SHOP,ΕΙΔΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ,ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΑ,ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΤΛ)ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΟΥΜΕ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙΞΕΙ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΓΙΑΤΙ Κ Α Ν Ε Ι Σ ΑΛΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ ΟΣΟ ΑΥΤΟΙ!!!ΟΙ ΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΩΣ «ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ» ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΕ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙΣ,ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ-ΣΠΟΡΕΣ,ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΤΛ ΑΛΛΑ ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ ΕΑΝ ΟΙ ΣΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΤΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΧΩΜΑ!

 • 30 Απριλίου 2010, 16:35 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΟ, ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕ ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΥΜΗΤΟΥ.ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ‘ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗ’ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΑΡΚΑΡΕΙ ΤΟ JEEP ΤΟΥ Η ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΑΣΙΚΟ ΔΡΟΜΟ,ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΠΛΑΝΟ ΘΑΜΝΟ ΣΤΗΝΕΙ ΚΑΡΤΕΡΙ ΣΤΟ ΘΗΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΝΥΧΤΩΣΕΙ ΦΕΥΓΕΙ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΠΙΣΩ ΤΟΥ ΑΔΕΙΟΥΣ ΚΑΛΥΚΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΓΓΙΑ,ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ ,ΑΔΕΙΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΠΟ ΤΣΙΓΑΡΑ ΚΤΛ.ΔΕΝ ΤΑ ΒΓΑΖΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ ΑΥΤΑ, ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟΝ ΔΑΣΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ.ΟΧΙ,ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΥΤΕ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΟΥΤΕ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΤΟ ΒΟΥΝΟ.ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΝΑ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥΝ ΓΥΡΩ ΣΟΥ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΛΤΑ ΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ Η ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ.ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΟ ΑΘΛΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥΣ ΚΟΣΜΟΣ Η ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΒΟΛΤΑ ΤΟΥ ΚΤΛ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.Ο ΥΜΗΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ,ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ(ΚΑΤΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΥΘΕΡΕΣΙΩΝ)ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΗΣ.Η ΦΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΕΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΟΥ ΣΑΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΣΑΝ ΚΟΡΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΡΥΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΡΤΥΚΙΑ ΣΤΗ ΣΟΥΒΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΣ ΜΗΝ ΦΑΩ.

 • 30 Απριλίου 2010, 10:28 | Δάφνη Λεβαντή

  Εννοείται συμφωνώ με το νομοσχέδιο γενικά, αλλά και ειδικότερα με την απαγόρευση του κυνηγιού στον Υμηττό. Αν η τήρηση του Νόμου ελέγχεται αυστηρά από το Κράτος και τις αρμόδιες υπηρεσίες, πιστεύω ότι καταρρίπτεται το βασικό επιχείρημα των υπόλοιπων ενδιαφερόμενων σχολιαστών περί αύξησης της λαθροθηρίας και των εμπρησμών.

 • 30 Απριλίου 2010, 08:24 | Αλεξ. Χαρβαλιάς

  Συμφωνώ με την κατάργηση του κυνηγιού. Δεν αποτελεί επαφή με την φύση η δολοφονία ζώων που ουσιαστικά τα έχουμε αναγκάσει να ζούν σε τόσο μικρές εκτάσεις όπως ο Υμηττός

 • 29 Απριλίου 2010, 22:24 | ΒΙΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙ 300.000 ΚΥΝΗΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ(ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ,PET SHOP,ΕΙΔΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ,ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΑ,ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΤΛ)ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΟΥΜΕ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙΞΕΙ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΓΙΑΤΙ Κ Α Ν Ε Ι Σ ΑΛΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ ΟΣΟ ΑΥΤΟΙ!!!ΟΙ ΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΩΣ «ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ» ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΕ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙΣ,ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ-ΣΠΟΡΕΣ,ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΤΛ ΑΛΛΑ ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ ΕΑΝ ΟΙ ΣΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΤΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΧΩΜΑ!

 • 29 Απριλίου 2010, 20:37 | ΓΩΡΓΟΣ

  ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ ΟΙ «ΛΑΤΡΕΙΣ» ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΗΡΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ.
  ΤΗ ΦΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΒΙΩΝΟΥΜΕ.
  ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ.
  ΔΥΣΤΗΧΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΚΟΜΑ, ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΔΕΝ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ Ο ΕΚΑΣΤΩΤΕ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ «ΠΑΙΞΕΙ» ΜΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΕΙ ΚΕΡΔΟΣ(ΩΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΨΗΦΟΥΣ).
  ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ, ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΕΩΣ, ΤΗΝ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ.
  ΦΥΣΙΚΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΟΠΟΥ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ, ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΘΗΡΕΣ, ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ (ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗ), ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ.
  ΕΚΤΟΣ ΒΕΒΑΙΑ ΑΝ ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ.

 • 29 Απριλίου 2010, 19:34 | ανδρεας περδικις

  ειμαι κυνοφιλος και και κυνηγος. εμεις οι σωστη κυνηγοι προσεχουμε και τα δαση και τα καθαριζουμε. ειμαι εναντια στη απαγορευση.

 • 29 Απριλίου 2010, 19:29 | sotiris

  ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΑΥΤΟ ΔΙΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΟΣΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,ΜΕ ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ,ΚΑΙ ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ..ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΩΠΑΣΟΥΝΕ Κ ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝΕ ΜΕ ΠΕΡΙ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΙΔΕΟΙ!!

 • 29 Απριλίου 2010, 17:43 | Αραγιαννης Ευαγγελος

  Να απαγορευθει το κυνηγι στον Υμηττο και σε ολη την Ελλαδα ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.

 • 29 Απριλίου 2010, 16:27 | Θανάσης

  Είμαι κάθετως στην απαγόρευση του κυνηγιού στην περιοχή του Υμηττού για λόγους ότι θα δημιουργηθούν καινούργια προβλήματα τα οποία θα επιφέρουν χειρότερα αποτελέσματα στην χλωριδα – πανιδα της περιοχής απο τα ίδη υπάρχοντα με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή της περιοχής του Υμηττού (βλέπε περιόδους πυρκαγιών στην χώρα μας..Παντα μέχρι την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου).Οι κύριοι που πριν μερικά χρόνια στις μεγάλες πυρκαγες στην Ελλαδα μας πρότειναν την νωρίτερη έναρξη της κυνηγετηκής περιόδου, κάτι ήξεραν!

 • 29 Απριλίου 2010, 16:59 | Γιώργος

  Διαμαρτύρομαι έντονα για τις επικείμενες απαγορεύσεις στον Υμηττό, διότι εξορίζοντας εξ΄ ολοκλήρου την κυνηγετική δραστηριότητα μένει ελεύθερο το πεδίο σε άτομα που ασκούν παράνομη θήρα – παράνομη βόσκηση – εμπρηστές και κάθε είδους παρανομίες.

 • 29 Απριλίου 2010, 16:52 | Έυη

  Διαφωνώ με το καθεστώς που θέλετε να εφαρμόσετε για τον Υμηττό σε σχέση με τη θήρα, δημιουργώντας έτσι πρώσφορο έδαφος σε επίδοξους εμπρηστές και κυρίως Λαθροθήρες.

 • 29 Απριλίου 2010, 15:07 | Σπύρος

  Διαμαρτύρομαι στο νέο απαγορευτικό σχέδιο για το κυνήγι στον ορεινό όγκο του Υμηττού