ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ Σχέδιο προεδρικού διατάγματος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Ο Υμηττός υπόκειται σε καθεστώς προστασίας με το π.δ. 31.8/20.10.1978. Τμήματά του διέπονται επίσης και από άλλα καθεστώτα προστασίας: Αισθητικό Δάσος Καισαριανής (π.δ. 91/22.1.1974 (ΦΕΚ 31/Α’/6.2.1974)), Καταφύγιο Άγριας Ζωής (υ.α. 38070/19772/6.5.1976 (ΦΕΚ 683/Β’/24.5.1976) και Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (υ.α. 25638/1968 (ΦΕΚ Β/669/30.11.1968)). Λόγω της αξίας των δασικών οικοτόπων, η περιοχή υπόκειται σε καθεστώς προστασίας βάσει της κοινοτικής οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 με τον τίτλο «Υμηττός, Αισθητικό Δάσος Καισαριανής – Λίμνη Βουλιαγμένης» (GR3000006). Εντός των επομένων μηνών, μεγάλο μέρος του Υμηττού, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και πεδινά τμήματα, θα τεθεί υπό τις προστατευτικές διατάξεις και της κοινοτικής οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για τα άγρια πουλιά, χαρακτηριζόμενο ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας. Επιπλέον, πολλά από τα είδη που απαντώνται στον Υμηττό προστατεύονται από το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.
2. Ο Υμηττός έχει εξαιρετική οικολογική σημασία. Η οικολογική του σημασία δεν έγκειται μόνο στην πολύ αξιόλογη βιοποικιλότητα που φιλοξενεί, ειδικά όσον αφορά τη χλωρίδα και την ορνιθοπανίδα, αλλά και στην κεντρική θέση του όρους με όλες τις κρίσιμης σημασίας οικολογικές υπηρεσίες που προσφέρει, στην Αττική.
3. Λόγω των αυξημένων πιέσεων και διαμορφωμένων καταστάσεων, κρίνεται απολύτως απαραίτητη η ενίσχυση του καθεστώτος προστασίας, μέσα από την επέκταση και επί το αυστηρότερον προστασία της Ζώνης Α και τον ορισμό περιφερειακών ζωνών με σαφείς ρυθμίσεις προστασίας. Κρίνεται επίσης απολύτως αναγκαία η ενίσχυση του ισχύοντος καθεστώτος προστασίας της περιοχής, με βάση την περιβαλλοντική νομοθεσία.
4. Το 1998, το ΣτΕ επεξεργάστηκε σχέδιο π.δ. και διατύπωσε σειρά σχολίων, τα οποία επέβαλαν σαρωτικές αλλαγές, με στόχο τη διατύπωση σαφώς αυστηρότερου καθεστώτος προστασίας. Το πρακτικό επεξεργασίας 67/1998 (ΣτΕ Ε΄) επέχει δεσμευτικό χαρακτήρα για τις σχετικές εισηγήσεις του Οργανισμού Αθήνας.
5. Το 2009, η υπηρεσία του Οργανισμού διαμόρφωσε σχέδιο νέου π.δ., το οποίο εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή κατά την 21η τακτική συνεδρίασή της, στις 26 Αυγούστου 2009. Το σχέδιο αυτό τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, κατά τη διάρκεια της οποίας υποβλήθηκε στον Οργανισμό Αθήνας πλήθος σχολίων, τα οποία εξετάστηκαν κατά τη φάση διαμόρφωσης του παρόντος.
6. Κατά τη φάση διαμόρφωσης του σχεδίου π.δ. από τον Οργανισμό, η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγήθηκε προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ παράταση της αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών για εννέα (9) επιπλέον μήνες (αρ. πρωτ. 2857/24.7.2009). Με την υπ. αριθμ. 33229/ΦΕΚ 410 ΤΑΑΠΘ/19.08.2009 απόφασή του, ο ΥΠΕΧΩΔΕ αναστέλλει την έκδοση οικοδομικών αδειών για έξι (6) μήνες. Με νέα εισήγηση της υπηρεσίας του Οργανισμού, η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την παράταση της αναστολής για ένα ακόμη έτος. Η παράταση της αναστολής εγκρίθηκε και ισχύει με την υπ. αριθμ. 7528 απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 85’ Α.Α.Π./18.03.2010).

ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Στόχοι του προτεινόμενου π.δ. είναι οι εξής:

1. Αυστηροποίηση του καθεστώτος προστασίας, τόσο για τη ζώνη απολύτου προστασίας, όσο και για την περιφερειακή ζώνη, κυρίως μέσα από τη μείωση των επιτρεπόμενων χρήσεων, την αύξηση της αρτιότητας και την κατάργηση των παρεκκλίσεων.
2. Σαφής οριοθέτηση ζωνών προστασίας, τόσο για τον ορεινό όγκο όσο και για τις πεδινές, τις δασικές και αγροτικές εκτάσεις της περιφερειακής ζώνης, καθώς και για τις περιοχές αστικού πρασίνου.
3. Καθορισμός σαφών ρυθμίσεων προστασίας που θα αντιμετωπίζουν την περιοχή ως υπό προστασία οικοσύστημα.
4. Εναρμόνιση με τις ανάγκες διαχείρισης των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης, όπως αυτές απορρέουν από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ, στης οποίας τις προστατευτικές διατάξεις υπάγεται μεγάλο τμήμα της περιοχής.
5. Σύνδεση του ορεινού όγκου με τον αστικό ιστό, κυρίως μέσω της θεσμοθέτησης και οριοθέτησης δυο μητροπολιτικών πάρκων.

Οι προτεινόμενες ζώνες είναι οι εξής:

1. Ζώνη Α – Απόλυτη προστασία της φύσης: Επιτρέπονται μόνο έργα διαχείρισης και προστασίας του οικοσυστήματος. Απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση, καθώς και η παραχώρηση δημοσίων δασικών εκτάσεων. Το ζήτημα των υπαρχουσών ραδιοτηλεοπτικών κεραιών θα ρυθμιστεί με κοινή υπουργική απόφαση.

2. Ζώνη Β – Περιφερειακή ζώνη προστασίας: Καλύπτει τις προτεινόμενες από την αρχική εισήγηση της υπηρεσίας ζώνες Β1, Β2 και Β3 (με εξαίρεση την περιοχή των Ιλισίων). Επιτρέπονται ήπιες χρήσεις, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιφερειακές ζώνες προστατευόμενων περιοχών, στις οποίες υπάρχει ανθρωπογενής δραστηριότητα. Εντός της ζώνης Β επιτρέπεται η εκπαίδευση, η γεωργία και η υπαίθρια αναψυχή. Επιτρέπεται επίσης η ανέγερση και λειτουργία ενός (1) κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης ανά δήμο, στις ανατολικές υπώρειες του Υμηττού, οι οποίες τώρα βρίσκονται εντός των ορίων των δήμων Γλυκών Νερών, Παιανίας, Κρωπίας και Βάρης. Ως ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας ορίζονται τα 40 στρέμματα, μέγιστος συντελεστής δόμησης το 0,2 και ποσοστό κάλυψης το 15%. Η διαμόρφωση χώρων υπαίθριας αναψυχής, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα της έκτασης, διέπεται από τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 66102/970/1995 (ΦΕΚ Β`330/28.4.1995) σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία. Από τα επιτρεπόμενα έργα και εργασίες της ανωτέρω απόφασης, εξαιρούνται οι περιπτώσεις 9 (κέντρα πληροφόρησης επισκεπτών) και 15 (ξύλινα λυόμενα οικήματα).

3. Ζώνη Γ – Αρχαιολογικής προστασίας: Η ζώνη αυτή καλύπτει περιοχές που υποδείχθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού κατά τη διαβούλευση του προηγουμένου σχεδίου π.δ. ως αρχαιολογικές ζώνες και καλύπτουν τις περιοχές Κάστρο, Λαμπρικά και Κίτσι του Δ. Κρωπίας. Στη ζώνη Γ επιτρέπεται μόνο η γεωργική χρήση, η οποία κρίθηκε από το ΥΠΠΟΤ ως συμβατή με τον χαρακτήρα της περιοχής.

4. Ζώνη Δ – Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή (Δ1) και Ιλισίων (Δ2): Η Ζώνη Δ συγκροτείται από τμήματα που περιλαμβάνονται στα όρια της Ζώνης Β του π.δ. 544/78 του όρους Υμηττού.

Το παρόν σχέδιο π.δ. βασίστηκε στο στόχο της μεγαλύτερης και πιο άμεσης δυνατής προστασίας και αξιοποίησε στοιχεία, δεδομένα και προτάσεις της εισήγησης της Υπηρεσίας προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας σχετικά με το θέμα.

Στα προτεινόμενα άρθρα περιλαμβάνονται για τη Ζώνη Δ1-Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή: Ο ορισμός, η οργάνωσή του σε δύο ζώνες (Πυρήνας και Περιφερειακή Ζώνη Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον Αστικό Ιστό), η οριοθέτηση του Πυρήνα συνοδευόμενη από τις επιτρεπόμενες χρήσεις στα υπάρχοντα κτίρια και την απαγόρευση ανέγερσης νέων κτιρίων, καθώς και οι χρήσεις στους ελεύθερους χώρους του, κ.ά.

Για την υλοποίηση των στόχων και των αρχών σχεδιασμού του Πάρκου, κηρύσσεται Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή (ΖΕΑ-Γουδή) βάσει του αρ. 99 παρ. 2 του ν. 1892/90 και δρομολογούνται διαδικασίες κωδικοποίησής της μέσω της εκπόνησης Σχεδίου Γενικής Διάταξης (ΣΓΔ).

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν εξειδικευμένης μελέτης του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας, πραγματοποιείται η κωδικοποίηση της Ζώνης Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) και προσδιορίζονται οι ειδικότερες χρήσεις γης, οι όροι δόμησης, τα μέτρα προστασίας και ελέγχου και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα, ώστε οι χρήσεις του Πυρήνα και της Περιφερειακής Ζώνης να συνδυάζονται αρμονικά και να εντάσσονται οργανικά στον χαρακτήρα του Μητροπολιτικού Πάρκου.

Ζώνη Δ2 (Μητροπολιτικό Πάρκο Ιλισίων): Διατυπώνεται ο στόχος προστασίας, η οργάνωση του Πάρκου σε δύο μέρη, σε Πυρήνα και Περιφερειακή Ζώνη Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον Αστικό Ιστό, ορίζεται κατ’αρχήν ο Πυρήνας στα συνεχόμενα πάρκα (Συγγρού – Ιλισίων) των Δήμου Αθηναίων και Ζωγράφου και παραπέμπεται η ακριβής οριοθέτηση του Πυρήνα και η εξειδίκευση των ρυθμίσεων προστασίας σε επόμενο π.δ μετά από μελέτη του Οργανισμού Αθήνας.

Για την υλοποίηση των στόχων και των αρχών σχεδιασμού του Πάρκου, κηρύσσεται Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ιλισίων (ΖΕΑ-Ιλίσια) βάσει του αρ. 99 παρ. 2 του ν. 1892/90 και δρομολογούνται διαδικασίες κωδικοποίησής της μέσω της εκπόνησης Σχεδίου Γενικής Διάταξης (ΣΓΔ) που θα εξετάσει επίσης την πιθανή σύνδεση του Πάρκου Ιλισίων με το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή.

5. Ζώνη Ε – Ειδικές χρήσεις: Εντός αυτής είναι δυνατή η λειτουργία υφιστάμενων κοιμητηρίων, με την προϋπόθεση της τήρησης της περί νεκροταφείων ειδικότερης νομοθεσίας, της μη περαιτέρω επέκτασης στη δασική ζώνη και της πλήρους απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων εντός αυτών.

Επίσης μεταξύ άλλων:

* Η οικολογική διαχείριση και επίβλεψη της κατάστασης προστασίας του Υμηττού ανατίθεται σε φορέα, ο οποίος συνιστάται με μεταγενέστερο π.δ.

– Στη ζώνη Β εντάσσεται αδόμητη έκταση του Δήμου Ζωγράφου όπως αυτή φαίνεται στο χάρτη που συνοδεύει το παρόν ΠΔ, η οποία οριοθετείται μεταξύ των οδών Καζαντζάκη, Καμπυλαυκά, Αγ. Ελένης, Α. Παπαναστασίου, Γ. Ζωγράφου, Πλαστήρα, Ιοκάστης, Παξών, Γρ. Αυξεντίου (και ειδικότερα των επί αυτών ανοικτών οικοδομικών τετραγώνων του εγκεκριμένου σχεδίου) και της οδού-εισόδου της Πανεπιστημιούπολης.

* Στο σύνολο της προστατευόμενης περιοχής απαγορεύεται η άσκηση της θήρας και η ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων.
* Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη της υπηρεσίας του Οργανισμού, οριοθετείται ζώνη απολύτου προστασίας πλάτους 50 μ. εκατέρωθεν της κοίτης των ρεμάτων και απαγορεύεται η λειτουργία λατομείων και βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.
* Εντός οκταμήνου, οι αρμόδιες υπηρεσίες συντάσσουν από κοινού κατάλογο όλων των κριθέντων τελεσιδίκως ως παρανόμων ή αυθαίρετων κτισμάτων και τον διαβιβάζουν για τις νόμιμες ενέργειες στην Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων του ΥΠΕΚΑ.
* Καταργείται το από 31.8.78 προεδρικό διάταγμα ‘’περί καθορισμού, ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού’’ (Δ’ 544/78) και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, όπως κατά περίπτωση ισχύουν.

Λαμβάνοντας υπ΄ όψη τα προαναφερθέντα και μετά την αξιοποίηση στοιχείων, δεδομένων και προτάσεων από την Εισήγηση της Υπηρεσίας προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας σχετικά με το θέμα, η πρόταση για νέο π.δ. προστασίας του ορεινού όγκου Υμηττού έχει ως ακολούθως:

«Προστασία ορεινού όγκου Υμηττού»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. β΄ και γ΄ και 3 του ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α’)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33Α), όπως ισχύει
3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α’)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α’)
5. Το αρ. 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΕΕL 206/7/22.7.1992)
6. Το Παράρτημα 1 της απόφασης 2006/613/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
7. Τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα, όπως ισχύει
8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1, 2, 3 του ν. 3010/2002,
9. Το από 31.8.1978 προεδρικό διάταγμα «Περί καθορισμού ζωνών ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού» (ΦΕΚ 544 Δ’), όπως τροποποιήθηκε με το από 27.3.1981 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 167 Δ’).
10. Την υπουργική απόφαση 66102/970/1995 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία χώρων διημέρευσης και υπαίθριας αναψυχής στα δάση και τις δασικές εκτάσεις της χώρας» (ΦΕΚ Β`330/28.4.1995)
11. Την από 14 Απριλίου 2010 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας, αποφασίζουμε:

 • 9 Μαΐου 2010, 13:45 | mary

  ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ!!

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΑΝΙΔΑ? ΕΔΩ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ, ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΑ ΚΥΝΗΓΟΣΚΥΛΑ ΤΟΥΣ!
  ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΖΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΕΝΑ ΠΟΥΛΑΚΙ!! ΑΥΤΟ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΣΠΟΡ Η ΑΝΑΨΥΧΗ? ΜΑΛΛΟΝ ΑΝΑΝΔΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΘΡΩΠΙΑ ΘΑ ΤΟ ΕΛΕΓΑ.ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΓΑΖΕΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΟΠΛΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΨΥΧΙΚΗ ΤΟΥ ΥΓΕΙΑ? ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΛΟΥΝ ΟΤΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΟΙ?ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ ΑΡΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ?? ΜΕ ΑΝΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ?? ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ!!

 • 9 Μαΐου 2010, 13:59 | Vicky Sideridou

  ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ

 • 9 Μαΐου 2010, 13:23 | ΣΟΦΙΑ ΚΟΚΟΝΕΖΟΥ

  Το λιγότερο που μπορω να πω εγκληματικό!!!
  Δεν έχετε αφησει τίποτα που να μην καταστρεψετε…Ελεος πια!!!
  Θα μας βρειτε μπροστά σας…

 • 9 Μαΐου 2010, 13:25 | Γεωργια Κ.

  Δεν μπορω να καταλαβω το κυνηγι γιατι συνεχιζει να επιτρεπεται!!Αν ειναι δυνατον!!!

 • 9 Μαΐου 2010, 13:58 | kapela panayota

  ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΠΑΝΤΟΥ.

 • 9 Μαΐου 2010, 11:34 | Κασσάνδρα

  Να απογορευθει το κυνηγι στον Υμιτο! Ειδη προς εξαφανιση και εμεις περνουμε μια καραμπινα και τα εξαφανιζουμε γιατι?! Hobby? Χα! Δεν ειναι χομπυ το να περνεις ενα οπλο και να σκωτονεις αθωα πλασματα ΕΛΕΟΣ! Μα γιατι το κανετε αυτο?! Ποιος ο λογος? Τι σας προσφερει? Δεν μπορω να καταλαβω κριμα..Δεν Θελω τα παιδια μου να μεγαλωσουν σε μια τετοια κοινωνια ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ,ΧΩΡΙΣ ΒΙΑ,ΧΩΡΙΣ ΟΠΛΑ,ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΘΩΩΝ ΖΩΩΝ. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΚΩΤΟΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΦΥΣΗ?! :(

 • 9 Μαΐου 2010, 11:04 | Αραγιαννης Ευαγγελος

  ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ Η ΘΗΡΑ.

 • 9 Μαΐου 2010, 11:44 | Παναγιωτης Αγαθος

  Προσωπικά συμφωνώ με την απαγόρευση του κυνηγιυ στον υμμητο και γενικότερα
  σε όλη την πανιδα του κοσμου.
  Η επιβιωση μας πλεον δεν εξαρταται απο αυτό και δεν νομίζω να κυνηγάει καποιος
  σημερα για να φάει ή για να βγαλει λεφτα και αν βγάζει ειναι
  παρανομα.
  Εαν ειναι χομπυ καταλαβαινω γιατι και εγώ εχω πολλα χομπυ οπου ενα δυο απο αυτα βλαπτουν το περιβάλλον και τα εχω μειώσει αρκετά.
  ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΟΥΤΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΜΑΣ
  ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΝΤΟΣ ΚΥΝΗΓΟΙ. ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
  ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ.
  ΑΥΤΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ » Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ».
  ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΕΚΕΙ ΕΞΩ Ο ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΒΙΟΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.

  ΟΤΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΠΟΤΕ ΘΑ ΤΙΣ ΠΑΘΕΙΣ!!!!!!!

 • 9 Μαΐου 2010, 11:23 | E.G.

  To κυνηγι δε ειναι ‘χομπυ’, θα επρεπε να ντρεπονται οσοι δεν εχουν το μυαλο να καταλαβουν οτι η φυση ανηκει στα ζωα κ τα πουλια οσο ανηκει κ σε μας. Ισως κ περισσοτερο γιατι αυτα τουλαχιστον την σεβονται.
  Ευχομαι να απαγορευθει παντου και για παντα το κυνηγι και οσοι ηταν κυνηγοι ειτε απο χομπυ ειτε απο δουλεια, να ανοιξουν κανα βιβλιο να μορφωθουν για να κανουν κατι αλλο με τη ζωη τους που να εχει λιγοτερη βιαιοτητα και αιμα.

 • 9 Μαΐου 2010, 11:39 | Ioanna

  ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ!!! ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ,ΤΟ ΝΑ ΣΤΟΧΕΥΕΙΣ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙΣ ΜΙΑ ΑΘΩΑ ΨΥΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΥΜΗΤΤΟ ΑΛΛΑ Σ’ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!!!! ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΖΩΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΗΣΥΧΙΑ ΤΟΥΣ,ΑΣ ΤΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ! ΕΣΑΣ ΘΑ ΣΑΣ ΑΡΕΖΕ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΙΧΑΝ ΧΟΜΠΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ;ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΑΓΜΑ,ΟΣΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗ ΖΩΗ ΕΜΕΙΣ ΑΛΛΟ ΤΟΣΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ(ΠΟΥ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΖΩΑ ΕΙΜΑΣΤΕ,ΑΠΛΑ ΑΛΛΟ ΕΙΔΟΣ)!

  ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ!!!!!!!
  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ!!!!

 • 9 Μαΐου 2010, 10:54 | Βικυ Πρωτοπαπα

  ΚΥΝΗΓΟΙ ΕΙΣΤΕ ΘΛΙΒΕΡΟΙ ΚΑΚΟΜΟΙΡΗΔΕΣ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΤΕ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑΣ ΑΘΩΑ ΖΩΑ ΓΙΑΤΙ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΤΣΙ ΔΕΙΧΝΕΤΕ «ΑΝΤΡΕΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ!ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΕΣΤΕ ΜΕΤΑΞΥ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ.

  ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΠΑΝΤΟΥ ,ΠΑΝΤΟΥ ,ΠΑΝΤΟΥ!

 • 9 Μαΐου 2010, 10:52 | Γεράσιμος

  Με συγχωρείτε, αλλά είναι δυνατόν οι κυνηγοί να χαρακτηρίζονται ως «οικολόγοι» φύλακες του δάσους; Βάλαμε τους λύκους να φυλάνε τα πρόβατα δηλαδή…

  Δε νομίζω ότι έχω δει έμπρακτη απόδειξη του ότι οι κυνηγοί προστατεύουν τα βουνά και τα δάση από τις φωτιές. Κάθε χρόνο τα πάντα καίγονται. Και γι’ αυτό το ρόλο, έχω την εντύπωση υπάρχουν οι δασοφύλακες. Τουλάχιστον αυτοί δεν προσπαθούν να «σώσουν» τα ζώα σε περιπτώσεις πυρκαγιάς για να τα σκοτώσουν μετά! Οι κυνηγοί προστατεύουν τη φύση με τον ίδιο τρόπο που ένας έμπορος προστατεύει το εμπόρευμά του. Για να μπορέσει να το εκμεταλλευτεί αργότερα. Τουλάχιστον ο έμπορος ζει από το εμπόρευμά του. Ο κυνηγός τι κάνει; Απλά διασφαλίζει περαιτέρω ώρες «διασκέδασης» και συζητήσεων στις λέσχες και στα σπίτια, όπου ο καθένας θα περηφανεύεται για τη λεία του.

  Αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με την προστασία του περιβάλλοντος και να είναι πραγματικός οικολόγος φύλακας ας ξεκινήσει με την συγκομοιδή απορριμάτων από τον Υμηττό και την ανακύκλωση. Όχι να σκοτώνει ζωντανές ψυχές.

 • 9 Μαΐου 2010, 09:38 | Tίνα Σταθοπούλου

  Οι κυνηγοί να μάθουν πρώτα ορθογραφία και συντακτικό… που δεν έχουν πάει ούτε δημοτικό από ότι φαίνεται..

 • 9 Μαΐου 2010, 09:03 | Αλέξανδρος Σταυρίδης

  Η προστασία του περιβάλλοντος, της πανίδας και της χλωρίδας του ταλαιπωρημένου τόπου μας δεν χορεύει πάντα αγκαζέ με το κυνήγι. ΝΑΙ οι κυνηγοί προστατεύουν το περιβάλλον. Βρίσκονται μέσα στα δάση και τα βουνά μας και μας έχουν προστατέψει πολλές φορές από επικείμενες φωτιές, αλλά και όχι μόνο, με την έγκαιρη προειδοποίησή τους. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι απανταχού κυνηγοί της χώρας μας είναι ότι δεν προστατεύουμε ΜΟΝΟ τις περιοχές που επιτρέπεται η θήρα. Το ξέρουμε πολύ καλά ότι η πανίδα και η χλωρίδα δεν είναι τοπικό θέμα, δεν αφορά μόνο τον Υμηττό ή την Πάρνηθα ή τις Σέρρες όπου διαμένω. Όλα, τα πάντα, συνδέονται μεταξύ τους με τον άλφα ή τον βήτα τρόπο. Ο Υμηττός είναι μία άκρως ταλαιπωρημένη περιοχή και πρέπει να προστατευθεί στο μέγιστο από μέρους μας. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ. Η επίτρεψη του κυνηγιού δεν είναι το «δωράκι» στους κυνηγούς για να προστατεύουν τις περιοχές αυτές. Οι κυνηγοί, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να διαφυλάσσουμε τις ανά την Ελλάδα περιοχές είτε επιτρέπετε η θήρα είτε όχι.

  Με εκτίμηση,

  Αλέξανδρος Σταυρίδης

 • 9 Μαΐου 2010, 09:29 | Δ.Ρ.

  ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΟΝ ΥΜΜΗΤΟ! ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ; ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΜΩΣ; ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΑΝ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΥΝΗΓΟΥΝ, ΕΝΩ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ; ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ, ΚΑΘΩΣ Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΙΔΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ/ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΤΑ ΓΕΝΝΗΣΑΤΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ; ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΙ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΤΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΚΟΥΝ ΤΙΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ; ΜΗΠΩΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ; ΜΗΠΩΣ ΑΝ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΗ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΒΟΛΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ, ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΑ ΖΩΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΣΚΟΠΙΑ, ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΗΠΑΡΞΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΑΓΝΟΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ; ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΠΕ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ, ΜΕΓΑΛΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΤΑ ΓΝΩΡΙΣΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΖΩΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΟΥ ΚΑΤΟΡΘΩΣΑΝ ΝΑ ΜΕ ΠΑΝΕ.. ΕΙΜΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΜΕΝΗ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ Η ΓΙΑΓΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ, ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΑ ΖΩΑ ΝΑ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, ΩΣΤΟΣΟ ΤΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΑΣ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΕΚΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ! ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΚΑΙ Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΥΓΕΙΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΑΝ ΔΙΑΒΑΖΑΤΕ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ! ΒΡΕΙΤΕ ΑΛΛΑ ΧΟΜΠΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ.. ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ, ΠΑΙΞΤΕ PAINTBALL Ή ΤΕΛΟΣΠΑΝΤΩΝ ΣΥΛΛΕΞΤΕ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ.. ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΟΥΝ ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΗΣ ΤΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΑ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ!

  ΑΘΗΝΑΙΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΠΕ!

 • 9 Μαΐου 2010, 03:03 | μαιρη

  ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΠΟΥ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΕΙΝΑΙ ΣΠΟΡ??ΔΙΑΒΑΣΑ ΚΑΤΙ ΚΟΥΛΑ….ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΚΟΨΕ ΤΟΝ 13 Κ 14 ΜΙΣΘΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΚΟΨΟΥΝ ΤΟ ΣΠΟΡ ΚΥΝΗΓΙ??ΘΕΛΕΙΣ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΤΕΙΣ??ΕΙΝΑΙ ΣΠΟΡ ΤΟ ΝΑ ΚΑΘΕΣΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΘΑΜΝΟ ΜΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΦΟΝΕΥΕΙΣ ΑΝΥΠΕΡΑΣΠΗΣΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ??ΣΠΟΡ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΥΝΗΓΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΧΑΡΙΕΣ,ΠΑΣ??ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ??ΕΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΣΩΣΕΙ ΤΟ ΟΠΛΟ??ΠΙΟ ΣΠΟΡ ΒΡΕ??ΣΠΟΡ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΡΕΧΕΙΣ ΝΑ ΑΘΛΗΣΕ ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΚΑΙ Η ΚΟΙΛΙΑ,ΕΧΕΙΣ ΔΕΙ ΚΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ ΑΔΥΝΑΤΟ?ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΛΕΤΕ ΚΑΙ ΣΠΟΡ??ΕΤΣΙ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΣΠΟΡ,ΕΞΑΣΚΩ ΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ ΜΟΥ ΝΑ ΡΙΧΝΩ ΜΟΥΤΖΕΣ!!ΩΡΑΙΟ ΣΠΟΡ!!

 • 9 Μαΐου 2010, 02:28 | μαιρη

  βρε σεις να βαλουμε καλυτερα μια ξανθεια να τρεχει και οποιος την πιασει πρωτος να ειναι το επαθλο??ο αγωνας δεν ειναι δικαιος οταν κραταμε τα οπλα και το θηραμα ειναι αοπλο,εχεται κανει και στρατο γαμωτο,στην εποχη μας που ειναι αφθονη η μασα το κυνηγη τι το θελεται??ενα πολυ ωραιο σπορ ειναι το μπασκετ το ποδοσφαιρο και πολα αλλα αθληματα που εκτονωνουν απ το να σκοτωνουμε ανυπερασπιστα ζωα και πουλακια,δεν νομιζω καμια γυναικα να την ελκυει κατι τετοιο,οταν της πειτε οτι ειστε κυνηγος!δεν ειναι χομπι το να σκωτονεις και ειδικα ανυπερασπηστα πλασματα,δεν ειναι καβγας,δεν υπερασπιζεται το δικαιωμα της οικογενειας,απλα σκοτωνεται,ετσι για πλακα.που ειναι η πλακα βρε παιδια??

 • 9 Μαΐου 2010, 02:36 | Μαρια Κιλουκιωτου

  απαγορευση,οχι στήν καταστροφή της φύσης για το κέφι μας

 • 9 Μαΐου 2010, 02:45 | Μαρια

  απαγόρευση, οχι στήν καταστροφή της φύσης για το κέφι μας

 • 9 Μαΐου 2010, 01:58 | leonidas papakosmas

  το κυνηγι ειναι ΦΟΝΟΣ!!!πρεπει να απαγορευτει ΠΑΝΤΟΥ.διαβασα καπου σε σχολιο οτι το κυνηγι το ασκουμε σα λαος απο την αρχαια ελλαδα.ΟΚ ας σταματησετε να κυνηγατε και ας φτιαχνετε αγαλματα. το οποιο ειναι κ ιδιαιτερα παραγωγικο.Θελω επισης να πω οτι σαν λαος δεν συμπεριφερομαστε καθολου μα καθολου σωστα στα ζωα .Πρεπει να υπαρχει ειδικο μαθημα στα σχολεια της χωρας για το ΠΩΣ ωφειλουμε να συνηπαρχουμε με τη φυση.

 • 9 Μαΐου 2010, 01:54 | ελλη

  να απαγορευθει το κυνηγι ….αρκετα με αυτο το θεμα..και οπου αλλου χρειαστει..λεμε οχι

 • 9 Μαΐου 2010, 01:19 | natasa petra

  NAI STHN APAGOREYSH TOZ KYNHGIOY STON YMHTTO! KAI KALA AGAPANE TI FYSH…AS THN PROSTATEYSOZN XWRIS NA SKOTWNOYN A8WA ZWA!! DEILOI!!

 • 9 Μαΐου 2010, 00:42 | ΜΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

  ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΑΥΤΗ Η «ΑΝΑΓΚΗ» ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΟΠΛΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ…

  ΘΑ ΤΟ ΣΕΒΟΜΟΥΝ ΑΝ ΑΦΑΙΡΟΥΣΑΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΑΦΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ!ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΕΤΣΙ,ΟΧΙ Σ’ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΛΕΪΝΟ HOBBY!ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΜΑΣ!

  ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ!!!

  ΔΕ ΘΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΟΥΛΙ ΣΕ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ!

 • 8 Μαΐου 2010, 23:57 | MZSNKLS

  ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΠΑΝΤΟΥ

 • 8 Μαΐου 2010, 10:55 | ΖΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Κα Υπουργέ,
  συγχαρητήρια για το πρωτοφανές έργο σας.
  Υπάρχει ένα αστείο »κίνημα» Ελλήνων γενναίων κυνηγών για »αντίσταση», μέσω της παρούσας διαβούλευσης, (!!!) στο νομοσχέδιο του ΥΜΗΤΤΟΥ.
  Όμως ΧΙΛΙΑΔΕΣ πολίτες είναι μαζί σας !!!!!!!!!!!
  μη υποχωρήσετε ούτε βήμα !!!!!
  γίνετε ακόμη πιο αυστηρή για ένα από τους πνεύμονες της ζωής μας !
  Επειδή περπατάω χρόνια στο βουνό, γνωρίζω από πρώτο χέρι το ΟΡΓΙΟ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΊΟΥ κυρίως στην ανατολική πλευρά του !!!
  ΘΩΡΑΚΙΣΤΕ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ !!!!!
  με εκτίμηση

  Παναγιώτης Ζώτος

 • 7 Μαΐου 2010, 19:19 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ

  Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το Νέο Νομοσχέδιο για την προστασία του Υμηττού, ελπίζω Κυρία Υπουργέ, να μην παρασυρθείτε από αυτούς που έχτιζαν σε οικόπεδα ενώ ήξεραν εκ των προτέρων ότι ήταν εκτός σχεδίου. Επίσης γνωρίζουν πολύ καλά ότι με τις πράξεις τους ή τις παραλλείψεις τους, πολλές φορές έγιναν υπαίτιοι για τις φωτιές που κατακαίουν κάθε λίγο και λιγάκι τον Υμηττό. Με τα παράνομα κτίσματα-οικόπεδα κατέστρεψαν κάθε είδος χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ !!!! Δεν μπορεί να ανεχόμεθα την συνεχή παρανομία των δήθεν «έξυπνων» που ενώ παρανομούν μετά ζητάνε και τα ρέστα.

  Σας ευχαριστώ

  Μια Κάτοικος Γλυφάδος

 • 7 Μαΐου 2010, 12:57 | Κώστας

  Πιστεύω πως το ΥΠΕΚΑ κινείται στη σωστή κατεύθυνση και στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ελπίζω η υλοποίησή και εφαρμογή του στην πράξη να είναι άμεση και όσο το δυνατόν πιο γρήγορη γιατί ο Υμμητός πραγματικά δεν αντέχει άλλες καταπατήσεις. Επίσης, θεωρώ επιτακτική ανάγκη την δημιουργία των προβλεπόμενων μητροπολιτικών παρκών σε όσο το δυνατόν πιο σύντομο χρονικό διάστημα και πιστεύω πως προς αυτήν την κατεύθυνση βοηθητικό ρόλο θα μπορούσαν να παίξουν και οι εθελοντές.

  Ελπίζω η Υπουργός να μην υποκύψει στις οποιεσδήποτε πιέσεις και συμφέροντα, και να δείξει ότι εκτός από την πολιτική βούληση για την θεσμοθέτηση του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου έχει και την δύναμη να το επιβάλλει σε όλους αυτούς που καταπατούν συστηματικά τον νόμο.

 • 6 Μαΐου 2010, 23:00 | Βασίλης

  Κα Υπουργε και σύμβουλοι
  Αρχικά και χωρίς ιδιαίτερο σχολιασμό θα σας πω ότι η καλύτερη ευκαιρία για να χάσετε τον Υμηττό ειναι να κόψετε το κυνήγι. Προσωπικά δεν κυνηγώ και ούτε σκοπεύω να κυνηγήσω στον Υμηττό γνωρίζω όμως δεκάδες άλλους που κυρίως εκπαιδεύουν τους σκύλους τους εκεί και αναφέρουν συχνά πυκνά παραβασεις οικολογικες και μη. Θα χάσετε έτσι κατά τη γνώμη μου αρκετούς πραγματικούς οικολόγους φύλακες του δάσους και αυτό ακούγεται ίσως παράλογο στους»καναπεδάτους οικολόγους» των σαλονιών, που δεν ξέρουν να ξεχωρίζουν το πλατάνι απ’ το πεύκο. Ο κυνηγός κα Μπιρμπίλη και σύμβουλοι είναι υποχρεωμένος να διασώσει το περιβάλλον γιατί χωρίς αυτό δεν θα υπάρχει κυνήγι και η ζωή του είναι άρρικτα δεμένη με το δάσος, γιατί εκεί υπάρχει, χωρίς αυτό σταματά να ζει.Το κυνήγι είναι λοιπόν τρόπος ζωής, είναι ύπαρξη!
  Στις μέρες που ζούμε, που τα πάντα είναι ρευστά και το ξέρετε καλύτερα απο μένα, ας ακολουθήσετε το δρόμο της λογικής και της φύσης. Αφήστε τα ευφυολογήματα των συμβούλων και μην ανοίγετε άλλες πληγές γιατί ακούγονται πολλά για την «πράσινη ανάπτυξη και την οικολογία». Το μυστικό κα Μπιρμπίλη ίσως κρύβεται στους πυλώνες των ανεμογεννητριών της Μαλεσίνας, εκεί που είναι πεσμενα τα κουφάρια από τέσσερα τουλάχιστον όρνια, σπάνια μέλη της Ελληνικής Ορνιθοπανίδας, πελεκημένα απ΄τους «Οικολογικές Έλικες». Αυτό είναι το οικολογικό σας όνειρο κα Υπουργέ; Έτσι θα διαχειριστείτε το περιβάλλον; Θα βγάλουν τα λουστρινάτα παπούτσια οι «σύμβουλοι» να φορέσουν ένα ζευγάρι μποτάκια και μέσα απ’ τη λάσπη να πάνε να γνωρίσουν τα μέρη που «οικολογικά» σκέφτονται να «διορθώσουν»; Και κάτι τελευταίο. Για όλες αυτές τις ¨οικολογικές παρεμβάσεις¨υπάρχουν κάποιοι υπεύθυνοι. Θεωρώ ότι σ΄αυτή λοιπόν τη Νέα Ελλάδα που χτίζεται πρέπει να είστε σίγουρη πως θα δώσουν λόγο για το άδολο της Οικολογικής Παρέμβασης, όποια και άν είναι αυτή!
  Με όλο μου το σεβασμό για το έργο σας. Ένας αφυπνισμένος ΠΟΛΙΤΗΣ.

 • 6 Μαΐου 2010, 22:17 | xristos

  Να καταργηθει το αρθρο 3 της παραγραφου 7 .Να επιτραπει το κυνηγι στον υμμητο ,οι κυνηγοι πρεπει να καταλαβετε οτι ειναι οι προστατες της φυσης αυτοι σε παρεβρισκοντε σε φωτιες και σε οτι αλλο μπορει να βλαψει την φυση ,οι κυνηγοι ειναι αυτοι που βαζουν καθε καλοκαιρι πυροφυλακη για την προστασια τ ορεινου ογγου του υμμητου και π βρισκοντε καθημερινως στο βουνο προστατευοντασ το οχι στην απαγορευση και τη στερηση του καθε κυνηγου να προστατευει το δασος με οποιο μεσο μπορει …

 • 6 Μαΐου 2010, 22:51 | Suzuuu

  ΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Ο ΥΜΗΤΤΟΣ……!!!

 • 6 Μαΐου 2010, 15:58 | Eleni

  Τι θα πούμε στα παιδιά μας αύριο???
  Ο προπάππους σας ήταν κυνηγός…
  Ο παππούς σας ήταν κυνηγός…
  Ο μπαμπάς σας ήταν κυνηγός…

  Κι όταν ρωτήσουν:
  Εγώ μπορώ να γίνω κυνηγός???

  Τι θα απαντήσουμε???

 • 6 Μαΐου 2010, 15:37 | Eleni Athanatou

  Η ιστορία του κυνηγίου από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, μας εκφράζει αι αντιπροσωπεύει σαν Έλληνες….

  Το κυνήγι ή θήρα είναι ένα σύγχρονο hobby και μια από τις παλαιότερες ανθρώπινες δραστηριότητες.

  Με το κυνήγι, ο πρωτόγονος άνθρωπος προσπαθούσε να εξασφαλίσει την τροφή του. Για το λόγο αυτό, αντικείμενο κυνηγιού αποτελούσαν τα πολύ μικρά ζώα, που μπορούσε να πιάσει με τα χέρια.

  Αργότερα άρχισε να χρησιμοποιεί τα πρώτα όπλα, που ήταν πέτρες ή δίκτυα, για να σκοτώνει τα ζώα από κάποια απόσταση. Το κυνήγι γινόταν συνήθως ομαδικά.. Χάρη στην φωτιά ανακάλυψε καινούργια όπλα. Είδε πως τα όπλα που είχε, αν τρυπούσαν, θα ήταν πιο αποτελεσματικά.

  Έτσι, άρχισε να δένει στην άκρη ενός μακριού ξύλου μια μυτερή πέτρα ή ένα μυτερό κόκαλο. Τα όπλα αυτά ήταν πολύ πιο φονικά από τα προηγούμενα, αλλά και πάλι έπρεπε να πλησιάσει το ζώο από κοντά, πράγμα που ήταν πολύ επικίνδυνο. Άρχισε λοιπόν να ψάχνει για καινούρια όπλα.

  Πρώτα ανακάλυψε τη σφεντόνα, ύστερα από πολλά χρόνια ανακάλυψε και το τόξο, που για πολλές χιλιάδες χρόνια αποτέλεσαν τα πιο τέλεια όπλα που μπορούσε να διαθέσει.

  Όταν αργότερα εφεύρε τη μπαρούτη, το κυνήγι πήρε άλλη πια τροπή κι άλλο χαρακτήρα. Όταν ο άνθρωπος εγκατασταθηκε σε οικισμούς, το κυνήγι ως πηγή διατροφής περιoρίστηκε από την αγροτική καλλιέργεια και την εκτροφή ζωων.

  Τα όπλα πλέον είναι αποκλειστικά για πολεμικούς σκοπούς.

  Αυτό θέλουμε……λοιπόν….

 • 5 Μαΐου 2010, 23:21 | ΣΠΥΡΟΣ

  ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΠΑΝΤΟΥ.ΑΝ ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΑΣ ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΧΩΡΙΣ ΟΠΛΑ.ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΩ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΣΕ ΟΡΕΙΝΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΧΩ ΖΗΣΕΙ ΑΡΚΕΤΑ ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΧΩ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΔΑΥΤΟΥΣ,ΕΧΩ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥΝ ΕΙΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΥ
  ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ.ΕΠΕΙΔΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΤΟΠΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΥΝΗΓΟΥΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΘΛΙΒΕΡΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΘΕΛΟΥΜΕ
  ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΜΑΣ.

 • 5 Μαΐου 2010, 17:55 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΒΑΝΟΣ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΙΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ….

 • 5 Μαΐου 2010, 17:58 | Βαγγελης

  Διαφωνο πληρος για κατάργηση του κυνηγιού στον Υμιτο

 • 5 Μαΐου 2010, 15:37 | βαλαντης

  EΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΛΥΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ΤΑ ΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)ΤΟΤΕ ΑΣ ΛΥΣΟΥΝΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΚΥΝΗΓΙ

 • 5 Μαΐου 2010, 15:02 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΙΔΗΣ

  Στήν εποχή του παππού μου μπορώ να το καταλάβω σχετικά με το κυνήγι διότι ηταν θέμα ανάγκης για επιβίωση το 2010 δεν μπορώ να κατανοήσω σε τι χρειάζετε αφενός και αφετέρου σχετικά με την δικαιολογία οτι είναι θεσμός να σκοτώνουμε την εναπομείναντα αγρια πανίδα τότε κάλλιστα θα μπορούσαμε να πυροβολούμε ο ενας τον αλλο ετσι γιά το κέφι μας ετσι και αλλιώς σκοτωμός ο ενας σκοτωμός και ο αλλος για αυτό λοιπόν οχι στήν καταστροφή της φύσης για το κέφι μας

 • 5 Μαΐου 2010, 12:05 | ΝΙΚΟΣ

  ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΠΟΡ. ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΕΙΝΑΙ ΦΟΝΟΣ
  ΣΠΟΡ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ΚΤΛ.

  Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΔΩ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΩΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΑ ΣΑΔΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΝΣΤΙΚΤΑ.

  ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΦΑΙΝΟΤΑΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΘΗΡΑΜΑΤΟΣ??? ΕΝΑΣ ΤΡΕΛΛΟΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΗΝΥΓΑΕΙ??

  ΚΑΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑ ΟΤΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ ΦΕΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΖΩΑ……………

  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΗΝΥΓΙΟΥ.

  Κ. ΝΙΚΟΣ

 • 4 Μαΐου 2010, 20:21 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

  ΖΗΤΩ ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΙ Η ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ..

 • 4 Μαΐου 2010, 20:10 | Ηλίας

  Κυρία Μπιρμπίλη Ανύπαντρη Μητερα,

  Είμαι παντρεμένος πατερας τεσσάρων παιδιών.
  Η κυβέρνηση σου μου έκοψε το 13ο & 14ο μισθό για να σωθεί η Ελλάδα.
  Εσύ προσπαθείς να μου κόψεις το κυνήγι, που είναι η μόνη διασκέδαση μου. Κάνοντας το αυτό, εκτός από τη δική μου μελαγχολία θα έχεις καταφέρει να γεμίσεις μελαγχολία τουλάχιστον 1.500.000 Έλληνες ακόμα(συνάδελφους κυνηγούς, βενζινοπώλες, εστιάτορες, ξενοδόχους, καταστηματάρχες κυνηγετικών ειδών και άλλα επαγγέλματα που βασίζονται στο κυνήγι). Ας μην ξεχάσουμε βεβαια και τους φίλους μας τους Γερμανούς που εκμεταλεύονται τα διόδια. Το κυνήγι είναι σπορ.

  Φιλικά,
  Ηλίας

 • 4 Μαΐου 2010, 19:21 | ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

  Δεν ξερω τι συμφεροντα εξυπηρετουν οι οικολογοι αλλα δε νομιζω σε καμια περιπτωση οτι ειναι αγνα,για τη φυση.Αντιθετα η σχεση κυνηγων και φυσης ειναι δεδομενη.Οχι στην απαγορευση του κυνηγιου στον Υμητο.Οχι στην απαγορευση του κυνηγιου στα κυνηγοτοπια των παπουδων μας και των πατερων μας.

 • 4 Μαΐου 2010, 19:41 | bitros roulis

  Ζητώ την κατάργηση της παραγράφου 3 του άρθρου 7 που αφορά στην κατάργηση του κυνηγίου στον Υμηττό γιατί το μόνο που δεν κάνει το κυνήγι είναι η οικολογική καταστροφή για την οποία από τα γραφεία και τις πολυτελείς σας βιλάρες κόπτεσθε. Μάθετε να συνεργάζεστε με τους κυνηγούς γιατί πολλά θα κερδίσετε και σε προστασία περιβάλλοντος και σε χρήμα που η πατρίδα από κλέφτες που μας κυβερνούσαν στενάζει.

 • 4 Μαΐου 2010, 19:35 | mpananos

  ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ ΟΙ «ΛΑΤΡΕΙΣ» ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΗΡΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ.
  ΤΗ ΦΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΒΙΩΝΟΥΜΕ.
  ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ.
  ΔΥΣΤΗΧΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΚΟΜΑ, ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΔΕΝ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ Ο ΕΚΑΣΤΩΤΕ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ «ΠΑΙΞΕΙ» ΜΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΕΙ ΚΕΡΔΟΣ(ΩΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΨΗΦΟΥΣ).
  ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ, ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΕΩΣ, ΤΗΝ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ.
  ΦΥΣΙΚΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΟΠΟΥ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ, ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΘΗΡΕΣ, ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ (ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗ), ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ.
  ΕΚΤΟΣ ΒΕΒΑΙΑ ΑΝ ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ.

 • 4 Μαΐου 2010, 19:43 | kalamakis giorgos (poulis)

  Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προχωράει, με επιμονή και σύστημα, σε
  συνεχείς περιορισμούς για το κυνήγι, μέχρι, σιγά-σιγά, να καταργηθεί το
  κυνήγι σε όλη την Ελλάδα.
  Έτσι με Προεδρικό Διάταγμα που προωθεί,
  επιβάλει την γενική απαγόρευση του κυνηγίου σε όλη την ανατολική πλευρά
  του Υμηττού. Χωρίς κανένα λόγο, καμιά μελέτη… που να αποδεικνύει ότι το
  κυνήγι έχει αρνητικές επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα της
  περιοχής.
  Πρέπει
  να γίνει γνωστό σε όλους ότι στην σημερινή δύσκολη περίοδο που περνούν
  οι πολίτες αυτής της χώρας οι αυθαίρετες ενέργειες που προέρχονται από
  συναισθηματικούς λόγους των αντικυνηγών είναι ανεπίτρεπτη πράξη. Όχι
  μόνο γιατί η κυνηγετική δραστηριότητα δημιουργεί, χιλιάδες θέσεις
  εργασίας και βοηθάει την οικονομία σε όλη την Ελλάδα και κυρίως την
  περιφέρεια, αλλά γιατί, ταυτόχρονα, αποτελεί μια δραστηριότητα συμβατή
  με το περιβάλλον η οποία φέρνει σε επαφή με τη φύση 250.000
  κυνηγούς-πολίτες για τους οποίους αυτή η επαφή αποτελεί τρόπο ζωής.

 • 4 Μαΐου 2010, 19:11 | argiris

  ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ ΟΙ «ΛΑΤΡΕΙΣ» ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΗΡΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ.
  ΤΗ ΦΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΒΙΩΝΟΥΜΕ.
  ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ.
  ΔΥΣΤΗΧΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΚΟΜΑ, ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΔΕΝ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ Ο ΕΚΑΣΤΩΤΕ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ «ΠΑΙΞΕΙ» ΜΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΕΙ ΚΕΡΔΟΣ(ΩΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΨΗΦΟΥΣ).
  ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ, ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΕΩΣ, ΤΗΝ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ.
  ΦΥΣΙΚΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΟΠΟΥ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ, ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΘΗΡΕΣ, ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ (ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗ), ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ.
  ΕΚΤΟΣ ΒΕΒΑΙΑ ΑΝ ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ.

 • 4 Μαΐου 2010, 16:06 | Κώστας Κάτσικας

  Επιτέλους να μπει φρένο στους κυνηγούς. Δεν υτπάρχει λογική στο κυνήγι μέσα στην Αθήνα. Όποιοι θέλουν να σκοτώνουν ζώα για χόμπι, ας πάνε στην Πίνδο, όχι στην Καισαριανή!

 • 4 Μαΐου 2010, 14:30 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΙΓΙΟΥ

 • 4 Μαΐου 2010, 11:02 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Κ.Σ. ΣΥΡΟΥ

  ΖΗΤΩ ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ.

 • 4 Μαΐου 2010, 10:08 | KOSTAS

  σαν συνεχεια του προηγουμενου μυνηματοςμου θα αναφερω τρανο παραδειγμα την απαγορευση τοης θηρας στην περιοχη της λιμνοθαλασσας κοτυχιου που εχει ενταχθει στο NATURA 2000 λιγοι λαθροθηρες καρπωνονται ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ τα υδροβια που ξεχειμωνιαζουν μεσα στην λιμνη και κανενας δεν τους ελεγχει αλλα ουτε και μπορει.υποτιθεται πως σε τετοιες περιοχες υπαρχει προστασια οχι εγκαταλειψη. αλλα δυστυχως μονο εγκαταλειψη δειχνουν ολα αυτα….
  το προβλημα στην συγκεκριμενη περιπτωση ερχεται να συμπληρωσει η εναποθεση μπαζων και σκουπιδιων σε ολη τη λιμνη περιμετρικα. αν ολα αυτα τα «δει» η Ευρωπη, θα φριξει πραγματικα. αν ομως το κυνηγι επιτρεποταν κανονικα, οπως πριν απο μερικα χρονια, ολη αυτη η τραγικη κατασταση δεν θα ειχε ερθει μιας και οπως ειπαμε η παρουσια νομιμων κυνηγων αποτρεπει το οτιδηποτε παρανομο.

 • 4 Μαΐου 2010, 10:24 | KOSTAS

  ειμαι τελειως καθετος προς καθε ειδους απαγορευση της θηρας σε οποιαδηποτε περιοχη μιασ και ετσι δημιουργειται ενα κλιμα «προωθησης» τησ λαθροθηριας αφου η παρουσια των νομιμων κυνηγων και μονο εξαλειφει την μαστιγα της λαθροθηριας και πολλων αλλων παρανομων ενεργειων οπως παρανομη υλοτομηση και παρανομη οικοδομηση.
  το νομιμο αλλα και παραδοσιακο κυνηγι οπως ασκειται στην χωρα μας, ειναι το τελευταιο που μπορει να επηρεασει αρνητικα το οτιδηποτε, ποσο μαλλον τον πληθυσμο των αγριων ειδων της πανιδας μας.η απουσια των νομιμων κυνηγων θα επιφερει πολλα αρνητικα μιας και δεν υπαρχει κρατικος φορεας που στην πραξη να προστατευει οπως πρεπει το περιβαλλον.Ξανασκεφτειτε το.Εξ΄αλλου καμια κοινοτικη οδηγια που αφορα τις ΖΕΠ δεν εχει σαν ορο την απαγορευση της θηρας.
  Ευχαριστω.