Άρθρο 07: Υποχρεωτικοί ελάχιστοι όροι της Σύμβασης Μετόχων και του Καταστατικού των Ε.Π.Α.

1. Ο Επενδυτής υποχρεούται να υπογράψει από κοινού με τη ΔΕΠΑ:
(α) Το Καταστατικό της Ε.Π.Α.,
(β) Τη Σύμβαση Μετόχων.
2. Το Καταστατικό και η Σύμβαση Μετόχων θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τους παρακάτω υποχρεωτικούς όρους:
(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της κάθε Ε.Π.Α. θα αποτελείται από επτά (7) μέλη, από τα οποία δύο (2) μέλη διορίζονται από τον Επενδυτή, δύο (2) διορίζονται από τη ΔΕΠΑ, ένα (1) μέλος προτείνεται από τον μειοψηφούντα μέτοχο και διορίζεται από τον πλειοψηφούντα μέτοχο, ένα (1) μέλος προτείνεται από την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2364/1995, όπως ισχύει, και διορίζεται από τον πλειοψηφούντα μέτοχο και ένα (1) μέλος (ο Πρόεδρος) διορίζεται από τον πλειοψηφούντα μέτοχο από κατάλογο ο οποίος καταρτίζεται από τη ΔΕΠΑ ή τον Επενδυτή εναλλάξ.
(β) Ο Επενδυτής θα έχει τη διαχείριση της Ε.Π.Α. και θα έχει το δικαίωμα επιλογής του Γενικού Διευθυντή της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Μετόχων.
Ο Γενικός Διευθυντής δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Σύμβαση Μετόχων θα προβλέπει επίσης ότι στην περίπτωση που η συμμετοχή του Επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της αντίστοιχης Ε.Π.Α. μειωθεί κάτω από 35%, ο Επενδυτής θα παύει να προτείνει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να επιλέγει το Γενικό Διευθυντή. Επιπλέον θα προβλέπει τις συνέπειες παράβασης των ανωτέρω και τη διαδικασία επίλυσης των διαφορών.
(γ) Ο Επενδυτής δεν θα δικαιούται να μεταβιβάσει τις μετοχές του στην Ε.Π.Α για χρονική διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών από τη σύσταση αυτής.
Μετά την πρώτη πενταετία ή όποια άλλη χρονική περίοδο συμφωνηθεί στη Σύμβαση Μετόχων, αν ο Επενδυτής επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, η ΔΕΠΑ έχει δικαίωμα προτίμησης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Μετόχων και στο Καταστατικό της κάθε Ε.Π.Α. Επιπλέον, η Επιχείρηση Αερίου η οποία θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο του Επενδυτή με ποσοστό τουλάχιστον ίσο, με το ποσοστό της καταστατικής μειοψηφίας, δεν θα δικαιούται να μεταβιβάσει τις μετοχές της για χρονική διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών από τη σύσταση της Ε.Π.Α.
Η Σύμβαση Μετόχων θα προβλέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις μεταβίβασης αυτών μετά την παρέλευση της πρώτης πενταετίας και τις συνέπειες αυτής της μεταβίβασης αναφορικά με το δικαίωμα επιλογής του Γενικού Διευθυντή και πρότασης και διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
(δ) Η διάρκεια της κάθε Ε.Π.Α. θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30) έτη. Σύμφωνα με την Απόφαση Παρέκκλισης, το αποκλειστικό δικαίωμα για την ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος διανομής και για τις σχετικές δραστηριότητες προμήθειας παραχωρείται στη Στερεά Ελλάδα και Εύβοια για 10 έτη, στη Κεντρική Μακεδονία, και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για 20 έτη, από την έναρξη της προμήθειας φυσικού αερίου μέσω των εν λόγω δικτύων διανομής.
(ε) Ο Επενδυτής υποχρεούται, τόσο κατά την τυχόν πρόωρη λύση, όσο και κατά τη συμβατική λήξη της διάρκειας της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου, να μεταβιβάσει στη ΔΕΠΑ ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο υποδείξει η ΔΕΠΑ όλες τις μετοχές που κατέχει στην αντίστοιχη Ε.Π.Α. Οι όροι της μεταβίβασης θα ορίζονται στη Σύμβαση Μετόχων.
(στ) Οι μετοχές που κατέχει ο Επενδυτής στην Ε.Π.Α. δεν μπορούν να ενεχυριάζονται πάρα μόνον μετά από σχετική έγκριση της ΔΕΠΑ, σύμφωνα με τα όσα θα ορίζονται στη Σύμβαση Μετόχων.
(ζ) Την υποχρέωση επανεπένδυσης για την επέκταση του δικτύου επιπλέον εσόδων, που τυχόν προκύψουν σε περίπτωση επίτευξης υψηλότερου εσωτερικού συντελεστή απόδοσης από αυτόν που προβλέπεται στην Απόφαση Παρέκκλισης και τα οποία (έσοδα) δεν θα υπολογίζονται για τη διανομή μερισμάτων στους μετόχους κάθε Ε.Π.Α.
Οι εσωτερικοί αυτοί συντελεστές απόδοσης (περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων διανομής και προμήθειας) για κάθε Ε.Π.Α., σύμφωνα με την Απόφαση Παρέκκλισης είναι: 10,4% για την Ε.Π.Α. Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, 4% για την Ε.Π.Α. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 6% για την Ε.Π.Α. Κεντρικής Μακεδονίας.