Άρθρο 05: Δεύτερο Στάδιο των Διαγωνισμών – Υποβολή Προσφορών και Κατακύρωση – Λοιποί Όροι

1. Στις προεπιλεγείσες Επιχειρήσεις Αερίου αποστέλλεται, επί αποδείξει παραλαβής, πρόσκληση υποβολής προσφορών μετά των συμβατικών τευχών που ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 2 της παρούσας, στην οποία περιγράφεται, μεταξύ άλλων, το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού για κάθε Ε.Π.Α. και η διαδικασία διενέργειας αυτών.
Οι διαγωνισμοί κατά το δεύτερο στάδιο θα διενεργηθούν σε τρεις (3) φάσεις:
(α) Πρώτη φάση, κατά την οποία οι Διαγωνιζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις επί των σχεδίων των συμβατικών τευχών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 2 της παρούσας.
Κατά τη φάση αυτή, μετά τη λήψη των τυχόν παρατηρήσεων επί των συμβατικών τευχών και κατόπιν σχετικής εισήγησης από την Επιτροπή Διαγωνισμών, η ΔΕΠΑ οριστικοποιεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια και εγκρίνει τους όρους των συμβατικών τευχών και παραδίδει − μέσω της Επιτροπής Διαγωνισμών και επί αποδείξει παραλαβής − τα οριστικοποιημένα συμβατικά τεύχη. Η Επιτροπή Διαγωνισμών παραδίδει μαζί με τα οριστικοποιημένα συμβατικά τεύχη και την Έκθεση Αποτίμησης, προκειμένου να ληφθεί υπόψη από τους Διαγωνιζόμενους για τη διαμόρφωση του ύψους της οικονομικής προσφοράς τους.
(β) Δεύτερη φάση, κατά την οποία η Επιτροπή Διαγωνισμών θα ζητήσει από τους Διαγωνιζόμενους να αποδεχθούν τα οριστικοποιημένα από τη ΔΕΠΑ συμβατικά τεύχη και να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές στην Επιτροπή Διαγωνισμών, οι οποίες δεν μπορούν να εξαρτώνται από οποιονδήποτε όρο, αίρεση ή προϋπόθεση.
Κατά τη φάση αυτή, οι Διαγωνιζόμενοι για κάθε Ε.Π.Α. μαζί με τις δεσμευτικές οικονομικές προσφορές τους θα κληθούν να υποβάλουν στην Επιτροπή Διαγωνισμών, επί ποινή αποκλεισμού: (αα) δήλωση προμηθευτή φυσικού αερίου που επιβεβαιώνει την εξασφάλιση δικαιώματος αγοράς φυσικού αερίου από το Διαγωνιζόμενο ή προσύμφωνο αγοράς μεταξύ του Διαγωνιζόμενου με προμηθευτή φυσικού αερίου κατά το άρθρο 6 παρ. 1(ε) της παρούσας και (ββ) εγγυητική επιστολή τραπέζης, το περιεχόμενο και το ύψος της οποίας θα καθορισθούν στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.
Η Επιτροπή Διαγωνισμών θα έχει το δικαίωμα να ζητεί περαιτέρω διευκρινίσεις επί της δήλωσης επιβεβαίωσης εξασφάλισης δικαιώματος αγοράς φυσικού αερίου.
Η Επιτροπή Διαγωνισμών προβαίνει στην αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών των Διαγωνιζομένων και εισηγείται στη ΔΕΠΑ αναφορικά με την υψηλότερη δεσμευτική προσφορά για κάθε Ε.Π.Α., σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 3 κατωτέρω. Εάν η δεσμευτική προσφορά του Διαγωνιζόμενου υπερβαίνει το 49% της αξίας της Ε.Π.Α., η ΔΕΠΑ δικαιούται, πριν προβεί στην ανακήρυξη του Επενδυτή, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση των δεσμευτικών προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμών για κάθε Ε.Π.Α, να δηλώσει την πρόθεσή της να προβεί (α) σε πρόσθετη εισφορά σε χρήμα ή/και (β) σε επιπλέον εισφορά σε είδος παγίων στοιχείων του ενεργητικού της προκειμένου να αναλάβει μέχρι 51% των μετοχών της αντίστοιχης Ε.Π.Α.
Στην περίπτωση συμπληρωματικής εισφοράς σε είδος από τη ΔΕΠΑ, η Έκθεση Αποτίμησης επικαιροποιείται, προκειμένου να συνυπολογιστεί η αξία των επιπρόσθετων εισφορών σε είδος που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 2364/1995. Η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα επικαιροποίησης της Έκθεσης Αποτίμησης θα περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.
Αν η ΔΕΠΑ δεν προβεί σε πρόσθετη εισφορά σε χρήμα ή και σε επιπλέον εισφορά σε είδος, προκειμένου να αναλάβει ποσοστό μέχρι 51% των μετοχών της αντίστοιχης Ε.Π.Α., τότε ο Επενδυτής θα αναλάβει το όποιο ποσοστό της Ε.Π.Α αντιστοιχεί στην αξία της οικονομικής του προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή Διαγωνισμών θα προσαρμόσει τη Σύμβαση Μετόχων και το Καταστατικό της αντίστοιχης Ε.Π.Α. και θα παραδώσει τα τροποποιημένα συμβατικά τεύχη στο Διαγωνιζόμενο. Οι σχετικές διαδικαστικές πράξεις για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, περιλαμβανομένης και της διαδικασίας ίδρυσης των Ε.Π.Α., θα οριστούν στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.
(γ) Τρίτη φάση, κατά την οποία η ΔΕΠΑ, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, κατόπιν εισήγησης από την Επιτροπή, ανακηρύσσει το Διαγωνιζόμενο που υπέβαλε την υψηλότερη δεσμευτική προσφορά για κάθε Ε.Π.Α., στον οποίο κατακυρώνει προσωρινά το διαγωνισμό για την αντίστοιχη Ε.Π.Α. μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη σύστασή της, ή κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για την αντίστοιχη Ε.Π.Α. Οι λόγοι κήρυξης του διαγωνισμού ως άγονου αναφέρονται περιοριστικά στην πρόσκληση για προεπιλογή. Αν ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, μπορεί να επαναληφθεί με νεότερη απόφαση της ΔΕΠΑ.
2. Οι Διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται αποζημίωση ή οποιαδήποτε επιστροφή εξόδων, αν ακυρωθεί ή κηρυχθεί άγονος ή επαναληφθεί ο αντίστοιχος διαγωνισμός.
3. Για την επιλογή ενός Διαγωνιζόμενου ως Επενδυτή, η Επιτροπή Διαγωνισμών θα προβεί στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για κάθε Ε.Π.Α. Το ποσοστό συμμετοχής της ΔΕΠΑ και του Επενδυτή σε κάθε Ε.Π.Α. θα εξαρτάται αποκλειστικά από την εισφορά κάθε μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Π.Α. Η αποτίμηση των εισφορών σε είδος του άρθρου 4 παρ. 8 του ν. 2364/1995 από τη ΔΕΠΑ για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου κάθε Ε.Π.Α. θα είναι αυτή που θα ορίζεται στη έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 1.2.3 της παρούσας. Η οικονομική αξία των προσφορών θα εκφράζεται υποχρεωτικά μόνο σε Ευρώ (€) και το ύψος αυτών θα αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για την αξιολόγησή τους. Ως Επενδυτής για κάθε Ε.Π.Α. θα επιλέγεται εκείνος ο Διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα έχει ζητήσει να αποκτήσει το μεγαλύτερο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου αυτής της Ε.Π.Α. και συνεπώς θα έχει προσφέρει και το μεγαλύτερο τίμημα, αφού το τίμημα καθορίζεται μονοσήμαντα αφενός μεν από το ύψος της αποτίμησης των εισφορών σε είδος της ΔΕΠΑ σε κάθε Ε.Π.Α., αφετέρου δε από το ύψος του ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της Ε.Π.Α., που ζητά να αποκτήσει κάθε Διαγωνιζόμενος.
4. Ο ίδιος Διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει δεσμευτική προσφορά για περισσότερες από μια Ε.Π.Α., με την προϋπόθεση ότι η υποβληθείσα προσφορά του για μία Ε.Π.Α .δεν συνδέεται ούτε εξαρτάται από την προσφορά του για άλλη Ε.Π.Α.
5. Προεπιλεγείσες Επιχειρήσεις Αερίου μπορούν να σχηματίζουν Ομάδες Διαγωνιζομένων με τρίτους, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο δεύτερο στάδιο των διαγωνισμών. Η πρόσκληση υποβολής προσφορών θα καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής τρίτων ενδιαφερομένων μέσω Ομάδων Διαγωνιζομένων, που θα περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα:
(α) Τουλάχιστον ένα μέλος της Ομάδας Διαγωνιζομένων θα είναι μια προεπιλεγείσα Επιχείρηση Αερίου, η οποία θα διατηρήσει σε όλη τη διάρκεια του αντίστοιχου διαγωνισμού ποσοστό συμμετοχής ίσο, κατά το δίκαιο που διέπει την Ομάδα Διαγωνιζομένων, με το ποσοστό της καταστατικής μειοψηφίας. Αν το ποσοστό συμμετοχής της προεπιλεγείσας Επιχείρησης Αερίου μειωθεί κάτω του προαναφερθέντος ορίου, αυτό επιφέρει αυτοδικαίως τον αποκλεισμό από το διαγωνισμό ή ακόμη και την ανάκληση της επιλογής της εν λόγω Ομάδας Διαγωνιζομένων ως Επενδυτή.
(β) Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να σχηματίζουν Ομάδες Διαγωνιζομένων οποτεδήποτε μετά την υποβολή αιτήσεων προεπιλογής, αλλά το αργότερο μέχρι την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών, και δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε περισσότερες από μία Ομάδα Διαγωνιζομένων για την ίδια Ε.Π.Α.
(γ) Στην περίπτωση Ομάδων Διαγωνιζομένων, κάθε μέλος της Ομάδας Διαγωνιζομένων θα ευθύνεται έναντι της ΔΕΠΑ αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υποβολή της δεσμευτικής προσφοράς.
6. Αν ο Διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι Ομάδα Διαγωνιζομένων, τα μέλη της Ομάδας υποχρεούνται να συστήσουν εταιρεία, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών. Η εταιρεία αυτή θα αναλάβει να καλύψει το μετοχικό κεφάλαιο της αντίστοιχης Ε.Π.Α. Η Επιχείρηση Αερίου που θα συμμετέχει στην ανωτέρω Ομάδα Διαγωνιζομένων, σύμφωνα με την παρ. 5 του παρόντος άρθρου, θα αναλάβει τουλάχιστον το 34% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που θα συσταθεί και θα έχει και τη διοίκησή της. Το υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα καλυφθεί από τα λοιπά μέλη της Ομάδας Διαγωνιζομένων κατά την αναλογία συμμετοχής τους στην Ομάδα.