Άρθρο 02: Προκήρυξη και Διαδικασία των Διαγωνισμών

1. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ προκηρύσσονται τρεις (3) διεθνείς διαγωνισμοί για την ανάδειξη ιδιωτών Επενδυτών, κατόπιν προεπιλογής. Το ποσοστό συμμετοχής του Επενδυτή για κάθε Ε.Π.Α. θα είναι τουλάχιστον 35% της αξίας της αντίστοιχης Ε.Π.Α.
2. Με τις ίδιες ως άνω αποφάσεις εγκρίνονται επίσης οι όροι και τα περιεχόμενα:
(α) της πρόσκλησης για προεπιλογή,
(β) της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, και
(γ) των συμβατικών τευχών που προβλέπονται στην παρούσα.
3. Κάθε διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε δύο (2) στάδια, όπως προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας. Κατόπιν σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Διαγωνισμών του άρθρου 3 της παρούσας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑ θα αποφασίζει σχετικά με το αποτέλεσμα κάθε διαγωνισμού.