Άρθρο 03: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών

1. Για τη διενέργεια των διαγωνισμών που αφορούν και στις τρεις Ε.Π.Α. συγκροτείται ενιαία πενταμελής Επιτροπή αποτελούμενη από:
(α) δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΔΕΠΑ, και
(β) τρείς (3) εκπροσώπους της ΔΕΠΑ, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.
2. Η Επιτροπή είναι αρμόδια ιδίως για τα εξής:
(α) Να παραλαμβάνει και να επεξεργάζεται τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, να αξιολογεί τις αιτήσεις για προεπιλογή κατά το πρώτο στάδιο και να εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑ το αποτέλεσμα της διαδικασίας προεπιλογής,
(β) Να αποστέλλει για λογαριασμό της ΔΕΠΑ τα σχέδια συμβατικών τευχών στους προεπιλεγέντες Διαγωνιζομένους, να παραλαμβάνει και να επεξεργάζεται τις παρατηρήσεις αυτών επί των σχεδίων συμβατικών τευχών και να εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑ ως προς την τροποποίηση και την οριστικοποίηση των συμβατικών τευχών.
(γ) Να αποστέλλει τα τελικά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη στους Διαγωνιζομένους, να παραλαμβάνει και να αξιολογεί τις δεσμευτικές προσφορές τους και να εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑ για το αποτέλεσμα κάθε διαγωνισμού, και
(δ) Να εξετάζει και να γνωμοδοτεί επί των ενστάσεων, που τυχόν υποβάλλονται από τους Διαγωνιζομένους και επί των οποίων αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑ.