Άρθρο 04:Πρώτο Στάδιο των Διαγωνισμών – Προεπιλογή Επιχειρήσεων Αερίου

1. Η ΔΕΠΑ προσκαλεί Επιχειρήσεις Αερίου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία προεπιλογής για κάθε ΕΠΑ, αναρτώντας περίληψη της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της και δημοσιεύοντας αυτή σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που εκδίδονται στην Αθήνα, σε μία τοπική εφημερίδα για κάθε Περιφέρεια, η οποία εκδίδεται εντός των διοικητικών ορίων των Περιφερειών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1 της παρούσας, καθώς και σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα διεθνούς εμβέλειας.
2. Η πρόσκληση για προεπιλογή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
(α) Συνοπτική περιγραφή των δυνατοτήτων ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας διανομής φυσικού αερίου σε κάθε περιοχή,
(β) Συνοπτική περιγραφή των συμβατικών τευχών,
(γ) Τη διαδικασία και το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα κάθε διαγωνισμού,
(δ) Τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις προεπιλογής,
(ε) Τη συμφωνία εμπιστευτικότητας,
(στ) Υπόδειγμα αίτησης προεπιλογής,
(ζ) Τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή Επιχειρήσεων Αερίου ως μελών Ομάδας Διαγωνιζομένων στο δεύτερο στάδιο των διαγωνισμών και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προεπιλογής.
3. Ως προς τα κριτήρια προεπιλογής, στην ως άνω πρόσκληση θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
(α) Η ενδιαφερόμενη Επιχείρηση Αερίου και όλα τα μέλη της Ομάδας Διαγωνιζομένων πρέπει να έχουν την έδρα τους σε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε μία από τις ακόλουθες χώρες: Ελβετική Συνομοσπονδία, Ρωσική Ομοσπονδία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά, Ιαπωνία, Αυστραλία
(β) Η καθαρή θέση, την οποία πρέπει να έχει κάθε ενδιαφερόμενη Επιχείρηση Αερίου, ανεξάρτητα αν ενδιαφέρεται για μία ή περισσότερες Ε.Π.Α., και η οποία θα αποδεικνύεται από τα πιο πρόσφατα ελεγμένα και δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της τελευταίας χρήσης, δηλαδή ισολογισμούς και αποτελέσματα χρήσης, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κατά περίπτωση νόμους της έδρας της. Η ακρίβεια των ως άνω στοιχείων θα πρέπει να βεβαιώνεται από ορκωτούς λογιστές ή διεθνείς ελεγκτικούς οργανισμούς.
(γ) Η επιχειρηματική εμπειρία και η τεχνική εξειδίκευση, που πρέπει να έχει κάθε ενδιαφερόμενη Επιχείρηση Αερίου στην κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία, διαχείριση Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου ή/και στην προμήθεια (πώληση) φυσικού αερίου σε τελικούς καταναλωτές, ανάλογα με την περίπτωση. Μία Επιχείρηση Αερίου μπορεί να δραστηριοποιείται μόνο στη διανομή ή μόνο στην προμήθεια φυσικού αερίου. Σε μια τέτοια περίπτωση, οφείλει να επικαλεστεί και να αποδείξει την άσκηση της δραστηριότητας που δεν ασκεί με δάνεια εμπειρία άλλης επιχείρησης, συνδεδεμένης ή μη με την Επιχείρηση Αερίου.
Η επιχειρηματική εμπειρία και τεχνική εξειδίκευση τόσο της Επιχείρησης Αερίου όσο και της επιχείρησης που παρέχει τη δάνεια εμπειρία, πρέπει να έχουν αποκτηθεί σε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε μία από τις ακόλουθες χώρες: Ελβετική Συνομοσπονδία, Ρωσική Ομοσπονδία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά, Ιαπωνία, Αυστραλία.
4. Eειδικότερα, η απαιτούμενη επιχειρηματική εμπειρία και τεχνική εξειδίκευση της ενδιαφερόμενης Επιχείρησης Αερίου, θα αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, ως εξής:
(α) Αναφορικά με τη δραστηριότητα σχεδιασμού, κατασκευής, ανάπτυξης, λειτουργίας, διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, εφόσον η εν λόγω Επιχείρηση Αερίου έχει:
(i) την ευθύνη ανάπτυξης, σχεδιασμού, κατασκευής, αναβάθμισης, αντικατάστασης, επισκευής ενός ελαχίστου μήκους δικτύου διανομής φυσικού αερίου επί πέντε τουλάχιστον συνεχόμενα έτη μέσα στην περίοδο 2003-2012, και
(ii) την ευθύνη λειτουργίας και διαχείρισης ενός ελαχίστου μήκους δικτύου διανομής κατά την περίοδο 2008-2012 .
(β) Αναφορικά με τη δραστηριότητα προμήθειας, εφόσον:
(i) Η εν λόγω Επιχείρηση Αερίου έχει προβεί σε προμήθεια (πώληση) σε τελικούς καταναλωτές μιας ελάχιστης ετήσιας ποσότητας φυσικού αερίου, η οποία υπολογίζεται ως ο μέσος ετήσιος όρος των πωλήσεων φυσικού αερίου της περιόδου 2008-2012 , και
(ii) Έχει έναν ελάχιστο ετήσιο αριθμό μετρητών καταναλωτών, με τους οποίους η εν λόγω Επιχείρηση Αερίου είναι συνδεδεμένη κατά την περίοδο 2008-2012 Ο αριθμός αυτός υπολογίζεται ως ο ετήσιος μέσος όρος του αριθμού μετρητών καταναλωτών της εν λόγω περιόδου.
(γ) Σχετικά με την απαιτούμενη εμπειρία διαχείρισης και λειτουργίας σύγχρονων πληροφοριακών, τεχνολογικών και άλλων συστημάτων αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, εφόσον οι δραστηριότητες της εν λόγω Επιχείρησης Αερίου υλοποιούνται κατά την περίοδο 2008-2012, μέσω εφαρμογών, συγχρόνων συστημάτων MIS, GIS, SCADA, διαχείρισης ευφυών δικτύων (π.χ. έξυπνων μετρητών καταναλωτών) και άλλων συστημάτων και εφαρμογών που θα οριστούν στην Πρόσκληση για Προεπιλογή.
5. Οι ελάχιστες τιμές όλων των μεγεθών που μνημονεύονται στα ανωτέρω κριτήρια θα καθοριστούν για κάθε ΕΠΑ στην αντίστοιχη πρόσκληση για προεπιλογή.
6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 (β) του παρόντος άρθρου, όλα τα ως άνω κριτήρια προεπιλογής μπορούν να πληρούνται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, συνδεδεμένες ή μη με την Επιχείρηση Αερίου, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα καθοριστούν στην Πρόσκληση για Προεπιλογή. Κατ’ εξαίρεση, το κριτήριο της επαρκούς καθαρής θέσης πρέπει να πληρούται μόνο από την Επιχείρηση Αερίου ή/και από μία Συνδεδεμένη Επιχείρηση.
7. Η Επιχείρηση Αερίου, χρησιμοποιώντας ενδεχομένως και δάνεια εμπειρία σύμφωνα με την παράγραφο 6 ανωτέρω, πρέπει να πληροί τις ελάχιστες τιμές των κριτηρίων (α) (i) και (ii) ή/και (β) (i) και (ii) ανωτέρω είτε σε ένα (1) Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου, είτε αθροιστικά σε περισσότερα από ένα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου, στα οποία η εν λόγω Επιχείρηση Αερίου δραστηριοποιείται η ίδια ή/και οι επιχειρήσεις που παρέχουν τη δάνεια εμπειρία, κατά περίπτωση.
8. Οι Επιχειρήσεις Αερίου που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στο δεύτερο στάδιο των διαγωνισμών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμών και σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ.