Άρθρο 06: Ελάχιστο Περιεχόμενο της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών

1. Στην πρόσκληση υποβολής προσφορών για κάθε Ε.Π.Α. περιγράφονται κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα:
(α) Η διαδικασία σχηματισμού Ομάδων Διαγωνιζομένων,
(β) Η διαδικασία για την υποβολή παρατηρήσεων επί των σχεδίων συμβατικών τευχών,
(γ) Η διαδικασία υποβολής των δεσμευτικών προσφορών,
(δ) Το χρονοδιάγραμμα διενέργειας των διαγωνισμών,
(ε) Το ελάχιστο περιεχόμενο των σχετικών δηλώσεων από προμηθευτές φυσικού αερίου περί επιβεβαίωσης εξασφάλισης δικαιώματος αγοράς φυσικού αερίου από τους Διαγωνιζόμενους ή των αντιστοίχων προσυμφώνων αγοράς φυσικού αερίου, τα οποία θα υποβληθούν από τις προεπιλεγείσες Επιχειρήσεις Αερίου για κάθε Ε.Π.Α μαζί με τη δεσμευτική τους προσφορά.
Ελάχιστοι υποχρεωτικοί όροι αγοράς φυσικού αερίου καθορίζονται οι ακόλουθοι:
(αα) Η περίοδος εξασφάλισης δικαιώματος αγοράς φυσικού αερίου να είναι κατ’ ελάχιστο δύο (2) έτη και να μην υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.
(ββ) Οι ελάχιστες ετήσιες ποσότητες φυσικού αερίου, που προσδιορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Ελάχιστες ετήσιες ποσότητες φυσικού αερίου ανά ΕΠΑ (εκατ. Νm3) 1ο έτος 2ο έτος
ΕΠΑ Στερεάς Ελλάδας 52,04 57,24
ΕΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας 43,91 48,30
ΕΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 21,46 23,61

Επιπροσθέτως, οι ετήσιες ποσότητες φυσικού αερίου δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις ανώτατες ποσότητες που έχουν προσδιοριστεί με το άρθρο 5 της Απόφασης Παρέκκλισης, δηλαδή τα εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια κυβικά μέτρα (165.000.000 μ³) ανά έτος αναφορικά με την Ε.Π.Α. Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, τα εκατόν τριάντα εκατομμύρια κυβικά μέτρα (130.000.000 μ³) ανά έτος αναφορικά με την Ε.Π.Α. Κεντρικής Μακεδονίας και τα εκατόν δεκαπέντε εκατομμύρια κυβικά μέτρα (115.000.000 μ³) ανά έτος αναφορικά με την Ε.Π.Α. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και
(γγ) Τα σημεία εισόδου του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, στα οποία θα παραδίδονται οι ως άνω ποσότητες φυσικού αερίου είναι οι Κήποι Αλεξανδρούπολης, η Ρεβυθούσα Μεγάρων, το Σιδηρόκαστρο Σερρών ή άλλο σημείο εισόδου του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου διαθέσιμο κατά τον χρόνο παράδοσης των ως άνω ποσοτήτων.
(στ) Οι λόγοι κήρυξης του διαγωνισμού ως άγονου
(ζ) Οποιεσδήποτε άλλες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες από τη ΔΕΠΑ για την επίτευξη του σκοπού των διαγωνισμών.
2. Η πρόσκληση υποβολής προσφορών για κάθε Ε.Π.Α. συνοδεύεται από τα ακόλουθα, κατ’ ελάχιστον, συμβατικά τεύχη και πληροφοριακό υλικό:
(α) Πληροφοριακό δελτίο όπου συνοψίζονται, μεταξύ άλλων, στοιχεία αναφορικά με:
− Το νομικό και συμβατικό πλαίσιο που διέπει τη σύσταση και λειτουργία των Ε.Π.Α.
− Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Συστήματος Διανομής Φυσικού Αερίου, που έχουν ήδη κατασκευαστεί ή που είναι υπό κατασκευή και τα οποία θα παραχωρηθούν κατά χρήση από τη ΔΕΠΑ προς την αντίστοιχη Ε.Π.Α. για εκμετάλλευση, καθώς και τα δικαιώματα ανάπτυξης, χρήσης και εκμετάλλευσης μελλοντικών δικτύων διανομής φυσικού αερίου που θα κατασκευαστούν από τις Ε.Π.Α.
− Τις ισχύουσες συμβάσεις που θα εκχωρηθούν σε κάθε Ε.Π.Α.
− Τα αποτελέσματα τυχόν εμπορικών και τεχνικών μελετών, που έχουν εκπονηθεί από τη ΔΕΠΑ ή τους συμβούλους της σχετικά με την περιοχή αρμοδιότητας κάθε Ε.Π.Α.
− Άλλες σχετικές πληροφορίες για κάθε Ε.Π.Α.,
(β) Καταστατικό των Ε.Π.Α.,
(γ) Σύμβαση Μετόχων,
(δ) Σχέδιο της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου για κάθε Ε.Π.Α., στην οποία θα περιληφθεί το ελάχιστο μήκος δικτύου, όπως αυτό θα καθοριστεί με την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών.
(ε) Την έκθεση αποτίμησης του ορκωτού ελεγκτή για τις εισφορές σε είδος του άρθρου 4 παρ. 8 του ν. 2364/1995 από τη ΔΕΠΑ για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου κάθε Ε.Π.Α.
(στ) Υπόδειγμα τραπεζικής εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 της παρούσας, και
(ζ) Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των διαγωνισμών.
(η) Κοινή Υπουργική επιστολή, με την οποία θα επιβεβαιώνεται η ένταξη των έργων στο πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων.
Τα συμβατικά τεύχη που περιγράφονται στα εδάφια (β) και (γ) ανωτέρω παρέχονται στους Διαγωνιζομένους σε σχέδιο, προκειμένου να διατυπώσουν τυχόν παρατηρήσεις εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των διαγωνισμών.
Τα συμβατικά τεύχη των εδαφίων (δ), (ε) και (στ) ανωτέρω παρέχονται σε σχέδιο, αποκλειστικά προς ενημέρωση.