Άρθρο 05 – Διοίκηση Περιοχής Προστασίας της Φύσης

1. Η διοίκηση, εποπτεία και διαχείριση της περιοχής προστασίας της φύσης και της περιφερειακής της ζώνης, ανατίθεται στην Διεύθυνση ΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.
2. Η ανωτέρω Διεύθυνση έχει τις αρμοδιότητες του άρθρου 15 παρ. 2 του ν. 2742/1999 και η χωρική αρμοδιότητα της εκτείνεται σε ολόκληρη την έκταση χερσαία και θαλάσσια της περιοχής προστασίας της φύσης και της περιφερειακής της ζώνης.
3. Η προαναφερόμενη Διεύθυνση συνεπικουρείται από συμβουλευτική επιτροπή μη αμειβόμενη, η οποία αποτελείται από:
α) Το Γενικό Δ/ντη Περιβάλλοντος της Δ/νσης ΠΕΧΩΣ της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως πρόεδρο της επιτροπής.
β) Εκπρόσωπο της Δ/νσης Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
γ) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
δ) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
ε) Εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
στ) Εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
ζ) Εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
η) Εκπρόσωπο περιβαλλοντικής οργάνωσης εθνικής εμβέλειας η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή.
θ) Εκπροσώπους των Δήμων Ζαχάρως, Πύργου, Κρεστένων – Ανδρίτσαινας, Τριφυλίας.
ι) Εκπροσώπους των Διευθύνσεων Δασών Ηλείας και Μεσσηνίας
4. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν στη σύνθεση και λειτουργία της.
5. Για ειδικά θέματα η επιτροπή δύναται να απευθύνεται σε επιστήμονες με ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος, ειδικούς ακαδημαϊκούς ή ερευνητές ιδρυμάτων, εξειδικευμένους σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με το χαρακτήρα και τις οικολογικές απαιτήσεις των υπό διαχείριση προστατευόμενων περιοχών.
6. Η υπηρεσία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου:
α) Οργανώνει γραφείο διοίκησης της περιοχής προστασίας της φύσης, επιλέγοντας και ορίζοντας μεταξύ των υπηρετούντων στην υπηρεσία αυτή, επιστημονικό προσωπικό κατάλληλων ειδικοτήτων στο οποίο κατανέμει αναλόγως τα αναγκαία καθήκοντα και μεριμνά για την εξασφάλιση της χρήσης του αναγκαίου εξοπλισμού ηλεκτρονικής μηχανοργάνωσης, γραμματειακής υποστήριξης και επικοινωνίας, την τήρηση του αρχείου της και την χρηστή διαχείριση των διατιθεμένων πόρων.
β) Διαβουλεύεται με τους ΟΤΑ, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και σχεδιάζει οργανώνει και προωθεί ενέργειες με σκοπό την εξεύρεση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων.
γ) Οργανώνει, θέτει σε λειτουργία και ενημερώνει:
i. Ιστότοπο στο διαδίκτυο του στον οποίο περιέχεται κάθε σχετική με το σύνολο της περιοχής προστασίας της φύσης και στην περιφερειακή της ζώνη πληροφορία.
ii. Μητρώο περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων και υπό αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων σε όλη την έκταση της περιοχής προστασίας της φύσης και στην περιφερειακή της ζώνη.
iii. Βάση δεδομένων της κατάστασης διατήρησης και της εξελίξεως της των ειδών και οικοτόπων χαρακτηρισμού της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος, διασφαλίζοντας ότι τα στοιχεία της είναι διαθέσιμα κατά προτίμηση με ηλεκτρονικό τρόπο και μέσω του διαδικτύου σε κάθε ενδιαφερόμενο κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 παρ. 3 του ν. 3937/2011.
δ) Δύναται να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τους Δήμους ή και τις Περιφέρειες στα διοικητικά όρια των οποίων εμπίπτει η περιοχή προστασίας της φύσης και η περιφερειακή της ζώνη καθώς και με Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και άλλα επιστημονικά, ερευνητικά ιδρύματα με αντικείμενο την υλοποίηση των δράσεων διαχείρισης προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, της κατασκευής και λειτουργίας κέντρων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και πληροφόρησης και του Κέντρου Περίθαλψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87)
ε) Εποπτεύει, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες (όπως οικεία Δασαρχεία, Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπηρεσίες Δόμησης ΟΤΑ κ.λ.π.) ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική επιτήρηση και φύλαξη της περιοχής προστασίας της φύσης και της περιφερειακής της ζώνης.
στ) Οργανώνει τη λειτουργία συστήματος παρακολούθησης καταγραφής και αντιμετώπισης συμβάντων, που δύνανται να προκαλέσουν επιπτώσεις στην κατάσταση διατήρησης των αντικειμένων προστασίας της περιοχής ευθύνης της, ή να επηρεάσουν την ακεραιότητα των οικοσυστημάτων.
ζ) Καταρτίζει σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, τους οικείους ΟΤΑ, και περιβαλλοντικές οργανώσεις που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον πίνακα υπηρεσιών, σημείων επαφής και υπεύθυνων προσώπων που αναλαμβάνουν την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία δικτύου επικοινωνίας ώστε να ασκεί αποτελεσματικά έγκαιρα και ορθολογικά τις αρμοδιότητες του.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στο σχέδιο Π.Δ. προβλέπεται ότι «η διοίκηση, εποπτεία και διαχείριση της προστατευτέας περιοχής ανατίθεται στην Διεύθυνση ΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου». Ωστόσο, η συγκεκριμένη Υπηρεσία δεν έχει αυτή την αρμοδιότητα βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας και συνεπώς δε μπορεί να αναλάβει τη διοίκηση, την εποπτεία και τη διαχείριση μιας τόσο σημαντικής προστατευόμενης περιοχής με μεγάλη εθνική, ενωσιακή και διεθνή σημασία.

 • 15 Μαρτίου 2016, 12:08 | Κωνσταντίνος Κλωνάρας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Γενικότερα, η (σχεδόν) σύσταση γραφείου φαίνεται απογοητευτική ως προτεινόμενη δομή διαχείρισης ενός (παρολίγον) εθνικού πάρκου…Τουλάχιστον ας γίνει ανεξάρτητο το γραφείο ώστε να μπορεί να υπογράφει ο προϊστάμενος του.

 • 15 Μαρτίου 2016, 12:57 | Ε. Σιδέρη Δρ. Βιολόγος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Να διευκρινιστεί σε ποια Δ/νση ΠΕΧΩΣ γίνεται αναφορά. Στην Δ/νση ΠΕΧΩΣ Δυτικής Ελλάδας (με έδρα την Πάτρα) ή στην Δ/νση ΠΕΧΩΣ Πελοποννήσου (με έδρα την Τρίπολη).

 • 15 Μαρτίου 2016, 12:38 | Βασίλης Φουρλής
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στην περίπτωση που παραμείνει ο αρχικός σχεδιασμός για έναν φορέα διαχείρισης για Καϊάφα και Κυπαρισσιακό Κόλπο, προτείνεται ο φορέας αυτός να είναι ανεξάρτητος από την Κεντρική Διοίκηση και τα παρακλάδια της και ει δυνατόν να έχει λειτουργική και οργανωτική αυτονομία (Ν.Π.Δ.Δ.), στην δε διοίκησή του να υπάρχει ικανή και πλειοψηφική εκπροσώπηση των τοπικών κοινωνιών.
  Παράλληλα, το βέλτιστο είναι ο φορέας αυτός να εδρεύει στον Δήμο Ζαχάρως, ο οποίος έχει το μεγαλύτερο παράκτιο μέτωπο από τους εμπλεκόμενους δήμους και εντός των ορίων του οποίου κείται και η περιοχή προστασίας του Καϊάφα, με δεδομένη την σημασία του Καϊάφα ως οικοσυστήματος και την θέση του εντός των ορίων του Δήμου Ζαχάρως.
  Σε αυτό το πνεύμα, η ανάθεση των σχετικών αρμοδιοτήτων στην – απομακρυσμένη από την περιοχή προστασίας – διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου δεν παρίσταται ούτε ορθή, ούτε ενδεδειγμένη.

 • 15 Μαρτίου 2016, 11:04 | ΛΣ1
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Νομίζω ότι το πλέον σημαντικό για την εφαρμογή του ΠΔ είναι η δυνατότητα ελέγχου της . Συνήθως αυτό που εκλείπει στην Ελλάδα είναι η βούληση για τον έλεγχο και δευτερευόντως τα μέσα, τα οποία σήμερα μέσω της τεχνολογίας είναι υπερεπαρκή. Για την δημιουργία της περιρρέουσας ατμόσφαιρας που θα εξασφαλίσει την σχετική πίεση για την εφαρμογή και επιτήρηση της εφαρμογής είναι σημαντική η εμπλοκή και των νέων ανθρώπων της περιοχής ώστε να υπάρξει πλήρης γνώση της αναγκαιότητας για την προστασία της χλωρίδας , της πανίδας , της ανάπτυξης του τόπου.
  Γι αυτό προτείνω την συμμετοχή στην προς κατάρτιση επιτροπή , εκπροσώπου των Δ/νσεων Εκπαίδευσης των εμπλεκομένων περιοχών, για τον σχεδιασμό και κατάρτιση σεμιναρίων στους νέους των σχολείων των περιοχών , την διαδραστική επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους πολίτες , την ετήσια δημόσια και ηλεκτρονική λογοδοσία της επιτροπής επί του έργου της.

 • 15 Μαρτίου 2016, 11:49 | Κωνσταντίνος Κλωνάρας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στο άρθρο 5 παρ. 6 αναφέρεται ότι: «Η υπηρεσία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου: α) Οργανώνει γραφείο διοίκησης της περιοχής προστασίας της φύσης,…».
  Θα πρέπει να συσταθεί το γραφείο αυτό, κατά προτίμηση με το παρόν Π.Δ., ή αλλιώς να δοθεί εξουσιοδότηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση να το συστήσει. Αλλιώς δεν θα υφίσταται το γραφείο αυτό ούτε και θα μπορεί να δημιουργηθεί. Επίσης θα πρέπει να οριστεί η έδρα του. Είναι προφανές ότι η περιοχή δύσκολα θα μπορεί να διαχειριστεί από την Πάτρα (που απέχει 2 ώρες από την Κυπαρισσία, όπου βρίσκεται η περιοχή ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας) ή την Τρίπολη (που απέχει αντίστοιχα 1 ώρα).

 • 15 Μαρτίου 2016, 11:58 | Κωνσταντίνος Κλωνάρας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στο άρθρο 5 παρ.1 αναφέρεται ότι : «Η διοίκηση, εποπτεία και διαχείριση της περιοχής προστασίας της φύσης και της περιφερειακής της ζώνης, ανατίθεται στην Διεύθυνση ΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.»

  Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έχει 3 Διευθύνσεις ΠΕΧΩΣ, στην Πάτρα στην Τρίπολη και στην Κέρκυρα. Θα πρέπει να αναφερθεί σαφώς ποια από τις 3 Δ/νσεις εννοείται.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Με βάση την κείμενη νομοθεσία η Διεύθυνση ΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου δεν μπορεί να αναλάβει τέτοιο έργο αφού δεν έχει τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Η συνολική διατύπωση του άρθρου 5 δεν διασαφηνίζει τον τρόπο λειτουργίας της εν λόγω υπηρεσίας (και ιδιαίτερα το θέμα της στελέχωσης) ώστε να ανταποκριθει στα καθήκοντα που ενδεχομένως θα αναλάβει. Επίσης, δεν προβλέπονται συγκεκριμένες μέθοδοι και εργαλεία εξεύρεσης των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη λειτουργία και οικονομική βιωσιμότητα της διαχείρισης. Αόριστα μόνον αναφέρεται ότι η ΠΕΧΩΣ, μετά από διαβούλευση με τους ΟΤΑ και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις θα σχεδιάζει, οργανώνει και προωθεί «ενέργειες με σκοπό την εξεύρεση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων».

  Παράλληλα, ενώ οι διεργασίες για το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών δεν έχουν ολοκληρωθεί, το ΥΠΕΝ προχωρεί στην ανάθεση αρμοδιοτήτων για την διαχείριση και διατήρηση σε καλή κατάσταση μιας τόσο ευαίσθητης προστατευόμενης περιοχής με μεγάλη εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή σημασία.

  Επίσης, ο μόνος ρολος που δίδεται στις περιβαλλοντικές οργανώσεις σχετικά με τη διαχείριση της περιοχής είναι η συμμετοχή στην συμβουλευτική επιτροπή της παραγράφου 3. Με αυτό τον τρόπο η μακροχρόνια πείρα και τα επιστημονικά στοιχεία που διαθέτουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες επί χρόνια έχουν καλύψει με το έργο τους την ανεπάρκεια των αρμόδιων κρατικών φορέων και υπηρεσιών, αγνοείται και δεν αξιοποιείται για την προστασία της περιοχής, της χελώνας και των οικοτόπων.

 • 13 Μαρτίου 2016, 15:59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΚΟ (ΑΡΧΕΛΩΝ) ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ

 • 13 Μαρτίου 2016, 15:21 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΠΟΙΟΣ ΕΙΠΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ. ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΤΟ ΠΑΛΕΨΑΜΕ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ ΚΥΡΙΟΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ (ΑΓΡΟΤΙΚΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ). ΠΟΙΟΙ ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΣ.

 • 12 Μαρτίου 2016, 18:51 | Γρηγοράκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ζητούμε άμεσα την αφαίρεση των οριζόντιων και απόλυτων απαγορεύσεων. το προσχέδιο του ΠΔ είναι αντιαναπτυξιακό και στρέφεται εναντίον της προστασίας του ίδιου του περιβάλλοντος.

 • 12 Μαρτίου 2016, 18:41 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΑΛΙΑΚΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το ΥΠΕΚΑ εχει σκοπό να ενημερώσει με ημερίδες τις τοπικές κοινωνίες για το σχέδιο ΠΔ που έχει βγάλει σε διαβούλευση ή απλά μας φέρνει προ ενός τετελεσμένου γεγονότος. Όλη η τοπική κοινωνία είναι κατά του ΠΔ. Θέλουμε εξηγήσεις για τις απαγορεύσεις.

 • 11 Μαρτίου 2016, 23:44 | Κώστας Δημητρόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Από ότι γνωρίζω η μισή περιοχή ανήκει στην Μεσσηνία και υπάγεται ακόμη στην Περιφερεια Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη. Γιατί δεν συμετέχει στην Επιτροπή Διοίκησηςτης Περιοχής Προστασίας της Φύσης ο κ.κ. Τατούλης ;

 • 11 Μαρτίου 2016, 19:23 | ΑΡΧΕΛΩΝ, MEDASSET, WWF Ελλάς
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 5 – Διοίκηση Περιοχής Προστασίας της Φύσης
  Στο σχέδιο Π.Δ. προβλέπεται ότι «η διοίκηση, εποπτεία και διαχείριση της προστατευτέας περιοχής ανατίθεται στην Διεύθυνση ΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου».
  Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

  1. Με βάση την κείμενη νομοθεσία η εν λόγω Υπηρεσία δεν έχει τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα και δεν μπορεί να αναλάβει τέτοιο έργο. Παράλληλα, προκαλεί εντύπωση πώς το ΥΠΕΝ με τις προτάσεις του φαίνεται να «προκαταλαμβάνει» το αποτέλεσμα της διεργασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με το εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών προβαίνοντας στην ανάθεση αρμοδιοτήτων για την καλή διατήρηση μιας τόσο σημαντικής προστατευόμενης περιοχής με μεγάλη εθνική, κοινοτική και διεθνή σημασία.

  2. Η συμβολή των περιβαλλοντικών οργανώσεων στην διαχείριση της προστατευτέας περιοχής περιορίζεται στην συμμετοχή στην συμβουλευτική επιτροπή της παραγράφου 3. Θα πρέπει να υπάρχει αναφορά και για την αξιοποίηση της μακροχρόνιας πείρας και των επιστημονικών δεδομένων που διαθέτουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις για την θαλάσσια χελώνα που αποτελεί, μαζί με τις αμμοθίνες και τα λιβάδια ποσειδωνίας, και το κύριο προστατευτέο αντικείμενο της εν θέματι περιοχής.

  3. Από την συνολική διατύπωση του άρθρου 5 δεν προκύπτει με σαφήνεια ο τρόπος, με τον οποίο η εν λόγω υπηρεσία θα επιτελέσει τα καθήκοντα που της ανατίθενται. Οι προβλέψεις της παραγράφου 6, περίπτωση α δε, περί οργάνωσης γραφείου διοίκησης και επιλογής μεταξύ των ήδη υπηρετούντων στην υπηρεσία, στους οποίους αναθέτει τα αναγκαία καθήκοντα διοίκησης, εποπτείας και διαχείρισης, είναι προβληματική καθώς προκύπτουν εύλογες απορίες, προβληματισμοί και αμφιβολίες για το πώς υπάλληλοι, που εδρεύουν στην Πάτρα και είναι ήδη επιφορτισμένοι με άλλα καθήκοντα, θα επιτύχουν την ορθή διαχείριση μιας προστατευόμενης περιοχής «εξ’ αποστάσεως». Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η επάρκεια των στελεχών της υπηρεσίας να αναλάβει αυτά τα καθήκοντα, που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία. Τέλος ειδικά για τα θέματα της φύλαξης και αντλώντας από την εμπειρία του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου αλλά και πολλών άλλων προστατευόμενων περιοχών της χώρας θα πρέπει να δοθεί η (συν)αρμοδιότητα της φύλαξης στο σχήμα διαχείρισης που θα αναλάβει τη διαχείρισης της περιοχής.

  4. Αν και πρόκειται για μία περιοχή που βάσει της ΕΠΜ και του υπ’ αριθμ. 32/2015 Πρακτικού Επεξεργασίας του ΣτΕ (βλ. σκέψεις 10 έως και 13, σελ. 18 επ.) είναι εξαιρετικής οικολογικής σημασίας, στο υποβληθέν σχέδιο διατάγματος δεν προβλέπονται συγκεκριμένα εργαλεία αναζήτησης και εξεύρεσης των αναγκαίων πόρων για την οικονομική βιωσιμότητα της. Με την παράγραφο 6, περίπτωση β το έργο αυτό ανατίθεται στην ΠΕΧΩΣ η οποία καλείται κατόπιν διαβούλευσης με τους Ο.Τ.Α. και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις να σχεδιάζει, οργανώνει και προωθεί «ενέργειες με σκοπό την εξεύρεση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων».

  5. Στην παράγραφο 6, περίπτωση δ να προστεθεί η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις.

  6. Η φύλαξη αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της προστασίας μιας περιοχής. Η πείρα από την ελληνική πραγματικότητα και την διαχείριση άλλων προστατευόμενων περιοχών έχει καταστήσει σαφές ότι προστασία δεν είναι εφικτή χωρίς σωστή, καθημερινή και αποτελεσματική φύλαξη. Δυστυχώς στο παρόν σχέδιο Π.Δ. οι προβλέψεις για την φύλαξη της προστατευτέας περιοχής είναι γενικές και αόριστες. Ειδικότερα στην παράγραφο 6, περίπτωση ε προβλέπεται ότι η φύλαξη και επιτήρηση της προστατευτέας περιοχής θα επιτελείται από την υπηρεσία διοίκησης σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, όπως δασαρχεία, υπηρεσίες δόμησης, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λ.π. Η εν λόγω πρόβλεψη, δηλαδή ότι η φύλαξη ανατίθεται σε δημόσιες υπηρεσίες που είναι ήδη επιφορτισμένες με πληθώρα καθηκόντων, ορώμενη σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη πρόβλεψης για πρόσληψη ειδικού προσωπικού φύλαξης και την ύπαρξη παράνομων δράσεων και δραστηριοτήτων στην εν θέματι περιοχή, καθιστά σαφές ότι στην πράξη η προστασία της περιοχής δεν θα καταστεί εφικτή.

  7. Παρά το γεγονός ότι κοντά στην προστατευτέα περιοχή εντοπίζονται δύο Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, ήτοι οι Φορείς Διαχείρισης των Υγροτόπων Κοτυχίου- Στροφυλιάς αλλά και του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, οι οποίοι αμφότεροι διαθέτουν μακροχρόνια πείρα στην διαχείριση και διοίκηση περιοχών με τα ίδια ή παρόμοια περιβαλλοντικά και οικολογικά στοιχεία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτει την διοίκηση της εν θέματι περιοχής σε μια δημόσια υπηρεσία που βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση και είναι ήδη επιφορτισμένη με άλλα καθήκοντα.

 • 11 Μαρτίου 2016, 15:45 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
  Από το πρακτικό της με αριθ.4/10-03-2016 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης
  του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας.

  Αριθ. Απόφασης 48/2016
  Περίληψη:
  Ενημέρωση – λήψη Απόφασης –προτάσεις του Δήμου
  επί του σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος για τον
  Κυπαρισσιακό Κόλπο.

  Στην Κυπαρισσία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μήνα Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00΄, συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, μετά από την αριθ.3694/07-03-2016 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία δημοσιεύθηκε και δόθηκε σε καθένα μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.
  Και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο αριθμού μελών είκοσι επτά (27) βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι( 26 ).
  Π α ρ ό ν τ ε ς Α π ό ν τ ε ς
  1
  Τσίγγανος Παναγιώτης
  1
  Πούλος Αναστάσιος
  2
  Μερκούρης Ιωάννης

  3
  Σαρμαντζής Δημήτριος

  4
  Πανουσιοπούλου Μαρία

  5
  Κανελλόπουλος Ζαχαρίας

  6
  Αδρακτάς Ιωάννης

  7
  Κωνσταντέλου Γιαννούλα

  8
  Μπουγάς Ανδρέας

  9
  Κατσούλας Ιωάννης

  10.
  Παπαθεοδοσίου Βασίλειος

  11.
  Καλκαβούρας Ιωάννης(Πρόεδρος Δ.Σ)

  12.
  Αδρακτάς Αναστάσιος

  13.
  Χρονόπουλος Σπυρίδων

  14.
  Τσακανίκας Γεώργιος

  15.
  Τσαλαμανδρής Θεόδωρος

  16.
  Ανδρινόπουλος Ευστάθιος

  17.
  Μπακούρος Σωτήριος

  18.
  Κουτσούλης Δημήτριος

  19
  Σκιαδάς Γεώργιος

  20
  Kυριακουλόπουλος Καλλίνικος

  21
  Στεργιόπουλος Ανδρέας

  22
  Ασημακόπουλος Γεώργιος

  23
  Κουτρουμπής Αλέξανδρος

  24
  Βουδούρης Επαμεινώνδας

  25
  Καλογερόπουλος Χαράλαμπος

  26
  Κουκούμης Σαράντος

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ.

  ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ.
  1
  Ματθιουδάκης Ανδρέας Πρόεδρος Τ.Κ
  Γαργαλιάνων
  1
  Λόντος Αντώνιος Πρόεδρος Τ.Κ Αετού
  2
  Αλεξοπούλου Σταματία Πρόεδρος Τ.Κ Κυπαρισσίας

  2
  Καλογερόπουλος Παναγιώτης -Πρόεδρος Τ.Κ Αρμενιών

  3
  Καναλουπίτης χαράλαμπος Πρόεδρος Τ.Κ Φιλιατρών

  3
  Παπαδόπουλος Γρηγόριος Πρόεδρος Τ.Κ Κοπανακίου
  4
  Παπαηλίου Σπυρίδων Πρόεδρος Τ.Κ Καλού Νερού

  4
  Μίγγας Γεώργιος Πρόεδρος Τ.Κ Μαραθουπόλεως

  5
  Αλεξόπουλος Χα ράλαμπος Πρόεδρος Τ. Κ Χριστιανούπολης
  5
  Λίτσας Δημήτριος Πρόεδρος Τ.Κ Μουζακίου

  6
  Τζανετόπουλος Αναστάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Αγριλιάς

  6
  Γεωργόπουλος Αντώνιος Πρόεδρος Τ.Κ Πύργου

  7
  Βελισσαρόπουλος Αγγελής Εκπρόσωπος Τ. Κ Αρτικίου

  7
  Γυφτάκης Παναγιώτης Πρόεδρος Τ.Κ Σπηλιάς
  8
  Λαμπρόπουλος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ. Κ Αυλώνος
  8
  Μπακούρος Μιχαήλ Πρόεδρος Τ.Κ Φαρακλάδας
  9
  Φιλντίσης Αθανάσιος Εκπρόσωπος Τ. Κ Βανάδας
  9
  Λυμπερόπουλος Δημήτριος Εκπρόσωπος Τ.Κ
  Αγαλιανής
  10
  Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Βρυσών

  10.
  Αντωνόπουλος Αντώνιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Βάλτας
  11
  Σκλάβος Αριστείδης Εκπρόσωπος Τ.Κ Ελαίας
  11.
  Βουδούρης Αναστάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Γλυκοριζίου
  12
  Λιώνης Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ.Κ Εξοχικού

  12.

  Τζάρας Σωτήριος Εκπρόσωπος Τ.Κ Καμαρίου
  13
  Κολοσκόπης Σωτήριος Εκπρόσωπος Τ.Κ Καλιτσαίνης
  13.
  Κανελλόπουλος Περικλής Εκπρόσωπος Τ.Κ Κεφαλόβρυσης
  14
  Αποστολόπουλος Αλέξανδρος Εκπρόσωπος Τ.Κ Καλογερεσίου
  14.
  Χόνδρου Ευγενία Εκπρόσωπος Τ.Κ Κρυονερίου
  15
  Καραβούλιας Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ
  Καρυών
  15.
  Θεοδωρόπουλος Φώτιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Λαντζουνάτου
  16
  Σταθόπουλος Κωνσταντίνος Εκπρόσωπος Τ.Κ Λυκουδεσίου
  16.
  Καραχούντρης Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ.Κ Λεύκης
  17
  Κανναβός Σωκράτης Εκπρόσωπος Τ.Κ
  Περδικονερίου
  17.
  Στριμπάκος Νικόλαος Εκπρόσωπος Τ.Κ Μάλης
  18
  Καράγιαννης Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Πλατανίων
  18.
  Καράμπελας Χρήστος Εκπρόσωπος Τ.Κ
  Μοναστηρίου
  19
  Κόρδας Αθανάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Προδρόμου
  19.
  Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Μουριατάδας
  20
  Λιακάκης Αναστάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Σιδηροκάστρου

  20.
  Μίχα-Ράμμου Σταυρούλα Εκπρόσωπος Τ.Κ Μύρου
  21
  Πολίτης Ευστάθιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Σιτοχωρίου
  21.
  Φιτσώρος Γεώργιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Ξηροκάμπ
  22
  Καρούμπαλης Κανάρης Εκπρόσωπος Τ.Κ
  Στασιού
  22.
  Γεωργακόπουλος Νικόλαος Εκπρόσωπος Τ.Κ
  Πλάτης
  23
  Γεωργακόπουλος Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Φλόκας

  23
  Γεωργίου Ηλίας Εκπρόσωπος Τ.Κ Πολυθέας

  24
  Μανωλόπουλος Γεώργιος Εκπρόσωπος Τ.Κ
  Ραπτοπούλου

  25
  Κουτρουμπή Σωτηρία Εκπρόσωπος Τ.Κ Ραχών

  26
  Γιαννόπουλος Χαράλαμπος Εκπρόσωπος Τ.Κ
  Ροδιάς

  27
  Ντέντες Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Σελλά

  28
  Μπινίσκος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ.Κ Τριπύλας

  29
  Τσούλος Διονύσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Χαλαζωνίου

  Οι ανωτέρω δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα
  Παρισταμένου του κ. Δημάρχου
  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Λαμπρόπουλο Παναγιώτη, τακτικό υπάλληλο του Δήμου Τριφυλίας.
  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:
  Το εν λόγω θέμα εισάγεται ως κατεπείγον λόγω του ότι την 15-03-2016 λήγει η προθεσμία για την διαβούλευση επί του Π. Δ που αφορά τον Κυπαρισσιακό Κόλπο. Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 67, παρ.5 του Ν. 3852/2010, αποφάσισε ομόφωνα το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον και συζητητέο.
  Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος εξέθεσε ότι:
  Όπως όλοι γνωρίζεται βρίσκεται σε διαβούλευση που λήγει την 15-03-2016, το Προεδρικό Διάταγμα που αφορά τον Κυπαρισσιακό κόλπο. Το θέμα αυτό μας έχει απασχολήσει αρκετές φορές κατά το παρελθόν και πρέπει και τώρα να εκφράσομε τις προτάσεις μας για το ως άνω υπό διαβούλευση Προεδρικό Διάταγμα.
  ΠΡΟΤΕΙΝΩ
  1.Παράταση της Διαβούλευσης στον χρόνο που νομίμως προσδιορίζεται.
  2.Το Υπουργείο δια του Υπουργού ή με στελέχη του και οι τοπικοί Βουλευτές να έρθουν σε ημερίδες, να
  ενημερώσουν τους πολίτες της περιοχής για μια πραγματική διαβούλευση με την κοινωνία.
  3.Θεωρούμε απαράδεκτο την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που δεν λαμβάνει υπόψιν το ΣΧΟΑΠ της
  περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος, το οποίο απεδέχθη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τριφυλίας
  και κατετέθη για έγκριση τον Ιανουάριο του 2012.
  4.Για την Ζώνη Ζ Α Τ θεωρούμε απαράδεκτη την αρτιότητα στα (20) στρέμματα για κατοικία και το ύψος
  στα (5) μέτρα και ζητάμε αρτιότητα στα (8) στρέμματα και ύψος κατασκευής τα (7) μέτρα, μετατροπή
  αντίστοιχη από το μέτωπο του γηπέδου. Καθορισμός αρχιτεκτονικών σχεδίων για να αποκτήσει η περιοχή
  αρχιτεκτονικό χαρακτήρα με οικοδομικά υλικά που προέρχονται από την περιοχή με οικολογική αξία.
  Να ισχύσει αναδρομικά η αρτιότητα όπως προέβλεπε ο Ν.3937/2011.
  5.Το δάσος της Ελαίας να προστατευθεί πλήρως και να δεσμευτούν οι καταπατημένες περιοχές του.
  6.Κατά παρέκλιση να εξαιρεθεί της Π Π Φ το γήπεδο της Τ .Κ Ελαίας, μοναδικός αθλητικός χώρος της
  περιοχής και αδειοδοτημένος για αγώνες Β΄ Εθνικής.
  7.Κατά παρέκλιση να δοθεί χώρος στην Π.Π.Φ για Δημοτικό Τουριστικό περίπτερο με οικολογικά υλικά
  που είναι διακαής πόθος των κατοίκων της περιοχής.
  8.Αρνούμαστε μόνον την ημερήσια παρουσία του ανθρώπου στην Π. Π.Φ 1 γιατί οι κάτοικοι δεν είναι
  επισκέπτες στον τόπο τους, είναι συμμέτοχοι του περιβάλλοντος.
  9.Διατηρεί ο Δήμος Τριφυλίας το δικαίωμα της διάνοιξης και συντήρησης των δρόμων που υπάρχουν ή προβλέπονται από συμβόλαια του Δημοσίου στην Π.Π.Φ.2,γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι οι άνθρωποι θα μείνουν χωρίς πρόσβαση σε ένα αποκλεισμένο και γκετοποιημένο περιβάλλον
  10.Όσον αφορά την Π.Π.Φ.2 στην περιοχή Αμμοθίνες με αγροτικές εκτάσεις να μετατραπεί το τμήμα που
  έχει αμμοθίνες ,να γίνει Π Π Φ 1 και το τμήμα που είναι το Αγροτικό να γίνει ΖΑΤ και να διατηρεί την
  αρτιότητά του εφόσον υπάρχει ιδιοκτησία από αμμοθινικό τμήμα. Ενναλακτικά το αμιγώς Αγροτικό τμήμα να γίνει άλλη ζώνη και να διατηρεί την αρτιότητα στα 20 ή ακόμη και στα 30 στρέμματα.
  11.Ο Φορέας διαχείρισης της περιοχής να είναι φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Α΄ και Β΄ Βαθμού
  και των δύο περιφερειών. Δεν μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να είναι ο παρίας του Φορέα.
  12.Να αποζημιωθούν όλες οι ιδιοκτησίες που ακυρώνονται.
  Επί του θέματος τοποθετήθηκαν οι αρχηγοί των παρατάξεων-Δημοτικοί Σύμβουλοι- Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων-πρώην Δήμαρχοι-φορείς της περιοχής-Πρόεδροι Συλλόγων-Πολίτες- και ο Αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Βουδούρης Επαμεινώνδας ΠΡΟΤΕΙΝΕ στο Δ. Σ τα εξής:
  -Το τελικό σχέδιο του Π. Δ να περιλάβει, όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας τις περιοχές
  προστασίας της φύσης, όπως αυτές έχουν οριστεί στο σχέδιο.
  -Όσον αφορά τις ζώνες Αγροτικού Τοπίου να καταργηθούν όλες οι προτεινόμενες διατάξεις και περιορισμοί και να ισχύσουν σε αυτές οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3937/2011 όπως ισχύει σήμερα και οι λοιπές κείμενες διατάξεις για κάθε άλλη επιτρεπτή σε αυτές χρήση.
  Η συζήτηση και οι τοποθετήσεις των Δημ. Συμβούλων καταγράφηκαν σε ηχητικό αρχείο.
  To Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου, έλαβε υπόψη του στα στοιχεία που έχει στην διάθεσή του για το υπό διαβούλευση Προεδρικό Διάταγμα, τις τοποθετήσεις των ομιλούντων στην παρούσα Συνεδρίαση, καθώς και τις σχετικές διατάξεις των νόμων Ν. 3463/06 και Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση,
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
  Εγκρίνει την Εισήγηση με τις προτάσεις του κ. Δήμαρχου.
  1.Παράταση της Διαβούλευσης στον χρόνο που νομίμως προσδιορίζεται.
  2.Το Υπουργείο δια του Υπουργού ή με στελέχη του και οι τοπικοί Βουλευτές να έρθουν σε ημερίδες,
  να ενημερώσουν τους πολίτες της περιοχής για μια πραγματική διαβούλευση με την κοινωνία.
  3.Θεωρούμε απαράδεκτο την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που δεν λαμβάνει υπόψιν το ΣΧΟΑΠ
  της περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος, το οποίο απεδέχθη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
  Τριφυλίας και κατετέθη για έγκριση τον Ιανουάριο του 2012.
  4.Για την Ζώνη Ζ Α Τ θεωρούμε απαράδεκτη την αρτιότητα στα (20) στρέμματα για κατοικία και το
  ύψος στα (5) μέτρα και ζητάμε αρτιότητα στα (8) στρέμματα και ύψος κατασκευής τα (7) μέτρα,
  μετατροπή αντίστοιχη από το μέτωπο του γηπέδου. Καθορισμός αρχιτεκτονικών σχεδίων για να
  αποκτήσει η περιοχή αρχιτεκτονικό χαρακτήρα με οικοδομικά υλικά που προέρχονται από την
  περιοχή με οικολογική αξία.
  Να ισχύσει αναδρομικά η αρτιότητα όπως προέβλεπε ο Ν.3937/2011.
  5.Το δάσος της Ελαίας να προστατευθεί πλήρως και να δεσμευτούν οι καταπατημένες περιοχές του.
  6.Κατά παρέκλιση να εξαιρεθεί της Π Π Φ το γήπεδο της Τ .Κ Ελαίας, μοναδικός αθλητικός χώρος
  της περιοχής και αδειοδοτημένος για αγώνες Β΄ Εθνικής.
  7.Κατά παρέκλιση να δοθεί χώρος στην Π.Π.Φ για Δημοτικό Τουριστικό περίπτερο με οικολογικά
  υλικά που είναι διακαής πόθος των κατοίκων της περιοχής.
  8.Αρνούμαστε μόνον την ημερήσια παρουσία του ανθρώπου στην Π. Π.Φ 1 γιατί οι κάτοικοι δεν
  είναι επισκέπτες στον τόπο τους, είναι συμμέτοχοι του περιβάλλοντος.
  9.Διατηρεί ο Δήμος Τριφυλίας το δικαίωμα της διάνοιξης και συντήρησης των δρόμων που υπάρχουν
  ή προβλέπονται από συμβόλαια του Δημοσίου στην Π.Π.Φ.2,γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι οι
  άνθρωποι θα μείνουν χωρίς πρόσβαση σε ένα αποκλεισμένο και γκετοποιημένο περιβάλλον
  10.Όσον αφορά την Π.Π.Φ.2 στην περιοχή Αμμοθίνες με αγροτικές εκτάσεις να μετατραπεί το τμήμα
  που έχει αμμοθίνες ,να γίνει Π Π Φ 1 και το τμήμα που είναι το Αγροτικό να γίνει ΖΑΤ και να
  διατηρεί την αρτιότητά του εφόσον υπάρχει ιδιοκτησία από αμμοθινικό τμήμα. Ενναλακτικά το
  το αμιγώς Αγροτικό τμήμα να γίνει άλλη ζώνη και να διατηρεί την αρτιότητα στα 20 ή ακόμη και
  στα 30 στρέμματα.
  11.Ο Φορέας διαχείρισης της περιοχής να είναι φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Α΄ και Β΄
  Βαθμού και των δύο περιφερειών. Δεν μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να είναι ο παρίας του Φορέα.
  12.Να αποζημιωθούν όλες οι ιδιοκτησίες που ακυρώνονται.
  (Υπέρ της πρότασης του κ. Δήμαρχου τάχθηκαν Πρόεδροι Τ. Κοινοτήτων-Πρόεδροι Συλλόγων και φορέων της περιοχής-πρώην Δήμαρχοι).
  Μειοψηφούντων των κ. Βουδούρη-Καλογερόπουλου που ψήφισαν ΚΑΤΑ της εισήγησης του κ. Δήμαρχου και υπέρ της δικής τους πρότασης και του κ. Κουκούμη που ψήφισε ΛΕΥΚΟ.
  H Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2016
  Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
  Ακολουθούν υπογραφές
  Ακριβές απόσπασμα
  Κυπαρισσία 11-03-2016
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 • Αρθρο 5: Διοίκηση
  Η διοίκηση, εποπτεία και διαχείριση ανατίθεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση του κεντρικού μηχανισμού αποφάσεων …. αυτό είναι μάλλον ένα σοβαρό μειονέκτημα ..
  Η Συμβουλευτική Επιτροπή είναι επίσης κεντρικο-κρατούμενη … επίσης μειονέκτημα