Άρθρο 2 – Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση της συνολικής περιοχής και των επιμέρους ζωνών

 1. α) Χαρακτηρίζεται ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης», με την ονομασία «Περιοχή Προστασίας της Φύσης Κόλπου Κυπαρισσίας», η χερσαία και η υδάτινη περιοχή, που περιλαμβάνει τις εντός των Δήμων Πύργου, Ανδρίτσαινας – Κρεστένων και Ζαχάρως της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, καθώς και του Δήμου Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, χερσαίες και υδάτινες εκτάσεις που βρίσκονται εκτός των ορίων εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και εκτός ορίων οικισμών μέχρι 2000 κατοίκων, οριοθετούμενων σύμφωνα με το από 24.4.1985 π.δ (ΦΕΚ 181 Δ΄), όπως ισχύει, και εκτός των ορίων οικισμών προϋφισταμένων του 1923, καθώς και την όμορη προς αυτές θαλάσσια έκταση του Κυπαρισσιακού Κόλπου και τα όριά της απεικονίζονται σε ένα (1) πρωτότυπο διάγραμμα κλίμακας 1:50.000, καθώς και σε τέσσερα (4) πρωτότυπα διαγράμματα κλίμακας 1:25.000, που θεωρήθηκαν από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την………….πράξη. Οι συντεταγμένες των ορίων κατά ΕΓΣΑ ΄87 της Περιοχής Προστασίας της Φύσης Κόλπου Κυπαρισσίας, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ζώνες ΠΠΦ – 1 (Περιοχή Προστασίας της Φύσης – 1) και ΠΠΦ – 2 (Περιοχή Προστασίας της Φύσης – 2) και ΠΠΦ – 3 (Περιοχή Προστασίας της Φύσης – 3) αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.
 2. β) Ως Περιοχές Προστασίας της Φύσης (ΠΠΦ) ορίζονται οι ακόλουθες περιοχές:
ΠΠΦ – 1«ΑΜΜΟΘΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΑΛΦΕΙΟΥ – ΝΕΔΑΣ», έως το ρέμα Μπραζέρι
ΠΠΦ – 1αΑμμοθίνες και παράκτια ζώνη Αλφειού – Νέδας
ΠΠΦ – 1βΠαράκτιες αμμοθίνες από τις εκβολές της Νέδας έως το ρέμα Μπραζέρι
ΠΠΦ – 2«ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΘΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΔΑΣΙΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ», η οποία περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:
ΠΠΦ – 2αΠρώην βαλτώδεις εκτάσεις Καϊάφα – Αγουλινίτσας
ΠΠΦ – 2βΣταθεροποιημένες θίνες με βλάστηση Χαλεπίου Πεύκης, Κουκουναριάς, αρμυρίκια και βαλτώδεις εκτάσεις με καλαμιώνες και αλόφυτα
ΠΠΦ – 2γΑγροτικές εκτάσεις με αμμοθίνες
ΠΠΦ – 2δΣταθεροποιημένες θίνες με πευκοδάση χαλεπίου πεύκης και κουκουναριάς
ΠΠΦ – 2εΣταθεροποιημένες θίνες με Juniperus sp.
ΠΠΦ – 2στΘαμνώνες – φρύγανα παράκτιων περιοχών

ΠΠΦ – 3 «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΠΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ»

 1. α) Χαρακτηρίζεται ως Περιφερειακή Ζώνη Προστασίας, η χερσαία περιοχή που περιλαμβάνει τις εντός των Δήμων Πύργου, Ανδρίτσαινας – Κρεστένων και Ζαχάρως της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, καθώς και του Δήμου Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, χερσαίες εκτάσεις που βρίσκονται εκτός των ορίων εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και εκτός ορίων οικισμών μέχρι 2000 κατοίκων, οριοθετούμενων σύμφωνα με το από 24.4.1985 π.δ (ΦΕΚ 181 Δ΄), όπως ισχύει, και εκτός των ορίων οικισμών προϋφισταμένων του 1923,             και τα όριά της απεικονίζονται σε ένα (1) πρωτότυπο διάγραμμα κλίμακας 1:50.000, καθώς και σε τέσσερα (4) πρωτότυπα διαγράμματα κλίμακας 1:25.000, που θεωρήθηκαν από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την………….πράξη. Οι συντεταγμένες των ορίων κατά ΕΓΣΑ ΄87 της Περιφερειακής Ζώνης Προστασίας, στην οποία περιλαμβάνονται οι Περιοχές Φυσικών Σχηματισμών (ΠΦΣ – 1, ΠΦΣ – 2, ΠΦΣ – 3,ΠΦΣ – 4, ΠΦΣ – 5),και η Ζώνη Αγροτικού Τοπίου (ΖΑΤ) και η   αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.
 2. β) Εντός της Περιφερειακής Ζώνης Προστασίας, ορίζονται οι ακόλουθες περιοχές:
 1. Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί (ΠΦΣ)
ΠΦΣ – 1:«ΣΠΗΛΙΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΟΡΘΟΠΛΑΓΙΕΣ»
ΠΦΣ – 2:«ΛΙΜΝΗ ΚΑΪΑΦΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΑ», η οποία περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:
ΠΦΣ – 2α«Μωσαϊκό πευκοδάσους, αρμυρικιών και αμμώδεις αποθέσεις βορείως της λίμνης Καϊάφα»
ΠΦΣ – 2β«Δάσος χαλεπίου πεύκης της δυτικής ακτής της λίμνης Καϊάφα»
ΠΦΣ – 2γ«Λίμνη Καϊάφα»
ΠΦΣ – 2δ«Εσωτερικές εκτάσεις που περιβάλλουν την λίμνη Καϊάφα με υγρά λιβάδια, τέλματα και αμμώδεις αποθέσεις»
ΠΦΣ – 3:«ΠΛΑΓΙΕΣ ΛΟΦΟΥ ΛΑΠΙΘΑ»
ΠΦΣ – 4:«ΠΡΩΗΝ ΒΑΛΤΩΔΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΪΑΦΑ – ΑΓΟΥΛΙΝΙΤΣΑΣ», η οποία περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:
ΠΦΣ – 4α:«Καλαμιώνας»
ΠΦΣ – 4β:«Εκτάσεις χαμηλής παραγωγικότητας με υγροτοπικά χαρακτηριστικά και θαμνώδη βλάστηση»
ΠΦΣ – 5:«ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΑ», η οποία περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:
ΠΦΣ – 5α:«Παραποτάμιο οικοσύστημα και εκβολές Ποταμού Νέδας»
ΠΦΣ – 5β: «Παραποτάμιο οικοσύστημα και εκβολές Ποταμού Αρκαδικού»
 1. Ζώνη Αγροτικού Τοπίου (ZAT)
 • Ο στόχος του σχεδίου Π.Δ. όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 2 είναι η προστασία της ακεραιότητας της περιοχής. Ωστόσο η προτεινόμενη ζώνωση ουσιαστικά δρομολογεί τη διχοτόμηση της προστατευτέας περιοχής σε δύο επιμέρους υπο-περιοχές και συγκεκριμένα την περιοχή προστασίας της φύσης (άρθρο 2, παρ. 1) και την περιφερειακή ζώνη προστασίας (άρθρο 2,παρ. 2) η οποία ορίζεται κατά κύριο λόγο ως Ζώνη Αγροτικού Τοπίου (ΖΑΤ) και άρα υπάρχει δυνατότητα δόμησης.
  Η έκταση της περιοχής προστασίας της φύσης είναι αρκετά μικρότερη από την αντίστοιχη της περιοχής μελέτης και προστασίας όπως είχε ενταχθεί στην ΕΠΜ και σε προηγούμενα Π.Δ. που χαρακτήριζαν το σύνολο της περιοχής ως «Περιφερειακό Πάρκο». Ιδιαίτερα θετική είναι η πρόβλεψη των ΠΠΦ ως ενιαίες και συνεχόμενες περιοχές καλύπτοντας το σύνολο των περιοχών ωοτοκίας της χελώνας καρέτα καθώς και τις σταθερές και μετακινούμενες αμμοθίνες, σε αντίθεση με προηγούμενα σχέδια Π.Δ. για την περιοχή που προέβλεπαν διακοπτόμενες ζώνες.
  Με δεδομένο το σκεπτικό του Π.Ε. 32/2015 (Σκ. 13) αλλά και την ΕΠΜ (Κεφ. 2.5) θα έπρεπε να προκριθεί ο χαρακτηρισμός «Εθνικό Πάρκο» για το σύνολο της έκτασης της περιοχής στο οποίο θα μπορούσε στη συνέχεια να περιλαμβάνονται οι ζώνες που προτείνονται. Οι διατάξεις για τις περιοχές προστασίας της φύσης μοιάζουν αυστηρές, ωστόσο, υπάρχουν δραστηριότητες που επιτρέπονται μέσα σε αυτές βάσει νομοθεσίας, για παράδειγμα, στρατηγικές επενδύσεις, υφιστάμενες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων κλπ. Συνεπώς ο χαρακτηρισμός «Εθνικό Πάρκο» ανταποκρίνεται καλύτερα στην έκταση, τον χαρακτήρα και τα προστατευτέα αντικείμενα της περιοχής που είναι εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς σημασίας.
  Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό και ο κατακερματισμός της περιοχής σε 20 ζώνες και υποζώνες, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα οικολογικά και περιβαλλοντικά στοιχεία της κάθε περιοχής.
  Άρθρο 2, παράγραφος 2, περίπτωση β2 – οριοθέτηση Ζώνης Αγροτικού Τοπίου (ΖΑΤ)
  Η οριοθέτηση της ΖΑΤ, των επιμέρους τμημάτων αυτής καθώς και οι προβλεπόμενοι όροι και χρήσεις είναι προτιμότερο να μην διατυπώνονται με τρόπο ενιαίο αλλά να προσαρμόζονται ανάλογα με την σημασία του έμπροσθεν βιοτόπου. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω των μεγάλων διαφοροποιήσεων φωλεοποίησης στα διάφορα σημεία της παραλίας.

  Η οριοθέτηση της ΖΑΤ, των επιμέρους τμημάτων αυτής καθώς και οι προβλεπόμενοι όροι και χρήσεις είναι προτιμότερο να μην διατυπώνονται με τρόπο ενιαίο αλλά να προσαρμόζονται ανάλογα με την σημασία του έμπροσθεν βιοτόπου. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω των μεγάλων διαφοροποιήσεων φωλεοποίησης στα διάφορα σημεία της παραλίας.

 • 15 Μαρτίου 2016, 12:16 | «Περιβαλλοντική Δράση Ηλείας» – Σωματείο

  1. Οι ΖΑΤ που περιλαμβάνονται βόρεια από τον Αλφειό ποταμό και ως την ΠΦΣ-4β (από την οποία διέρχεται ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος που οδηγεί στην παραλία του Κάτω Σαμικού) καθώς και τμήμα της ΖΑΠ που εφάπτεται στην προαναφερόμενη ΠΠΦ-4β (νοτίως του προαναφερόμενου δρόμου) και στην ΠΦΣ-4α, προτείνουμε να μετανομαστούν ως μια ειδική κατηγορία ΖΑΤ. Η περιοχή αυτή αποτελεί τμήμα της πρώην αποξηραμένης λίμνης Αγουλινίτσας η οποία αποξηράνθηκε το 1968 και επεκτεινόταν βορείως από το Αλφειό ποταμό, νοτίως έως τη θέση Κλειδί, δυτικά από την παράκτια ζώνη και ανατολικά έως τη σιδηροδρομική γραμμή. Επομένως η προτεινόμενη αυτή ειδική κατηγορία ΖΑΤ πρέπει να διευρυνθεί πέραν του περιγράμματος του υπό θέσμιση Π.Δ. έως την σιδηροδρομική γραμμή. Η έκταση αυτή προκύπτει από την τοπογραφική μελέτη αναδασμού και τα εξ΄αυτής συνεπαγόμενα παραχωρητήρια προς τους κατοίκους της περιοχής. Σκοπός της αποξήρανσης ήταν η καλλιέργεια της αποξηραμένης λίμνης μέσω της διανομής της σε αγρότες καλλιεργητές.
  Η γραμμή ορίου του υπό έγκριση Π.Δ. δεν έχει αιτιολόγηση στήριξης, σε αντίθεση με το όριο που είναι η σιδηροδρομική γραμμή και που αποτελεί το όριο αποξήρανσης – αναδασμού – παραχωρητηρίων.
  Επιπλέον να ληφθεί υπόψη ότι η όλη αποξηραμένη έκταση της πρώην λίμνης Αγουλινίτσας συντηρείται αποξηραμένη με την συνεχή και σήμερα λειτουργία οκτώ (8) παρακτίων αντλιοστασίων χωρίς τη λειτουργία των οποίων σε μικρό διάστημα θα ξαναγινόταν λίμνη.

  2. Να υπάρχει επίσης πρόβλεψη για μελέτη και αποκατάσταση της λίμνης Καϊάφα η οποία έχει πολυγωνικό σχήμα εξαιτίας των τσιμεντένιων κατασκευών με τις οποίες περιχαρακώθηκε περί το 1973. Μεγάλες εκτάσεις εδαφών πέραν της περιχαράκωσης αποξηράνθηκαν χωρίς αυτό να αναιρεί ότι τα υψόμετρα του αποξηραμένου πρώην πυθμένα ήταν κάτω του υψομέτρου της θαλάσσης και κατά συνέπεια κατακλύζονται σήμερα από νερά τους χειμερινούς μήνες. Εξαίρεση θα μπορούσαν να αποτελέσουν οι δύο προβλήτες, στο νησάκι της Αγίας Αικατερίνης και στα Ιαματικά Λουτρά οι οποίες μπορούν να μεταφέρουν τους λουόμενους καθώς και μία προβλήτα ώστε να μπορεί να γίνεται η διεξαγωγή των αγώνων του θαλάσσιου σκι.
  Θεωρούμε απαραίτητη την αποκατάσταση της λίμνης ώστε να επανέλθει κατά το δυνατό στο φυσικό της σχήμα.
  Μετά των παραπάνω θα πρέπει να επανεξεταστεί η σκοπιμότητα της παρ. 1. του άρθρου 3, Β.1.2. (γ) ,«Επεμβάσεις για τη δημιουργία μιας ανοιχτής υδάτινης επιφάνειας».

  3. Δημιουργία περιφερειακής ζώνης προστασίας στην περιοχή που εφάπτονται οι «εσωτερικές εκτάσεις που περιβάλλουν τη λίμνη Καϊάφα με υγρά λιβάδια, τέλματα και αμμώδεις αποθέσεις» (ΠΦΣ-2δ) με την ΖΑΤ και η οποία θα αποτελεί ουσιαστικά περιφερειακή ζώνη προστασίας της λίμνης.
  Ανάλογες περιφερειακές ζώνες προστασίας πρέπει να γίνουν σε περιοχές ΖΑΤ που εφάπτονται με περιοχές ΠΦΣ.

  4. Να δημιουργηθεί περιφερειακή ζώνη προστασίας εφαπτόμενη της ΠΠΦ- 1α από την περιοχή της Ζαχάρως έως και την περιοχή του Γιαννιτσοχωρίου , προκειμένου να μην εφάπτεται η ΠΠΦ-1α με την ΖΑΤ και να υπάρχει πρόβλεψη ώστε να αποκατασταθεί, κατά το δυνατόν, η συνέχεια του πευκοδάσους και των χαρακτηριστικών ειδών άγριας χλωρίδας της περιοχής.
  Προτείνουμε η περιφερειακή αυτή ζώνη να οριοθετείται με τον ήδη προ ετών νομοθετημένο Παλαιό Αιγιαλό από την περιοχή της Ζαχάρως έως και τον ποταμό Νέδα.
  Ανάλογη περιφερειακή ζώνη προστασίας μπορεί να γίνει όπου εφάπτεται η ΠΠΦ-1β με τη ΖΑΤ (Ν.3937/2011, αρθ. 5 παρ. 6).

  5. Στην πόλη της Ζαχάρως η ΖΑΤ οριοθετείται έως τον κεντρικό δρόμο. Εκτός του ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής θεωρούμε ότι η ΖΑΤ στη συγκεκριμένη περιοχή, ως Ζώνη Αγροτικού Τοπίου, θα πρέπει να μην περιλαμβάνει ένα βασικό τμήμα του οικιστικού ιστού της πόλης και η ΖΑΤ να οριοθετείται στο θεσπισμένο όριο του Γ.Π.Σ. (Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός).

  6. ‘Οσον αφορά για τις περιοχές ΖΑΤ που απομένουν προτείνουμε να διαχωριστούν σε δύο (2) υποζώνες, ανατολική και δυτική, ώστε να υπάρχει κλιμάκωση των επιτρεπόμενων χρήσεων και δραστηριοτήτων. Ειδικότερα προτείνουμε να διαχωριστεί η ΖΑΤ που θα περικλείεται βόρεια από την προαναφερόμενη (παρ.3) προτεινόμενη περιφερειακή ζώνη προστασίας της ΠΦΣ-2δ, νότια από το κάτω όριο της GR2330005 (περιοχή Κακοβάτου), ανατολικά από το όριο του Γ.Π.Σ. και το υπάρχων όριο και δυτικά από το όριο του Παλαιού Αιγιαλού, σε δύο (2) υποζώνες, ανατολική και δυτική, ώστε να υπάρχει κλιμάκωση των επιτρεπόμενων χρήσεων και δραστηριοτήτων.

  7. Δημιουργία υποζωνών στην «Θαλάσσια Περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας» ΠΠΦ- 3 ώστε να υπάρχει κλιμάκωση των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων.

 • 15 Μαρτίου 2016, 12:14 | Βασίλης Φουρλής

  Για την πηγή της λίμνης Καϊάφα, προτείνεται η απένταξή της από τον ΠΦΣ-1 και η καθιέρωση ειδικής ζώνης προστασίας με την ονομασία «Ιαματική Πηγή Καϊάφα», όπως προβλεπόταν στο προηγούμενο σχέδιο Π.Δ. (ως ΠΟΙΚ-3).

 • 15 Μαρτίου 2016, 12:07 | Ε. Σιδέρη Δρ. Βιολόγος

  Δεν δικαιολογείται (τεχνικά/επιστημονικά) για την περιοχή του Καϊάφα ο κατακερματισμός μιας περιοχής με όχι τόσο μεγάλη έκταση σε τόσο μεγάλο αριθμό ζωνών και υποζωνών, που μάλλον θα δημιουργήσει προβλήματα συγκρούσεων στις χρήσεις παρά θα λύσει.

 • 15 Μαρτίου 2016, 12:54 | Βασίλης Φουρλής

  Εξαίρεση από το καθεστώς περιορισμών των εγκαταστάσεων (ώστε να επιτρέπονται αναψυκτήρια, εστιατόρια και ταβέρνες) που ευρίσκονται σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες εντός της περιοχής προστασίας μεν, αλλά παρακείμενες στην Ε.Ο. Πύργου – Ζαχάρως και σε μία ακτίνα εύρους 50 μ. από αυτήν, προς εξυπηρέτηση των επισκεπτών (αφορά κυρίως τις χαρακτηριζόμενες ΠΠΦ-2β και ΠΦΣ – 2δ, καθώς και μέρος της Ζ.Α.Τ. κείμενο πέριξ της Ε.Ο. Πύργου – Ζαχάρως).

 • 15 Μαρτίου 2016, 12:10 | Βασίλης Φουρλής

  Απαιτείται πρόβλεψη για ρητή εξαίρεση από το πλαίσιο προστασίας για το νομίμως λειτουργούν εντός της ΠΠΦ-1α «Τουριστικό Περίπτερο» («Παρά θιν΄αλός), το οποίο ευρίσκεται εντός του «Κτήματος Ζαχάρως», ανήκει στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου και προορίζεται για ιδιωτικοποίηση με βάση την με αριθμό 234/24-4-2013 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων (α/α 26 «ΚΤΗΜΑ ΖΑΧΑΡΩΣ») (Φ.Ε.Κ. Β’ 1020/25-4-2013). Περαιτέρω, προτείνεται εξαίρεση/απένταξη του ακινήτου («ΚΤΗΜΑ ΖΑΧΑΡΩΣ») από την ΠΠΦ-1α.

 • 15 Μαρτίου 2016, 11:03 | Κωνσταντίνος Κλωνάρας

  Με το άρθρο 2 χαρακτηρίζεται η περιοχή ως «Περιοχή προστασίας της Φύσης». Ωστόσο η περιοχή έχει όλα τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να τη χαρακτηρίσουν «Εθνικό πάρκο» και θα έπρεπε να χαρακτηριστεί ως τέτοιο επειδή:

  1) Είναι σημαντική σε εθνικό (καθώς και σε παγκόσμιο) επίπεδο για τον πληθυσμό θαλάσσιας χελώνας που φιλοξενεί. Ο ετήσιος αριθμός των φωλιών θαλάσσιας χελώνας, έχοντας υπερβεί τις 1000, καθιστά την περιοχή σημαντικότερη για το είδος αυτό από ότι το παλαιότερο εθνικό πάρκο της χώρας μας, εκείνο της Ζακύνθου.
  2) Καλύπτει τα κριτήρια της παρ. 3.α. του άρθρου 19 του ν.1650/86 όπως ισχύει σήμερα.
  3) Περιλαμβάνει ποικιλία φυσικών χαρακτηριστικών καθώς και περιοχές των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 19 του ν.1650/86 δηλαδή: περιοχές προστασίας της φύσης, ειδικές ζώνες διατήρησης, προστατευόμενα τοπία («Ζώνη αγροτικού τοπίου») και προστατευόμενους φυσικούς σχηματισμούς.

 • 15 Μαρτίου 2016, 11:16 | Βασίλης Φουρλής

  Για να είναι ακριβής η οριοθέτηση των περιοχών προστασίας του σχεδίου Π.Δ., θα πρέπει οι σχετικοί χάρτες να λάβουν υπόψη τους το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης της Ζαχάρως το οποίο εγκρίθηκε με την με αριθμό 66316/2951 απόφαση Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. της 6/10/1986 και δημοσιεύθηκε στο τεύχος Δ’ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, φύλλο με αριθμό 36/28-1-1987). Και τούτο διότι, ανακριβώς στους χάρτες αποτυπώνονται ως περιοχές προστασίας της φύσης και «Ζ.Α.Τ.» χερσαίες και υδάτινες εκτάσεις που βρίσκονται εντός του ανωτέρω Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, αν και σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 1 παρ. (α) δεν εντάσσονται σε αυτές.

 • 15 Μαρτίου 2016, 10:03 | ΛΣ1

  Επειδή ο καθορισμός ζωνών θα πρέπει να συμβαδίζει με τις ανάγκες προστασίας της τοπικής πανίδας και χλωρίδας και του φυσικού τοπίου αφενός αλλά και τις τοπικές πιέσεις ανάπτυξης αφετέρου και ιδιαίτερα για την περιοχή Ζαχάρως, που αποτελεί τον μεγαλύτερο οικιστικό πυρήνα της περιοχής , προτείνω η ΖΑΤ (Ζώνη Αγροτικού Τοπίου ) στην εν λόγω περιοχή να διαιρεθεί σε δύο υποζώνες, όπου η πρώτη θα έχει ελάχιστο όριο αρτιότητας ως τα 20 στρέμματα, ως έχει και η δεύτερη που θα περιβάλλει την περιοχή πέριξ του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ζαχάρως (σημερινή ΖΟΕ) να έχει ελάχιστο όριο αρτιότητας τα 10 στρέμματα με κατάλληλους όρους δόμησης για ήπια οικιστική ανάπτυξη όσον αφορά τις οικιστικές ανάγκες.

 • Αν και στο άρθρο 1, παράγραφος 2 αναφέρεται ως στόχος του παρόντος σχεδίου Π.Δ. η προστασία της ακεραιότητας της περιοχής, με την προτεινόμενη ζώνωση ουσιαστικά η προστατευτέα περιοχή χωρίζεται στα δύο: στην περιοχή προστασίας της φύσης (άρθρο 2, παράγραφος 1) και στην περιφερειακή ζώνη προστασίας (άρθρο 2, παράγραφος 2), στην οποία υπάρχει δυνατότητα δόμησης, αφού ορίζεται ως ΖΑΤ στο μεγαλύτερο μέρος της.
  Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΕΠΜ (Κεφ. 2.5) αλλά και το Π.Ε. 32/2015 (Σκ. 13) το σύνολο της περιοχής θα έπρεπε να χαρακτηριστεί «Εθνικό Πάρκο» στο οποίο θα συνέχεια να περιλαμβάνονταν οι ζώνες που τώρα προτείνονται. Ο χαρακτηρισμός «Εθνικό Πάρκο» ανταποκρίνεται καλύτερα στα προστατευτέα είδη και οικοτόπους αλλά και στην ευρύτερη σημασία της περιοχής, του δεύτερου σημαντικότερου στη Μεσόγειο βιοτόπου αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, που ξεπερνά τα εθνικά όρια. Μολονότι οι διατάξεις για τις περιοχές (απλής) προστασίας της φύσης μοιάζουν αυστηρές, υπάρχουν μερικές δραστηριότητες που επιτρέπονται μέσα σε αυτές βάσει ειδικών νόμων – π.χ., στρατηγικές επενδύσεις, υφιστάμενες (κατά τον ν. 4042) εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων.
  Ακόμη, δεν διευκρινίζεται γιατί η περιοχής προστασίας της φύσης έχει αρκετά μικρότερη έκταση από εκείνη που είχε ενταχθεί στην ΕΠΜ και σε προηγούμενα σχέδια διατάγματος που χαρακτήριζαν το σύνολο της περιοχής ως περιφερειακό πάρκο. Επίσης δεν δικαιολογείται ο κατακερματισμός της περιοχής σε 20 ζώνες και υποζώνες, μια και δεν τεκμηριώνεται από τα οικολογικά και περιβαλλοντικά στοιχεία της κάθε περιοχής. Ο μεγάλος αριθμός και η πολυπλοκότητα των σζωνών ακι υποζωνών σίγουρα θα δημιουργήσει σύγχυση και θα δυσχεράνει την αποτελεσματική προστασία.
  Παράλληλα πρέπει να αναφερθεί πως είναι σημαντική η διαμόρφωση των ΠΠΦ σε ενιαίο συνεχόμενο σύνολο κατά μήκος της ακτογραμμής μια και έτσι καλύπτουν το σύνολο των περιοχών φωλεοποίησης της Caretta caretta αλλά και τις σταθερές και μετακινούμενες αμμοθίνες. Οι διακοπτόμενες ζώνες που είχαν περιληφθεί σε προηγούμενα σχεδία δεν παρείχαν αποτελεσματική προστασία.
  Τέλος, σε ότι αφορά την οριοθέτηση της Ζώνης Αγροτικού Τοπίου (ΖΑΤ) ακριβώς εντός και εφαπτόμενα με Περιοχές Προστασίας της Φύσης (και ιδίατερα την ΠΠΦ-1α και την ΠΠΦ-1β), είναι προτιμότερο η οριοθέτηση της ΖΑΤ και ενδεχόμενων επιμέρους τμημάτων της αλλά και ο καθορισμός όρων και χρήσεων να μην γίνουν ενιαία και οριζόντια. Μια και καταγράφονται σημαντικές διαφοροποιήσεις στη φωλεοποίηση στα διάφορα τμήματα παραλίας πίσω από τα οποία οριοθετείται η ΖΑΤ, είναι καλύτερο και αποδοτικότερο για την προστασία, τα όρια και οι όροι και χρήσεις σε αυτή να προσαρμόζονται ανάλογα με την σημασία του βιοτόπου μπροστά της.

 • Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  Ειδικές παρατηρήσεις των ΦτΦ/NFGR και προτάσεις στη νεότερη εκδοχή του ΠΔ για τον Κυπαρισσιακό που συρρικνώνει την προστατευόμενη σε σχέση με προηγούμενα σχέδια Π.Δ. και της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης του 2011:
  1. ΑΡΘΡΟ 2: Προτείνουμε και πάλι συνολικά η περιγραφείσα περιοχή να χαρακτηριστεί ως Εθνικό Πάρκο, σύμφωνα με το Νόμο 3937/2011 – ΦΕΚ/Α 60/31.03.2011 «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» και όχι «Περιοχή Προστασίας της Φύσης» όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 του σχεδίου ΠΔ. [ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ο προηγούμενος χαρακτηρισμός του σχεδίου ΠΔ, που είχε απορρίψει ως μη νόμιμο το ΣτΕ, ήταν Περιφερειακό Πάρκο και ο προτεινόμενος από το ΣτΕ ήταν Εθνικό Πάρκο, που κακώς δεν υιοθετήθηκε στο νέο σχέδιο ΠΔ που συζητάμε.]

 • 12 Μαρτίου 2016, 18:18 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Στο ΠΔ δεν έχει γίνει σεβαστό το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Το Υπουργείο δεν μπορεί να υφαρπάξει σπίτια και ιδιοκτησίες γης. Ας προβλέψει τουλάχιστον απολλοτριώσεις και αποζημιώσεις. Εάν δεν μπορεί να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες που χάνουν τις περιουσίες τους, τότε να τους αφήσει να τις αξιοποιήσουν υπό όρους.

 • 12 Μαρτίου 2016, 00:28 | Κώστας Δημητρόπουλος

  Αν κατάλαβα καλά μας η ευνομούμενη Πολιτεία ενδιαφέρεται και προσπαθεί να Νομοθετήσει μονον για την προστασία των αλοφύτων, αρμυρικίων, χελωνών, τελμάτων και σορών άμμου-αμμοθινών και όχι για την ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας και ευημερίας των κατοίκων των περιοχών; Η βαριά μας Βιομηχανία ο Τουρισμός δεν λαμβάνεται καθόλου στην Εκπόνηση του Παρόντος;¨οσο είναι καιρός ασ σοβαρευτούμε…

 • 11 Μαρτίου 2016, 19:34 | ΑΡΧΕΛΩΝ, MEDASSET, WWF Ελλάς

  Άρθρο 2 – Οριοθέτηση και ζώνωση της συνολικής περιοχής
  Παρά το γεγονός ότι στο άρθρο 1, παράγραφος 2 αναφέρεται ότι στόχος του παρόντος σχεδίου Π.Δ. είναι η προστασία της ακεραιότητας της περιοχής, με ενδιαφέρον εντοπίζουμε ότι με την προτεινόμενη ζώνωση ουσιαστικά επιχειρείται η διχοτόμηση της προστατευτέας περιοχής σε δύο υποπεριοχές, δηλ. την περιοχή προστασίας της φύσης (άρθρο 2, παράγραφος 1) και την περιφερειακή ζώνη προστασίας (άρθρο 2, παράγραφος 2), βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι η δυνατότητα δόμησης, καθόσον στην πλειοψηφία της ορίζεται ως ΖΑΤ.

  Η έκταση της περιοχής προστασίας της φύσης είναι αρκετά μικρότερη από εκείνη της περιοχής μελέτης και προστασίας που είχε ενταχθεί στην ΕΠΜ και σε προηγούμενα σχέδια διατάγματος που χαρακτήριζαν το σύνολο της περιοχής ως περιφερειακό πάρκο, χωρίς να δίνεται κάποια εξήγηση για τη συρρίκνωση αυτή. Σημειώνουμε, ωστόσο, ως πολύ σημαντική την πρόβλεψη των ΠΠΦ ως ενιαίες συνεχόμενες περιοχές κατά μήκος της ακτογραμμής και καλύπτοντας το σύνολο των περιοχών ωοτοκίας της χελώνας καρέτα καθώς και τις σταθερές και μετακινούμενες αμμοθίνες, σε αντίθεση με προβλέψεις για διακοπτόμενες ζώνες που είχαν περιληφθεί σε προηγούμενα σχεδία διατάγματος για την περιοχή.

  Με δεδομένο το σκεπτικό του Π.Ε. 32/2015 (Σκ. 13) αλλά και την ΕΠΜ (Κεφ. 2.5) δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί δεν προκρίνεται ο χαρακτηρισμός «εθνικό πάρκο» για το σύνολο της έκτασης της περιοχής στο οποίο θα μπορούσε στη συνέχεια να περιλαμβάνονται οι ζώνες που προτείνονται. Μολονότι οι διατάξεις για τις περιοχές (απλής) προστασίας της φύσης μοιάζουν αυστηρές, υπάρχουν μερικές δραστηριότητες που επιτρέπονται μέσα σε αυτές βάσει ειδικών νόμων – π.χ., στρατηγικές επενδύσεις, υφιστάμενες (κατά τον ν. 4042) εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων. Ο χαρακτηρισμός «εθνικό πάρκο» ανταποκρίνεται καλύτερα στην έκταση, τον χαρακτήρα και τα προστατευτέα αντικείμενα της περιοχής που είναι εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς σημασίας.

  Αίσθηση προκαλεί ο κατακερματισμός της περιοχής σε 20 ζώνες και υποζώνες, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα οικολογικά και περιβαλλοντικά στοιχεία της κάθε περιοχής. Ειδικότερα δεν δικαιολογείται ο διαχωρισμός της ζώνης ΠΠΦ-2 σε έξι διαφορετικές υποζώνες που στην πλειοψηφία τους χαρακτηρίζονται από την παρουσία σταθεροποιημένων θινών, καθώς η μόνο διαφοροποίηση στους όρους που αφορούν στη ζώνη ΠΠΦ-2 αφορά την υποζώνη ΠΠΦ -2β. Επίσης δεν δικαιολογείται ο διαχωρισμός σε πέντε διαφορετικές ΠΦΣ και μάλιστα με επιπλέον υποζώνες εντός της κάθε ΠΦΣ. Ο μεγάλος αριθμός ζωνώσεων και υποπεριοχών θα προκαλέσει σύγχυση και σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή και την επιβολή των μέτρων προστασίας. Η περίπτωση της περιοχής της λίμνης Καΐάφα και ο κατακερματισμός της εστιασμένης αυτής περιοχές σε περισσότερες από εννέα ζώνες είναι πλέον χαρακτηριστική των προβλημάτων που θα προκύψουν σε μία σχετικά μικρή έκταση.

  Το άρθ. 5 παρ. 6 του ν. 3937/2011 προβλέπει τη δυνατότητα ύπαρξης «περιφερειακή[ς] – ρυθμιστική[ς] ζώνη[ς] προστασίας, επαρκούς έκτασης, ώστε να κλιμακώνονται οι όροι και περιορισμοί για την καλύτερη διασφάλιση του προστατευτέου αντικειμένου». Προτείνεται να αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητα και να διασφαλιστεί η κλιμάκωση των όρων και περιορισμών, ώστε: 1) να δημιουργηθεί περιφερειακή ζώνη γύρω από την ΠΠΦ-3 «Θαλάσσια Περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας», 2) τα όρια των ΠΠΦ (ΠΠΦ-2γ, 2ε, 2στ) να μην συμπίπτουν με τα εξωτερικά όρια της περιοχής αλλά να περιβάλλονται από κάποια περιφερειακή ζώνη, 3) να κλιμακώνονται οι ρυθμίσεις εντός της περιφερειακής ζώνης που εφάπτεται σε περιοχές ΠΠΦ-1 (π.χ. στις περιοχές Ζαχάρως και Γιαννιτσοχωρίου, όπου η ΖΑΤ οριοθετείται ακριβώς πίσω από την ΠΠΦ-1α και το παράκτιο τμήμα από το ρέμα Μπραζέρι (ή Πραζέρη) έως την Κυπαρισσία, όπου η ΖΑΤ οριοθετείται πίσω από την ΠΠΦ-1β) και 4) να διασφαλίζονται οι εστιασμένες περιοχές που χαρακτηρίζονται ως «προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί».

  Άρθρο 2, παράγραφος 1, περίπτωση β – οριοθέτηση περιοχής ΠΠΦ-1β
  Ως ΠΠΦ-1β ορίζεται το τμήμα «παράκτιες αμμοθίνες από τις εκβολές της Νέδας ως το ρέμα Μπραζέρι» (ή ρέμα Πραζέρη όπως ονομάζεται στον συνοδευτικό χάρτη 01-4). Το ρέμα Μπραζέρι βρίσκεται βορειότερα από το βόρειο άκρο του χωριού Καλό Νερό. Ωστόσο στον συνοδευτικό του σχεδίου Π.Δ. χάρτη 01-4 φαίνεται ότι η ζώνη ΠΠΦ-1β συνεχίζεται και μετά το ρέμα Μπραζέρι προς νότο, δηλαδή ότι εντός αυτής βρίσκονται και: (α) η παραλία του χωριού Καλό Νερό, η οποία εκτείνεται από το ρέμα Μπραζέρι προς βορρά έως τον ποταμό Αρκαδικό (ή ρέμα Περιστεριάς όπως ονομάζεται στο συνοδευτικό χάρτη 01-4) προς νότο, (β) οι παραλίες που βρίσκονται νότια του Αρκαδικού ποταμού μέχρι το λιμάνι της Κυπαρισσίας. Προκύπτει επομένως ότι η χρήση του τοπωνυμίου Μπραζέρι είναι προφανώς εσφαλμένη. Πρέπει να διορθωθεί ώστε να μην προκαλείται σύγχυση για τα ακριβή όρια της ΠΠΦ-1β.

  Σε κάθε περίπτωση στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθούν τα εξής: Αναφορικά με την ωοτοκία της θαλάσσιας χελώνας, η παράκτια ζώνη της ΠΠΦ-1α (από ποταμό Αλφειό προς βορρά έως ποταμό Νέδα προς νότο) συγκεντρώνει το 13% των φωλιών του είδους σε όλον τον Κόλπο, το τμήμα της ΠΠΦ-1β που εκτείνεται μεταξύ του ποταμού Νέδα προς βορρά και του ποταμού Αρκαδικός (ή ρέμα Περιστεριάς) προς νότο συγκεντρώνει το 82% των φωλιών όλου του Κόλπου και αποτελεί τον πυρήνα του βιοτόπου ωοτοκίας, ενώ το τμήμα της ΠΠΦ-1β που εκτείνεται μεταξύ του ποταμού Αρκαδικός (ή ρέμα Περιστεριάς) προς βορρά έως το ακρωτήριο Κούνελος (νότια της πόλης της Κυπαρισσίας) προς νότο συγκεντρώνει μόλις το 5% των φωλιών (βλ. σελ 140-141 της ΕΠΜ).
  Προτείνουμε να διορθωθεί το παραπάνω πρόβλημα στον ορισμό της ζώνης ΠΠΦ-1β.

  Άρθρο 2, παράγραφος 2, περίπτωση β2 – οριοθέτηση Ζώνης Αγροτικού Τοπίου (ΖΑΤ)
  Ως ΖΑΤ ορίζεται το σύνολο της περιοχής, το οποίο δεν έχει οριστεί ως Περιοχή Προστασίας της Φύσης (ΠΠΦ) ή ως Προστατευόμενος Φυσικός Σχηματισμός (ΠΦΣ). Όπως εκτέθηκε και στο παραπάνω, η ΖΑΤ εφάπτεται σε περιοχές ΠΠΦ (π.χ. στις περιοχές Ζαχάρως και Γιαννιτσοχωρίου, όπου η ΖΑΤ οριοθετείται ακριβώς πίσω από την ΠΠΦ-1α και το παράκτιο τμήμα από το ρέμα Μπραζέρι (ή Πραζέρη) έως την Κυπαρισσία, όπου η ΖΑΤ οριοθετείται πίσω από την ΠΠΦ-1β) και περιλαμβάνει οριζόντιες ρυθμίσεις, χωρίς κάποια κλιμάκωση.

  Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι στην ΠΠΦ-1α (Αλφειός προς βορρά έως Νέδα προς νότο) γίνεται το 13% των φωλιών του Κόλπου, στο τμήμα της ΠΠΦ-1β που βρίσκεται μεταξύ του ρέματος Μπραζέρι (ή Πραζέρη) προς βορρά και του ποταμού Αρκαδικού προς νότο γίνεται το 19,4% των φωλιών του Κόλπου, ενώ στο τμήμα Αρκαδικός προς βορρά έως το ακρωτήριο Κούνελος (νότια της πόλης της Κυπαρισσίας) προς νότο γίνεται το 5% των φωλιών του Κόλπου. Λαμβανομένων υπόψη των μεγάλων διαφοροποιήσεων φωλεοποίησης στα διάφορα τμήματα παραλίας, ακριβώς πίσω από τα οποία οριοθετείται η ΖΑΤ καθώς και των ενιαίων (δηλαδή οριζόντιων) όρων και επιτρεπόμενων χρήσεων που προβλέπονται στο σύνολο της ΖΑΤ (βλ. σχετικό σχολιασμό κατωτέρω υπό άρθρο 3, παράγραφος Β2), προκύπτει ότι η οριοθέτηση της ΖΑΤ, των ενδεχόμενων επιμέρους τμημάτων αυτής καθώς και οι προβλεπόμενοι όροι και χρήσεις είναι προτιμότερο να μην διατυπώνονται με τρόπο ενιαίο αλλά να προσαρμόζονται ανάλογα με την σημασία του έμπροσθεν βιοτόπου.

 • 11 Μαρτίου 2016, 15:09 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
  Από το πρακτικό της με αριθ.4/10-03-2016 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης
  του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας.

  Αριθ. Απόφασης 48/2016
  Περίληψη:
  Ενημέρωση – λήψη Απόφασης –προτάσεις του Δήμου
  επί του σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος για τον
  Κυπαρισσιακό Κόλπο.

  Στην Κυπαρισσία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μήνα Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00΄, συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, μετά από την αριθ.3694/07-03-2016 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία δημοσιεύθηκε και δόθηκε σε καθένα μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.
  Και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο αριθμού μελών είκοσι επτά (27) βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι( 26 ).
  Π α ρ ό ν τ ε ς Α π ό ν τ ε ς
  1
  Τσίγγανος Παναγιώτης
  1
  Πούλος Αναστάσιος
  2
  Μερκούρης Ιωάννης

  3
  Σαρμαντζής Δημήτριος

  4
  Πανουσιοπούλου Μαρία

  5
  Κανελλόπουλος Ζαχαρίας

  6
  Αδρακτάς Ιωάννης

  7
  Κωνσταντέλου Γιαννούλα

  8
  Μπουγάς Ανδρέας

  9
  Κατσούλας Ιωάννης

  10.
  Παπαθεοδοσίου Βασίλειος

  11.
  Καλκαβούρας Ιωάννης(Πρόεδρος Δ.Σ)

  12.
  Αδρακτάς Αναστάσιος

  13.
  Χρονόπουλος Σπυρίδων

  14.
  Τσακανίκας Γεώργιος

  15.
  Τσαλαμανδρής Θεόδωρος

  16.
  Ανδρινόπουλος Ευστάθιος

  17.
  Μπακούρος Σωτήριος

  18.
  Κουτσούλης Δημήτριος

  19
  Σκιαδάς Γεώργιος

  20
  Kυριακουλόπουλος Καλλίνικος

  21
  Στεργιόπουλος Ανδρέας

  22
  Ασημακόπουλος Γεώργιος

  23
  Κουτρουμπής Αλέξανδρος

  24
  Βουδούρης Επαμεινώνδας

  25
  Καλογερόπουλος Χαράλαμπος

  26
  Κουκούμης Σαράντος

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ.

  ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ.
  1
  Ματθιουδάκης Ανδρέας Πρόεδρος Τ.Κ
  Γαργαλιάνων
  1
  Λόντος Αντώνιος Πρόεδρος Τ.Κ Αετού
  2
  Αλεξοπούλου Σταματία Πρόεδρος Τ.Κ Κυπαρισσίας

  2
  Καλογερόπουλος Παναγιώτης -Πρόεδρος Τ.Κ Αρμενιών

  3
  Καναλουπίτης χαράλαμπος Πρόεδρος Τ.Κ Φιλιατρών

  3
  Παπαδόπουλος Γρηγόριος Πρόεδρος Τ.Κ Κοπανακίου
  4
  Παπαηλίου Σπυρίδων Πρόεδρος Τ.Κ Καλού Νερού

  4
  Μίγγας Γεώργιος Πρόεδρος Τ.Κ Μαραθουπόλεως

  5
  Αλεξόπουλος Χα ράλαμπος Πρόεδρος Τ. Κ Χριστιανούπολης
  5
  Λίτσας Δημήτριος Πρόεδρος Τ.Κ Μουζακίου

  6
  Τζανετόπουλος Αναστάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Αγριλιάς

  6
  Γεωργόπουλος Αντώνιος Πρόεδρος Τ.Κ Πύργου

  7
  Βελισσαρόπουλος Αγγελής Εκπρόσωπος Τ. Κ Αρτικίου

  7
  Γυφτάκης Παναγιώτης Πρόεδρος Τ.Κ Σπηλιάς
  8
  Λαμπρόπουλος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ. Κ Αυλώνος
  8
  Μπακούρος Μιχαήλ Πρόεδρος Τ.Κ Φαρακλάδας
  9
  Φιλντίσης Αθανάσιος Εκπρόσωπος Τ. Κ Βανάδας
  9
  Λυμπερόπουλος Δημήτριος Εκπρόσωπος Τ.Κ
  Αγαλιανής
  10
  Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Βρυσών

  10.
  Αντωνόπουλος Αντώνιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Βάλτας
  11
  Σκλάβος Αριστείδης Εκπρόσωπος Τ.Κ Ελαίας
  11.
  Βουδούρης Αναστάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Γλυκοριζίου
  12
  Λιώνης Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ.Κ Εξοχικού

  12.

  Τζάρας Σωτήριος Εκπρόσωπος Τ.Κ Καμαρίου
  13
  Κολοσκόπης Σωτήριος Εκπρόσωπος Τ.Κ Καλιτσαίνης
  13.
  Κανελλόπουλος Περικλής Εκπρόσωπος Τ.Κ Κεφαλόβρυσης
  14
  Αποστολόπουλος Αλέξανδρος Εκπρόσωπος Τ.Κ Καλογερεσίου
  14.
  Χόνδρου Ευγενία Εκπρόσωπος Τ.Κ Κρυονερίου
  15
  Καραβούλιας Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ
  Καρυών
  15.
  Θεοδωρόπουλος Φώτιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Λαντζουνάτου
  16
  Σταθόπουλος Κωνσταντίνος Εκπρόσωπος Τ.Κ Λυκουδεσίου
  16.
  Καραχούντρης Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ.Κ Λεύκης
  17
  Κανναβός Σωκράτης Εκπρόσωπος Τ.Κ
  Περδικονερίου
  17.
  Στριμπάκος Νικόλαος Εκπρόσωπος Τ.Κ Μάλης
  18
  Καράγιαννης Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Πλατανίων
  18.
  Καράμπελας Χρήστος Εκπρόσωπος Τ.Κ
  Μοναστηρίου
  19
  Κόρδας Αθανάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Προδρόμου
  19.
  Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Μουριατάδας
  20
  Λιακάκης Αναστάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Σιδηροκάστρου

  20.
  Μίχα-Ράμμου Σταυρούλα Εκπρόσωπος Τ.Κ Μύρου
  21
  Πολίτης Ευστάθιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Σιτοχωρίου
  21.
  Φιτσώρος Γεώργιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Ξηροκάμπ
  22
  Καρούμπαλης Κανάρης Εκπρόσωπος Τ.Κ
  Στασιού
  22.
  Γεωργακόπουλος Νικόλαος Εκπρόσωπος Τ.Κ
  Πλάτης
  23
  Γεωργακόπουλος Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Φλόκας

  23
  Γεωργίου Ηλίας Εκπρόσωπος Τ.Κ Πολυθέας

  24
  Μανωλόπουλος Γεώργιος Εκπρόσωπος Τ.Κ
  Ραπτοπούλου

  25
  Κουτρουμπή Σωτηρία Εκπρόσωπος Τ.Κ Ραχών

  26
  Γιαννόπουλος Χαράλαμπος Εκπρόσωπος Τ.Κ
  Ροδιάς

  27
  Ντέντες Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Σελλά

  28
  Μπινίσκος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ.Κ Τριπύλας

  29
  Τσούλος Διονύσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Χαλαζωνίου

  Οι ανωτέρω δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα
  Παρισταμένου του κ. Δημάρχου
  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Λαμπρόπουλο Παναγιώτη, τακτικό υπάλληλο του Δήμου Τριφυλίας.
  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:
  Το εν λόγω θέμα εισάγεται ως κατεπείγον λόγω του ότι την 15-03-2016 λήγει η προθεσμία για την διαβούλευση επί του Π. Δ που αφορά τον Κυπαρισσιακό Κόλπο. Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 67, παρ.5 του Ν. 3852/2010, αποφάσισε ομόφωνα το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον και συζητητέο.
  Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος εξέθεσε ότι:
  Όπως όλοι γνωρίζεται βρίσκεται σε διαβούλευση που λήγει την 15-03-2016, το Προεδρικό Διάταγμα που αφορά τον Κυπαρισσιακό κόλπο. Το θέμα αυτό μας έχει απασχολήσει αρκετές φορές κατά το παρελθόν και πρέπει και τώρα να εκφράσομε τις προτάσεις μας για το ως άνω υπό διαβούλευση Προεδρικό Διάταγμα.
  ΠΡΟΤΕΙΝΩ
  1.Παράταση της Διαβούλευσης στον χρόνο που νομίμως προσδιορίζεται.
  2.Το Υπουργείο δια του Υπουργού ή με στελέχη του και οι τοπικοί Βουλευτές να έρθουν σε ημερίδες, να
  ενημερώσουν τους πολίτες της περιοχής για μια πραγματική διαβούλευση με την κοινωνία.
  3.Θεωρούμε απαράδεκτο την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που δεν λαμβάνει υπόψιν το ΣΧΟΑΠ της
  περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος, το οποίο απεδέχθη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τριφυλίας
  και κατετέθη για έγκριση τον Ιανουάριο του 2012.
  4.Για την Ζώνη Ζ Α Τ θεωρούμε απαράδεκτη την αρτιότητα στα (20) στρέμματα για κατοικία και το ύψος
  στα (5) μέτρα και ζητάμε αρτιότητα στα (8) στρέμματα και ύψος κατασκευής τα (7) μέτρα, μετατροπή
  αντίστοιχη από το μέτωπο του γηπέδου. Καθορισμός αρχιτεκτονικών σχεδίων για να αποκτήσει η περιοχή
  αρχιτεκτονικό χαρακτήρα με οικοδομικά υλικά που προέρχονται από την περιοχή με οικολογική αξία.
  Να ισχύσει αναδρομικά η αρτιότητα όπως προέβλεπε ο Ν.3937/2011.
  5.Το δάσος της Ελαίας να προστατευθεί πλήρως και να δεσμευτούν οι καταπατημένες περιοχές του.
  6.Κατά παρέκλιση να εξαιρεθεί της Π Π Φ το γήπεδο της Τ .Κ Ελαίας, μοναδικός αθλητικός χώρος της
  περιοχής και αδειοδοτημένος για αγώνες Β΄ Εθνικής.
  7.Κατά παρέκλιση να δοθεί χώρος στην Π.Π.Φ για Δημοτικό Τουριστικό περίπτερο με οικολογικά υλικά
  που είναι διακαής πόθος των κατοίκων της περιοχής.
  8.Αρνούμαστε μόνον την ημερήσια παρουσία του ανθρώπου στην Π. Π.Φ 1 γιατί οι κάτοικοι δεν είναι
  επισκέπτες στον τόπο τους, είναι συμμέτοχοι του περιβάλλοντος.
  9.Διατηρεί ο Δήμος Τριφυλίας το δικαίωμα της διάνοιξης και συντήρησης των δρόμων που υπάρχουν ή προβλέπονται από συμβόλαια του Δημοσίου στην Π.Π.Φ.2,γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι οι άνθρωποι θα μείνουν χωρίς πρόσβαση σε ένα αποκλεισμένο και γκετοποιημένο περιβάλλον
  10.Όσον αφορά την Π.Π.Φ.2 στην περιοχή Αμμοθίνες με αγροτικές εκτάσεις να μετατραπεί το τμήμα που
  έχει αμμοθίνες ,να γίνει Π Π Φ 1 και το τμήμα που είναι το Αγροτικό να γίνει ΖΑΤ και να διατηρεί την
  αρτιότητά του εφόσον υπάρχει ιδιοκτησία από αμμοθινικό τμήμα. Ενναλακτικά το αμιγώς Αγροτικό τμήμα να γίνει άλλη ζώνη και να διατηρεί την αρτιότητα στα 20 ή ακόμη και στα 30 στρέμματα.
  11.Ο Φορέας διαχείρισης της περιοχής να είναι φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Α΄ και Β΄ Βαθμού
  και των δύο περιφερειών. Δεν μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να είναι ο παρίας του Φορέα.
  12.Να αποζημιωθούν όλες οι ιδιοκτησίες που ακυρώνονται.
  Επί του θέματος τοποθετήθηκαν οι αρχηγοί των παρατάξεων-Δημοτικοί Σύμβουλοι- Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων-πρώην Δήμαρχοι-φορείς της περιοχής-Πρόεδροι Συλλόγων-Πολίτες- και ο Αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Βουδούρης Επαμεινώνδας ΠΡΟΤΕΙΝΕ στο Δ. Σ τα εξής:
  -Το τελικό σχέδιο του Π. Δ να περιλάβει, όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας τις περιοχές
  προστασίας της φύσης, όπως αυτές έχουν οριστεί στο σχέδιο.
  -Όσον αφορά τις ζώνες Αγροτικού Τοπίου να καταργηθούν όλες οι προτεινόμενες διατάξεις και περιορισμοί και να ισχύσουν σε αυτές οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3937/2011 όπως ισχύει σήμερα και οι λοιπές κείμενες διατάξεις για κάθε άλλη επιτρεπτή σε αυτές χρήση.
  Η συζήτηση και οι τοποθετήσεις των Δημ. Συμβούλων καταγράφηκαν σε ηχητικό αρχείο.
  To Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου, έλαβε υπόψη του στα στοιχεία που έχει στην διάθεσή του για το υπό διαβούλευση Προεδρικό Διάταγμα, τις τοποθετήσεις των ομιλούντων στην παρούσα Συνεδρίαση, καθώς και τις σχετικές διατάξεις των νόμων Ν. 3463/06 και Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση,
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
  Εγκρίνει την Εισήγηση με τις προτάσεις του κ. Δήμαρχου.
  1.Παράταση της Διαβούλευσης στον χρόνο που νομίμως προσδιορίζεται.
  2.Το Υπουργείο δια του Υπουργού ή με στελέχη του και οι τοπικοί Βουλευτές να έρθουν σε ημερίδες,
  να ενημερώσουν τους πολίτες της περιοχής για μια πραγματική διαβούλευση με την κοινωνία.
  3.Θεωρούμε απαράδεκτο την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που δεν λαμβάνει υπόψιν το ΣΧΟΑΠ
  της περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος, το οποίο απεδέχθη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
  Τριφυλίας και κατετέθη για έγκριση τον Ιανουάριο του 2012.
  4.Για την Ζώνη Ζ Α Τ θεωρούμε απαράδεκτη την αρτιότητα στα (20) στρέμματα για κατοικία και το
  ύψος στα (5) μέτρα και ζητάμε αρτιότητα στα (8) στρέμματα και ύψος κατασκευής τα (7) μέτρα,
  μετατροπή αντίστοιχη από το μέτωπο του γηπέδου. Καθορισμός αρχιτεκτονικών σχεδίων για να
  αποκτήσει η περιοχή αρχιτεκτονικό χαρακτήρα με οικοδομικά υλικά που προέρχονται από την
  περιοχή με οικολογική αξία.
  Να ισχύσει αναδρομικά η αρτιότητα όπως προέβλεπε ο Ν.3937/2011.
  5.Το δάσος της Ελαίας να προστατευθεί πλήρως και να δεσμευτούν οι καταπατημένες περιοχές του.
  6.Κατά παρέκλιση να εξαιρεθεί της Π Π Φ το γήπεδο της Τ .Κ Ελαίας, μοναδικός αθλητικός χώρος
  της περιοχής και αδειοδοτημένος για αγώνες Β΄ Εθνικής.
  7.Κατά παρέκλιση να δοθεί χώρος στην Π.Π.Φ για Δημοτικό Τουριστικό περίπτερο με οικολογικά
  υλικά που είναι διακαής πόθος των κατοίκων της περιοχής.
  8.Αρνούμαστε μόνον την ημερήσια παρουσία του ανθρώπου στην Π. Π.Φ 1 γιατί οι κάτοικοι δεν
  είναι επισκέπτες στον τόπο τους, είναι συμμέτοχοι του περιβάλλοντος.
  9.Διατηρεί ο Δήμος Τριφυλίας το δικαίωμα της διάνοιξης και συντήρησης των δρόμων που υπάρχουν
  ή προβλέπονται από συμβόλαια του Δημοσίου στην Π.Π.Φ.2,γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι οι
  άνθρωποι θα μείνουν χωρίς πρόσβαση σε ένα αποκλεισμένο και γκετοποιημένο περιβάλλον
  10.Όσον αφορά την Π.Π.Φ.2 στην περιοχή Αμμοθίνες με αγροτικές εκτάσεις να μετατραπεί το τμήμα
  που έχει αμμοθίνες ,να γίνει Π Π Φ 1 και το τμήμα που είναι το Αγροτικό να γίνει ΖΑΤ και να
  διατηρεί την αρτιότητά του εφόσον υπάρχει ιδιοκτησία από αμμοθινικό τμήμα. Ενναλακτικά το
  το αμιγώς Αγροτικό τμήμα να γίνει άλλη ζώνη και να διατηρεί την αρτιότητα στα 20 ή ακόμη και
  στα 30 στρέμματα.
  11.Ο Φορέας διαχείρισης της περιοχής να είναι φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Α΄ και Β΄
  Βαθμού και των δύο περιφερειών. Δεν μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να είναι ο παρίας του Φορέα.
  12.Να αποζημιωθούν όλες οι ιδιοκτησίες που ακυρώνονται.
  (Υπέρ της πρότασης του κ. Δήμαρχου τάχθηκαν Πρόεδροι Τ. Κοινοτήτων-Πρόεδροι Συλλόγων και φορέων της περιοχής-πρώην Δήμαρχοι).
  Μειοψηφούντων των κ. Βουδούρη-Καλογερόπουλου που ψήφισαν ΚΑΤΑ της εισήγησης του κ. Δήμαρχου και υπέρ της δικής τους πρότασης και του κ. Κουκούμη που ψήφισε ΛΕΥΚΟ.
  H Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2016
  Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
  Ακολουθούν υπογραφές
  Ακριβές απόσπασμα
  Κυπαρισσία 11-03-2016
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 • H ένστασή μου έχει να κάνει με δύο ζητήματα που σχετίζονται με τη δόμηση στη ΖΑΤ (03.Β.2)
  Α) Είναι άδικο και εξωπραγματικό να επιτρέπονται μόνο 4-5άστερα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία) και γιατί όχι χαμηλότερης κατηγορίας, 2 και 3 αστέρων, που είναι και προσιτά σε χαμηλά βαλάντια των πολιτών. Στο ίδιο ζήτημα γιατί δεν επιτρέπονται και καταλύματα οικογενειακού τύπου ( ενοικιαζόμενα δωμάτια) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις; Η επιλογή σας (4-5άστερα) είναι σε αντίφαση με τον αγροτουρισμό που καλώς προωθείτε καθότι ο επισκέπτης που θα μείνει; Σε 5άστερα ξενοδοχεία; Και το άλλο είναι ότι με αυτή τη διάταξη δεν προωθείται καθόλου η τοπική ανάπτυξη μια και η πλειοψηφία των κατοίκων είναι μικρομεσαίοι αγρότες που ελπίζουν να προσθέσουν κάτι στα μικρά τους έσοδα. Εκτός εάν ενδιαφέρεστε μόνο για επενδύσεις ισχυρών και μεγάλων συμφερόντων, πράγμα που ομολογούμε ότι είναι απίστευτο…..
  Β) Επειδή στην περιοχή οι κατανομές της γης είναι μικρές, κάτω των 10 στρεμμάτων, εκτός ολίγων εξαιρέσεων που δεν ξεπερνούν τα δάκτυλα τους ενός χεριού, το όριο αρτιότητας για τη δόμηση κατοικιών, αλλά και καταλυμάτων στη ΖΑΤ που προτείνετε στα 20 στρέμματα είναι πάρα πολύ υψηλό, εξωπραγματικό και εντελώς αστήριχτο από κάθε επιστημονική και κοινωνική άποψη. Ως εκ τούτου δεν πρέπει το όριο να υπερβαίνει τα 8 στρέμματα, όπως είναι και σήμερα (10 για καταταλύματα) και μάλιστα να μην έχει οριζόντια ισχύ αλλά να είναι ανάλογη με τις οικιστικές ανάγκες δόμησης κάθε περιοχής. Είναι ευνόητο ότι άλλες είναι οι ανάγκες στην περιοχή Ζαχάρως και Κυπαρισσίας και άλλες στο Επιτάλιο και στα ενδιάμεσα χωριά.
  Ευχαριστώ

 • Καταρχάς θεωρώ ότι το σχέδιο Π.Δ θωρακίζει την παραλία του Κυπαρισσιακού κόλπου από μικρά και μεγάλα άνομα συμφέροντα. Όμως σε αρκετά επιμέρους ζητήματα κάνει κατάχρηση των όρων προστασίας με αποτέλεσμα οι δήμοι, οι κάτοικοι και τα ντόπια ΜΜΕ να αντιδρούν έντονα και πολλάκις δικαίως.
  Προς το παρόν αναφέρομαι στο άρθρο 2 και η ένστασή μου είναι για την οριοθέτηση της Ζώνης Αγροτικού Τοπίου (ΖΑΤ) ειδικά στις περιοχές Ζαχάρως και Γιαννιτσοχωρίου. Κατανοώ τη μεγάλη διαπλάτυνση της ΖΑΤ στη Ζαχάρω λόγω του οικοσυστήματος του Καγιάφα αλλά όμως σύμφωνα με τον σχετικό χάρτη (ΠΔ 01.3) , τα ανατολικά όρια αρχίζοντας λίγο πριν από τον Κακόβατο, φθάνουν στην Εθνική οδό με αποτέλεσμα να κόβουν τη Ζαχάρω στη μέση με ότι συνέπειες αυτό επιφέρει. Προτείνεται στην εν λόγω περιοχή η σμίκρυνση της ΖΑΤ τουλάχιστον μέχρι τη σιδηροδρομική γραμμή και τα ανατολικά όρια να ανεβαίνουν κάπου μετά το γήπεδο της Ζαχάρως για να αγκαλιάσουν τον Καγιάφα.
  Ακριβώς το ίδιο, υπέρμετρη διαπλάτυνση της ΖΑΤ συναντάμε και στην περιοχή Γιαννιτσοχωρίου, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Και εδώ απαιτείται ελάττωση, έτσι ώστε τα ανατολικά όρια να βρίσκονται περίπου στις ίδιες αποστάσεις όπως και στα προηγούμενα χωριά Θολό και Νεοχώρι.
  Ευχαριστώ και επιφυλάσσομαι για άλλα σχόλια