Άρθρο 04 – Διαχειριστικό Σχέδιο και Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας

Για την εξειδίκευση των αναφερόμενων στο παρόν, μέτρων, όρων και περιορισμών, καταρτίζεται Σχέδιο Διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α΄).
Μέχρι την έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης και του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

 • 15 Μαρτίου 2016, 12:41 | Κωνσταντίνος Κλωνάρας

  Ο «Κανονισμός Διοίκησης και λειτουργίας» έχει καταργηθεί με το άρθρο 4 του ν.3937/2011. Επομένως εάν πρόκειται να επαναοριστεί εδώ ειδικά για την περιοχή αυτή, θα πρέπει να εξειδικευτεί το περιεχόμενο, η ισχύς του και η διαδικασία έκδοσής του. Αλλιώς αποτελεί κενό γράμμα.

 • 15 Μαρτίου 2016, 12:17 | Βασίλης Φουρλής

  Εσφαλμένη η προτεινόμενη ρύθμιση. Το πλαίσιο προστασίας ή θα πρέπει να είναι εξαρχής εξειδικευμένο ή θα πρέπει να οριστικοποιηθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου, το οποίο θα καθορίζεται στο συγκεκριμένο άρθρο. Αλλιώς διαιωνίζεται μία ασαφής κατάσταση, η οποία και τις αυθαιρεσίες ευνοεί και την περιοχή προστασίας ζημιώνει ποικιλοτρόπως, αλλά και νομικό πρόβλημα στο Ελληνικό Κράτος δημιουργεί, αφού το τελευταίο δεν συμμορφώνεται προς τις σχετικές υποχρεώσεις του.

 • 11 Μαρτίου 2016, 23:32 | Κώστας Δημητρόπουλος

  Παρακαλώ δείτε το σχολιό μου για το Παραρτημα ΙΙ που αναφέρεται.-
  Δεν δύναται να αποτελεσει Κανόνα Δικαίου για Εφαρμογή από διοικούμενους Έλληνες Πολίτες…

 • 11 Μαρτίου 2016, 19:27 | ΑΡΧΕΛΩΝ, MEDASSET, WWF Ελλάς

  Άρθρο 4 – Διαχειριστικό Σχέδιο και Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας

  Για την καλύτερη κατανόηση του αναγνώστη αλλά και την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ν. 3937/2011 (άρθ. 4 παρ. 5) η επικεφαλίδα του άρθρου θα πρέπει να είναι «Σχέδιο Διαχείρισης» και όχι Διαχειριστικό Σχέδιο.

  Η κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπει Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας προστατευόμενων περιοχών ενώ στο διάταγμα δεν προβλέπεται το περιεχόμενο του. Συνεπώς η πρόβλεψη προτείνεται να καταργηθεί.

 • 11 Μαρτίου 2016, 15:22 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
  Από το πρακτικό της με αριθ.4/10-03-2016 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης
  του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας.

  Αριθ. Απόφασης 48/2016
  Περίληψη:
  Ενημέρωση – λήψη Απόφασης –προτάσεις του Δήμου
  επί του σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος για τον
  Κυπαρισσιακό Κόλπο.

  Στην Κυπαρισσία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μήνα Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00΄, συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, μετά από την αριθ.3694/07-03-2016 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία δημοσιεύθηκε και δόθηκε σε καθένα μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.
  Και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο αριθμού μελών είκοσι επτά (27) βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι( 26 ).
  Π α ρ ό ν τ ε ς Α π ό ν τ ε ς
  1
  Τσίγγανος Παναγιώτης
  1
  Πούλος Αναστάσιος
  2
  Μερκούρης Ιωάννης

  3
  Σαρμαντζής Δημήτριος

  4
  Πανουσιοπούλου Μαρία

  5
  Κανελλόπουλος Ζαχαρίας

  6
  Αδρακτάς Ιωάννης

  7
  Κωνσταντέλου Γιαννούλα

  8
  Μπουγάς Ανδρέας

  9
  Κατσούλας Ιωάννης

  10.
  Παπαθεοδοσίου Βασίλειος

  11.
  Καλκαβούρας Ιωάννης(Πρόεδρος Δ.Σ)

  12.
  Αδρακτάς Αναστάσιος

  13.
  Χρονόπουλος Σπυρίδων

  14.
  Τσακανίκας Γεώργιος

  15.
  Τσαλαμανδρής Θεόδωρος

  16.
  Ανδρινόπουλος Ευστάθιος

  17.
  Μπακούρος Σωτήριος

  18.
  Κουτσούλης Δημήτριος

  19
  Σκιαδάς Γεώργιος

  20
  Kυριακουλόπουλος Καλλίνικος

  21
  Στεργιόπουλος Ανδρέας

  22
  Ασημακόπουλος Γεώργιος

  23
  Κουτρουμπής Αλέξανδρος

  24
  Βουδούρης Επαμεινώνδας

  25
  Καλογερόπουλος Χαράλαμπος

  26
  Κουκούμης Σαράντος

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ.

  ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ.
  1
  Ματθιουδάκης Ανδρέας Πρόεδρος Τ.Κ
  Γαργαλιάνων
  1
  Λόντος Αντώνιος Πρόεδρος Τ.Κ Αετού
  2
  Αλεξοπούλου Σταματία Πρόεδρος Τ.Κ Κυπαρισσίας

  2
  Καλογερόπουλος Παναγιώτης -Πρόεδρος Τ.Κ Αρμενιών

  3
  Καναλουπίτης χαράλαμπος Πρόεδρος Τ.Κ Φιλιατρών

  3
  Παπαδόπουλος Γρηγόριος Πρόεδρος Τ.Κ Κοπανακίου
  4
  Παπαηλίου Σπυρίδων Πρόεδρος Τ.Κ Καλού Νερού

  4
  Μίγγας Γεώργιος Πρόεδρος Τ.Κ Μαραθουπόλεως

  5
  Αλεξόπουλος Χα ράλαμπος Πρόεδρος Τ. Κ Χριστιανούπολης
  5
  Λίτσας Δημήτριος Πρόεδρος Τ.Κ Μουζακίου

  6
  Τζανετόπουλος Αναστάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Αγριλιάς

  6
  Γεωργόπουλος Αντώνιος Πρόεδρος Τ.Κ Πύργου

  7
  Βελισσαρόπουλος Αγγελής Εκπρόσωπος Τ. Κ Αρτικίου

  7
  Γυφτάκης Παναγιώτης Πρόεδρος Τ.Κ Σπηλιάς
  8
  Λαμπρόπουλος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ. Κ Αυλώνος
  8
  Μπακούρος Μιχαήλ Πρόεδρος Τ.Κ Φαρακλάδας
  9
  Φιλντίσης Αθανάσιος Εκπρόσωπος Τ. Κ Βανάδας
  9
  Λυμπερόπουλος Δημήτριος Εκπρόσωπος Τ.Κ
  Αγαλιανής
  10
  Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Βρυσών

  10.
  Αντωνόπουλος Αντώνιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Βάλτας
  11
  Σκλάβος Αριστείδης Εκπρόσωπος Τ.Κ Ελαίας
  11.
  Βουδούρης Αναστάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Γλυκοριζίου
  12
  Λιώνης Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ.Κ Εξοχικού

  12.

  Τζάρας Σωτήριος Εκπρόσωπος Τ.Κ Καμαρίου
  13
  Κολοσκόπης Σωτήριος Εκπρόσωπος Τ.Κ Καλιτσαίνης
  13.
  Κανελλόπουλος Περικλής Εκπρόσωπος Τ.Κ Κεφαλόβρυσης
  14
  Αποστολόπουλος Αλέξανδρος Εκπρόσωπος Τ.Κ Καλογερεσίου
  14.
  Χόνδρου Ευγενία Εκπρόσωπος Τ.Κ Κρυονερίου
  15
  Καραβούλιας Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ
  Καρυών
  15.
  Θεοδωρόπουλος Φώτιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Λαντζουνάτου
  16
  Σταθόπουλος Κωνσταντίνος Εκπρόσωπος Τ.Κ Λυκουδεσίου
  16.
  Καραχούντρης Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ.Κ Λεύκης
  17
  Κανναβός Σωκράτης Εκπρόσωπος Τ.Κ
  Περδικονερίου
  17.
  Στριμπάκος Νικόλαος Εκπρόσωπος Τ.Κ Μάλης
  18
  Καράγιαννης Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Πλατανίων
  18.
  Καράμπελας Χρήστος Εκπρόσωπος Τ.Κ
  Μοναστηρίου
  19
  Κόρδας Αθανάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Προδρόμου
  19.
  Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Μουριατάδας
  20
  Λιακάκης Αναστάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Σιδηροκάστρου

  20.
  Μίχα-Ράμμου Σταυρούλα Εκπρόσωπος Τ.Κ Μύρου
  21
  Πολίτης Ευστάθιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Σιτοχωρίου
  21.
  Φιτσώρος Γεώργιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Ξηροκάμπ
  22
  Καρούμπαλης Κανάρης Εκπρόσωπος Τ.Κ
  Στασιού
  22.
  Γεωργακόπουλος Νικόλαος Εκπρόσωπος Τ.Κ
  Πλάτης
  23
  Γεωργακόπουλος Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Φλόκας

  23
  Γεωργίου Ηλίας Εκπρόσωπος Τ.Κ Πολυθέας

  24
  Μανωλόπουλος Γεώργιος Εκπρόσωπος Τ.Κ
  Ραπτοπούλου

  25
  Κουτρουμπή Σωτηρία Εκπρόσωπος Τ.Κ Ραχών

  26
  Γιαννόπουλος Χαράλαμπος Εκπρόσωπος Τ.Κ
  Ροδιάς

  27
  Ντέντες Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Σελλά

  28
  Μπινίσκος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ.Κ Τριπύλας

  29
  Τσούλος Διονύσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Χαλαζωνίου

  Οι ανωτέρω δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα
  Παρισταμένου του κ. Δημάρχου
  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Λαμπρόπουλο Παναγιώτη, τακτικό υπάλληλο του Δήμου Τριφυλίας.
  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:
  Το εν λόγω θέμα εισάγεται ως κατεπείγον λόγω του ότι την 15-03-2016 λήγει η προθεσμία για την διαβούλευση επί του Π. Δ που αφορά τον Κυπαρισσιακό Κόλπο. Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 67, παρ.5 του Ν. 3852/2010, αποφάσισε ομόφωνα το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον και συζητητέο.
  Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος εξέθεσε ότι:
  Όπως όλοι γνωρίζεται βρίσκεται σε διαβούλευση που λήγει την 15-03-2016, το Προεδρικό Διάταγμα που αφορά τον Κυπαρισσιακό κόλπο. Το θέμα αυτό μας έχει απασχολήσει αρκετές φορές κατά το παρελθόν και πρέπει και τώρα να εκφράσομε τις προτάσεις μας για το ως άνω υπό διαβούλευση Προεδρικό Διάταγμα.
  ΠΡΟΤΕΙΝΩ
  1.Παράταση της Διαβούλευσης στον χρόνο που νομίμως προσδιορίζεται.
  2.Το Υπουργείο δια του Υπουργού ή με στελέχη του και οι τοπικοί Βουλευτές να έρθουν σε ημερίδες, να
  ενημερώσουν τους πολίτες της περιοχής για μια πραγματική διαβούλευση με την κοινωνία.
  3.Θεωρούμε απαράδεκτο την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που δεν λαμβάνει υπόψιν το ΣΧΟΑΠ της
  περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος, το οποίο απεδέχθη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τριφυλίας
  και κατετέθη για έγκριση τον Ιανουάριο του 2012.
  4.Για την Ζώνη Ζ Α Τ θεωρούμε απαράδεκτη την αρτιότητα στα (20) στρέμματα για κατοικία και το ύψος
  στα (5) μέτρα και ζητάμε αρτιότητα στα (8) στρέμματα και ύψος κατασκευής τα (7) μέτρα, μετατροπή
  αντίστοιχη από το μέτωπο του γηπέδου. Καθορισμός αρχιτεκτονικών σχεδίων για να αποκτήσει η περιοχή
  αρχιτεκτονικό χαρακτήρα με οικοδομικά υλικά που προέρχονται από την περιοχή με οικολογική αξία.
  Να ισχύσει αναδρομικά η αρτιότητα όπως προέβλεπε ο Ν.3937/2011.
  5.Το δάσος της Ελαίας να προστατευθεί πλήρως και να δεσμευτούν οι καταπατημένες περιοχές του.
  6.Κατά παρέκλιση να εξαιρεθεί της Π Π Φ το γήπεδο της Τ .Κ Ελαίας, μοναδικός αθλητικός χώρος της
  περιοχής και αδειοδοτημένος για αγώνες Β΄ Εθνικής.
  7.Κατά παρέκλιση να δοθεί χώρος στην Π.Π.Φ για Δημοτικό Τουριστικό περίπτερο με οικολογικά υλικά
  που είναι διακαής πόθος των κατοίκων της περιοχής.
  8.Αρνούμαστε μόνον την ημερήσια παρουσία του ανθρώπου στην Π. Π.Φ 1 γιατί οι κάτοικοι δεν είναι
  επισκέπτες στον τόπο τους, είναι συμμέτοχοι του περιβάλλοντος.
  9.Διατηρεί ο Δήμος Τριφυλίας το δικαίωμα της διάνοιξης και συντήρησης των δρόμων που υπάρχουν ή προβλέπονται από συμβόλαια του Δημοσίου στην Π.Π.Φ.2,γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι οι άνθρωποι θα μείνουν χωρίς πρόσβαση σε ένα αποκλεισμένο και γκετοποιημένο περιβάλλον
  10.Όσον αφορά την Π.Π.Φ.2 στην περιοχή Αμμοθίνες με αγροτικές εκτάσεις να μετατραπεί το τμήμα που
  έχει αμμοθίνες ,να γίνει Π Π Φ 1 και το τμήμα που είναι το Αγροτικό να γίνει ΖΑΤ και να διατηρεί την
  αρτιότητά του εφόσον υπάρχει ιδιοκτησία από αμμοθινικό τμήμα. Ενναλακτικά το αμιγώς Αγροτικό τμήμα να γίνει άλλη ζώνη και να διατηρεί την αρτιότητα στα 20 ή ακόμη και στα 30 στρέμματα.
  11.Ο Φορέας διαχείρισης της περιοχής να είναι φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Α΄ και Β΄ Βαθμού
  και των δύο περιφερειών. Δεν μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να είναι ο παρίας του Φορέα.
  12.Να αποζημιωθούν όλες οι ιδιοκτησίες που ακυρώνονται.
  Επί του θέματος τοποθετήθηκαν οι αρχηγοί των παρατάξεων-Δημοτικοί Σύμβουλοι- Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων-πρώην Δήμαρχοι-φορείς της περιοχής-Πρόεδροι Συλλόγων-Πολίτες- και ο Αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Βουδούρης Επαμεινώνδας ΠΡΟΤΕΙΝΕ στο Δ. Σ τα εξής:
  -Το τελικό σχέδιο του Π. Δ να περιλάβει, όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας τις περιοχές
  προστασίας της φύσης, όπως αυτές έχουν οριστεί στο σχέδιο.
  -Όσον αφορά τις ζώνες Αγροτικού Τοπίου να καταργηθούν όλες οι προτεινόμενες διατάξεις και περιορισμοί και να ισχύσουν σε αυτές οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3937/2011 όπως ισχύει σήμερα και οι λοιπές κείμενες διατάξεις για κάθε άλλη επιτρεπτή σε αυτές χρήση.
  Η συζήτηση και οι τοποθετήσεις των Δημ. Συμβούλων καταγράφηκαν σε ηχητικό αρχείο.
  To Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου, έλαβε υπόψη του στα στοιχεία που έχει στην διάθεσή του για το υπό διαβούλευση Προεδρικό Διάταγμα, τις τοποθετήσεις των ομιλούντων στην παρούσα Συνεδρίαση, καθώς και τις σχετικές διατάξεις των νόμων Ν. 3463/06 και Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση,
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
  Εγκρίνει την Εισήγηση με τις προτάσεις του κ. Δήμαρχου.
  1.Παράταση της Διαβούλευσης στον χρόνο που νομίμως προσδιορίζεται.
  2.Το Υπουργείο δια του Υπουργού ή με στελέχη του και οι τοπικοί Βουλευτές να έρθουν σε ημερίδες,
  να ενημερώσουν τους πολίτες της περιοχής για μια πραγματική διαβούλευση με την κοινωνία.
  3.Θεωρούμε απαράδεκτο την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που δεν λαμβάνει υπόψιν το ΣΧΟΑΠ
  της περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος, το οποίο απεδέχθη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
  Τριφυλίας και κατετέθη για έγκριση τον Ιανουάριο του 2012.
  4.Για την Ζώνη Ζ Α Τ θεωρούμε απαράδεκτη την αρτιότητα στα (20) στρέμματα για κατοικία και το
  ύψος στα (5) μέτρα και ζητάμε αρτιότητα στα (8) στρέμματα και ύψος κατασκευής τα (7) μέτρα,
  μετατροπή αντίστοιχη από το μέτωπο του γηπέδου. Καθορισμός αρχιτεκτονικών σχεδίων για να
  αποκτήσει η περιοχή αρχιτεκτονικό χαρακτήρα με οικοδομικά υλικά που προέρχονται από την
  περιοχή με οικολογική αξία.
  Να ισχύσει αναδρομικά η αρτιότητα όπως προέβλεπε ο Ν.3937/2011.
  5.Το δάσος της Ελαίας να προστατευθεί πλήρως και να δεσμευτούν οι καταπατημένες περιοχές του.
  6.Κατά παρέκλιση να εξαιρεθεί της Π Π Φ το γήπεδο της Τ .Κ Ελαίας, μοναδικός αθλητικός χώρος
  της περιοχής και αδειοδοτημένος για αγώνες Β΄ Εθνικής.
  7.Κατά παρέκλιση να δοθεί χώρος στην Π.Π.Φ για Δημοτικό Τουριστικό περίπτερο με οικολογικά
  υλικά που είναι διακαής πόθος των κατοίκων της περιοχής.
  8.Αρνούμαστε μόνον την ημερήσια παρουσία του ανθρώπου στην Π. Π.Φ 1 γιατί οι κάτοικοι δεν
  είναι επισκέπτες στον τόπο τους, είναι συμμέτοχοι του περιβάλλοντος.
  9.Διατηρεί ο Δήμος Τριφυλίας το δικαίωμα της διάνοιξης και συντήρησης των δρόμων που υπάρχουν
  ή προβλέπονται από συμβόλαια του Δημοσίου στην Π.Π.Φ.2,γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι οι
  άνθρωποι θα μείνουν χωρίς πρόσβαση σε ένα αποκλεισμένο και γκετοποιημένο περιβάλλον
  10.Όσον αφορά την Π.Π.Φ.2 στην περιοχή Αμμοθίνες με αγροτικές εκτάσεις να μετατραπεί το τμήμα
  που έχει αμμοθίνες ,να γίνει Π Π Φ 1 και το τμήμα που είναι το Αγροτικό να γίνει ΖΑΤ και να
  διατηρεί την αρτιότητά του εφόσον υπάρχει ιδιοκτησία από αμμοθινικό τμήμα. Ενναλακτικά το
  το αμιγώς Αγροτικό τμήμα να γίνει άλλη ζώνη και να διατηρεί την αρτιότητα στα 20 ή ακόμη και
  στα 30 στρέμματα.
  11.Ο Φορέας διαχείρισης της περιοχής να είναι φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Α΄ και Β΄
  Βαθμού και των δύο περιφερειών. Δεν μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να είναι ο παρίας του Φορέα.
  12.Να αποζημιωθούν όλες οι ιδιοκτησίες που ακυρώνονται.
  (Υπέρ της πρότασης του κ. Δήμαρχου τάχθηκαν Πρόεδροι Τ. Κοινοτήτων-Πρόεδροι Συλλόγων και φορέων της περιοχής-πρώην Δήμαρχοι).
  Μειοψηφούντων των κ. Βουδούρη-Καλογερόπουλου που ψήφισαν ΚΑΤΑ της εισήγησης του κ. Δήμαρχου και υπέρ της δικής τους πρότασης και του κ. Κουκούμη που ψήφισε ΛΕΥΚΟ.
  H Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2016
  Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
  Ακολουθούν υπογραφές
  Ακριβές απόσπασμα
  Κυπαρισσία 11-03-2016
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ