Άρθρο 01 – Σκοπός

1. Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η αποτελεσματική προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού πόρου, των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων τμημάτων των τόπων κοινοτικής σημασίας του παραρτήματος 1 της απόφασης 2006/613/ΕΚ της Ε. Επιτροπής (L 259), με κωδικούς GR2330005 «Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακόβατος», GR2550005 «Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι – Κυπαρισσία)» και GR2330008 «Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο – Κυπαρισσία», οι οποίες χαρακτηρίσθηκαν δυνάμει της παρ. 4.1 (α) του άρθρου 19 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 5 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α΄), ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ), και των εκτός των ορίων των περιοχών του δικτύου Natura 2000 συνεχόμενων χερσαίων εκτάσεων α] Θίνες και τμήματα της αποξηραμένης Λίμνης Αγουλινίτσας, που εκτείνονται μεταξύ των εκβολών του Αλφειού ποταμού και του βορείου ορίου της ΕΖΔ με κωδικό GR2330005 β] Θίνες που εκτείνονται παραλιακά από το νότιο όριο της ΕΖΔ με κωδικό GR2330005 έως τις εκβολές του ποταμού Νέδα, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται εντός των ορίων της ΕΖΔ με κωδικό GR2330005, διαμορφώνουν ένα ενιαίο σύνολο με κοινά οικολογικά (βιοτικά και αβιοτικά) στοιχεία που καταλαμβάνει ολόκληρο το κοίλο του Κυπαρισσιακού Κόλπου και την περιβάλλουσα παράκτια ζώνη και διακρίνονται για την σημαντική βιολογική, οικολογική, φυτογεωγραφική, ζωολογική, αισθητική, επιστημονική, και γεωμορφολογική, τους αξία.

2. Ειδικότερα, επιδιώκεται η προστασία της ακεραιότητας της προστατευόμενης περιοχής ως προς τις οικολογικές της λειτουργίες και η διαχείριση και διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων (οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας) που απαντώνται στην συγκεκριμένη περιοχή.

 • 15 Μαρτίου 2016, 11:21 | Βασίλης Φουρλής

  Η βασική αρχική παρατήρηση αφορά στην ενοποίηση της προστασίας δύο βιοτόπων με διαφορετικά προστατευόμενα είδη, διαφορετικό χαρακτήρα και άλλο αντικείμενο: το μεν της περιοχής της λίμνης Καϊάφα και του πέριξ αυτής δάσους («Στροφυλιά»), το δε της παραλιακής ζώνης θινών και της θαλάσσιας ζώνης του Κυπαρισσιακού Κόλπου.
  Για την αποτελεσματικότερη περιβαλλοντική προστασία της περιοχής της λίμνης Καϊάφα και του δάσους της Στροφυλιάς, αλλά και του Κυπαρισσιακού Κόλπου θα ήταν πιο ενδεδειγμένη η καθιέρωση δύο φορέων διαχείρισης: ενός επιφορτισμένου με την διαχείριση του Καϊάφα και ετέρου επιφορτισμένου με την διαχείριση των θινών του Κυπαρισσιακού Κόλπου και της θαλάσσιας περιοχής του Κυπαρισσιακού Κόλπου.

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΩΝ

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
  «Χαρακτηρισμός των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR 2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος», «GR 2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο – Κυπαρισσία» και «GR 2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι – Κυπαρισσία)» και της ευρύτερης περιοχής τους, ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης», καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης και σύσταση αρμόδιου οργάνου διαχείρισης και διοίκησής του»

  Γενικές παρατηρήσεις

  Οι υδροδυναμικές, μορφοδυναμικές, ιζηματολογικές και γεωμορφολογικές εν γένει διεργασίες στην θαλάσσια περιοχή, την παράκτια ζώνη και το σύστημα παράκτιων αμμοθινών του Κυπαρισσιακού Κόλπου αποτελούν αντικείμενα λεπτομερούς επιστημονικής μελέτης και παρακολούθησης από τις ερευνητικές ομάδες του Εργαστηρίου Φυσικής Γεωγραφίας του τμήματος Γεωλογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, αλλά και από μεμονωμένους ερευνητές μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Ωκεανογράφων, για περισσότερο από 30 χρόνια.

  Τα ερευνητικά τους αποτελέσματα έχουν παρουσιαστεί σε πλήθος διεθνών και ελληνικών συνεδρίων και έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Παρ’ όλα αυτά το μεγαλύτερο μέρος τους δεν έχει ληφθεί υπ’ όψιν κατά τη σύνταξη της ΕΠΜ, επί της οποίας στηρίζεται το υπό διαβούλευση σχέδιο ΠΔ, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις και παρανοήσεις ως προς τα αίτια και την έκταση (κατά θέσεις) της διάβρωσης τμημάτων της παραλίας και των θινών του Κυπαρισσιακού Κόλπου και να προτείνονται από ελλειπή έως και ακατάλληλα μέτρα αντιμετώπισής της.

  Θεωρούμε ότι θα έπρεπε να κληθούν οι επιστημονικοί φορείς της χώρας να συνεισφέρουν τη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία τους, ώστε οι προβλέψεις του ΠΔ να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες, στις μελλοντικές αλλαγές λόγω κλιματικής αλλαγής (σε βάθος 50ετίας) αλλά και στα προβλήματα της περιοχής στο πλαίσιο της προστασίας και ανάδειξης – αξιοποίησης (φιλικής στο περιβάλλον) της ευρύτερης παράκτιας περιοχής.

  Ειδικές παρατηρήσεις

  1) Οι υδροδυναμικές, μορφοδυναμικές και ιζηματολογικές συνθήκες μεταβάλλονται από θέση σε θέση κατά μήκος της ακτογραμμής του Κυπαρισσιακού κόλπου. Είναι λάθος να προβλέπονται ενιαία μέτρα για όλο τον Κυπαρισσιακό χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι τοπικές μορφοδυναμικές συνθήκες (π.χ διαφορετικές υποθαλάσσιες ράχες, πλάτος παραλίας, παράλληλα και κάθετα στην ακτογραμμή θαλάσσια ρεύματα, εκβολές του Αλφειού ποταμού κλπ).

  2) Κατά μήκος του μεγαλύτερου τμήματος της ακτογραμμής του Κυπαρισσιακού μεταξύ Αλφειού και Νέδα υπάρχουν 3 και κατά τόπους 4 σειρές θινών παράλληλες μεταξύ τους και με την ακτογραμμή. Η νεώτερη σειρά θινών (η πλησιέστερη στην ακτογραμμή) έχει ηλικία μεγαλύτερη των 200 χρόνων, όπως έχει αποδειχθεί με ραδιοχρονολογήσεις, και οι παλαιότερες σταθεροποιημένες με θαμνώδη και δασώδη βλάστηση θίνες έχουν ηλικίες πολλών εκατοντάδων και χιλιάδων ετών (ενδεικτική βιβλιογραφία: Γκιώνης κ.α., 2004, Kraft et al., 2005, Poulos et al., 2012).

  3) Η πρώτη (νεώτερη) σειρά θινών και το μεσοδιάστημα μεταξύ αυτής και της δεύτερης σειράς είναι μερικά σταθεροποιημένα με αραιή βλάστηση που μεταβάλλεται από θέση σε θέση όπως σωστά περιγράφεται στην ΕΠΜ. Παρότι το επιφανειακό ίζημα (άμμος) μετακινείται υπό την επίδραση των ανέμων (αιολική μεταφορά) η πρώτη σειρά θινών διατηρεί τη θέση, το σχήμα και το υψόμετρό της πρακτικά αναλλοίωτα, κυρίως χάρη στη μερική σταθεροποίησή της από τη βλάστηση (θαλάσσια κρινάκια). Μάλιστα, η ήπια γεωργική χρήση στα επίπεδα αμμώδη /αργιλο-αμμώδη τμήματα μεταξύ 1η και 2ης σειράς θινών δεν αποτελεί κίνδυνο για την αποσταθεροποίηση των θινών, όταν αυτή δεν επηρεάζει (δεν φτάνει) τα αμμώδη πρανή των θινών.

  4) Η πρώτη σειρά θινών αποτελεί «αποθήκη ιζήματος» που προστατεύει τη ζώνη του αιγιαλού από τη διάβρωση κατά τη διάρκεια έντονων κυματικών επεισοδίων. Επίσης προστατεύει τις χαμηλού υψομέτρου παράκτιες περιοχές από την κατάκλυση με θαλασσινό νερό κατά τη διάρκεια «φουσκοθαλασσιάς» (storm surge). Κατά συνέπεια η προστασία των θινών και η αποκατάστασή τους όπου έχουν διαβρωθεί πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα.

  5) Η προστασία και αποκατάσταση τουλάχιστον της πρώτης σειράς θινών πρέπει να επεκταθεί και βορείως των εκβολών του Αλφειού μέχρι το Κατάκολο. Η ύπαρξη θινών και ζώνης αιγιαλού ικανού πλάτους (που προσδιορίζεται από παράκτια γεωμορφολογική-ωκεανογραφική μελέτη) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον περιορισμό της διάβρωσης.

  6) Ο σημαντικότερος παράγοντας στον οποίο οφείλεται η διάβρωση που παρατηρείται κατά θέσεις κατά μήκος της ακτογραμμής του Κυπαρισσιακού είναι η μείωση της τροφοδοσίας με φερτά υλικά από τους ποταμούς και τα υδατορεύματα, λόγω της κατασκευής φραγμάτων και των αμμοχαλικοληψιών από τις κοίτες τους. Η ακτογραμμή των εκβολών του Αλφειού έχει οπισθοχωρήσει περισσότερο από 400m σε σχέση με τη θέση της το 1945 (Ghionis et al., 2013). Οποιαδήποτε προσπάθεια προστασίας της παραλιακής ζώνης από τη διάβρωση είναι καταδικασμένη σε αποτυχία αν δεν αποκατασταθεί η τροφοδοσία με φερτά υλικά.

  7) Η κίνηση μεγάλου αριθμού επισκεπτών και λουομένων δεν προκαλεί οπωσδήποτε διάβρωση της παραλίας (οπισθοχώρηση της ακτογραμμής), η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε διάβρωση της πρώτης σειράς θινών, όπως αναφέρεται στην ΕΠΜ. Αντιθέτως, η τοπική καταστροφή της πρώτης σειράς θινών με τη διάνοιξη περασμάτων των επισκεπτών προς τη θάλασσα διευκολύνει τη διάβρωση της ακτογραμμής και του αιγιαλού. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται σχετικά εύκολα με την αποκατάσταση της θίνας και την εγκατάσταση ξύλινης κατασκευής που επιτρέπει την πρόσβαση των επισκεπτών στην ακτογραμμή περνώντας πάνω από τη θίνα.

  8) Η κίνηση των επισκεπτών επί των σταθεροποιημένων θινών δεν επηρεάζει αρνητικά τη σταθερότητά τους. Η σχετική απαγόρευση που προβλέπεται από την ΕΠΜ κρίνεται υπερβολική. Μάλιστα η ίδια ΕΠΜ προβλέπει την κίνηση, περιήγηση και ξενάγηση των επισκεπτών επί των υπαρχόντων μονοπατιών, τα οποία όμως βρίσκονται πάνω στις θίνες….!!! Οπωσδήποτε απαγορεύεται η κίνηση μηχανοκινήτων επί της παραλίας αλλά και επί των θινών.

  9) Η ωοτοκία των χελωνών Caretta caretta περιορίζεται σαφώς στη ζώνη του αιγιαλού (όπως ορίζεται από το Ν. 2971/2000) δηλαδή στη ζώνη μεταξύ της ακτογραμμής και του ορίου αναρίχησης των μέγιστων κυμάτων, στην προς τη θάλασσα βάση της πρώτης σειράς θινών. Συνεπώς η πιθανή ύπαρξη φωλεών στον αιγιαλό δεν δικαιολογεί την απαγόρευση πρόσβασης και μετακίνησης στις θίνες.

  10) Από τη στιγμή που η ίδια η ΕΠΜ αναφέρει ότι ο κύριος όγκος των φωλεοποιήσεων περιορίζεται στο νότιο άκρο του Κυπαρισσιακού κόλπου δεν δικαιολογούνται τα αυστηρά μέτρα προστασίας σε όλο το μήκος της ακτογραμμής του Κυπαρισσιακού βάσει της πιθανολόγησης ότι μπορεί να υπάρχουν κι εκεί φωλιές. Τα κριτήρια χαρακτηρισμού μιας περιοχής ως προστατευόμενης καθορίζονται από το νόμο και προβλέπουν την ύπαρξη συγκεκριμένων ποσοτικών στοιχείων. Μάλιστα έχει υποπέσει στην αντίληψη μας ότι σχετικές μετρήσεις φωλεών του ΑΡΧΕΛΩΝ στο νότιο τμήμα έχουν χρησιμοποιηθεί ως δεδομένο και για τον υπόλοιπο Κυπαρισσιακό (κεντρικό και βόρειο). Για το λόγο αυτό καλό θα ήταν η ενιαία καταμέτρηση των φωλεών καθ’ όλο το μήκος του παραλιακού μετώπου.

  11) Οι παροδικές μετατοπίσεις της θέσης της ακτογραμμής του Κυπαρισσιακού ως συνέπεια των μεταβολών των υδροναμικών συνθηκών είναι της τάξης των 2-10 m. Συνεπώς, ο περιορισμός της κίνησης των επισκεπτών στα πρώτα 5 m από την ακτογραμμή με ανάρτηση σχοινιού σε πασσάλους που προτείνει η ΕΠΜ είναι ουτοπικός και ανεφάρμοστος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο τοπικά, σε περιοχές με μεγάλη πυκνότητα φωλεοποίησης, και χρειάζεται καθημερινή συντήρηση και μετατόπιση (δηλαδή προσαρμογή στις αλλαγές του πλάτους παραλίας).

  12) Στα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και οι συνέπειες της πιθανής ανόδου της θαλάσσιας στάθμης λόγω κλιματικής αλλαγής (όπως προαναφέραμε). Το χαμηλό ύψος και οι τοπικές ασυνέχειες της πρώτης σειράς θινών τις κάνουν ιδιαίτερα ευάλωτες ακόμη και στην περίπτωση της ανόδου της θαλάσσιας στάθμης μόνο κατά 0,5m σύμφωνα με το συντηρητικό σενάριο του IPCC (2007 & 2013) για την επόμενη 100ετία. Σημαντικά τμήματα παράκτιων εκτάσεων κινδυνεύουν επίσης από κατάκλυση (θαλάσσιες πλημμύρες). Ανεξάρτητα από τα μέτρα προστασίας των θινών θα πρέπει να ορισθεί μια ζώνη ελέγχου και περιορισμού των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (set-back line) σύμφωνα και με τις κοινοτικές οδηγίες της Βαρκελώνης, 2008.

  13) Η ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία της παράκτιας περιοχής του Κυπαρισσιακού κόλπου θα πρέπει να περιλαμβάνει ακόμη και το ενδεχόμενο να επηρεαστεί από tsunami. Γεωλογικές και ιζηματολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι τέτοια φαινόμενα έχουν συμβεί στο παρελθόν (Poulos et al., 2007, Vött et al., 2009) και έχουν γίνει μελέτες πρόβλεψης των εκτάσεων που μπορεί να πληγούν από ένα μελλοντικό tsunami. Η πιθανότητα ενός τέτοιου γεγονότος θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν κατά τον καθορισμό μέτρων προστασίας, καθώς ένα tsunami μπορεί να επιφέρει δραστική αλλαγή του παράκτιου ανάγλυφου.

  14) Η αναφορά ύπαρξης λιβαδιών Ποσειδωνίας δεν είναι ορθή καθώς το έντονο κυματικό καθεστώς και η διαρκής επαναιώρηση-μετακίνηση των υποθαλάσσιων ιζημάτων, τουλάχιστον μέχρι το βάθος των 10 μέτρων, δεν ευνοεί/επιτρέπει τη παρουσία της Ποσειδωνίας.

  15) Να σημειωθεί ότι χωριά και οικισμοί βρίσκονται ‘κτισμένα’ πάνω στη 2η σειρά θινών (π.χ. Κακκόβατος), στην μερική αποσταθεροποίηση της οποίας έχουν παίξει σημαντικότατο ρόλο οι πρόσφατες πυρκαγιές, ενώ στο νότιο τμήμα του Κυπαρισσιακού (νομός Μεσσηνίας) παρατηρείται και ισοπέδωση (με τεχνικά μέσα) μέρους της 2ης σειράς θινών. Σημειώνεται ότι η σιδηροδρομική γραμμή του ΟΣΕ στο κεντρικό τμήμα του Κυπαρισσιακού ‘πατάει’ εν μέρει επί της 3ης σειρά θινών.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Ghionis G., Poulos S.E., Gialouris P. & Giannopoulos Th., 2004. Recent morphological evolution of the deltaic coast of R. Alfios, due to natural processes and human impact. Proceedings of the 7th PanHellenic Geographical Congress, Mytilini, 14-17/10/2004, A, 302-308.
  Ghionis G., Poulos S.E. and Karditsa A., 2013. Deltaic coastline retreat due to dam construction: The case of the River Alfios mouth area (Kyparissiakos Gulf, Ionian Sea). Journal of Coastal Research, 65(SI), 2119-2124
  Kraft, J.C., Rapp, G., Gifford, J.A., Aschenbrenner, S.E., 2005. Coastal chance and archaeolocical settings in Elis. Hesperia, 74 (1), pp. 1-39.
  Poulos S., Alexandrakis G., Paramana T. and Karditsa A., 2007. Tsunamis affecting Greece in ancient and modern times. Ocean Challenge, 15(1), 31-37.
  Poulos S.E., Gaki-Papanastaiou K., Gialouris P., Ghionis G., Maroukian H., 2012. A geomorphological investigation of the formation and evolution of the Kaiafas sand-dune field (Kyparissiakos Gulf, Ionian Sea, eastern Mediterranean) in the Late Holocene. Environmental Earth Science, 66 (3), 955-966
  Vött A, Brückner H, Brockmüller S, Handl M, Maya SM, Gaki-Papanastassiou K, Herd R, Lang F, Maroukian H, Nelle O, Papanastassiou D., 2009. Traces of Holocene tsunamis across the Sound of Lefkada, NW Greece. Global Planet Change 66:112-128
  Γκιώνης Γ., Πούλος Σ.Ε., Γιαλούρης Π., και Γιαννόπουλος Θ., 2004. Η σύγχρονη μορφολογική εξέλιξη του δέλτα του Αλφειού, ως αποτέλεσμα των φυσικών διεργασιών και της ανθρώπινης παρέμβασης. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 14-17/10/2004, Μυτιλήνη, τομ. A, σελ. 302-308.

 • 15 Μαρτίου 2016, 10:06 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

  ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙ 09-03-2016
  Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙΟΥ
  ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  ΘΕΜΑ: <>

  Προτάσεις
  Το ΥΠΕΚΑ οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην εκπόνηση ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης, στην οποία θα αποτυπωθεί με ακρίβεια η περιβαλλοντική ταυτότητα της περιοχής με ρεαλισμό, χωρίς υπερβολές, σκοπιμότητες κα φανατική μονομέρεια για να ληφθούν τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη και το γενικότερο εθνικό και δημόσιο συμφέρον και την ανάγκη ανάπτυξης του τόπου μας.
  Κάθε άλλη επιλογή πέραν της λογικής και νόμιμης αποτύπωσης της πραγματικότητας θα έχει τραγικές συνέπειες, οικονομικές και κοινωνικές για τους κατοίκους της κοινότητάς μας.
  Καλούμε το Υπουργείο να αντιληφθεί την σοβαρότητα του προβλήματος που δημιουργεί με την μέχρι σήμερα τακτική του και με αυτό το Π.Δ., να απαγκιστρωθεί από τις μεθοδεύσεις και τα επικίνδυνα παιχνίδια των ΜΚΟ και των άλλων παραγόντων και καλοθελητών σε βάρος των πολιτών του τόπου μας.
  Η κοινότητά μας έχει άμεση ανάγκη ενός αναπτυξιακού προγράμματος που θα αξιοποιήσει τις τεράστιες δυνατότητες στο σύγχρονο Αγροτικό και Τουριστικό τομέα.
  Είναι απαράδεκτη και αντιαναπτυξιακή η οικοδόμηση 200 τ.μ. οικίας σε 20 στρεμ. αντί για τέσσερα που είναι σήμερα.
  Είναι απαράδεκτη, αντιαγροτική και αντιαναπτυξιακή η ελεγχόμενη καλλιέργεια γης σε ένα τόπο που έχει χαρακτηρισθεί σε «γη υψηλής παραγωγικότητας».
  Είναι φυσικά αντικοινωνικό και απάνθρωπο η κατάργηση του οικισμού » Αγ. Νικολάου «.
  Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χαρίσουμε στις ΜΚΟ, με το πρόσχημα της Caretta caretta, των αμμοθινικών σχηματισμών τύπου Βαλτικής θάλασσας, της ανύπαρκτης ποσειδωνείας και των ανύπαρκτων δασών κουκουναριάς, την πολύτιμη παραλιακή γη, την πολύτιμη αγροτική μας γη.
  Το Υπουργείο με αυτό το Π.Δ. αδικεί κατάφορα τους πολίτες του τόπου μας, θα διώξει τον κόσμο από τις περιουσίες και τα σπίτια τους, θα ερημώσει τον τόπο, θα υφαρπάξει τις περιουσίες των ανθρώπων.
  Δημιουργεί έκρυθμες καταστάσεις, που κανείς λογικός άνθρωπος δεν επιθυμεί. Όμως είμαστε αναγκασμένοι το αγαθό που μας παραδόθηκε από τους πατεράδες μας, τους παππούδες μας να το διαφυλάξουμε και να το παραδώσουμε στα παιδιά μας.
  Άδεια παραμονής και επιβίωσης στο χώρο μας δεν ζητάμε από κανένα είτε λέγεται ΕΕ είτε λέγεται κυβέρνηση είτε λέγεται ΜΚΟ.
  Δεν μπορείτε να αποφασίσετε ότι θέλετε.
  Δεν μπορείτε να αποφασίσετε χωρίς εμάς.
  ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ:
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙΟΥ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙΟΥ
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙΟΥ
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙΟΥ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ »ΑΝΤΥΠΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙΟΥ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  » ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Ο. «ΝΕΔΑ» ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙΟΥ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 • 13 Μαρτίου 2016, 15:51 | ΝΙΝΑ

  Πόσο δύσκολο είναι να καταλάβουν οτι το μόνο που μας σώζει είναι η τουριστική ανάπτυξη. Απαιτούμε ΝΕΟ ΠΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

 • 13 Μαρτίου 2016, 15:48 | ΜΕΤΑΞΑΣ

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΟ ΥΠΕΚΑ ΕΝΑΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΠΟΥ ΣΕ 20 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΘΑ ΕΚΑΝΕ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΓΥΡΟ ΤΟΥ ΘΑ ΕΙΧΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

 • 13 Μαρτίου 2016, 15:32 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΟΤΙ Η ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗς carretta ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΠΕΔΩΣΑΝ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ. ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ.

 • 13 Μαρτίου 2016, 14:41 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  ΈΧΕΙ Η ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ 20 ΣΤΡΈΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΣΠΙΤΙ?ΜΙΚΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΕΚΤΟΣ…ΠΑΜΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΟΛΟΙ.

 • 12 Μαρτίου 2016, 19:44 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.

  Η τοπική κοινωνία περίμενε οτι θα έχει ληφθεί υπόψη το γεγονός πως η carretta δεν απειλείται πλέον με εξαφάνιση. Η Διεθνής Ένωση για τη διατήρηση της φύσης που εκδίδει τον Ερυθρό κατάλογο των απειλούμενων ειδών του κόσμου, χαρακτηρίζει πλέον τον πληθυσμό της Μεσογείου ως μειωμένου ενδιαφέροντος (Least Concern).
  Η συνέχιση της αυστηρής προστασίας του είδους είναι απαραίτητη αλλά τα νέα δεδομένα πρέπει να συνεκτιμηθούν στο νέο σχεδιασμό. Η πολλαπλή προστασία από την Εθνική Κοινοτική και Διεθνής Νομοθεσία, η δημιουργία του Εθνικού Θαλλάσιου Πάρκου στη Ζάκυνθο και τα σηματνικά ποσά Ευρωπαϊκών και Εθνικών Κονδυλίων απέδωσαν καρπούς και αυτό οφείλεται και στις τοπικές κοινωνίες.

 • 12 Μαρτίου 2016, 19:00 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ

  Είναι πραγματικά η περιοχή τόσο περιβαλλοντικά σπάνια που να αξίζει τόσο μεγάλη προστασία που μηδενίζει οποιαδήποτε δόμηση και επένδυση??
  Τέτοια προστασία ούτε το δάσος του Αμαζονίου δεν έχει…..
  Έπρεπε το NATIONAL GEOGRAPHIC και το HBO να έχουν γυρίσει δέκα ντοκιμαντερ.
  Είπαμε να προστατέυσουμε τις ομορφιές του τόπου μας αλλά έχουμε περάσει στο άλλο άκρο. Μέχρι και η Carretta δεν είναι πια απειλούμενο είδος…..!

 • 12 Μαρτίου 2016, 19:32 | Σωτήρης Χρηστέας

  Εχει ή θα αγοράσει κανείς 20 στρέμματα για να φτιάξει σπίτι??? Μικρά τουριστικά καταλύματα είναι τελείως εκτός… ΠΆΜΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΟΛΟΙ!!!!

 • 12 Μαρτίου 2016, 18:52 | Δημητριος Παπακωνσταντόπουλος ατομικά και ως νόμιμος εκπρόσωπος (πρόδερος) του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΤΩΝ

  παρακαλω επειδή στο προηγούμενο σχόλιο μου διαπίστωσα γραφικές παραδρομές και παραλείψεις αν είναι δυνατόν να δημοσιευτεί μόνο το παρόν ή και το παρόν ως διορθωτικό
  ….
  Σύμφωνα με την οδηγία 92/43 της ΕΟΚ προκειμένου να ληφθούν μέτρα προστασίας ή διατήρησης οικοσυστημάτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές-κοινωνικές, πολιτιστικές συνθήκες της περιοχής και τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά.
  Είναι λοιπόν σαφές ότι πριν από την κατάθεση του υπό διαβούλευση ΠΔ προσβλητικά για τους κατοίκους της περιοχής, στους οποίους αναφέρεται η κοινοτική οδηγία ,δεν εζητήθη η γνώμη τους για το κρίσιμο θέμα της ανάπτυξής τους σε συνύπαρξη με τα είδη του οικοσυστήματος.
  Εάν πραγματικά υπήρχε σεβασμός στην κοινοτική οδηγία και τους κατοίκους της περιοχής θα έπρεπε να υπάρξει μακρά ενημέρωση των κατοίκων και συνεκτίμηση των προτάσεων τους ώστε να διαμορφωθεί , συναινετικά , ένα σχέδιο βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης των κατοίκων της περιοχής, σε αγαστή συνύπαρξη με την προστασία των ειδών του οικοσυστήματος και του φυσικού κάλλους της περιοχής
  Η ηλεκτρονική διαβούλευση στο ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο των 15 ημερών είναι κατ’ επίφαση διάλογος, αφού καμία ενημέρωση για το περιεχόμενο του υπό διαβούλευση ΠΔ δεν είχε προηγηθεί ώστε να προβληθούν εμπεριστατωμένα οι θέσεις των τοπικών κοινωνιών και να αντικρουστούν επίσης εμπεριστατωμένα οι αναίτιες , επιβλαβείς για την ανθρώπινη ανάπτυξη προτάσεις του υπό διαβούλευση ΠΔ που έχουν πλήρως αιφνιδιάσει τους πάντες .
  Δεν είναι δυνατόν ,όταν η Ελλάδα παρεπέμφθη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατόπιν επιλεκτικών καταγγελιών του Συλλόγου για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας, για μεμονωμένα φερόμενα περιστατικά υποτιθέμενων παραβιάσεων που ενοχλούν τις χελώνες καρέττα και ενώ το είδος αυτό είχε χαρακτηριστεί τότε είδος υπό εξαφάνιση, τώρα όμως που το είδος αυτό αφθονεί στην Μεσόγειο και τον Κυπαρισσιακό κόλπο ΚΑΙ σύμφωνα με την αρμόδια Παγκόσμια Επιτροπή Φύσεως έχει τεθεί εκτός προστασίας και ειδικότερα «μειωμένου ενδιαφέροντες» το ελληνικό Υπουργείο να υιοθετεί μέτρα αυστηρότερα από εκείνα που είχαν προταθεί όταν το είδος ήταν υπό εξαφάνιση μέτρα που οδηγούν σε πλήρη ερημοποίηση τις όμορες της παραλίας περιοχές από Μπραζέρι μέχρι Νέδα (και μέχρι Αλφειό) και υπανάπτυξη της υπόλοιπες περιοχές του Κυπαρισσιακού Κόλπου αφού προτείνεται όριο αρτιότητας τα 20 στρέμματα??
  Είναι προφανές ότι τα μέτρα αυτά δεν οδηγούν στην βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και των οικοσυστημάτων, αλλά στην ολοκληρωτική απαξίωση της περιοχής μας και των ευρύτερων περιοχών αφού χωρίς την ανάπτυξη της παραθαλάσσιας ζώνης και της ανεμπόδιστης χρήσης της παραλίας με σεβασμό βεβαίως στις φωλιές των χελωνών και τις αμμοθίνες(όπως συμβαίνει μέχρι και σήμερα αποδεδειγμένα), που αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής δεν θα υπάρξει ανάπτυξη αλλά πλήρης υπανάπτυξη.
  Ο τόπος καταδικάζεται χωρίς να ακουστούν, όπως πρέπει οι κάτοικοί του, οι οποίοι δεν είναι κατηγορούμενοι όπως επιχειρούν οι επιτήδειοι να τους καταστήσουν, αφού οι άνθρωποι της περιοχής διαφύλαξαν την φύση και τα οικοσυστήματα τα οποία κάποιοι που εμφανίζονται ως προστάτες αυτών θέλουν απροκάλυπτα πλέον να τους καταστρέψουν για να συνεχίσουν την προστασία της χελώνας, όταν αυτή αποδεδειγμένα δεν έχει πλέον ανάγκη προστασίας αυστηρής παρά μόνο συντήρησής της που εξασφαλίζεται μόνο με την συμμετοχή των κατοίκων και φορέων της περιοχής.
  Κατηγορούμενες διαχρονικά όλες οι αρμόδιες Δημόσιες και Δημοτικές αρχές, γιατί άφησαν να φτάσουν εδώ τα πράγματα και δεν διεκδίκησαν ρόλο ουσιώδη στην προστασία της θαλάσσιας χελώνας .
  Δεν έχει αξιολογηθεί ορθά η εισαγγελική πρόταση της Γενικής Εισαγγελέως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η οποία πέραν του εμφανούς επηρεασμού από τον βομβαρδισμό των οικολογικών οργανώσεων παρά ταύτα η πρόταση ξεκινά με συγχαρητήρια στην Ελλάδα και συνεπώς κυρίως στους κατοίκους της περιοχής για το γεγονός ότι πλέον η καρέττα δεν είναι είδος υπό εξαφάνιση, αλλά αυξάνεται και πληθύνεται.
  Είναι βέβαιο, λοιπόν, ότι το μόνο είδος που ευημερεί στην περιοχή είναι η καρέττα, σε αντίθεση με τα ανθρωπογενή στοιχεία της περιοχής και ειδικότερα :
  Ενώ κατά την αιτιολογημένη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ελλάδα θα έπρεπε να παραπεμφθεί για πλήθος παραβιάσεων, τελικά κατά την εισαγγελική πρόταση, προτείνεται η παραπομπή για επουσιώδη θέματα και για τον λόγο ότι δεν έχουν υπάρξει μελέτες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, γι’ αυτό και προτείνει την καταδίκη της Ελλάδας όχι σε όλα στα δικαστικά έξοδα, αλλά σε μέρος αυτών και τα υπόλοιπα σε βάρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  Τελικά, η Ελλάδα , δεν παραπέμπεται για την επένδυση της Ελαίας, η ματαίωση της οποίας ήταν ο ουσιώδης στόχος των καταγγελιών του συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ τον οποίο το ΥΠΕΚΑ έχει καταστήσει τοποτηρητή της περιοχής αφού επί σειρά πολλών ετών έχει εκχωρήσει την διαχείριση των προγραμμάτων προστασίας της θαλάσσιας χελώνας χωρίς όμως την συμμετοχή και άλλων φορέων ουδέ καν των τοπικών κοινωνιών και θεσμών με αποτέλεσμα ο σύλλογος αυτός να έχει αυτονομηθεί και να είναι ο προνομιακός συνομιλητής του ΥΠΕΚΑ ευλόγως έχοντας έτσι αυτονομηθεί
  Και επειδή η εισαγγελική πρόταση περί παραπομπής της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο που καλό θα ήταν οι αρμόδιοι του ΥΠΕΚΑ να την μελετήσουν ,μη αρκούμενοι σε επιλεκτικές –μεθοδευμένες δημοσιεύσεις του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, η οποία είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην αρχή της συγχαίρει την Ελλάδα για την προστασία της καρέττα-καρέττα η οποία πλέον αφθονεί και στον Κυπαρισσιακό κόλπο
  Υποθέτουμε ότι τα συγχαρητήρια της Ελλάδας προεχόντως ανήκουν τους κατοίκους του Κυπαρισσιακού κόλπου αφού χωρίς την δική τους οικολογική συνείδηση δεν θα προστατευόταν το είδος το οποίο χρησιμοποιείται μεθοδευμένα σε βάρος τους για να αποβληθούν από πατρογονικές ιδιοκτησίες και να οδηγηθεί η περιοχή σε υπανάπτυξη και απαξίωση των ιδιοκτησιών για λόγους που το μέλλον θα αναδείξει
  Θα πρέπει λοιπόν να αναβληθεί η παρούσα ηλεκτρονική διαβούλευση και αφού προηγηθεί ευρύς δημόσιος διάλογος (ημερίδες κλπ) με την συμμετοχή θεσμών φορέων και πολιτών της τοπικών κοινωνιών με τις οικολογικές οργανώσεις της περιοχής α ενός και το ΥΠΕΚΑ αφ’ ετέρου με συμμετοχή ειδικών επιστημόνων να υπάρξει μία συναινετική κατά το δυνατό βάση για ένα ΠΔ που θα συμβάλει στην βιώσιμη –αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής χωρίς αποκλεισμούς αφού υπάρχουν οι δυνατότητες προς τούτο αν υπάρξει ειλικρινής διάλογος
  Είναι γνωστό ότι σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχει υπάρξει προστασία του περιβάλλοντος χωρίς την συναίνεση και σύμπραξη των τοπικών κοινωνιών η οποία έχει εμπράκτως αποδείξει ότι σέβεται το περιβάλλον και τα οικοσυστήματα τα οποία τα παρέλαβαν κατ’ αποκλειστικότητα κάποιο χωρίς την συναίνεση της τοπικής κοινωνίας οι οποίοι κατάφεραν να «περάσουν» την άποψη ότι δεν είναι δυνατή η συνύπαρξη του ανθρώπου με τα λοιπά είδη του οικοσυστήματος καίτοι δημόσια ευαγγελίζονται το αντίθετο
  Επίσης, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της προτάσεως της εισαγγελέως του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου ενώ η Ελλάδα δεν παραπέμπεται για πρόκληση βλάβης στις αμμοθίνες, εντούτοις το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, ως βασιλικότερο του βασιλέως, προτείνει πλήρη ερημοποίηση των ιδιωτικών περιοχών της παραλιακής ζώνης πέραν της αμμώδους παραλιακής ζώνης Καλού Νερού από Βουνάκι έως Μπραζέρι, διότι δήθεν οι αμμοθίνες παραβλάπτονται.
  Το τρομερό της υπόθεσης είναι, ότι όχι μόνο η εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά κι οι ειδικές περιβαλλοντολογικές μελέτες, στις οποίες υποτίθεται ότι στηρίζονται οι προτάσεις του υπό διαβούλευση ΠΔ, πουθενά δεν αναφέρουν ότι υπάρχουν κατά μήκος της παραλιακής ζώνης αγροκτήματα ή καλλιέργειες εντός αμμοθινών.
  Άλλωστε οι αμμοθίνες βρίσκονται στην άμμο, όπως προκύπτει από την ετυμολογία της λέξεως και είναι αδύνατον να υπάρχουν εντός καλλιεργούμενων εκτάσεων.
  Πρόκειται περί αυθαίρετης –παράνομης παραδοχής του προτεινόμενου ΠΔ.
  Τέλος όπως ορθά διαλαμβάνει το υπό διαβούλευση ΠΔ υπάρχει ήδη σαφές νομικό – ποινικό πλαίσιο (άρθρα 28, 29 και 30 του Ν.1650/86 όπως εκάστοτε ισχύουν) .για την τιμωρία μεμονωμένων περιστατικών για την προσβολή οιουδήποτε είδους του οικοσυστήματος και του προστατευόμενου φυσικού κάλλους . και συνεπώς δεν υπάρχει λόγος γενικευμένου – πλήρους αποκλεισμού της ανθρώπινης δραστηριότητας λόγω της πιθανότητας μεμονωμένων βλαπτικών περιστατικών αφού αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί θεωρητικά ακόμα και σε περίπτωση απόλυτης απαγόρευσης ανθρώπινης παρουσίας στις περιοχές αφού ως γνωστόν η ιστορία της ανθρωπότητας αποδεικνύει ότι οι απαγορεύσεις και η ύπαρξη αυστηρών νόμων δεν απέτρεψαν διαχρονικά κάποιους να εγκληματούν .
  Το έγκλημα αντιμετωπίζεται μόνο με την παιδεία και την πολιτιστική αναβάθμιση των ανθρώπων καθώς και την καταπολέμηση των πραγματικών αιτίων που το παράγουν

 • 12 Μαρτίου 2016, 18:55 | ΝΑΡΒAΛΙΩΤΗΣ

  Οι απόλυτες απαγορεύσεις και οι ισοπεδωτικές λογικές δεν είναι αποτελεσματικές. Η συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες είναι βασικό ζητούμενο για την αποτελεσματική προστασία της φύσης.

 • 12 Μαρτίου 2016, 18:02 | ΣΩΣΤΟΣ

  Είναι προφανές ότι με τους μόνους που έκανε διαβούλευση για το συγκεκριμένο ΠΔ το ΥΠΕΚΑ είναι με τις ΜΚΟ γιατί μόνο αυτές θα βγούν κερδισμένες. ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΔ

 • 12 Μαρτίου 2016, 18:02 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Εξήντα πέντε χιλιόμετρα ακτογραμμής και περίπου 165 χιλιάδες στρέματα του τόπου μας δεν θα γίνουν έρμαιο ιδεοληψιών και απαγορέυσεων και πηγή πλουτισμού για τις ΜΚΟ. ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟ ΥΠΕΚΑ!!!!!!

 • 12 Μαρτίου 2016, 18:37 | ΑΛΕΚΟΣ

  Απόλυτες απαγορεύσεις και απουσία ουσιαστικού διαλόγου με την τοπική κοινωνία καταδικάζουν τον τόπο μας. Το Π.Δ δεν μπορεί να εφαρμοστεί, είναι αντιαναπτυξιακό και θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα. σε όλο το κόσμο πλέον η προστασία του περιβάλλοντος είναι θέμα παιδείας και αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και περιβάλλοντος. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΛΙΚΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ.

 • 12 Μαρτίου 2016, 16:11 | Δημητριος Παπακωνσταντόπουλος ατομικά και ως νόμιμος εκπρόσωπος (πρόδερος) του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΤΩΝ

  .

  Σύμφωνα με την οδηγία 92/43 της ΕΟΚ προκειμένου να ληφθούν μέτρα προστασίας ή διατήρησης οικοσυστημάτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές-κοινωνικές, πολιτιστικές συνθήκες της περιοχής και τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά.
  Είναι λοιπόν σαφές ότι πριν από την κατάθεση του υπό διαβούλευση ΠΔ προκλητικά και προσβλητικά για τους κατοίκους της περιοχής στους οποίους αναφέρεται η κοινοτική οδηγία δεν εζητήθη η γνώμη τους για το κρίσιμο θέμα της ανάπτυξής τους σε συνύπαρξη με τα είδη του οικοσυστήματος.
  Εάν πραγματικά υπήρχε σεβασμός στην κοινοτική οδηγία και τους κατοίκους της περιοχής θα έπρεπε να υπάρξει μακρά ενημέρωση των κατοίκων και συνεκτίμηση των προτάσεων τους ώστε να διορθωθεί συναινετικά ένα σχέδιο βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης των κατοίκων της περιοχής αγαστή συνύπαρξη και προστασία των οικοσυστημάτων και του φυσικού κάλλους προστασίας του περιβάλλοντος

  Η ηλεκτρονική διαβούλευση στο ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο των 15 ημερών είναι κατ’ επίφαση διάλογος, αφού καμία ενημέρωση για το περιεχόμενο του υπό διαβούλευση ΠΔ δεν είχε προηγηθεί ώστε να προβληθούν εμπεριστατωμένα οι θέσεις των τοπικών κοινωνιών και να αντικρουστούν εμπεριστατωμένα οι αναίτιες , επιβλαβείς για την ανθρώπινη ανάπτυξη προτάσεις του υπό διαβούλευση ΠΔ που έχουν πλήρως αιφνιδιάσει τους πάντες.

  Δεν είναι δυνατόν όταν η Ελλάδα παρεπέμφθη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατόπιν επιλεκτικών, καταγγελιών του Συλλόγου για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας για μεμονωμένα φερόμενα περιστατικά υποτιθέμενων παραβιάσεων που ενοχλούν τις χελώνες καρέτα και ενώ το είδος αυτό είχε χαρακτηριστεί τότε είδος υπό εξαφάνιση, τώρα που το είδος αυτό αφθονεί στην Μεσόγειο και τον Κυπαρισσιακό κόλπο ΚΑΙ σύμφωνα με την αρμόδια Παγκόσμια Επιτροπή Φύσεως έχει τεθεί εκτός προστασίας και ειδικότερα «μειωμένου ενδιαφέροντες» το ελληνικό Υπουργείο να υιοθετεί μέτρα αυστηρότερα από εκείνα που είχαν προταθεί όταν το είδος ήταν υπό εξαφάνιση μέτρα που οδηγούν σε πλήρη ερημοποίηση τις όμορες της παραλίας περιοχές από Μπραζέρι μέχρι Νέδα (και μέχρι Αλφειό) και υπανάπτυξη της υπόλοιπες περιοχές του Κυπαρισσιακού Κόλπου αφού προτείνεται όριο αρτιότητας τα 20 στρέμματα??
  Είναι προφανές ότι τα μέτρα αυτά δεν οδηγούν στην βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και οικοσυστημάτων, αλλά στην ολοκληρωτική απαξίωση της περιοχής μας και των ευρύτερων περιοχών αφού χωρίς την ανάπτυξη της παραθαλάσσιας ζώνης και της ανεμπόδιστης χρήσης της παραλίας με σεβασμό βεβαίως στις φωλιές των χελωνών και τις αμμοθίνες, που αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής δεν θα υπάρξει ανάπτυξη αλλά πλήρη υπανάπτυξη.
  Ο τόπος καταδικάζεται χωρίς να ακουστούν, όπως πρέπει οι κάτοικοί του, οι οποίοι δεν είναι κατηγορούμενοι όπως επιχειρούν οι επιτήδειοι να τους καταστήσουν, αφού οι άνθρωποι της περιοχής διαφύλαξαν την φύση και τα οικοσυστήματα τα οποία κάποιοι που εμφανίζονται ως προστάτες αυτών θέλουν απροκάλυπτα πλέον να καταστρέψουν τους ανθρώπους των περιοχών για να συνεχίσουν την προστασία της χελώνας, όταν αυτή αποδεδειγμένα δεν έχει ανάγκη προστασίας αυστηρής παρά μόνο συντήρησής της που εξασφαλίζεται μόνο με την συμμετοχή των κατοίκων και φορέων της περιοχής.
  Κατηγορούμενες διαχρονικά όλες οι αρμόδιες Δημόσιες και Δημοτικές αρχές, γιατί άφησαν να φτάσουν εδώ τα πράγματα και δεν διεκδίκησαν ρόλο ουσιώδη στην προστασία της θαλάσσιας χελώνας.
  Δεν έχει αξιολογηθεί ορθά η εισαγγελική πρόταση της Γενικής Εισαγγελέως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η οποία πέραν του εμφανούς επηρεασμού από τον βομβαρδισμό των οικολογικών οργανώσεων παρά ταύτα η πρόταση ξεκινά με συγχαρητήρια στην Ελλάδα και συνεπώς κυρίως στους κατοίκους της περιοχής για το γεγονός ότι πλέον η καρέτα δεν είναι είδος υπό εξαφάνιση, αλλά αυξάνεται και πληθύνεται.
  Είναι βέβαιο, λοιπόν, ότι το μόνο είδος που ευημερεί στην περιοχή είναι η καρέτα, σε αντίθεση με τα ανθρωπογενή στοιχεία της περιοχής και ειδικότερα
  Ενώ κατά την αιτιολογημένη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ελλάδα θα έπρεπε να παραπεμφθεί για πλήθος παραβιάσεων, τελικά κατά την εισαγγελική πρόταση, προτείνεται η παραπομπή για επουσιώδη θέματα και για τον λόγο ότι δεν έχουν υπάρξει μελέτες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, γι’ αυτό και δεν προτείνει την καταδίκη της Ελλάδας όχι σε όλα στα δικαστικά έξοδα, αλλά σε μέρος αυτών και τα υπόλοιπα σε βάρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Τελικά, η Ελλάδα δεν παραπέμπεται για την επένδυση της Ελαίας, η ματαίωση της οποίας ήταν ο ουσιώδης στόχος των καταγγελιών του συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ τον οποίο το ΥΠΕΚΑ έχει καταστήσει τοποτηρητή της περιοχής αφού επί σειρά πολλών ετών έχει εκχωρήσει την διαχείριση των προγραμμάτων προστασίας της θαλάσσιας χελώνας χωρίς όμως την συμμετοχή και άλλων φορέων ουδέ καν των τοπικών κοινωνιών και θεσμών με αποτέλεσμα ο σύλλογος αυτός να έχει αυτονομηθεί και να είναι ο προνομιακός συνομιλητής του ΥΠΕΚΑ ευλόγως έχοντας έτσι αυτονομηθεί
  Και επειδή η εισαγγελική πρόταση περί παραπομπής της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο που καλό θα ήταν οι αρμόδιοι του ΥΠΕΚΑ να την μελετήσουν μη αρκούμενοι σε επιλεκτικές –μεθοδευμένες δημοσιεύσεις του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου η οποία είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην αρχή της συγχαίρει την Ελλάδα για την προστασία της καρέττα-καρέττα η οποία πλέον αφθονεί και στον Κυπαρισσιακό κόλπο
  Υποθέτουμε ότι τα συγχαρητήρια της Ελλάδας προεχόντως ανήκουν τους κατοίκους του Κυπαρισσιακού κόλπου αφού χωρίς την δική τους οικολογική συνείδηση δεν θα προστατευόταν το είδος το οποίο χρησιμοποιείται μεθοδευμένα σε βάρος τους για να αποβληθούν από πατρογονικές ιδιοκτησίες και να οδηγηθεί η περιοχή σε υπανάπτυξη και απαξίωση των ιδιοκτησιών για λόγους που το μέλλον θα αναδείξει
  Θα πρέπει λοιπόν να αναβληθεί η παρούσα ηλεκτρονική διαβούλευση και αφού προηγηθεί ευρύς δημόσιος διάλογος (ημερίδες κλπ) με την συμμετοχή θεσμών φορέων και πολιτών της τοπικών κοινωνιών με τις οικολογικές οργανώσεις της περιοχής α ενός και το ΥΠΕΚΑ αφ’ ετέρου με συμμετοχή ειδικών επιστημόνων να υπάρξει μία συναινετική κατά το δυνατό βάση για ένα ΠΔ που θα συμβάλει στην βιώσιμη –αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής χωρίς αποκλεισμούς αφού υπάρχουν οι δυνατότητες προς τούτο αν υπάρξει ειλικρινής διάλογος
  Είναι γνωστό ότι σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχει υπάρξει προστασία του περιβάλλοντος χωρίς την συναίνεση και σύμπραξη των τοπικών κοινωνιών η οποία έχει εμπράκτως αποδείξει ότι σέβεται το περιβάλλον και τα οικοσυστήματα τα οποία τα παρέλαβαν κατ’ αποκλειστικότητα κάποιο χωρίς την συναίνεση της τοπικής κοινωνίας οι οποίοι κατάφεραν αν «περάσουν» την άποψη ότι δεν είναι δυνατή η συνύπαρξη του ανθρώπου με τα λοιπά είδη του οικοσυστήματος καίτοι δημόσια ευαγγελίζονται το αντίθετο

  Επίσης, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της προτάσεως της εισαγγελέως του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου ενώ η Ελλάδα δεν παραπέμπεται για πρόκληση βλάβης στις αμμοθίνες, εντούτοις το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, ως βασιλικότερο του βασιλέως, προτείνει πλήρη ερημοποίηση των ιδιωτικών περιοχών της παραλιακής ζώνης πέραν της αμμώδους παραλιακής ζώνης Καλού Νερού από Βουνάκι έως Μπραζέρι, διότι δήθεν οι αμμοθίνες παραβλάπτονται.
  Το τρομερό της υπόθεσης είναι, ότι όχι μόνο η εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά κι οι ειδικές περιβαλλοντολογικές μελέτες, στις οποίες υποτίθεται ότι στηρίζονται οι προτάσεις του υπό διαβούλευση ΠΔ, πουθενά δεν αναφέρουν ότι υπάρχουν κατά μήκος της παραλιακής ζώνης αγροκτήματα ή καλλιέργειες εντός αμμοθινών.
  Άλλωστε οι αμμοθίνες βρίσκονται στην άμμο, όπως προκύπτει από την ετυμολογία της λέξεως και είναι αδύνατον να υπάρχουν εντός καλλιεργούμενων εκτάσεων.
  Πρόκειται περί αυθαίρετης –παράνομης παραδοχής του προτεινόμενου ΠΔ.
  Συνεπώς δεν πρέπει να υπάρχει απαγόρευση ανθρωπίνων δρατηριοτήτων σε καμία περιοχή αλλά να τίθενται όροι σε αυτές που θα εξασφαλίζουν έλλειψη οχλήσεων στο περιβάλλον και την θαλάσσια χελώνα (πχ γιά ιδιοκτησίες που γειτνιάζουν με την παραλία υποχρεωτικά σε περίπτωση ανέγερσης κτίσματος να περιβάλλεται περιμετρικά με πλέγμα συστοιχίας δένδρων με απαγόρευση φωτισμού προς την πλευρά της παραλίας , επί ποινή ανακλήσεως της αδείας ώστε με τον τρόπο αυτό να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος οχλήσεων κατά την περίοδο ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας και παράλληλα να εξασφαλίζεται η υπό όρους κατοχύρωση του συνταγματικού δικαιώματος χρήσης των υφισταμένων νομίμως ιδιοκτησιών. Στις περιοχές δε όπου οι ιδιοκτησίες γειτνειάζουν με δασώδη βλαστηση θα μπορούσε να επιτρέπονται ακίνητα με οικολογικά υλικά και επενδύσεις ξύλου άλλως μόνο ξύλινες κατασκευές συμβατές με το φυσικό περιβάλλον

 • 11 Μαρτίου 2016, 23:10 | Κώστας Δημητροπουλος

  <>

  Δεν βρήκα πουθενά στο σκοπό αυτού του ΠΔ και στο παρόν άρθρο την προστασία της Φύσης για την εναρμονισμένη διαβίωση, συνυπαρξη, με τον παράγοντα άνθρωπο. Για τι λοιπόν γίνονονται όλα αυτά:, Η προστασία του Περιβάλλοντος είναι ο υπέρτατος σκοπός; Οικολογία χωρίς ανθρώπου θέλετε;
  Δηλαδή μας ενδιαφέρει μονον η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής χωρίς ανθρώπους;
  Παρακαλώ επαναδιατυπώστε το άρθρο…πριν το στείλετε στην Βουλή…

 • 11 Μαρτίου 2016, 15:50 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
  Από το πρακτικό της με αριθ.4/10-03-2016 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης
  του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας.

  Αριθ. Απόφασης 48/2016
  Περίληψη:
  Ενημέρωση – λήψη Απόφασης –προτάσεις του Δήμου
  επί του σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος για τον
  Κυπαρισσιακό Κόλπο.

  Στην Κυπαρισσία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μήνα Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00΄, συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, μετά από την αριθ.3694/07-03-2016 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία δημοσιεύθηκε και δόθηκε σε καθένα μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.
  Και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο αριθμού μελών είκοσι επτά (27) βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι( 26 ).
  Π α ρ ό ν τ ε ς Α π ό ν τ ε ς
  1
  Τσίγγανος Παναγιώτης
  1
  Πούλος Αναστάσιος
  2
  Μερκούρης Ιωάννης

  3
  Σαρμαντζής Δημήτριος

  4
  Πανουσιοπούλου Μαρία

  5
  Κανελλόπουλος Ζαχαρίας

  6
  Αδρακτάς Ιωάννης

  7
  Κωνσταντέλου Γιαννούλα

  8
  Μπουγάς Ανδρέας

  9
  Κατσούλας Ιωάννης

  10.
  Παπαθεοδοσίου Βασίλειος

  11.
  Καλκαβούρας Ιωάννης(Πρόεδρος Δ.Σ)

  12.
  Αδρακτάς Αναστάσιος

  13.
  Χρονόπουλος Σπυρίδων

  14.
  Τσακανίκας Γεώργιος

  15.
  Τσαλαμανδρής Θεόδωρος

  16.
  Ανδρινόπουλος Ευστάθιος

  17.
  Μπακούρος Σωτήριος

  18.
  Κουτσούλης Δημήτριος

  19
  Σκιαδάς Γεώργιος

  20
  Kυριακουλόπουλος Καλλίνικος

  21
  Στεργιόπουλος Ανδρέας

  22
  Ασημακόπουλος Γεώργιος

  23
  Κουτρουμπής Αλέξανδρος

  24
  Βουδούρης Επαμεινώνδας

  25
  Καλογερόπουλος Χαράλαμπος

  26
  Κουκούμης Σαράντος

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ.

  ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ.
  1
  Ματθιουδάκης Ανδρέας Πρόεδρος Τ.Κ
  Γαργαλιάνων
  1
  Λόντος Αντώνιος Πρόεδρος Τ.Κ Αετού
  2
  Αλεξοπούλου Σταματία Πρόεδρος Τ.Κ Κυπαρισσίας

  2
  Καλογερόπουλος Παναγιώτης -Πρόεδρος Τ.Κ Αρμενιών

  3
  Καναλουπίτης χαράλαμπος Πρόεδρος Τ.Κ Φιλιατρών

  3
  Παπαδόπουλος Γρηγόριος Πρόεδρος Τ.Κ Κοπανακίου
  4
  Παπαηλίου Σπυρίδων Πρόεδρος Τ.Κ Καλού Νερού

  4
  Μίγγας Γεώργιος Πρόεδρος Τ.Κ Μαραθουπόλεως

  5
  Αλεξόπουλος Χα ράλαμπος Πρόεδρος Τ. Κ Χριστιανούπολης
  5
  Λίτσας Δημήτριος Πρόεδρος Τ.Κ Μουζακίου

  6
  Τζανετόπουλος Αναστάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Αγριλιάς

  6
  Γεωργόπουλος Αντώνιος Πρόεδρος Τ.Κ Πύργου

  7
  Βελισσαρόπουλος Αγγελής Εκπρόσωπος Τ. Κ Αρτικίου

  7
  Γυφτάκης Παναγιώτης Πρόεδρος Τ.Κ Σπηλιάς
  8
  Λαμπρόπουλος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ. Κ Αυλώνος
  8
  Μπακούρος Μιχαήλ Πρόεδρος Τ.Κ Φαρακλάδας
  9
  Φιλντίσης Αθανάσιος Εκπρόσωπος Τ. Κ Βανάδας
  9
  Λυμπερόπουλος Δημήτριος Εκπρόσωπος Τ.Κ
  Αγαλιανής
  10
  Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Βρυσών

  10.
  Αντωνόπουλος Αντώνιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Βάλτας
  11
  Σκλάβος Αριστείδης Εκπρόσωπος Τ.Κ Ελαίας
  11.
  Βουδούρης Αναστάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Γλυκοριζίου
  12
  Λιώνης Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ.Κ Εξοχικού

  12.

  Τζάρας Σωτήριος Εκπρόσωπος Τ.Κ Καμαρίου
  13
  Κολοσκόπης Σωτήριος Εκπρόσωπος Τ.Κ Καλιτσαίνης
  13.
  Κανελλόπουλος Περικλής Εκπρόσωπος Τ.Κ Κεφαλόβρυσης
  14
  Αποστολόπουλος Αλέξανδρος Εκπρόσωπος Τ.Κ Καλογερεσίου
  14.
  Χόνδρου Ευγενία Εκπρόσωπος Τ.Κ Κρυονερίου
  15
  Καραβούλιας Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ
  Καρυών
  15.
  Θεοδωρόπουλος Φώτιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Λαντζουνάτου
  16
  Σταθόπουλος Κωνσταντίνος Εκπρόσωπος Τ.Κ Λυκουδεσίου
  16.
  Καραχούντρης Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ.Κ Λεύκης
  17
  Κανναβός Σωκράτης Εκπρόσωπος Τ.Κ
  Περδικονερίου
  17.
  Στριμπάκος Νικόλαος Εκπρόσωπος Τ.Κ Μάλης
  18
  Καράγιαννης Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Πλατανίων
  18.
  Καράμπελας Χρήστος Εκπρόσωπος Τ.Κ
  Μοναστηρίου
  19
  Κόρδας Αθανάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Προδρόμου
  19.
  Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Μουριατάδας
  20
  Λιακάκης Αναστάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Σιδηροκάστρου

  20.
  Μίχα-Ράμμου Σταυρούλα Εκπρόσωπος Τ.Κ Μύρου
  21
  Πολίτης Ευστάθιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Σιτοχωρίου
  21.
  Φιτσώρος Γεώργιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Ξηροκάμπ
  22
  Καρούμπαλης Κανάρης Εκπρόσωπος Τ.Κ
  Στασιού
  22.
  Γεωργακόπουλος Νικόλαος Εκπρόσωπος Τ.Κ
  Πλάτης
  23
  Γεωργακόπουλος Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Φλόκας

  23
  Γεωργίου Ηλίας Εκπρόσωπος Τ.Κ Πολυθέας

  24
  Μανωλόπουλος Γεώργιος Εκπρόσωπος Τ.Κ
  Ραπτοπούλου

  25
  Κουτρουμπή Σωτηρία Εκπρόσωπος Τ.Κ Ραχών

  26
  Γιαννόπουλος Χαράλαμπος Εκπρόσωπος Τ.Κ
  Ροδιάς

  27
  Ντέντες Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Σελλά

  28
  Μπινίσκος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ.Κ Τριπύλας

  29
  Τσούλος Διονύσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Χαλαζωνίου

  Οι ανωτέρω δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα
  Παρισταμένου του κ. Δημάρχου
  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Λαμπρόπουλο Παναγιώτη, τακτικό υπάλληλο του Δήμου Τριφυλίας.
  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:
  Το εν λόγω θέμα εισάγεται ως κατεπείγον λόγω του ότι την 15-03-2016 λήγει η προθεσμία για την διαβούλευση επί του Π. Δ που αφορά τον Κυπαρισσιακό Κόλπο. Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 67, παρ.5 του Ν. 3852/2010, αποφάσισε ομόφωνα το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον και συζητητέο.
  Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος εξέθεσε ότι:
  Όπως όλοι γνωρίζεται βρίσκεται σε διαβούλευση που λήγει την 15-03-2016, το Προεδρικό Διάταγμα που αφορά τον Κυπαρισσιακό κόλπο. Το θέμα αυτό μας έχει απασχολήσει αρκετές φορές κατά το παρελθόν και πρέπει και τώρα να εκφράσομε τις προτάσεις μας για το ως άνω υπό διαβούλευση Προεδρικό Διάταγμα.
  ΠΡΟΤΕΙΝΩ
  1.Παράταση της Διαβούλευσης στον χρόνο που νομίμως προσδιορίζεται.
  2.Το Υπουργείο δια του Υπουργού ή με στελέχη του και οι τοπικοί Βουλευτές να έρθουν σε ημερίδες, να
  ενημερώσουν τους πολίτες της περιοχής για μια πραγματική διαβούλευση με την κοινωνία.
  3.Θεωρούμε απαράδεκτο την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που δεν λαμβάνει υπόψιν το ΣΧΟΑΠ της
  περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος, το οποίο απεδέχθη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τριφυλίας
  και κατετέθη για έγκριση τον Ιανουάριο του 2012.
  4.Για την Ζώνη Ζ Α Τ θεωρούμε απαράδεκτη την αρτιότητα στα (20) στρέμματα για κατοικία και το ύψος
  στα (5) μέτρα και ζητάμε αρτιότητα στα (8) στρέμματα και ύψος κατασκευής τα (7) μέτρα, μετατροπή
  αντίστοιχη από το μέτωπο του γηπέδου. Καθορισμός αρχιτεκτονικών σχεδίων για να αποκτήσει η περιοχή
  αρχιτεκτονικό χαρακτήρα με οικοδομικά υλικά που προέρχονται από την περιοχή με οικολογική αξία.
  Να ισχύσει αναδρομικά η αρτιότητα όπως προέβλεπε ο Ν.3937/2011.
  5.Το δάσος της Ελαίας να προστατευθεί πλήρως και να δεσμευτούν οι καταπατημένες περιοχές του.
  6.Κατά παρέκλιση να εξαιρεθεί της Π Π Φ το γήπεδο της Τ .Κ Ελαίας, μοναδικός αθλητικός χώρος της
  περιοχής και αδειοδοτημένος για αγώνες Β΄ Εθνικής.
  7.Κατά παρέκλιση να δοθεί χώρος στην Π.Π.Φ για Δημοτικό Τουριστικό περίπτερο με οικολογικά υλικά
  που είναι διακαής πόθος των κατοίκων της περιοχής.
  8.Αρνούμαστε μόνον την ημερήσια παρουσία του ανθρώπου στην Π. Π.Φ 1 γιατί οι κάτοικοι δεν είναι
  επισκέπτες στον τόπο τους, είναι συμμέτοχοι του περιβάλλοντος.
  9.Διατηρεί ο Δήμος Τριφυλίας το δικαίωμα της διάνοιξης και συντήρησης των δρόμων που υπάρχουν ή προβλέπονται από συμβόλαια του Δημοσίου στην Π.Π.Φ.2,γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι οι άνθρωποι θα μείνουν χωρίς πρόσβαση σε ένα αποκλεισμένο και γκετοποιημένο περιβάλλον
  10.Όσον αφορά την Π.Π.Φ.2 στην περιοχή Αμμοθίνες με αγροτικές εκτάσεις να μετατραπεί το τμήμα που
  έχει αμμοθίνες ,να γίνει Π Π Φ 1 και το τμήμα που είναι το Αγροτικό να γίνει ΖΑΤ και να διατηρεί την
  αρτιότητά του εφόσον υπάρχει ιδιοκτησία από αμμοθινικό τμήμα. Ενναλακτικά το αμιγώς Αγροτικό τμήμα να γίνει άλλη ζώνη και να διατηρεί την αρτιότητα στα 20 ή ακόμη και στα 30 στρέμματα.
  11.Ο Φορέας διαχείρισης της περιοχής να είναι φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Α΄ και Β΄ Βαθμού
  και των δύο περιφερειών. Δεν μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να είναι ο παρίας του Φορέα.
  12.Να αποζημιωθούν όλες οι ιδιοκτησίες που ακυρώνονται.
  Επί του θέματος τοποθετήθηκαν οι αρχηγοί των παρατάξεων-Δημοτικοί Σύμβουλοι- Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων-πρώην Δήμαρχοι-φορείς της περιοχής-Πρόεδροι Συλλόγων-Πολίτες- και ο Αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Βουδούρης Επαμεινώνδας ΠΡΟΤΕΙΝΕ στο Δ. Σ τα εξής:
  -Το τελικό σχέδιο του Π. Δ να περιλάβει, όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας τις περιοχές
  προστασίας της φύσης, όπως αυτές έχουν οριστεί στο σχέδιο.
  -Όσον αφορά τις ζώνες Αγροτικού Τοπίου να καταργηθούν όλες οι προτεινόμενες διατάξεις και περιορισμοί και να ισχύσουν σε αυτές οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3937/2011 όπως ισχύει σήμερα και οι λοιπές κείμενες διατάξεις για κάθε άλλη επιτρεπτή σε αυτές χρήση.
  Η συζήτηση και οι τοποθετήσεις των Δημ. Συμβούλων καταγράφηκαν σε ηχητικό αρχείο.
  To Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου, έλαβε υπόψη του στα στοιχεία που έχει στην διάθεσή του για το υπό διαβούλευση Προεδρικό Διάταγμα, τις τοποθετήσεις των ομιλούντων στην παρούσα Συνεδρίαση, καθώς και τις σχετικές διατάξεις των νόμων Ν. 3463/06 και Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση,
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
  Εγκρίνει την Εισήγηση με τις προτάσεις του κ. Δήμαρχου.
  1.Παράταση της Διαβούλευσης στον χρόνο που νομίμως προσδιορίζεται.
  2.Το Υπουργείο δια του Υπουργού ή με στελέχη του και οι τοπικοί Βουλευτές να έρθουν σε ημερίδες,
  να ενημερώσουν τους πολίτες της περιοχής για μια πραγματική διαβούλευση με την κοινωνία.
  3.Θεωρούμε απαράδεκτο την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που δεν λαμβάνει υπόψιν το ΣΧΟΑΠ
  της περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος, το οποίο απεδέχθη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
  Τριφυλίας και κατετέθη για έγκριση τον Ιανουάριο του 2012.
  4.Για την Ζώνη Ζ Α Τ θεωρούμε απαράδεκτη την αρτιότητα στα (20) στρέμματα για κατοικία και το
  ύψος στα (5) μέτρα και ζητάμε αρτιότητα στα (8) στρέμματα και ύψος κατασκευής τα (7) μέτρα,
  μετατροπή αντίστοιχη από το μέτωπο του γηπέδου. Καθορισμός αρχιτεκτονικών σχεδίων για να
  αποκτήσει η περιοχή αρχιτεκτονικό χαρακτήρα με οικοδομικά υλικά που προέρχονται από την
  περιοχή με οικολογική αξία.
  Να ισχύσει αναδρομικά η αρτιότητα όπως προέβλεπε ο Ν.3937/2011.
  5.Το δάσος της Ελαίας να προστατευθεί πλήρως και να δεσμευτούν οι καταπατημένες περιοχές του.
  6.Κατά παρέκλιση να εξαιρεθεί της Π Π Φ το γήπεδο της Τ .Κ Ελαίας, μοναδικός αθλητικός χώρος
  της περιοχής και αδειοδοτημένος για αγώνες Β΄ Εθνικής.
  7.Κατά παρέκλιση να δοθεί χώρος στην Π.Π.Φ για Δημοτικό Τουριστικό περίπτερο με οικολογικά
  υλικά που είναι διακαής πόθος των κατοίκων της περιοχής.
  8.Αρνούμαστε μόνον την ημερήσια παρουσία του ανθρώπου στην Π. Π.Φ 1 γιατί οι κάτοικοι δεν
  είναι επισκέπτες στον τόπο τους, είναι συμμέτοχοι του περιβάλλοντος.
  9.Διατηρεί ο Δήμος Τριφυλίας το δικαίωμα της διάνοιξης και συντήρησης των δρόμων που υπάρχουν
  ή προβλέπονται από συμβόλαια του Δημοσίου στην Π.Π.Φ.2,γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι οι
  άνθρωποι θα μείνουν χωρίς πρόσβαση σε ένα αποκλεισμένο και γκετοποιημένο περιβάλλον
  10.Όσον αφορά την Π.Π.Φ.2 στην περιοχή Αμμοθίνες με αγροτικές εκτάσεις να μετατραπεί το τμήμα
  που έχει αμμοθίνες ,να γίνει Π Π Φ 1 και το τμήμα που είναι το Αγροτικό να γίνει ΖΑΤ και να
  διατηρεί την αρτιότητά του εφόσον υπάρχει ιδιοκτησία από αμμοθινικό τμήμα. Ενναλακτικά το
  το αμιγώς Αγροτικό τμήμα να γίνει άλλη ζώνη και να διατηρεί την αρτιότητα στα 20 ή ακόμη και
  στα 30 στρέμματα.
  11.Ο Φορέας διαχείρισης της περιοχής να είναι φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Α΄ και Β΄
  Βαθμού και των δύο περιφερειών. Δεν μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να είναι ο παρίας του Φορέα.
  12.Να αποζημιωθούν όλες οι ιδιοκτησίες που ακυρώνονται.
  (Υπέρ της πρότασης του κ. Δήμαρχου τάχθηκαν Πρόεδροι Τ. Κοινοτήτων-Πρόεδροι Συλλόγων και φορέων της περιοχής-πρώην Δήμαρχοι).
  Μειοψηφούντων των κ. Βουδούρη-Καλογερόπουλου που ψήφισαν ΚΑΤΑ της εισήγησης του κ. Δήμαρχου και υπέρ της δικής τους πρότασης και του κ. Κουκούμη που ψήφισε ΛΕΥΚΟ.
  H Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2016
  Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
  Ακολουθούν υπογραφές
  Ακριβές απόσπασμα
  Κυπαρισσία 11-03-2016
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 • Καταρχάς θεωρώ ότι το σχέδιο Π.Δ θωρακίζει την παραλία του Κυπαρισσιακού κόλπου από μικρά και μεγάλα άνομα συμφέροντα. Όμως σε αρκετά επιμέρους ζητήματα κάνει κατάχρηση των όρων προστασίας με αποτέλεσμα οι δήμοι, οι κάτοικοι και τα ντόπια ΜΜΕ να αντιδρούν έντονα και πολλάκις δικαίως.
  Προς το παρόν αναφέρομαι στο άρθρο 2 και η ένστασή μου είναι για την οριοθέτηση της Ζώνης Αγροτικού Τοπίου (ΖΑΤ) ειδικά στις περιοχές Ζαχάρως και Γιαννιτσοχωρίου. Κατανοώ τη μεγάλη διαπλάτυνση της ΖΑΤ στη Ζαχάρω λόγω του οικοσυστήματος του Καγιάφα αλλά όμως σύμφωνα με τον σχετικό χάρτη (ΠΔ 01.3) , τα ανατολικά όρια αρχίζοντας λίγο πριν από τον Κακόβατο, φθάνουν στην Εθνική οδό με αποτέλεσμα να κόβουν τη Ζαχάρω στη μέση με ότι συνέπειες αυτό επιφέρει. Προτείνεται στην εν λόγω περιοχή η σμίκρυνση της ΖΑΤ τουλάχιστον μέχρι τη σιδηροδρομική γραμμή και τα ανατολικά όρια να ανεβαίνουν κάπου μετά το γήπεδο της Ζαχάρως για να αγκαλιάσουν τον Καγιάφα.
  Ακριβώς το ίδιο, υπέρμετρη διαπλάτυνση της ΖΑΤ συναντάμε και στην περιοχή Γιαννιτσοχωρίου, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Και εδώ απαιτείται ελάττωση, έτσι ώστε τα ανατολικά όρια να βρίσκονται περίπου στις ίδιες αποστάσεις όπως και στα προηγούμενα χωριά Θολό και Νεοχώρι.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ