ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

«Χαρακτηρισμός των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος», «GR2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο – Κυπαρισσία» και «GR2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι – Κυπαρισσία)» και της ευρύτερης περιοχής τους, ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης», καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης και σύσταση αρμόδιου οργάνου διαχείρισης και διοίκησής του».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως αυτός τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α΄) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του ν. 4164/2013 (ΦΕΚ 156 Α΄) του ν..4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄) και του ν. 4041/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄).
 2. Τις διατάξεις του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α’) «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» που συμπληρώθηκε με τον ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197 Α’) «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
 4. Την υπ’ αριθμ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234 Β΄).
 5. Τις διατάξεις του π.δ 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
 6. Τις διατάξεις του ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142 Α΄) «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη».
 7. Τις διατάξεις του π.δ 65/27.6.2011 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκεντρωμένης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
 8. Τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης, όπως κυρώθηκε με το ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 32 Α΄) «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης».
 9. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ1289 Β΄) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων κ.λ.π» με την οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η οδηγία 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».
 10. Τις διατάξεις του π.δ. 617/1980 (ΦΕΚ 163 Α΄) «Περί προστασίας της θαλάσσιας χελώνας».
 11. Τις διατάξεις του από 3.9.1993 π.δ (ΦΕΚ 1161 Δ΄) «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 παραλιακή περιοχή Δήμων και κοινοτήτων Νομού Ηλείας».
 12. Το άρθρο 6, παρ. 7 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α΄) με το οποίο ρυθμίζεται το θέμα ανακοίνωσης των Προεδρικών Διαταγμάτων.
 13. Την από το 2011 επιστημονική μελέτη με τίτλο «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Περιοχών: α) GR2330005 «Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακόβατος» και β) GR2330008 «Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο – Κυπαρισσία», όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 160956/1258/6.6.2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 14. Την από το 2014 επιστημονική μελέτη με τίτλο «Συμπλήρωση της εγκεκριμένης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης «Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακόβατος» και «Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο – Κυπαρισσία», με την προσθήκη στην περιοχή μελέτης των εκτός αυτής απομεινάντων τμημάτων: A) της ΕΖΔ (GR2550005) «Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι – Κυπαρισσία)» και Β) της ΕΖΔ (GR2330008) «Θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο – Κυπαρισσία», όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Οικ. 48730/2236/15.10.2014 απόφαση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 15. Την υπ’ αριθμ. …………… γνωμοδότηση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.
 16. Την υπ’ αριθ. 32/2015 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ
 17. Την από………γνωμοδότηση της Επιτροπής «Φύση 2000».
 18. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε.
 19. Με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΔΑΣΟΥΣ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΛΑΙΑΣ (ΣΥΦΙΔΑΠΕ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΔ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
  Ο ΣΥΦΙΔΑΠΕ, συνεπής στους σκοπούς ίδρυσης και λειτουργίας του, δηλαδή την συνεχή προσπάθεια για προστασία της περιοχής του Κυπαρισσιακού Κόλπου και ειδικότερα του δάσους και της παραλίας της Ελαίας, συμμετέχει και πάλι στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ για το αναθεωρημένο σχέδιο Π.Δ..
  Το νέο, αναθεωρημένο σχέδιο ΠΔ του ΥΠΕΚΑ, έρχεται κατόπιν τετελεσμένων που ουσιαστικά ανάγκασαν την Ελληνική Κυβέρνηση να προβεί στις τροποποιήσεις αυτές: το πρακτικό επεξεργασίας του ΣτΕ επί του προηγούμενου σχεδίου Π.Δ. και την πρόταση καταδίκης της χώρας μας για παραβιάσεις της ευρωπαϊκής και διεθνούς περιβαλλοντικής νομοθεσίας (παράνομες επεμβάσεις σε προστατευόμενους οικοτόπους, διανοίξεις δρόμων, παράνομες αμμοληψίες, αυθαίρετη εκτός σχεδίου δόμηση, ασυδοσία των ιδιωτικών συμφερόντων κ.α.).
  Παραμένοντας σταθεροί στις βασικές αρχές και θέσεις μας, όπως κατατέθηκαν και τον Σεπτέμβριο του 2015 και μακριά από πελατειακές, κομματικές ή οικονομικές δεσμεύσεις ή εξαρτήσεις, ο ΣΥΦΙΔΑΠΕ παίρνει θέση στο νέο πλαίσιο προστασίας της περιοχής μας. Μελετώντας την υπό διαβούλευση ΕΠΜ και το νέο αναθεωρημένο σχέδιο ΠΔ του ΥΠΕΚΑ και λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
  – το θεσμικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και την σχετική αλληλογραφία όλων των αρμόδιων υπηρεσιών για την υπόθεση αυτή (Έκθεση Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, πορίσματα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος)
  – τα στοιχεία της υπόθεσης της Ε.Ε. εναντίον της Ελληνικής Κυβέρνησης (Δ.Ε.Ε. C-504/14) και
  – το 32/2015 Πρακτικό Επεξεργασίας του ΣτΕ,
  καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα:
  1. Το νέο σχέδιο Π.Δ. αποτελεί σίγουρα μία θετική εξέλιξη γιατί υιοθετεί τις περισσότερες από τις απόψεις του συλλόγου μας για την περιοχή του δάσους και της παραλίας της Ελαίας και συγκεκριμένα:
  i. Βρίσκεται σε συνέπεια με την σχετική ΕΠΜ που συντάχθηκε το καλοκαίρι του 2014 και στην οποία τεκμηριώνονται η ανάγκη για προστασία των οικοσυστημάτων και οι πιέσεις που δέχονται αυτά από διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες
  ii. Χαρακτηρίζει την περιοχή ανάμεσα στις αμμοθίνες και το δάσος στην περιοχής της Ελαίας ως μέρος της Περιοχή Προστασίας της Φύσης – ΠΠΦ-3γ (αν και πάλι εμφανίζεται ο αυθαίρετος και αντιεπιστημονικός όρος «αγροτικές εκτάσεις»), στην οποία δεν επιτρέπεται η δόμηση και άλλες δραστηριότητες που επιβαρύνουν τους προστατευόμενους οικότοπους.
  iii. Δίνει τη δυνατότητα επέκτασης των οικισμών ώστε να υπάρξει μία ουσιαστική προοπτική επέκτασης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής, με τις απαραίτητες προϋποθέσεις της μη παρέμβασης σε ΠΠΦ και της τήρησης της κείμενης νομοθεσίας.
  2. Ένα ζήτημα που απαιτείται να επανεξεταστεί (λόγω της σημασίας του) είναι η αναφορά σε πολλά σημεία του Π.Δ. περί «υφιστάμενων δρόμων», προσβάσεων και υποδομών. Επειδή τόσο στο δάσος της Ελαίας όσο και στην ευρύτερη περιοχή έχουν πραγματοποιηθεί παράνομες διανοίξεις δρόμων και άλλες υποδομές χωρίς καμία άδεια, όπως προκύπτει και από πολλά επίσημα έγγραφα του Ελληνικού κράτους αλλά και της Ε.Ε. (βλ. παράνομοι δρόμοι της ΝΕΑ ΚΟΤΙΝΟΣ Α.Ε.), θα πρέπει οι αναφορές αυτές να τροποποιηθούν σε «νόμιμες υφιστάμενες οδούς», νόμιμες υφιστάμενες υποδομές κλπ.
  3. Για να γίνει πραγματικότητα η αλλαγή αυτή του Π.Δ. και να φτάσουμε την ουσιαστική προστασία της παραλίας και του δάσους της Ελαίας, πρέπει να ικανοποιηθεί ένας απαράβατος όρος: η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ θα πρέπει να εξασφαλίσει χρόνο ικανό στη διαδικασία έκδοσης του Π.Δ. ώστε να μην βρεθεί η περιοχή μας και εμείς οι ίδιοι προ τετελεσμένων. Δεδομένου ότι η απόφαση αναστολής των οικοδομικών αδειών λήγει το Μάϊο του 2016, θα πρέπει το Υπουργείο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε η παράταση της αναστολής των οικοδομικών αδειών να ισχύσει έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης του Π.Δ.
  4. Σε συνέχεια και σχετικά με την προηγούμενη παράγραφο, δηλώνουμε την έντονη ανησυχία μας για την επιλογή του ΥΠΕΚΑ να μην υιοθετήσει τη ρητή και ξεκάθαρη απαίτηση του ΣτΕ για χαρακτηρισμό της περιοχής του Π.Δ. ως Εθνικό Πάρκο. Η πρόταση για ανεξάρτητες ζώνες χωρίς το θεσμικό πλαίσιο του Εθνικού Πάρκου, δεν μας βρίσκει αντίθετους, αρκεί να ικανοποιεί πλήρως όσα απαίτησε το ΣτΕ και να έχει προκύψει μετά από συνεργασία μαζί του, ώστε να υπάρχουν οι απαραίτητες εγγυήσεις ώστε θα γίνει δεκτό. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια που θα στρέφεται ενάντια στο περιβάλλον και το μέλλον της περιοχής.
  5. Είναι πάγια διεκδίκηση του ΣΥΦΙΔΑΠΕ η αειφόρος ανάπτυξη της περιοχής του δάσους και της παραλίας της Ελαίας, που θα περιλαμβάνει την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπων και φύσης. Στα πλαίσια αυτής της λογικής θα μπορούσε να προβλεφθεί η δημιουργία μίας οικολογικής κατασκήνωσης εντός του δάσους της Ελαίας, με τη συνεργασία του οικισμού και άλλων φορέων, που να συνδυάζει την προστασία της περιοχής και τις προοπτικές ανάπτυξής του. Η πρόταση αυτή θα μπορούσε να συνδυαστεί και με την περιοχή της Νέδας, ώστε να δημιουργηθεί ένας νέος πόλος έλξης οικοτουρισμού και άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού.
  6. Προκειμένου να είναι ολοκληρωμένη η πρόταση προστασίας της περιοχής ΠΠΦ-1β, ΠΠΦ-2δ και ΠΦΣ-5α , απαιτείται η επέκταση της ΠΦΣ-5α κατά 50 μέτρα εκατέρωθεν των όχθεων της Νέδας, δεδομένου ότι
  i. η διαμόρφωση των εκβολών του ποταμιού δεν είναι σταθερή και μεταβάλλεται συνεχώς, είτε κατακλίζοντας τις παρόχθιες περιοχές είτε μεταβάλλοντας αυτή καθ’ αυτή τη θέση απόδοσης των νερών στη θαλάσσια ακτογραμμή του κόλπου.
  ii. Στις εκβολές του ποταμού υπάρχει στοιχειώδης υδροβιότοπος που θα πρέπει να προστατευθεί.
  Βασικές αρχές της παρέμβασής μας ήταν και είναι πάντα:
  – Η προστασία του περιβάλλοντος και των ευαίσθητων οικοσυστημάτων
  – Το χρέος μας ως κοινωνία σε ότι παραλαμβάνουμε να το παραδίδουμε καλύτερο
  – Το όραμα για την ανάπτυξη της περιοχής και της κοινωνίας σε όφελος των πολιτών και όχι σε βάρος της παρακαταθήκης που θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές

  ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΔΑΣΟΥΣ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΛΑΙΑΣ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΠΑΥΛΟΣ ΓΚΡΑΙΚΗΣ

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΟΤΑΔΗΣ

 • Το παρόν κείμενο αποτελεί την κατάθεση παρατηρήσεων της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας στη δημόσια διαβούλευση που αφορά στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) «Χαρακτηρισμός των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος», «GR2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο – Κυπαρισσία» και «GR2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι – Κυπαρισσία)» και της ευρύτερης περιοχής τους, ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης», καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης και σύσταση αρμόδιου οργάνου διαχείρισης και διοίκησής του».

  Στις γενικές παρατηρήσεις επισημάνουμε τα ακόλουθα:
  1. Στο σχέδιο Π.Δ. θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες εξελίξεις και συγκεκριμένα :
  • Η εκκρεμής υπόθεση στο ΔΕΕ (C 504/14) και η σχετική πρόταση της Γενικής Εισαγγελέως,
  • το πρακτικό επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί προηγούμενου σχεδίου διατάγματος για την περιοχή,
  • τη Σύσταση της Σύμβασης της Βέρνης (174, Δεκέμβριος 2014) και την νέα επιστολή που έχει στείλει προς την Ελλάδα,
  • την Έκθεση Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας πράξεων και ενεργειών που σχετίζονται με υπόθεση διάνοιξης δρόμων και οικοδόμησης σε Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (Δεκέμβριος 2013),
  • τα πορίσματα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για παρεμβάσεις στην περιοχή.
  2. Δεν καθίσταται σαφές βάσει του Π.Ε. 32/2015 (Σκ. 13) και της ΕΠΜ (Κεφ. 2.5) γιατί δεν προκρίνεται ο χαρακτηρισμός «Εθνικό Πάρκο» για το σύνολο της έκτασης της περιοχής στο οποίο θα μπορούσε στη συνέχεια να περιλαμβάνονται οι ζώνες που προτείνονται. Ο χαρακτηρισμός «Εθνικό Πάρκο» αιτιολογείται λόγω της «μεγάλης έκτασης» και της «εξέχουσας οικολογικής ή άλλης φυσικής σπουδαιότητας» της περιοχής που καλύπτει το Π.Δ. Ειδικότερα, καθώς «μεγάλο τμήμα του καταλαμβάνει θαλάσσια… περιοχή μπορεί να ονομάζεται ειδικότερα θαλάσσιο πάρκο» (άρθρο 5 παρ. 3γ Ν. 3937/2011).
  3. Στο σχέδιο Π.Δ. δε γίνεται ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ των παράνομων και νόμιμων δρόμων. Αντιθέτως τόσο στο άρθρο 3 όσο και στις γενικές διατάξεις, γίνεται συχνή αναφορά στη χρήση «υφιστάμενων» δρόμων, μη διαφοροποιώντας τους νόμιμους από τους παράνομους δρόμους και ουσιαστικά νομιμοποιώντας, για παράδειγμα, τους παράνομους δρόμους που έχουν ανοιχτεί στις ζώνες ΠΠΦ1 και ΠΠΦ2 (όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία της «Νέος Κότινος Α.Ε.»). Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι ενώ σε διάφορα σημεία του Π.Δ. για παράδειγμα αρθ. 3,Β.1.2(α)4, αρθ. 3Β.1.2(γ)4, αρθ.3Β.1.3(2) προβλέπεται η διατήρηση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και της ανεπίστρωτης της επιφάνειας των υφιστάμενων χωματοδρόμων, σε άλλα σημεία δεν υπάρχει ουδεμία τέτοια πρόβλεψη, αφήνοντας το περιθώριο ακόμα και για ασφαλτόστρωση τους. Κρίνεται απαραίτητο να ληφθούν υπόψη:
  • Oι διατάξεις του άρθ. 14 παρ. 4 Ν. 3937/2011,
  • η Έκθεση Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης με αντικείμενο την διενέργεια ελέγχου νομιμότητας πράξεων και ενεργειών που σχετίζονται με υπόθεση διάνοιξης δρόμων και οικοδόμησης σε Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (Δεκέμβριος 2013),
  • τα πορίσματα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος,
  • η υπ’ αριθμ. 174 Σύσταση της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης (Δεκέμβριος 2014),
  • το υπ’ αριθμ. 32/2015 Π.Ε. του ΣτΕ (βλ. σκέψη 16, σελ. 38, περίπτωση γ) και
  • οι από 18/02/2016 κατατεθειμένες στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτάσεις της Γενικής Εισαγγελέως (σκέψεις 67 έως 84). Προτείνεται σε όλο το διάταγμα να γίνεται αναφορά σε «νόμιμα υφιστάμενους δρόμους». Ειδικά για τους δρόμους που είναι παράνομοι θα πρέπει να προβλέπει το διάταγμα το κλείσιμο τους και την πλήρη αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας που έχει σημειωθεί.

 • 15 Μαρτίου 2016, 12:49 | «Περιβαλλοντική Δράση Ηλείας» – Σωματείο

  Θεωρούμε ότι το νέο Προεδρικό Διάταγμα προστατεύει τις περιοχές μελέτες σε μεγαλύτερο βαθμό από το προηγούμενο υποβληθέν σχέδιο Π.Δ. το οποίο κρίθηκε από το Ε΄ τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας ως «μη νόμιμο». Αναμένουμε άμεσα την ψήφισή του ώστε να υπάρχει αποτελεσματική προστασία στην περιοχή που μέχρι τώρα βρίσκεται στο έλεος της εγκατάλειψης και της αυθαιρεσίας.
  Παραθέτουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις επί του υπό διαβούλευση Π.Δ., προκειμένου να ανασυνταχτεί με σκοπό την ορθολογικότερη προστασία της περιοχής και την αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με τη φύση.

 • 15 Μαρτίου 2016, 12:07 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΟΛΦ ΚΛΑΜΠΣ Α.Ε.

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΟΛΦ ΚΛΑΜΠΣ Α.Ε.»
  Είμεθα μια άκρως ταλαιπωρημένη ελληνική εταιρεία που επιθυμεί να επενδύσει σε τουριστικά έργα υψηλοτάτου επιπέδου στο Νομό Ηλείας, που χωρίς να είναι φαραωνικά έργα θα δώσουν ποιότητα, πνοή, ζωή και δουλειά σε έναν από τους πιο φτωχούς Νομούς της Ελλάδας. Η επενδυσή μας στο Νομό θα φθάσει τα 400 εκ. Ευρώ περίπου και 1.500 θέσεις εργασίας, εάν επιτραπεί η ανάπτυξη του όλου έργου.

  Προσπαθούμε από το 1995 μέχρι σήμερα να κατασκευάσουμε έργα υψηλού τουρισμού και προδιαγραφών, όπως Γήπεδα Γκολφ, Ξενοδοχεία 5 αστέρων μικρής κλίμακας, στεγασμένα σε μπανγκαλόους και όχι σε τεράστια πολυώροφα κτίρια, βιοκλιματικά και οικολογικά, συνδυασμένα με αθλητισμό, όπως γήπεδα και ακαδημίες Γκολφ, γήπεδα και ακαδημίες Τένις, γήπεδα και ακαδημίες Μπάσκετ, γήπεδα και στίβους με ακαδημίες όλων των αθλημάτων στίβου, ναυταθλητικά σπορ με ναυταθλητική ακαδημία, για να κάνουμε πράξη το Ολυμπιακό Πνεύμα στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας.

  Το έργο αυτό άκρως πρωτοποριακό, που συνδυάζει υψηλή διαμονή με αθλητισμό, δεν υπάρχει πουθενά στον Κόσμο, και η ιδέα μας να φτιάξουμε ένα μοναδικό έργο στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας αντί να επιβραβεύεται, αποκρούεται συνεχώς από το Κράτος.
  Η πρώην Νομαρχία Ηλείας και νυν Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας) το Δεκέμβριο του 2006 εκμίσθωσε στην εταιρεία μας, κατόπιν Διεθνούς Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, μία έκταση 2.800 στρεμμάτων περίπου, για την λειτουργία Γηπέδων Γκολφ και άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων στην περιοχή της αποξηραμένης λίμνης Αγουλινίτσας. Η εν λόγω έκταση παραχωρήθηκε στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας με τις υπ’ αριθμόν 34/30-6-2000 και 61/15-12-2000 Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 151 Α και 270 Α /2000) για ανάπτυξη αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων αναψυχής, εντός των οποίων επιτρέπεται η ανέγερση ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1.12 του Ν. 4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη».

  Το 50% περίπου της ανωτέρω έκτασης δεν είναι ενταγμένο στη NATURA 2000 και είχε μετατραπεί σε ΧΑΔΑ της πόλεως του Πύργου και των περιχώρων. Μοναδικό φαινόμενο ΧΑΔΑ επάνω στην παραλία.

  Η εταιρεία μας άρχισε αμέσως το 2007 να εκπονεί διάφορες μελέτες με προεξάρχουσα την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.), η οποία με την έγκρισή της το 2011 επέτρεπε την κατασκευή Γηπέδων Γκολφ, σύμφωνα με την παραχώρηση του τότε Υπουργείου Γεωργίας προς την Νομαρχία Ηλείας, σύμφωνα με την ΖΟΕ της περιοχής και σύμφωνα με το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο Τουρισμού.
  Κατόπιν καταργήθηκε η διαδικασία της Π.Π.Ε.Α. γιατί άλλαξε ο Νόμος (Νόμος 4014/2011) και μετά άρχισε νέα περιπέτεια για μας, διότι το τότε Υπουργείο διέταξε την εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Π.Μ.) για την ευρύτερη περιοχή, η οποία Ε.Π.Μ. κατέληγε σε Σχέδιο Π.Δ. ώστε να κηρυχθεί η περιοχή «Περιφερειακό Πάρκο Κόλπου Κυπαρισσίας», αγνοώντας πλήρως τις υφιστάμενες ΖΟΕ, το Χωροταξικό Τουρισμού και όλη την εν γένει υφιστάμενη Νομοθεσία. Επιπροσθέτως δε αγνοούσε και την απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας να παραχωρήσει την σημερινή έκτασή μας στη τότε Νομαρχία Ηλείας για κατασκευή Γηπέδων Γκολφ, ως επίσης και την εκμίσθωση στην εταιρεία μας της ανωτέρω έκτασης για την κατασκευή Γηπέδων Γκολφ.
  Το εν λόγω Π.Δ. υπεγράφη τον Δεκέμβριου του 2014, εστάλη στο ΣτΕ και απερρίφθη για τυπικούς λόγους. Σήμερα το νέο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος βασίζεται στην ίδια προηγούμενη Ε.Π.Μ.

  • Το γήπεδο ενδιαφέροντος αναπτύσσεται εξ ολοκλήρου εντός της προς χαρακτηρισμόν περιοχής, συνορεύει δε προς τα βορειοανατολικά με την μη χαρακτηριζόμενη από το παρόν προς διαβούλευση Σχέδιο Π.Δ. περιβάλλουσα έκταση, ενώ, εν μέρει, περί το 50%, καταλαμβάνει τμήμα της ΕΖΔ με κωδικό «GR2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος». Πρόκειται για έκταση που στο μεγαλύτερο μέρος της προήλθε από την αποξήρανση της τ. λίμνης Αγουλινίτσας, η χρήση της δε μέχρι το πρόσφατο παρελθόν ήταν Χ.Α.Δ.Α. Σημειώνεται ότι το τμήμα αυτό του γηπέδου ενδιαφέροντος που λειτουργούσε ως Χ.Α.Δ.Α. δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί έτσι όπως οι κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής υπαγορεύουν, με ότι αυτό συνεπάγεται για την με την ευρύτερη έννοια προστασία του συναρτώμενου περιβάλλοντος, όχι μόνο του φυσικού.
  • Τα παραπάνω αναφέρονται ώστε να γίνεται σαφές ότι το τμήμα αυτό της προς χαρακτηρισμόν περιοχής ουδέποτε κάλυπτε τις προϋποθέσεις εφαρμογής των κριτηρίων της Οδηγίας 92/43, για τον λόγο αυτόν εξάλλου δεν συμπεριελήφθη στη σχετική ΕΖΔ. Προκαλεί επομένως απορία το γεγονός ότι προτείνεται η ένταξή του στην προτεινόμενη προς θεσμοθέτηση περιοχή, έστω και αν αυτό εντάσσεται στην Ζώνη Αγροτικού Τοπίου (ΖΑΤ). Θεωρούμε βεβαίως ότι κατά την διαδικασία οριοθέτησης της περιοχής ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), ήδη από το 1996, είχε εκτιμηθεί η ένταξη σε αυτήν μιας ζώνης περιφερειακής (buffer zone) των σημαντικών οικοτόπων που αναπτύσσονται σε αυτήν, έτσι ώστε να μην απαιτείται η ύπαρξη και άλλης για τον ίδιο σκοπό (buffer στο buffer δηλαδή), όπως επιχειρείται στο παρόν Σχέδιο Π.Δ.
  • Στο νοτιοανατολικό τμήμα του γηπέδου ενδιαφέροντος που ανήκει στην ΕΖΔ αναπτύσσεται δασική και άλλη βλάστηση, χαρακτηρισμένη ως τέτοια από τις αρμόδιες προς τούτο δασικές υπηρεσίες, τα όρια της οποίας διαφέρουν κατά πολύ από αυτά που παρουσιάζονται στον χάρτη που συνοδεύει το προς διαβούλευση Σχέδιο Π.Δ. Η σύγκριση γίνεται με βάση τους χάρτες που είχαν τεθεί υπόψη μας κατά την προηγηθείσα κατά το 2014 ίδια διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση και προς χάριν της αξιοπιστίας των αντικειμενικών στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη, θα πρέπει το όριο της δασικής βλάστησης, που αποτελεί και όριο μεταξύ των προτεινόμενων ζωνών ΠΠΦ-2β και ΖΑΤ, εν πολλοίς, να συνάδει με αυτό της εγκεκριμένης ΕΠΜ και των αρμοδίων υπηρεσιών.
  • Λόγοι συνέχειας των σχέσεων εμπιστοσύνης του κράτους έναντι του πολίτη και αντιστρόφως, επιβάλλουν να ληφθεί υπόψιν κατά την παρούσα διαβούλευση το γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει ακολουθηθεί όλη η μέχρι τώρα προβλεπόμενη διαδικασία για την περιβαλλοντική της αδειοδότηση, αφού έχει γίνει Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση από το αρμόδιο Υπουργείο (ΥΠΕΚΑ Οικ. 122686/382/16.02.2011) βάσει της οποίας έχει γίνει αποδεκτό να εκπονηθεί ολοκληρωμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη συγκεκριμένη επένδυση, ώστε στη συνέχεια να τεθούν και οι κατάλληλοι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της. Δεν θα πρέπει να διαφύγει της προσοχής το γεγονός ότι από το 2006 μέχρι σήμερα το γήπεδο ενδιαφέροντος εκμισθώνει στην εταιρεία μας η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας με σκοπό, ακριβώς, την υλοποίηση της προβλεπόμενης από τον χωροταξικό σχεδιασμό επενδυτικής δραστηριότητας. Πρότασή μας είναι να μην αποκλειστεί εκ των προτέρων μια δραστηριότητα κατά πολύ φιλικότερη στο περιβάλλον της περιοχής, αλλά να επιτραπεί, κατόπιν βεβαίως εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
  • Εκτίμησή μας είναι ότι η άσκηση της δραστηριότητας που προτείνουμε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η προσαρμογή της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο συναρτώμενο φυσικό περιβάλλον, μόνο θετικά μπορεί να λειτουργήσει τόσο όσον αφορά στην σταθεροποίηση και αποκατάσταση των αποθέσεων του ΧΑΔΑ, όσο και στην αισθητική αναβάθμιση του ευρύτερου χώρου, χωρίς να υποβαθμίζεται η λειτουργική αξία των τύπων φυσικών οικοτόπων της περιοχής, τόσο των δασικών όσο και των αμμοθινικών, αφού δεν θα γίνουν παρεμβάσεις σε αυτούς. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψιν ότι η εγκατάσταση και λειτουργία της υπόψιν δραστηριότητας θα λειτουργήσει θετικά και στο θαλάσσιο περιβάλλον αφού μεγάλο μέρος από τα βεβαρυμμένα από ρυπαντικά φορτία επιφανειακά και υπόγεια ύδατα της περιοχής θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της δραστηριότητας.
  • Προς πληροφόρησή σας, στο εν λόγω ακίνητο και στην όλη περιοχή χιλιάδων στρεμμάτων, υπάρχουν αρδευτικά κανάλια, τα οποία διασχίζουν και τέμνουν την ανωτέρω έκταση. Τα κανάλια αυτά είναι γεμάτα φυτοφάρμακα και καταλήγουν σε ένα αντλιοστάσιο το οποίο χύνει αυτούσιο στη θάλασσα το μολυσμένο νερό των καναλιών επί σειρά δεκαετιών, με αποτέλεσμα την καταστροφή του θαλασσίου περιβάλλοντος. Η εταιρεία μας πρόκειται να επεξεργαστεί και να διυλίσει το μολυσμένο αυτό νερό και να αρδεύει την έκτασή της, αντί να συνεχίσει να μολύνει την θάλασσα με τόνους τοξικών φυτοφαρμάκων.

  ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ:

  • Μεγάλο τμήμα της έκτασης είναι πολύ υποβαθμισμένο αφού καταλαμβάνεται από το πρώην ΧΑΔΑ Πύργου.
  • Το έργο όχι μόνον δεν θα επιφέρει βλάβη στην προστατευόμενη βιοποικιλότητα της περιοχής αλλά θα συντελέσει και στην οικολογική της αναβάθμιση.
  • Να εξαιρεθεί από το Π.Δ. εκείνο το τμήμα της χωροθετημένης για το έργο έκτασης, το οποίο είναι εκτός NATURA 2000.
  • Να επαναπροσδιορισθεί η δασική έκταση στις πραγματικές της διαστάσεις καθώς και στο ότι θα διατηρηθεί και οικολογικά θα αναβαθμιστεί από το έργο μας.
  • Στη συμβολή του έργου στην αναβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με τη χρήση των ρυπασμένων από φυτοφάρμακα και λιπάσματα υδάτων μετά από επεξεργασία στην άρδευση της έκτασης.

  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΟΛΦ ΚΛΑΜΠΣ Α.Ε.»

  1. Περίπου 40% της εκτάσεώς μας δεν είναι NATURA 2000, συνεπώς δεν πρέπει να περιληφθεί στην Περιφερειακή Ζώνη Προστασίας.
  2. H περιοχή που “βαφτίζεται” ΔΑΣΙΚΗ δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠ ΑΥΤΗΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ.
  3. Η “προσπάθεια” για να ακυρωθεί η επένδυσή μας δημιουργώντας επιπλέον ζώνες προστασίας σε ήδη θεσμοθετημένες ζώνες προστασίας (buffer zones σε buffer zone) δεν ευσταθεί πουθενά διεθνώς.
  4. Ακόμη και στον Ευρωπαϊκό Χάρτη η χελώνα Caretta Caretta εμφανίζεται μετά τον ποταμό Νέδα. Στην δική μας περιοχή δεν έχει εμφανισθεί ποτέ χελώνα, σύμφωνα με μαρτυρίες γερόντων άνω των 80 ετών, ως επίσης και των τοπικών Αρχών, οπότε πρέπει να εξαιρεθεί η περιοχή μας από την ανωτέρω προστασία του προτινόμενου Π.Δ. διότι δεν είναι χώρος ωοτοκίας της χελώνας Caretta Caretta.
  5. Ο νόμιμος χρόνος διαβούλευσης είναι ένας μήνας, ενώ ο δικός σας είναι 15 ημέρες.
  6. Συνεπεία όλων των ανωτέρω παρακαλούμε όπως επιτραπεί η ήπια τουριστική ανάπτυξη της εν λόγω περιοχής σύμφωνα με τις κατευθύνσεις Π.Π.ΧΣ.Α.Α. Δυτ. Ελλάδας (ΦΕΚ 1470/Β/03) και σύμφωνα με την απόφαση «Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Ανπατυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού.» (ΦΕΚ 3155/Β/2013).

  Παρακαλούμε θερμά να μας καλέσετε σε διαβούλευση ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας και να αναπτύξουμε τα επιχειρήματά μας προς αμοιβαίο όφελος.

  Δια την εταιρεία,
  ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΟΛΦ ΚΛΑΜΠΣ Α.Ε.,

  Γεώργιος Διαμαντόπουλος
  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

 • 15 Μαρτίου 2016, 12:53 | ΑΘΗΝΑ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
  – στην παραλία Κάτω Σαμικού Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων να δοθεί η δυνατότητα δημιουργίας αξιοπρεπούς αναψυκτηρίου για την εξυπηρέτηση των χιλιάδψν επισκεπτών του Νομού Αρκαδίας, Ορεινής Ηλείας, Αρχαίας Ολυμπίας και Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

  – η Ζώνη Αγροτικού Τοπίου (ΖΑΤ) να απομακρυνθεί από τα όρια του οικισμού Κάτω Σαμικού.

  – να προβλεφθεί στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις αθλητικών δραστηριοτήτων η συνέχιση της ιδίας χρήσης.

  – να επιτραπεί εντός του παραλιακού δάσους η δημιουργία μονοπατιών, παρατηρητηρίων και θέσεων θέασης.

 • 15 Μαρτίου 2016, 12:11 | ΔΩΡΑ ΜΠΑΤΖΑΚΑ

  1.Απαιτούμε στην παραλία Κάτω Σαμικού Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων να δοθεί η δυνατότητα δημιουργίας αξιοπρεπούς αναψυκτηρίου για την εξυπηρέτηση των χιλιάδψν επισκεπτών του Νομού Αρκαδίας, Ορεινής Ηλείας, Αρχαίας Ολυμπίας και Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

  2.Απαιτούμε η Ζώνη Αγροτικού Τοπίου (ΖΑΤ) να απομακρυνθεί από τα όρια του οικισμού Κάτω Σαμικού.

  3.Απαιτούμε να προβλεφθεί στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις αθλητικών δραστηριοτήτων η συνέχιση της ιδίας χρήσης.

 • 15 Μαρτίου 2016, 12:21 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ

  1.Απαιτούμε στην παραλία Κάτω Σαμικού Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων να δοθεί η δυνατότητα δημιουργίας αξιοπρεπούς αναψυκτηρίου για την εξυπηρέτηση των χιλιάδψν επισκεπτών του Νομού Αρκαδίας, Ορεινής Ηλείας, Αρχαίας Ολυμπίας και Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

  2.Απαιτούμε η Ζώνη Αγροτικού Τοπίου (ΖΑΤ) να απομακρυνθεί από τα όρια του οικισμού Κάτω Σαμικού.

  3.Απαιτούμε να προβλεφθεί στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις αθλητικών δραστηριοτήτων η συνέχιση της ιδίας χρήσης.

  4.Απαιτούμε να επιτραπεί εντός του παραλιακού δάσους η δημιουργία μονοπατιών, παρατηρητηρίων και θέσεων θέασης.

  Η άποψή μου απηχεί σε εκαντοντάδες κατοίκους του Δήμου μου που δεν έχουν άλλη επιλογή για τις καλοκαιρινές τους διακοπές (είμαι Δημοτικός Σύμβουλος)

 • 15 Μαρτίου 2016, 12:24 | Ε. Σιδέρη Δρ. Βιολόγος

  Σύμφωνα με το αρθ.6 παρ 7 του Ν.3937/2011(ΦΕΚ 60 Α) «Τα σχέδια προεδρικών διαταγμάτων των πράξεων χαρακτηρισμού … κατατίθενται υποχρεωτικά σε δημόσια διαβούλευση για διάστημα ενός μηνός, στη διαδικτυακή πύλη ελεύθερης πρόσβασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» και όχι για τον χρόνο που έμεινε ανοιχτό σε διαβούλευση.
  Σύμφωνα με το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α), ο χαρακτηρισμός των προστατευόμενων περιοχών, η οριοθέτηση ζωνών και ο καθορισμός χρήσεων γης και επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων, γίνεται σε εφαρμογή επιστημονικών μελετών (ΕΠΜ ή ειδικής έκθεσης) που έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί για τις εκάστοτε περιοχές. Είναι απορίας άξιο, πως, με τις ίδιες εγκεκριμένες μελέτες για την ίδια περιοχή (ΕΠΜ με α/α 13 και 14), έχουν προκύψει σχέδια ΠΔ με διαφορετικό χαρακτηρισμό των περιοχών, διαφορετική οριοθέτηση ζωνών, διαφορετικές χρήσεις και επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Το συμπέρασμα που συνάγεται είναι ότι, ανεξάρτητα από την όποια επιστημονική/τεχνική προσέγγιση και ανάλυση των προστατευόμενων περιοχών μέσω των ειδικών μελετών, ο τελικός χαρακτηρισμός τους, η οριοθέτηση και οι χρήσεις γης σε αυτές είναι το αποτέλεσμα κύρια πολιτικών αποφάσεων, απόψεων και σχετικών κατευθύνσεων …

 • 15 Μαρτίου 2016, 12:26 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ

  Απαιτούμε να προβλεφθεί στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις αθλητικών δραστηριοτήτων η συνέχιση της ιδίας χρήσης και φυσικά
  Απαιτούμε στην παραλία Κάτω Σαμικού Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων να δοθεί η δυνατότητα δημιουργίας αξιοπρεπούς αναψυκτηρίου για την εξυπηρέτηση των χιλιάδψν επισκεπτών του Νομού Αρκαδίας, Ορεινής Ηλείας, Αρχαίας Ολυμπίας και Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

 • 15 Μαρτίου 2016, 12:27 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ

  Απαιτούμε να προβλεφθεί στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις αθλητικών δραστηριοτήτων η συνέχιση της ιδίας χρήσης.

  Απαιτούμε να επιτραπεί εντός του παραλιακού δάσους η δημιουργία μονοπατιών, παρατηρητηρίων και θέσεων θέασης.

  και κυρίως

  Απαιτούμε στην παραλία Κάτω Σαμικού Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων να δοθεί η δυνατότητα δημιουργίας αξιοπρεπούς αναψυκτηρίου για την εξυπηρέτηση των χιλιάδψν επισκεπτών του Νομού Αρκαδίας, Ορεινής Ηλείας, Αρχαίας Ολυμπίας και Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

 • 15 Μαρτίου 2016, 12:21 | NANTIA MPATZAKA

  Απαιτούμε στην παραλία Κάτω Σαμικού Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων να δοθεί η δυνατότητα δημιουργίας αξιοπρεπούς αναψυκτηρίου για την εξυπηρέτηση των χιλιάδψν επισκεπτών του Νομού Αρκαδίας, Ορεινής Ηλείας, Αρχαίας Ολυμπίας και Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.
  και επισης
  Απαιτούμε η Ζώνη Αγροτικού Τοπίου (ΖΑΤ) να απομακρυνθεί από τα όρια του οικισμού Κάτω Σαμικού.

 • 15 Μαρτίου 2016, 12:30 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΏΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
  «ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ – ΚΟΛΠΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ»
  (συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση)
  Χρήστος Αναγνώστου
  Δ/ντής Ερευνών – Γεωλόγος – Ιζηματολόγος
  τ. ερευνητής Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
  e-mail: chanag@hcmr

  Γενική παρατήρηση

  Η ευρύτερη χερσαία ζώνη του παράκτιου συστήματος του Κυπαρισιακού κόλπου είναι προσχωσιγενείς σχηματισμοί, πολύ χαμηλού αναγλύφου (υψόμετρο της τάξεως των 0-2 μέτρα), που δημιουργήθηκαν από τις φερτές ύλεςτων ποταμών και των ποταμοχειμάρρων της περιοχής, οι οποίες διευθετήθηκαν στην ακτή από το επικρατούν κυματικό καθεστώς (διαμόρφωση ακτογραμμής) και από το επικρατούν ανεμολογικό καθεστώς (αμμοθίνες).

  Κανοντας απλή χρήση του εργαλείου της Google Earth διαπιστώνει κανείς το πολυ χαμηλο ανάγλυφο του χερσαίου τμήματος της παράκτιας ζώνης του Κυπαρισσιακού κόλπου.

  Οι φυσικές διεργασίες στην περιοχή έχουν ανθρωπογενώς επηρεαστεί με συνέπεια την διαρκή υποχώρηση της ακτής, λόγω διάβρωσης.
  Σε αυτά τα δεδομένα πρέπει να προστεθούν οι πιθανές κλιματικές μεταβολές (άνοδος στάθμης θάλασσας, ραγδαιότητα μετεωρολογικών φαινομένων κλπ). Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη και η πιθανότητα εκδήλωσης τσουνάμι.

  Πρόταση: Σε ένα διαχειριστικό πλαίσιο (όπως αυτό στο οποίο προσβλέπει το υπό διαβούλευση Π.Δ.) και σε μια μακροχρόνια προοπτική πρέπει να συνυπολογιστούν όσα προαναφέρθηκαν.
  Προτείνεται όπως η Περιφερειακή Ζώνη Προστασίας επεκταθεί σε όλο το τμήμα του χαμηλού αναγλύφου του χερσαίου τμήματος της Παράκτιας Ζώνης του Κόλπο (Αρθρο 3 Β1)

  Επι μέρους παρατήρηση στο:
  Αρθρο 3 Β2 – Ζώνη Αγροτικου Tοπίου (ZAT) [παράγραφοι αναφερόμενοι σε ανθρωπογενείς υποδομές και οικιστικές δραστηριότητες]
  Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες που επιτρέπονται στη Ζώνη Αγροτικού Τοπίου (ΖΑΤ): καταστήματα εστίασης, χώροι υποδοχής επισκεπτών, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, κατασκευή υποδομών (….. γεωργικές αποθήκες, βιοτεχνίες επεξεργασίας και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, κατασκευή οργανωμένων εγκαταστάσεων τουριστικών κατασκηνώσεων, κύρια τουριστικά καταλύμματα μέγιστης δυναμικότητας 120 κλινών, κατοικίες μέγιστου εμβαδού 200 τ.μ./20 στρέμματα, ..) αποτελούν μεγάλης πυκνότητας πιέσεις και απειλές για τα γειτονικά προστατευόμενα φυσικά συστήματα κυρίως των αμμοθινών (ΠΠΦ1α), των πρώην βαλτωδών εκτάσεων Καϊάφα – Αγουλινίτσας (ΠΠΦ 1β), των σταθεροποιημένων θινών με βλάστηση χαλεπίου πευκης, κουκουναριών κλπ (ΠΠΦ 2β και 2δ)

 • 15 Μαρτίου 2016, 12:56 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΛΙΑ

  Απαιτούμε να προβλεφθεί στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις αθλητικών δραστηριοτήτων η συνέχιση της ιδίας χρήσης.

  Απαιτούμε να επιτραπεί εντός του παραλιακού δάσους η δημιουργία μονοπατιών, παρατηρητηρίων και θέσεων θέασης.

  και κυρίως Απαιτούμε στην παραλία Κάτω Σαμικού Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων να δοθεί η δυνατότητα δημιουργίας αξιοπρεπούς αναψυκτηρίου για την εξυπηρέτηση των χιλιάδψν επισκεπτών του Νομού Αρκαδίας, Ορεινής Ηλείας, Αρχαίας Ολυμπίας και Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.