Άρθρο 06 – Αναπροσαρμογή ανώτατου ορίου προστίμου

Το ανώτατο όριο προστίμου του 1.000.000 € που προβλέπεται στην παρ. 4α του άρθρου 29 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70) αναπροσαρμόζεται στο ποσό των 300.000 €.