Άρθρο 01 – Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις και καθορίζονται τα όρια του προστίμου κάθε κατηγορίας, για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 17, 20, 21 και 22 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70) καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων που αφορούν την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών.
Επίσης, αναπροσαρμόζεται το ανώτατο όριο προστίμου που προβλέπεται στην παρ. 4α του άρθρου 29 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70), καθορίζεται η διαδικασία επιβολής των προστίμων, τα κριτήρια επιμέτρησής τους και η διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσεων κατά της απόφασης επιβολής τους.