Άρθρο 05 – Υποβολή και εξέταση ενστάσεων

1. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου του άρθρου 4 δύναται να υποβληθεί ένσταση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο.
2. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφασίζει επί της ένστασης εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων ή της Διεύθυνσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 5.