Άρθρο 02 – Κατηγορίες παραβάσεων

1. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι παραβάσεις για μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ. 175700/14.4.2016 «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών» (ΦΕΚ Β΄1212/2016) (εφεξής ΚΥΑ συστήματος αειφορίας) και οι οποίες εξειδικεύονται ως εξής:
α) Έλλειψη κατοχής πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας, κατά περίπτωση, από τους οικονομικούς φορείς της παρ. 2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ συστήματος αειφορίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 4 και 5 της ίδιας ΚΥΑ.
β) Μη υποβολή από τους οικονομικούς φορείς της παρ. 2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ συστήματος αειφορίας αντιγράφου του πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή του πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας, κατά περίπτωση, ή στοιχείων διαδικτυακής πρόσβασης σε αυτά, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της ίδιας ΚΥΑ.
γ) Παράλειψη ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής από τους οικονομικούς φορείς της παρ. 2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ συστήματος αειφορίας στην περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης του πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή του πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της ίδιας ΚΥΑ, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ανανέωσης ή της τροποποίησης.
δ) Παράλειψη ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής από τον φορέα πιστοποίησης στην περίπτωση ανάκλησης ή αναστολής ισχύος του πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή του πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της ΚΥΑ συστήματος αειφορίας, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ανάκλησης ή της αναστολής ισχύος.
ε) Χορήγηση βεβαιώσεων συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας του άρθρου 6 της ΚΥΑ συστήματος αειφορίας ή υποβολής δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 8 της ίδιας ΚΥΑ από οικονομικό φορέα που δεν διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή πιστοποιητικό ισοζυγίου μάζας, κατά περίπτωση.
στ) Μη υποβολή δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 8 της ΚΥΑ συστήματος αειφορίας ή υποβολή δήλωσης που δεν πληροί τις απαιτήσεις του ίδιου άρθρου.

2. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνεται κάθε άλλη παράβαση λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις διατάξεις των άρθρων 17, 20, 21 και 22 του ν. 4062/2012, της ΚΥΑ συστήματος αειφορίας ή άλλης κατ΄εξουσιοδότηση των άρθρων αυτών εκδιδόμενης κανονιστικής πράξης.