Άρθρο 03 – Όρια και κριτήρια επιμέτρησης προστίμων

1. Τα όρια των προστίμων για τις κατηγορίες των παραβάσεων του άρθρου 2 ορίζονται ως εξής:
α) Για τις παραβάσεις της παρ. 1α επιβάλλονται τα εξής πρόστιμα:
i) Πρόστιμο ύψους 10.000 € για έλλειψη πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας, κατά περίπτωση,
ii) Πρόστιμο ύψους 1.000 € έως 10.000 € για κατοχή πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας, που δεν πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 4 ή 5, αντίστοιχα, της ΚΥΑ συστήματος αειφορίας.
β) Για τις παραβάσεις της παρ. 1β επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3.000 €.
γ) Για τις παραβάσεις της παρ. 1γ επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3.000 €.
δ) Για τις παραβάσεις της παρ. 1δ επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 5.000 €.
ε) Για τις παραβάσεις της παρ. 1ε επιβάλλεται πρόστιμο ως εξής:
i) Πρόστιμο ύψους 10.000 € στην περίπτωση χορήγησης βεβαιώσεων συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας από οικονομικό φορέα που δεν διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή πιστοποιητικό ισοζυγίου μάζας, κατά περίπτωση,
ii) Πρόστιμο ύψους 50.000 € στην περίπτωση υποβολής δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας από οικονομικό φορέα που δεν διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή πιστοποιητικό ισοζυγίου μάζας, κατά περίπτωση.
στ) Για τις παραβάσεις της παρ. 1στ επιβάλλονται τα εξής πρόστιμα:
i) Πρόστιμο ύψους 5.000 € έως 10.000 € για υποβολή δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 8 της ΚΥΑ συστήματος αειφορίας που δεν πληροί τις απαιτήσεις του ίδιου άρθρου,
ii) Πρόστιμο ύψους 15.000 € για μη υποβολή δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 8 της ΚΥΑ συστήματος αειφορίας.
ι) Για τις παραβάσεις της παρ. 2 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000 € έως 100.000 €.

2. Στην περίπτωση που στην παρ. 1 καθορίζεται εύρος προστίμου και στην περίπτωση υποτροπής κατ’ εξακολούθηση, ως κριτήρια επιμέτρησης του προστίμου καθορίζονται η βαρύτητα, η συχνότητα και οι συνέπειες της παράβασης καθώς και ο βαθμός υπαιτιότητας του παραβάτη.
Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής το χρηματικό πρόστιμο διπλασιάζεται.
Σε περίπτωση υποτροπής κατ’ εξακολούθηση, το χρηματικό πρόστιμο πολλαπλασιάζεται μέχρι του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται στο άρθρο 6.