Άρθρο 04 – Διαδικασία επιβολής προστίμων

1. Τα πρόστιμα του άρθρου 3 σχετικά με τα βιοκαύσιμα επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Η Διεύθυνση Υδρογονανθράκων διαβιβάζει τις πληροφορίες και τα στοιχεία που διαθέτει για την τήρηση των υποχρεώσεων σχετικά με τα βιορευστά τα οποία οφείλουν να πληρούν τα κριτήρια αειφορίας, προς τη Διεύθυνση ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Τα πρόστιμα του άρθρου 3 σχετικά με τα βιορευστά επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3. Η εκτέλεση της απόφασης επιβολής προστίμου αναστέλλεται έως την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί τυχόν ένστασης που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 και σε κάθε περίπτωση για διάστημα όχι μεγαλύτερο των σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών.
4. Τα πρόστιμα της παρούσας απόφασης αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο, σύμφωνα με την διαδικασία είσπραξης της υπ’ αριθμ. 4503/23.11.2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την «Καταγραφή, συστηματοποίηση και ταξινόμηση των Πράσινων Πόρων, προγραμματικός και λογιστικός διαχωρισμός τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 εδαφ.β’ του Ν.3889/2010 “Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 182 Α΄)”» (ΦΕΚ 3184/Β).