Άρθρο 7 – Κυρώσεις

Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α 160), όπως το άρθρο 28 τροποποιείται από το άρθρο 16 του Ν. 3937/2011(ΦΕΚ Α 60) και το άρθρο 7 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α 24) και όπως η παρ.1 του άρθρου 30 αντικαθίσταται με το άρθρο 4 του Ν. 3010/02 (Α’ 91), και όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209) καθώς και από άλλες σχετικές ειδικές διατάξεις.