Άρθρο 6 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Κάθε διάταξη που έρχεται συνολικά ή εν μέρει σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος ή που ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτό, καταργείται αντιστοίχως συνολικά ή κατά το μέρος εκείνο στο οποίο έχει επέλθει μεταβολή σύμφωνα με το παρόν. Της ρύθμισης αυτής εξαιρούνται οι ισχύουσες αυστηρότερες διατάξεις για την επιβολή όρων και περιορισμών σε χρήσεις και σε δόμηση.

2. α) Τα έργα και οι δραστηριότητες, που κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος Π.Δ/τος:
υφίστανται και λειτουργούν νομίμως ή βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής με βάση σύννομη άδεια ή έχουν άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας ή έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, και αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, επανεξετάζονται, από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλεται νέο αίτημα αδειοδότησης στην αρμόδια υπηρεσία. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, παρά την εφαρμογή πρόσθετων όρων και περιορισμών δημιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης ή/και όχλησης του συνόλου ή στοιχείων των προστατευόμενων οικοσυστημάτων, οι αρμόδιες υπηρεσίες, είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε μετά από πρόταση του Φορέα Διαχείρισης επιβάλλουν την αναστολή λειτουργίας τους και την απομάκρυνση τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικότερα για έργα υποδομών εθνικής σημασίας, είναι επιτρεπτή η κατασκευή τους μετά από διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων και έγκριση περιβαλλοντικών όρων λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της περιοχής.

2.β) Επιβάλλεται η εντός διετίας απομάκρυνση από την περιοχή όσων μη νόμιμων έργων και δραστηριοτήτων αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος, με την υποχρέωση της αποκατάστασης του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις υποδείξεις των καθ’ ύλη αρμοδίων υπηρεσιών και του Φορέα Διαχείρισης.

3. Εξαιρούνται των όρων και περιορισμών της παρόντος Προεδρικού Διατάγματος τα έργα και οι επεμβάσεις που επιβάλλονται λόγω εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, πλημμυρών, θεομηνιών, πυρκαγιών, κ.λπ.)., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. Μέχρι την κατάρτιση και έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος λαμβάνονται υπόψη οι κατευθύνσεις της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης καθώς και τα πλέον επίκαιρα διαθέσιμα και τεκμηριωμένα στοιχεία για την περιοχή, όπως αυτά προκύπτουν από φορείς, πανεπιστήμια και περιβαλλοντικές οργανώσεις που εκπονούν προγράμματα στην περιοχή.

 • Το συγκεκριμένο άρθρο θέτει όλες τις υφιστάμενες οικονομικές δραστηριότητες υπό καθεστώς αμφισβήτησης, καθώς ο υποκειμενικός όρος «αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος» μπορεί να ερμηνευθεί με τον επιθυμητό τρόπο για τον καθένα που εμπλέκεται και να οδηγήσει την όποια επιχείρηση και λοιπή δραστηριότητα μέσω της επανεξέτασης και επαναδειοδότησης στην παύση λειτουργίας και τον αφανισμό της. Συνεπώς, προτείνουμε όπως το προηγούμενο αντικατασταθεί από τις αντίστοιχες παραγράφους της ΚΥΑ 35633 του έτους 2006 ( ΦΕΚ 911/13.10.2006), οι οποίες κατά τη γνώμη μας κακώς αντικαταστάθηκαν στο προτεινόμενο Π.Δ..
  Ήτοι να έχει ως εξής:

  Εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις των διατάξεων της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης: α) Τα έργα και οι δραστηριότητες που την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας υφίστανται και λειτουργούν νομίμως ή έχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί με έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ή έχει εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια ή βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής με νόμιμη άδεια.
  β) Έργα και επεμβάσεις λόγω εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, πλημμύρων, θεομηνιών, κ.λπ.).
  γ) Έργα και δραστηριότητες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
  δ) Έργα και δραστηριότητες εθνικής σημασίας ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.
  5. Τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση προέγκρισης χωροθέτησης και εκείνα για τα οποία έχει προηγηθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας παραχώρηση δημόσιων ή δημοτικών γηπέδων και αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας, επανεξετάζονται κατά προτεραιότητα στα πλαίσια των διατάξεων της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης και είναι δυνατή η αδειοδότησή τους μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

 • 25 Οκτωβρίου 2016, 13:28 | WWF Ελλάς

  Είναι απαραίτητο να προστεθεί η διάταξη που υπήρχε και στην υφιστάμενη κ.υ.α. ότι «Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης καταργείται.» (παρ. 1 αρθ. 6 κ.υ.α.35633/30.8.2006 (Β΄911)).

  6.2.α): Προτείνουμε να προστεθεί η φράση «και ειδών» στη συνέχεια της φράσης: «υποβάθμισης ή/και όχλησης του συνόλου ή στοιχείων των προστατευόμενων οικοσυστημάτων»

  6.4 Προτείνεται να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Μέχρι την κατάρτιση και την έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης, για την εξειδίκευση (ή την ερμηνεία) των διατάξεων του παρόντος λαμβάνονται υπόψη….». Ο σκοπός της αναδιατύπωσης είναι να μην δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η «εφαρμογή» του π.δ. εξαρτάται από αδιευκρίνιστα στοιχεία που υποβάλλουν φορείς.