Άρθρο 1 – Σκοπός

Σκοπός της παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και των πολύτιμων εθνικών φυσικών πόρων, στο δασικό σύμπλεγμα Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, που διακρίνεται για την μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και επιμορφωτική/εκπαιδευτική του αξία, με το χαρακτηρισμό του ως Εθνικό Πάρκο.

Ειδικότερα, επιδιώκεται η προστασία και διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών των τοπίων, των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων και των προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στη συγκεκριμένη περιοχή και ιδιαίτερα η διατήρηση της δομής των ενδιαιτήματων των αρπακτικών πουλιών και συγκεκριμένα των ώριμων δένδρων και των δασικών ανοιγμάτων.

 • Εφόσον σκοπός είναι και η διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε σημαντικό βαθμό και η δεύτερη προτεραιότητα, η οποία περιλαμβάνει και την παράμετρο και της ανθρώπινης, επί χιλιετίες, αρμονικής συνδιαβίωσης με το φυσικό περιβάλλον, αλλά και της συνδιαμόρφωσης του τοπίου, είτε πρόκειται για την ύπαρξη δεκάδων μικρών αγροικιών, τοποθετημένων σε πολύ μικρούς κλήρους είτε για την άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας στα ρέματα των ζωνών

 • Εφόσον σκοπός είναι και η διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε σημαντικό βαθμό και η δεύτερη προτεραιότητα, η οποία περιλαμβάνει και την παράμετρο και της ανθρώπινης, επί χιλιετίες, αρμονικής συνδιαβίωσης με το φυσικό περιβάλλον, αλλά και της συνδιαμόρφωσης του τοπίου, είτε πρόκειται για την ύπαρξη δεκάδων μικρών αγροικιών, τοποθετημένων σε πολύ μικρούς κλήρους είτε για την άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας στα ρέματα των ζωνών Α.

 • 25 Οκτωβρίου 2016, 12:48 | WWF Ελλάς

  Η προώθηση π.δ. για το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη για την θεσμική κατοχύρωση της περιοχής, την αποτελεσματική της προστασίας και τη συμμόρφωση της πολιτείας με τη νομοθεσία και τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η κατοχύρωση της περιοχής με π.δ. έχει καθυστερήσει ήδη σημαντικά και θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο. Σημειώνουμε ότι σε μεγάλο βαθμό το σχέδιο π.δ. βασίζεται στην υφιστάμενη κ.υ.α. Οι προσαρμογές που προτείνονται αποτελούν απόρροια της εφαρμογής της κ.υ.α. καθώς και του προηγούμενου καθεστώτος προστασίας της περιοχής ενώ διακρίνουμε ότι αξιοποιείται η γνώση και η εμπειρία των αρμόδιων υπηρεσιών και του φορέα διαχείρισης, της τοπικής κοινωνίας, των Πανεπιστημίων καθώς και του WWF Ελλάς, που διατηρεί συνεχή και σταθερή παρουσία στην περιοχή για 25 χρόνια. Οι παρατηρήσεις που παρατίθενται κατά άρθρο βασίζονται σε αυτή την εμπειρία και έχουν στόχο την πιο αποτελεσματική προστασία της περιοχής και λειτουργία του Εθνικού Πάρκου.

  Προοίμιο: Όσον αφορά το προοίμιο (παρ. 2) δεν είναι κατανοητή η ειδική αναφορά στην πάρ. 8 του άρθρου 9 του Ν.3937/2011 που αφορά στην ανάθεση στην Κτηματολόγιο ΑΕ της οριοθέτησης των περιοχών Natura 2000. Τα όρια του Εθνικού Πάρκου ορίζονται στο σχέδιο π.δ. Προτείνεται να διαγραφεί.

  Εκφράζουμε τον έντονο προβληματισμό μας σχετικά με το σημείο 12 του προοιμίου στο οποίο αναφέρεται ότι «από τις κανονιστικές διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων». Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα η λειτουργία μίας προστατευόμενης περιοχής απαιτεί πόρους οι οποίοι θα πρέπει να καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Με δεδομένο ότι το π.δ. προβλέπει τη λειτουργία φορέα διαχείρισης και ότι δεν υπάρχουν άλλοι διαθέσιμοι πόροι για την κάλυψη των αναγκών του φορέα διαχείρισης, θα πρέπει να προβλέπεται η κάλυψη της λειτουργίας του από τον κρατικό προϋπολογισμό.

  Θεωρούμε επίσης επιβεβλημένο να τονίσουμε την ανάγκη να εξασφαλιστεί το μέλλον του φορέα διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου, μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016, οπότε και λήγει η τελευταία παράταση λειτουργίας του φορέα και τίθεται σε ισχύς η πρόβλεψη του ν. περί συγχώνευση τους φ.δ.