Άρθρο 4 – Γενικές διαταξεις – όροι και περιορισμοί δόμησης

A. Για όλα τα επιτρεπόμενα από το παρόν Διάταγμα έργα και δραστηριότητες ακολουθείται η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κατά τη διαδικασία αυτή απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

B. Στην περίπτωση παραχώρησης ή εξαγοράς ακινήτου, του οποίου η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4 και 23 του ν. 4061/2012, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4235/2014, το παραχωρούμενο ή εξαγοραζόμενο ακίνητο δεν μπορεί να λάβει άλλη χρήση πλην των προβλεπομένων στον παρόν Πρ. Δ/γμα ανά ζώνη, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

Γ. Σε όλη την έκταση του Εθνικού Πάρκου (συμπεριλαμβανομένων των Ζωνών Α και Β) ισχύουν επί πλέον τα κάτωθι:

1. Δεν επιτρέπεται:

α) Η εγκατάσταση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια (Αιολικά Πάρκα, ΑΣΠΗΕ) και συνοδών έργων του παραρτήματος Χ, της ομάδας 10 της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β 21), εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου.

β) Κάθε μορφής αλλοίωση σε γεωλογικούς σχηματισμούς.

γ) Κάθε νέο έργο πλήρους εκχέρσωσης δασικής βλάστησης.

δ) Η σύλληψη ή θανάτωση, από πρόθεση καθώς επίσης και η αιχμαλωσία δειγμάτων ειδών της άγριας πανίδας, σε όλα τα στάδια της ζωής των ζώων, η από πρόθεση καταστροφή φωλεών και η καταστροφή και συλλογή των αυγών στο φυσικό περιβάλλον καθώς επίσης και κάθε ενέργεια με δυσμενείς επιπτώσεις στην άγρια πανίδα. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατόν για επιστημονικούς – ερευνητικούς λόγους να επιτρέπεται η συλλογή αυγών η/και νεογνών, η δακτυλίωση, ή και κάθε άλλος αποδεκτός από την κοινή επιστημονική πρακτική τρόπος παρακολούθησης ειδών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης, και χορήγηση άδειας από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

ε) Για την προστασία των ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας και των μικροοργανισμών απαγορεύεται η αποκομιδή, συλλογή, κοπή, εκρίζωση, κατοχή, μεταφορά δειγμάτων κάθε είδους, εμπορία, βλάβη, καταστροφή, και η απευθείας ή έμμεση θανάτωσή τους. Εξαιρούνται είδη, που είναι σημαντικά για την τοπική παραγωγή και κατανάλωση, εκτός αν το Σχέδιο Διαχείρισης για τα είδη αυτά προβλέπει διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η έκδοση αντίστοιχης Ρυθμιστικής Διάταξης από τη Δασική Υπηρεσία.
στ) Η χρήση χημικών σκευασμάτων για την καταπολέμηση των ασθενειών και εντομολογικών επιδημιών στη δασική βλάστηση.

ζ) Η ρίψη κάθε είδους αδρανών, ανόργανων ή οργανικών υλών, υλικών και σκευασμάτων στο φυσικό περιβάλλον, με εξαίρεση την απόρριψη ή την τοποθέτηση των στερεών απορριμμάτων των επισκεπτών στα ειδικά για το σκοπό αυτό δοχεία απορριμμάτων.

η) Η καύση καλαμιών στις γεωργικές εκτάσεις καθ` όλο το έτος.

θ) Η δημιουργία οργανωμένων χώρων υγεινομικής ταφής απορριμάτων.

ι) Ο καθορισμός λατομικών ζωνών και η εγκατάσταση εξορυκτικών και συναφών δραστηριοτήτων.

κ) Οι επεμβάσεις στη βλάστηση σε ακτίνα τουλάχιστον 50 μ. από τις φωλιές των αρπακτικών πουλιών και των μαυροπελαργών (Ciconia nigra) και οι επεμβάσεις που αλλοιώνουν τη δομή και τη συγκρότηση των συστάδων και το τοπίο του περιβάλλοντος χώρου σε ακτίνα μικρότερη των 200 μ. από τις φωλιές των ανωτέρω ειδών. Σε κάθε δασική συστάδα διατηρείται επιφάνεια που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 5% της συνολικής έκτασης της συστάδας, αδιατάρακτη από επεμβάσεις στη βλάστηση.

2. Επιτρέπεται:

α) Η συνέχιση της άσκησης των νόμιμα υφισταμένων χρήσεων και δραστηριοτήτων εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος. Είναι δυνατή η επιβολή πρόσθετων όρων και περιορισμών στις ανωτέρω χρήσεις και δραστηριότητες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εφόσον, παρά τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς διαπιστωθεί ότι δημιουργούν προβλήματα υποβάθμισης ή και όχλησης του συνόλου ή στοιχείων των προστατευόμενων οικοσυστημάτων.

β) Η αλλαγή της χρήσης νόμιμων κτισμάτων και κατασκευών, μόνο εφόσον γίνεται για λόγους προστασίας και διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής ή για άλλη επιτρεπόμενη χρήση από το παρόν Διάταγμα.

γ) Η διατήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και η εκτέλεση έργων για τις ανάγκες του ΥΕΘΑ. Οι στρατιωτικές υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των οικολογικών χαρακτηριστικών του Εθνικού Πάρκου.

 • 28 Οκτωβρίου 2016, 20:48 | kokolakis konstantinos

  Να τροποποιηθεί το άρθρο 4 παράγραφος ,»»2.Επιτρέπεται α)Η συνέχιση της άσκησης των νόμιμα υφισταμένων επιχειρήσεων μέσης τάσης ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΫΠΉΡΧΑΝ .Αφορά την ΝΕΑ ΕΛΒΙΣ ΑΕ.

 • 27 Οκτωβρίου 2016, 23:53 | ΕΕΒΕ ΣΟΥΦΛΙΟΥ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

  Η Ενωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Σουφλιου & περιφέρειας έπειτα απο την την πρόσκληση για διαβούλευση επί του νέου σχεδλιου ΠΔ επισημαίνει τα παρακάτω :
  Άρθρο 6 -2 α) Για έργα και δραστηριότητες που κατα την ημέρα δημοσίευσης του ΠΔ υφίστανται και λειτουργούν νομίμως ή βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής ή έχουν άδεια εγκατάστασης & λειτουργίας ή έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης περιβαντολλογικών όρων και αντίκεινται στις διατάξεις του ΠΔ να μην χρειάζεται επανεξέταση απο τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 • Ζητούμε να εφαρμοσθεί γενικότερα στις υφιστάμενες χρήσεις το ίδιο με τις λειτουργούσες και νομίμως υφιστάμενες δραστηριότητες και έργα, ήτοι να διαμορφωθεί ως εξής η σχετική παράγραφος της ΚΥΑ του 2006:
  «Εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και επιτρέπεται η συνέχιση της άσκησης των χρήσεων και δραστηριοτήτων που την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος υφίστανται και λειτουργούν νομίμως ή έχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί με έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ή έχει εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια ή βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής με νόμιμη άδεια.
  Ειδικά για την αρτιότητα των γηπέδων των επαγγελματικών χρήσεων προτείνεται να ισχύει ότι τα όρια αυτών θα μένουν ως έχουν, για δε τις νέες να ισχύει το αυτό με την γενικά εφαρμοζόμενη νομοθεσία για τα εκτός δόμησης κτίρια, δηλαδή τα 4 στρέμματα

 • 27 Οκτωβρίου 2016, 11:19 | kokolakis konstantinos

  Kύριοι καλημέρα

  Είμαι μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΝΕΑ ΕΛΒΙΣ ΑΕ που δραστηριοποιείται από το 1997 στην περιοχή του Σουφλίου και εντός της καθορισμένης ,αργότερα ,ζώνης του πάρκου Δαδιάς.
  Η εταιρεία προϋπήρχε και λειτουργούσε όταν φτιάχτηκε η ΚΥΑ του Δάσους Δαδιάς.
  Η εταιρεία μας είχε έρθει σε συμφωνία με ξένο όμιλο για να αναπτυχθεί επιχειρηματικά,εντός του ιδιόκτητου οικοπέδου που έχει αγοράσει απο το 1995.
  Τελικά υπέβαλλε ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ το 2008 που εγκρίθηκε το 2013.Η σύμβαση μας προέβλεπε τις εγκρίσεις σε οκτώ (8) μήνες ,χρόνος υπερδιπλάσιος των Διεθνών STANTARS.Φυσικά και πήγαν σε γειτονική χώρα.
  Με δεδομένο ότι δεν προκαλείται οποιαδήποτε όχληση στην περιοχή από την λειτουργία της επιχείρησης ΝΕΑ ΕΛΒΙΣ ΑΕ ,λόγω της μεγάλης κατανάλωσης ρεύματος η επιχείρηση μας ,θεωρείται μέσης όχλησης και έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 4 παράγραφος 2 .

  «2.Επιτρέπεται
  α) Η συνέχιση της άσκησης των νόμιμα υφισταμένων χρήσεων και δραστηριοτήτων εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος. Ειναι……..»
  Οι επιχειρήσεις δεν είναι στατικές, συνεχώς μεταβάλλονται ανάλογα με τις ανάγκες τις αγοράς και χρειάζονται ευελιξία στην λειτουργία τους .Δεν μπορούν να λειτουργήσουν όταν δεν μπορούν να παράγουν νέα προϊόντα που χρειάζεται η αγορά.
  Το ίδιο άρθρο 4 παράγραφος β πρέπει να τροποποιηθεί για να επιτρέπει την λειτουργία των υφισταμένων επιχειρήσεων.
  «»β) Η αλλαγή της χρήσης νόμιμων κτισμάτων και κατασκευών, μόνο εφόσον γίνεται για λόγους προστασίας και διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής ή για άλλη επιτρεπόμενη χρήση από το παρόν Διάταγμα.»»
  Η οριστική λύση για το Σουφλί είναι η δημιουργία ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ,που προβλέπετε από από τον χωροταξικό σχεδιασμό του Νομού Εβρού,που εγώ τον τοποθετώ στα όρια του Δήμου Σουφλίου απο το εργοστάσιο ΔΕΛΗΠΟΥΛΙΟΥ -ΝΕΑ ΕΛΒΙΣ- ΜΠΕΛΛΑ.

 • 25 Οκτωβρίου 2016, 13:25 | WWF Ελλάς

  Γ.1.α.: Η προώθηση του προεδρικού διατάγματος αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την οριστική διασφάλιση των προστατευτέων χαρακτηριστικών του Εθνικού Πάρκου από την εγκατάσταση αιολικών πάρκων, θέμα που δεν είχε αντιμετωπιστεί στην υφιστάμενη ΚΥΑ. Η ανάπτυξη αιολικών πάρκων αποτελεί μία νέα και πρόσθετη απειλή στα προστατευτέα χαρακτηριστικά του εθνικού πάρκου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης. Το WWF Ελλάς έχει πολλάκις καλέσει για τον αποκλεισμό της εγκατάστασης αιολικών πάρκων εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου, και έχει πραγματοποιήσει μελέτες και καταθέσει προτάσεις που αφορούν και την ευρύτερη περιοχή της Θράκης. Ως εκ τούτου μας βρίσκει σύμφωνους η σχετική απαγόρευση αιολικών πάρκων εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου.

  Γ.2.γ.: Δεδομένης της μέχρι σήμερα θετικής πρακτικής της τακτικής ενημέρωσης και της συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Φορέα Διαχείρισης προτείνουμε το δεύτερο εδάφιο να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Οι στρατιωτικές υπηρεσίες σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης, είναι υποχρεωμένες να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των οικολογικών χαρακτηριστικών του Εθνικού Πάρκου».