Άρθρο 5 – Διοίκηση -Διαχείριση Περιοχής

Η διοίκηση και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου, όπως οριοθετείται στο άρθρο 2 του παρόντος, ανήκει στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου όπως ιδρύθηκε με το ν. 3044/2002 (ΦΕΚ Α 197).
Οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης εντός των χωρικών ορίων του Εθνικού Πάρκου είναι αυτές που ορίζονται στο άρθρο 15 παρ. 2 του ν.2742/1999 ως εκάστοτε ισχύει.

  • 25 Οκτωβρίου 2016, 13:13 | WWF Ελλάς

    Τονίζουμε την ανάγκη να εξασφαλιστεί το μέλλον του φορέα διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου, μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016, οπότε και λήγει η τελευταία παράταση λειτουργίας του φορέα και τίθεται σε ισχύς η πρόβλεψη του ν. περί συγχώνευση των φορέων διαχείρισης.