Άρθρο 2 – Χαρακτηρισμός και καθορισμός ορίων της προστατευόμενης περιοχής και των ζωνών

1. Χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ – ΛΕΥΚΙΜΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ», που μεταφράζεται για τις σχέσεις με το εξωτερικό ως «DADIA – LEFKIMI – SOUFLI – FOREST NATIONAL PARK» η εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών πρoϋφιστάμεvωv τoυ έτoυς 1923 και κάτω των 2.000 κατοίκων περιοχή συνολικής έκτασης 428.000 στρεμμάτων, η οποία αποτελεί το δασικό σύμπλεγμα Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου και εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σουφλίου (Ν. `Εβρου), όπως τα όρια φαίνονται με διπλή πράσινη γραμμή στα δύο (2) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:20.000, πoυ θεωρήθηκαν από τov Πρoϊστάμεvo της Διεύθυvσης Τoπoγραφικώv Εφαρμoγώv και Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ με την υπ’ αρ. …………….. πράξη του και που αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν Π.Δ/γμα.

2. Εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου ορίζονται περιοχές Α και Β, όπως φαίνονται στα διαγράμματα της προηγούμενης παραγράφου. Εντός της περιοχής Α, συνολικής έκτασης 78.000 στρεμμάτων περίπου, η οποία χαρακτηρίζεται ως Περιοχή Προστασίας της Φύσης ορίζονται Ζώνες Α1 και Α2 και εντός της περιοχής Β συνολικής έκτασης 350.000 στρεμμάτων περίπου ορίζονται Ζώνες Β1, Β2α, Β2β, Β2γ και Β3, όπως φαίνονται στα παραπάνω διαγράμματα. Οι συντεταγμένες των ορίων των Ζωνών αυτών αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.

  • «Χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο…. η εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 και κάτω των 2.000 κατοίκων …» . Το Σουφλί είναι οικισμός προ του 1923, αλλά έχει πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων. Αυτό σημαίνει ότι και τα εντός σχεδίου Σουφλίου εντάσσονται στους όρους του Π.Δ.??

    Επιπλέον, ο Δήμος Σουφλίου αιτείται τον επανασχεδιασμό με τη μείωση των εμβαδών των εκτάσεων των ζωνών Β και τη μετακίνηση των ορίων των ζωνών αυτών προς τα νότια, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ελεύθερη άσκηση επαγγελματικών και λοιπών δραστηριοτήτων στους οικισμούς Σουφλίου και Κορνοφωλιάς.

  • 25 Οκτωβρίου 2016, 12:37 | WWF Ελλάς

    Με δεδομένη την ενσωμάτωση των δήμων της περιοχής στον Καλλικράτειο Δήμο Σουφλίου και λόγω της επικοινωνιακής δυναμικής και αναγνώρισης που έχει το όνομα «Δάσος Δαδιάς» προτείνουμε τη συντόμευση της ονομασίας του Πάρκου ως «Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς».