Άρθρο 09 – Προδιαγραφές Περιεχομένων Σχεδίου Δράσης για τα Δάση

Το Σχέδιο Δράσης για τα Δάση αφορά την υλοποίηση της ΕΣΔ και συγκεκριμένα του οράματος, των γενικών στόχων και κατευθύνσεων δράσεων που αυτή περιλαμβάνει. Επίσης, το ΣΔΔ εξειδικεύει μέσω των δράσεών του την εφαρμογή του προτύπου της μεσογειακής δασοπονίας.
Τα ΣΔΔ που θα αναπτυχθούν για την υλοποίηση των παραπάνω γενικών και ειδικών κατευθύνσεων δράσεων θα έχουν πενταετή διάρκεια.
Στο ΣΔΔ καταγράφονται άμεσες και ιεραρχημένες δράσεις που μπορεί να αντιστοιχούν σε έναν ή περισσότερους οριζόντιους ή κάθετους θεματικούς άξονες ή κατευθύνεις δράσεων της ΕΣΔ.
Στο ΣΔΔ καταγράφονται οι δράσεις κατ’ ελάχιστον με: συνοπτική περιγραφή και στοιχειοθετημένη προτεραιοποίηση, αναμενόμενα αποτελέσματα, εμπλεκόμενους/ αρμόδιους φορείς, προεκτίμηση κόστους και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και πηγές χρηματοδότησης. Επίσης, για κάθε δράση παρουσιάζεται η σύνδεση με την ΕΣΔ (άξονες, γενικοί στόχοι και κατευθύνσεις δράσεων), αλλά και ο τρόπος παρακολούθησης της υλοποίησής της (μέσω τουλάχιστον των δεικτών παρακολούθησης της ΕΣΔ).
Σημειώνεται, ότι για την επιτυχή υλοποίηση του ΣΔΔ και την επίτευξη των σκοπών του ΕΣΔ, οι δράσεις θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες, μετρήσιμες, εφικτές, ρεαλιστικές και χρονικά προσδιορισμένες.
Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της υλοποίησης των στόχων και των δράσεων του ΣΔΔ γίνεται μέσω δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι περιγράφουν την επίδραση- αποτέλεσμα των δράσεων ποσοτικά ή/και ποιοτικά. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων δημοσιοποιούνται ώστε να εξασφαλιστεί η διαφάνεια, η δικαιοσύνη, αλλά και η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της ΕΣΔ.
Το περιεχόμενο του Σχεδίου Δράσης εμφαίνετε στο συνημμένο Προσάρτημα 1.

Στο συνημμένο προσάρτημα 2 παρουσιάζονται ενδεικτικό περίγραμμα και πίνακες ανάπτυξης του ΣΔΔ, αλλά και παρουσίασης των δράσεών του.