Άρθρο 08 – Παρακολούθηση υλοποίησης ΕΣΔ

Η υλοποίηση της Στρατηγικής θα γίνει μέσα από το Σχέδιο Δράσης Δασών (ΣΔΔ). Η υλοποίηση του ΣΔΔ είναι αρμοδιότητα του ΥΠΕΝ, καθώς και των συναρμόδιων Υπουργείων και φορέων. Σε κάθε περίπτωση, το συντονισμό και την εποπτεία της υλοποίησης της ΕΣΔ και του ΣΔΔ έχει η Κεντρική Δασική Υπηρεσία.
Το χρονικό πλαίσιο των ΕΣΔ και ΣΔΔ ορίζεται στα 20 έτη (2018-2038). Μέχρι την τελική αξιολόγηση και αναθεώρηση των ΕΣΔ και ΣΔΔ το έτος 2037, προβλέπεται ενδιάμεση αξιολόγηση με δυνατότητα συνολικής αναθεώρησης στη δεκαετία (2028) και περαιτέρω ενδιάμεσες αξιολογήσεις ανά πενταετία (2023 και 2033) με δυνατότητα μερικής αναθεώρησης. Οι ενδιάμεσες αυτές αξιολογήσεις ακολουθούν και το πνεύμα του άρθρου 16 του Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289 Α’/29-12-1979), αν και το ΣΔΔ περιλαμβάνει περισσότερες δράσεις και σε περισσότερους τομείς από αυτές του άρθρου 16.
Η τελική αξιολόγηση της ΕΣΔ θα εκπονηθεί το 2037 ώστε το 2037 να ξεκινήσει η διαδικασία της επόμενης ΕΣΔ 2038-2058. Η επόμενη ΕΣΔ θα πρέπει να έχει θεσμοθετηθεί μέχρι και το 2038. Όλες οι διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης συνοδεύονται από διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και την κοινωνία.

  • 26 Αυγούστου 2018, 11:57 | ΑΚ

    Με την υφιστάμενη δομή δεν υπάρχει Κεντρική Δασική Υπηρεσία. Υπάρχει η Γενική Διεύθυνση Δασών ……του ΥΠΕΝ και οι δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, όπου προιστάμενος τους είναι ο εκάστοτε συντονιστής.
    Η Κεντρική Δασική Υπηρεσία, όπως απορρέει από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, δεν μπορεί να «εντέλλει» τις δασικές υπηρεσίες των αποκεντρωμένων