Άρθρο 05 – Οριζόντιοι Άξονες Στρατηγικής

1. Οριζόντιος Άξονας (ΟΑ) 1: Διακυβέρνηση Δασικού Τομέα
Ο ευρύτερος στόχος του συγκεκριμένου θεματικού άξονα είναι η καλή διακυβέρνηση. Οι πέντε βασικές αρχές που τη διέπουν και που έχουν γίνει ευρέως αποδεκτές, σύμφωνα με την Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (UNECE), είναι
Συμμετοχή: ο βαθμός της συμμετοχής όλων των κοινωνικών εταίρων
Σεβασμός στον πολίτη: ο βαθμός ανάπτυξης και διαχείρισης υλοποιούμενων κανόνων, χωρίς να βλάπτονται άνθρωποι ή να προκαλούνται διαμαρτυρίες
Διαφάνεια: ο βαθμός σαφήνειας και διαφάνειας με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις
Λογοδοσία: ο βαθμός στον οποίο οι πολιτικοί παράγοντες είναι υπεύθυνοι για την κοινωνία αναφορικά με αυτά που λένε και κάνουν
Δικαιοσύνη: ο βαθμός στον οποίο οι κανόνες ισχύουν εξίσου για όλους (ισοτιμία)
1.1. Γενικοί Στόχοι (ΓΣ)
1.1.1. Άνοιγμα στον πολίτη μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες για την ενίσχυση της δημόσιας συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων
1.1.2. Ανασυγκρότηση κεντρικών και περιφερειακών δομών Δασικής Υπηρεσίας και καθετοποίηση αυτών, η οποία θα στοχεύει στη βελτιστοποίηση της αειφορικής διαχείρισης των οικοσυστημικών υπηρεσιών και των δασικών προϊόντων
1.1.3. Δικτύωση και συνέργειες θεσμικών και μη φορέων που σχετίζονται με τα δασικά οικοσυστήματα για την ενίσχυση της δημόσιας συμμετοχής, την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της απλοποίησης των διαδικασιών
1.1.4. Ενίσχυση της ψηφιακής σύγκλισης με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων στον τομέα των δασικών οικοσυστήματων

1.2. Κατευθύνσεις δράσεων
1.2.1. ΓΣ 1, 2 και 3: Ανάπτυξη ανοικτών και συμμετοχικών διαδικασιών για τη λήψη αποφάσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο μεταξύ θεσμικών και μη φορέων και ανάπτυξη θεσμοθετημένων συνεργασιών της Δασικής Υπηρεσίας με άλλες δομές του Δημοσίου και της κοινωνίας των πολιτών.
1.2.2. ΓΣ 1, 2, 3 και 4: Επανεξέταση και θεσμοθέτηση των δομών της κεντρικής Δασικής Υπηρεσίας και των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να θεσμοθετηθούν και να συμπεριλάβουν σε υφιστάμενες και νέες δομές τους στόχους της ΕΣΔ. Υπάρχει γενική αντίληψη για ανάγκη σημαντικών αλλαγών στην κατεύθυνση της δημιουργίας καθετοποιημένης δομής των Δασικών Υπηρεσιών μετά από στοιχειοθετημένο σχεδιασμό και κατάλληλη προετοιμασία. Αυτό όμως οφείλει να εξετασθεί με αντικειμενικό τρόπο, στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνικών δεδομένων και να συγκριθεί με την προ του 1990 δομή ενιαίας Δασικής Υπηρεσίας, ώστε να σχεδιαστεί με αποτελεσματικό τρόπο προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
1.2.3. ΓΣ 2 και 4: Κάλυψη των νέων αναγκών (π.χ. ανασυγκρότηση νομοθεσίας, ολοκλήρωση της κύρωσης των Δασικών Χαρτών στο πλαίσιο του Εθνικού Κτηματολογίου, εκσυγχρονισμός εργαλείων προστασίας και διαχείρισης, ποιοτικό επιστημονικό προσωπικό, σύνδεση και επικοινωνία των διεθνών πολιτικών και υποχρεώσεων με τη δασική πράξη, κλπ.) με βάση τους συνολικούς στόχους ΕΣΔ.
1.2.4. ΓΣ 2 και 4: Βελτίωση της αποδοτικότητας της Δασικής Υπηρεσία με την ενίσχυσή της με νέο διεπιστημονικό προσωπικό και την εξειδικευμένη επιμόρφωση των υφιστάμενων στελεχών της.
1.2.5. ΓΣ 1, 2 , 3 και 4: Διασύνδεση όλων των Σχεδίων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΠΠ) που σχετίζονται με τα δασικά οικοσυστήματα με τις δασοπονικές μελέτες, την εφαρμογή των νέων προδιαγραφών διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων και την τυποποίηση διαδικασιών και προτύπων, ώστε η διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων να παραμένει σύγχρονη και λειτουργική με πρόβλεψη της μελλοντικής εξέλιξης του δασικού οικοσυστήματος και των παραγωγικών δυνατοτήτων του στα πλαίσια της αρχής της αειφορίας και της προφύλαξης.
1.2.6. ΓΣ 1, 2 3 και 4: Ανάπτυξη διαδικτυακών ανοικτών ενιαίων πυλών και γεωχωρικών βάσεων δεδομένων ενημέρωσης, διαχείρισης και παρακολούθησης για όλες τις Υπηρεσίες που σχετίζονται με τα δασικά οικοσυστήματα. Προσβασιμότητα των βάσεων δεδομένων στο κοινωνικό σύνολο.

1.3. Δείκτες παρακολούθησης
1.3.1. Αριθμός και έκταση εφαρμογής νέων τεχνολογιών και αξιολόγηση της αποδοτικότητας τους και των νέων αναγκών ανά πενταετία
1.3.2. Αριθμός και μέλη νέων δικτύων συνεργασιών διαφόρων φορέων (π.χ. Φορείς Διαχείρισης ΠΠ, εθελοντικές οργανώσεις, κλπ.)
1.3.3. Επαρκής στελέχωση των οργανικών μονάδων με επιστημονικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό σύμφωνα με τα οργανογράμματα τους
1.3.4. Στελέχωση της Δασικής Υπηρεσίας με νέες ειδικότητες (π.χ. Νομικοί, Τοπογράφοι, Βιολόγοι, Γεωλόγοι, κλπ.) ώστε να καλύπτουν πληρέστερα τα νέα αντικείμενα της δασοπονίας
1.3.5. Κατάλληλη αξιοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού με βάση την εξειδίκευση την εκπαίδευση και τις δεξιότητες τους
1.3.6. Αποσαφήνιση και εξάλειψη των αλληλοεπικαλύψεων των αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπηρεσιών
1.3.7. Θεσμοθέτηση και περαιτέρω η υλοποίηση διαδικασιών συνεργασίας διαφορετικών δομών
1.3.8. Βαθμός εφαρμογής των νέων προδιαγραφών σύνταξης Διαχειριστικών Σχεδίων, (πχ. δασοπονικές μελέτες και άλλες δασικές διαχειριστικές μελέτες, Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, ενιαία σχέδια αντιπυρικής προστασίας) σε σχέση με το σύνολο των διαχειριζόμενων δασικών οικοσυστημάτων και σε σχέση με το σύνολο των δασικών οικοσυστημάτων
1.3.9. Δημιουργία διαδικτυακών πυλών και γεωχωρικών βάσεων δεδομένων και διατήρηση αυτών (ετήσιος αριθμός ενημερώσεων, επισκεψιμότητα)

2. Οριζόντιος Άξονας 2: Απογραφή – Παρακολούθηση
Τα αποτελέσματα της ΕΑΔ χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη: πολιτικών αποφάσεων (π.χ. στο σχεδιασμό εθνικής στρατηγικής για τα δάση), οικονομικών αποφάσεων (π.χ. επενδύσεις), επιστημονικών πρωτοβουλιών, καθώς και για την κάλυψη εθνικών και διεθνών υποχρεώσεων (π.χ. ΕΛΣΤΑΤ, EUROSTAT, απογραφές αερίων του θερμοκηπίων από τον τομέα LULUCF).
Οι μέθοδοι απογραφής των δασικών οικοσυστημάτων διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις στηρίζονται στην τηλεπισκόπηση (χρήση αεροφωτογραφιών ή/και δορυφορικών εικόνων) και σε δειγματοληπτικές μετρήσεις πεδίου. Οι απογραφές παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την υγεία των δασικών οικοσυστημάτων, τον ξυλώδη όγκο ανά είδος, την προσαύξηση και, σε κάποιες περιπτώσεις, με άλλες μεταβλητές που δεν έχουν σχέση με το ξύλο (π.χ. βιοποικιλότητα).

2.1. Γενικοί Στόχοι
Η δημιουργία ενός μόνιμου και ευέλικτου μηχανισμού εθνικής απογραφής και παρακολούθησης των δασικών οικοσυστημάτων ο οποίος θα:

1.
2.
2.1.
2.1.1. έχει ως βάση την Κεντρική Δασική Υπηρεσία και θα υλοποιείται σε άμεση συνεργασία με τις περιφερειακές μονάδες της,
2.1.2. συνεργάζεται με άλλους φορείς που ασχολούνται με απογραφές και παρακολουθήσεις (π.χ. καταγραφή βοσκοτόπων από το ΥΠΑΑΤ, Τμήμα Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς, κτλ.),
2.1.3. απογράφει όχι μόνον κλασσικές μεταβλητές αλλά και άλλες οι οποίες παρουσιάζουν εθνικό ενδιαφέρον ή σχετίζονται με ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας (π.χ. βιοποικιλότητα, απογραφές αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα LULUCF),
2.1.4. συμβάλλει στη δημιουργία εθνικών, ενημερωμένων βάσεων δεδομένων ανοικτής πρόσβασης συμβατών με διεθνείς προδιαγραφές (π.χ. INSPIRE)
2.2. Κατευθύνσεις δράσεων
2.2.1. Καθορισμός προδιαγραφών απογραφής και παρακολούθησης των δασικών οικοσυστημάτων, καταμερισμός των ρόλων των εμπλεκόμενων φορέων, υλοποίηση μέσα από συνέργειες αρμόδιων δημόσιων φορέων (Δασική Υπηρεσία, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα) και με τη συνεργασία ιδιωτών (ειδικοί, ΜΚΟ, πολίτες).
2.2.2. Βελτίωση των νομικών εργαλείων απογραφής και παρακολούθησης (πχ. δασικοί χάρτες στο πλαίσιο του Εθνικού Κτηματολογίου, δασολόγιο, διασύνδεση δασικών διαχειριστικών μελετών) για τη θεσμική θωράκιση των δασικών οικοσυστημάτων.
2.2.3. Δημιουργία εθνικού δικτύου δειγματοληπτικών επιφανειών για την παρακολούθηση των δασικών οικοσυστημάτων.
2.2.4. Δημιουργία και διαχείριση εθνικής ανοικτής βάσης δασικών δεδομένων με σκοπό τη διαφάνεια και τη δημοσίευση αποτελεσμάτων σε τακτικές και έκτακτες (όταν αυτό απαιτείται) απολογιστικές αναφορές για την παρακολούθηση δεικτών, όπως αυτοί απορρέουν από εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.
2.2.5. Η παρακολούθηση και η απογραφή των δασικών οικοσυστημάτων να γίνεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που προβλέπονται από την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

2.3. Δείκτες παρακολούθησης
2.3.1. Υλοποίηση απογραφής εντός πρώτης πενταετίας (ΝΑΙ/ ΟΧΙ)
2.3.2. Δημιουργία σχετικής ανοικτής βάσης δεδομένων και διατήρηση αυτής (ετήσιος αριθμός ενημερώσεων, επισκεψιμότητα)
2.3.3. Αριθμός αναφορών παρακολούθησης ανά πενταετία
2.3.4. Λόγος έκτακτων έναντι τακτικών αναφορών ανά δεκαετία
2.3.5. Αριθμός μεταβλητών που μετρούνται σε σχέση με αυτούς που προτείνονται στην ΕΣΔ (ποσοστό) ανά δεκαετία
2.3.6. Αριθμός μεταβλητών που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη διεθνών υποχρεώσεων της χώρας (αριθμός) ανά δεκαετία
2.3.7. Ποσοστό κύρωσης των δασικών χαρτών επί της έκτασης του συνόλου των δασικών οικοσυστημάτων (εντός πρώτης πενταετίας)
2.3.8. Ποσοστό ανάπτυξης δασολογίου επί της έκτασης των δασικών οικοσυστημάτων που περιλαμβάνονται στους δασικούς χάρτες
2.3.9. Αριθμός δασικών οικοσυστημάτων με διαχειριστική μελέτη σε στάδιο υλοποίησης (ενεργή) σε σχέση με τα δασικά οικοσυστήματα χωρίς διαχειριστική μελέτη

3. Οριζόντιος Άξονας 3: Έρευνα – καινοτομία
Η ανάπτυξη της δασικής έρευνας, της καινοτομίας στη διαχείριση και στα παραγόμενα προϊόντα, καθώς και της κατάρτισης των ενδιαφερομένων οφείλει να είναι συνδεδεμένη με τις ανάγκες της δασικής πράξης, αλλά και τις ανάγκες της κοινωνίας, δίνοντας έμφαση και στην κλιματική αλλαγή, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της οικονομίας του δάσους.

3.1. Γενικοί Στόχοι
3.1.1. Ενίσχυση της δασικής έρευνας προς υποστήριξη των αναγκών της Ελληνικής Δασοπονίας και σε εφαρμογή των εθνικών και διεθνών απαιτήσεων
3.1.2. Ενίσχυση της καινοτομίας σε προϊόντα, υπηρεσίες ή/ και διαχείριση
3.1.3. Διαρκής κατάρτιση, εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων που συνδέονται με τα δασικά οικοσυστήματα με στόχο την ενσωμάτωση στη δασική πράξη των αποτελεσμάτων της έρευνας, της καινοτομίας και των διεθνών πρακτικών και πολιτικών

3.2. Κατευθύνσεις δράσεων
3.
3.1.
3.2.
3.2.1. ΓΣ 1, 2, 3: Δημιουργία και λειτουργία ανοικτής δομής για τη συλλογή και διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και κατάλληλη αξιοποίησή τους.
Η δημιουργία Δομής (Στελεχωμένου Γραφείου –ή/ και Μηχανισμού) που θα συλλέγει, θα αξιοποιεί και θα πραγματοποιεί τη διασύνδεση της έρευνας με τη δημιουργία, την εφαρμογή και την προώθηση καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων. Η Δομή αυτή μπορεί να γίνει μέσω διαδραστικής συνεργασίας ερευνητικών φορέων, ακαδημαϊκής κοινότητας, σχετικών επιχειρήσεων και Δασικής Υπηρεσίας ώστε να εξασφαλίζεται και η κατάρτιση ενδιαφερόμενων. Συγκεκριμένα προτείνεται η Δομή αυτή να αναλαμβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
Δημιουργία εθελοντικού επιστημονικού μητρώου στελεχών της Δασικής Υπηρεσίας, στο οποίο θα καταγράφονται τα στελέχη της Υπηρεσίας σε σχέση με τις εξειδικεύσεις τους (διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι, σεμινάρια εκπαίδευσης, ενασχόληση με εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα) ώστε να αξιοποιούνται οι δυναμικές της Δασικής Υπηρεσίας για έρευνα και τεχνολογία.
Δημιουργία αποθετηρίου ερευνών και καινοτόμων εργαλείων που σχετίζονται με πρακτικές εφαρμογές σε δασικά οικοσυστήματα
Αποτύπωση των αναγκών της Δασικής Υπηρεσίας και Υπηρεσιών που σχετίζονται με τα δασικά οικοσυστήματα και συγκέντρωση ερωτημάτων από τις περιφερειακές υπηρεσίες, σε ό,τι αφορά στην έρευνα και την καινοτομία και προτεραιοποίηση των αναγκών, για την προώθησή τους προς τους ερευνητικούς φορείς υπό τη μορφή πίνακα προτεραιοτήτων έρευνας και καινοτομίας
Αξιολόγηση, ανάδειξη και προώθηση όλων των ώριμων προς εφαρμογή αποτελεσμάτων και σύνδεση με μέσα χρηματοδότησης του ΥΠΕΝ και άλλων φορέων. Ιδιαίτερα σε μακροχρόνιες έρευνες, υποστήριξη στην οικονομική ενίσχυση αυτών των ερευνών, μετά από ανοικτές διαδικασίες αξιολόγησης,
Εφαρμογή επιτυχημένων καινοτομιών στη διαχείριση και καινοτόμων προϊόντων σε ευρύτερη κλίμακα (π.χ. γνώσεις που προέκυψαν από προγράμματα έρευνας και πιλοτικών εφαρμογών) στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
Αξιολόγηση και προώθηση/υποστήριξη προτάσεων για νέες ερευνητικές προσπάθειες ή μεταφορά γνώσης από ερευνητικούς και επιχειρηματικούς φορείς (π.χ. νέες τεχνολογίες, καινοτόμες εφαρμογές)
Καταγραφή των αναγκών της αγοράς και ενίσχυση/διευκόλυνση/υποστήριξη της συνεργασίας ιδιωτών που δραστηριοποιούνται σε τομείς σχετικούς με τα δασικά οικοσυστήματα με σχετικούς ερευνητικούς φορείς για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων
Εισήγηση θεματολογίας και συνεργασία φορέων έρευνας (π.χ. με ΓΓΕΤ, ΕΛΙΔΕΚ) στις προκηρύξεις προγραμμάτων χρηματοδότησης ώστε να συμπεριλαμβάνονται οι προτεραιότητες της ΕΣΔ. Επιπλέον, εξασφάλιση της υποστήριξης ερευνητικών φορέων (π.χ. επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συμμετοχή ως παρατηρητής, κλπ.) που συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκές ερευνητικές προτάσεις που άπτονται θεμάτων ενδιαφέροντος για τη χώρα μας.
Προώθηση της συνεργασίας περιφερειακών υπηρεσιών με τους εθνικούς και διεθνείς ερευνητικούς φορείς στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων και προγραμμάτων πιλοτικής εφαρμογής δράσεων προς μεταφορά τεχνογνωσίας δια ζώσης και αλληλεπίδρασης ως προς την υλοποίηση των αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών άλλων χωρών
Διαμεσολάβηση, μέσω θεσμοθετημένης διαδικασίας, μεταξύ ερευνητικών φορέων και περιφερειακών δασικών υπηρεσιών (περιλαμβανομένης της υποστήριξης για εξεύρεση πιστώσεων για την οργάνωση πιλοτικών προγραμμάτων), ώστε να βελτιωθούν οι χρηματοδότησεις έρευνας και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της στην πράξη.
Υποστήριξη εκδόσεων, σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, που θα συμβάλουν στην ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας και άλλες νέες γνώσεις των ιδιωτών και φορέων της πράξης.
3.2.2. ΓΣ 1, 2 και 3: Αμφίδρομη επικοινωνία της έρευνας και της καινοτομίας μεταξύ θεσμικών και μη φορέων.
Κρίνεται απαραίτητη η επικοινωνία μεταξύ φορέων και η επιμόρφωση για την καινοτομία στη διαχείριση, στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, και ενσωμάτωση των διεθνών πρακτικών και πολιτικών. Συγκεκριμένα:
Καθιέρωση συστηματικής εκπαίδευσης του προσωπικού της Δασικής Υπηρεσίας και Υπηρεσιών που σχετίζονται με τα δασικά οικοσυστήματα σε θέματα έρευνας και καινοτομίας καθώς και εργαζομένων στους Δασικούς Συνεταιρισμούς και στη Δασική Βιομηχανία.
Ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ της Δασικής Υπηρεσίας, των Υπηρεσιών που σχετίζονται με τα δασικά οικοσυστήματα, των εκπαιδευτικών δομών (που παρέχουν δασική εκπαίδευση) και των ερευνητικών οργανισμών της χώρας για τη συνεργασία με τις χώρες της Μεσογείου και των Βαλκανίων στους τομείς της δασικής εκπαίδευσης και έρευνας.
Απλοποίηση των διαδικασιών και άλλα μέτρα για τη διευκόλυνση και την ενίσχυση της συμμετοχής, μέσω συνεργασιών με ερευνητικούς φορείς, των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών σε προγράμματα εφαρμογής.
3.2.3. ΓΣ 1, 2 και 3: Καλύτερη αξιοποίηση των Πανεπιστημιακών Δασών και άλλων Δασών, με προτεραιότητα εκείνων του Δικτύου Natura 2000 για την ενίσχυση της καινοτομίας και της προσαρμογής καλών πρακτικών από άλλες χώρες ή τομείς.
Πανεπιστημιακά δάση καθώς και άλλα δάση και δασικές εκτάσεις μπορούν να αποτελέσουν τις βασικές μονάδες εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών ή πεδίο εφαρμογής καλών πρακτικών από άλλες χώρες ή τομείς. Συγκεκριμένα προτείνεται η ενημέρωση και επιμόρφωση στελεχών των αρμόδιων φορέων, Υπηρεσιών και Δασικών Συνεταιρισμών για την αποδοχή και εφαρμογή ερευνών, καινοτόμων εφαρμογών και δημιουργία καινοτόμων προϊόντων.

3.3. Δείκτες παρακολούθησης
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.3.1. Δημιουργία και λειτουργία Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Κατάρτισης: Δυνατότητα άμεσης υλοποίησης, 1η 5ετία: ΝΑΙ/ΟΧΙ
3.3.2. Συστηματική κατάρτιση του προσωπικού της Δασικής Υπηρεσίας σε θέματα έρευνας και καινοτομίας. Δείκτης 1=αριθμός επιμορφωτικών σεμιναρίων ΙΝΕΠ ή άλλων αναγνωρισμένων φορέων/αριθμός μετεχόντων/αριθμός συμμετεχόντων με σχετικά καθήκοντα(2η 5ετία) Επιτυχία: >=2 προγράμματα/5ετία, >=20 μετέχοντες, >=5 σε σχετική θέση. Δείκτης 2=αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων με κύριο ή βασικό αντικείμενο τη διεθνή δασική πολιτική και τους σχετικούς διεθνείς μηχανισμούς. Επιτυχία:>1/έτος με >=5 μτπχ φοιτητές.
3.3.3. Αριθμός φυλλαδίων (newsletters) , δελτίων τύπου και δημοσιεύσεων στα ΜΜΕ υλικού αναφορικά με την δασική έρευνα και την ενημέρωση υπηρεσιών, σχετικών φορέων και του ευρύτερου κοινού
3.3.4. Θεσμοθέτηση ανοιχτών αδειών και ευρεσιτεχνιών, αξιοποίηση προϊόντων καινοτομίας
3.3.5. Εκτάσεις εφαρμογής καινοτόμου διαχείρισης και αριθμός παραγωγής καινοτόμων προϊόντων
3.3.6. Αριθμός ερευνητών ανά φορέα
3.3.7. Αριθμός δημοσιεύσεων ανά φορέα και ανά θεματικό άξονα της ΕΣΔ
3.3.8. Αριθμός ερευνητικών έργων στα οποία συμβάλλουν οι περιφερειακές δασικές υπηρεσίες

 • Οριζόντιος Άξονας (ΟΑ) 1: Διακυβέρνηση Δασικού Τομέα
  i. Εφόσον η κατεύθυνση δράσης 1.2.5 αφορά στις προστατευόμενες περιοχές θα πρέπει να προστεθεί ότι η τελική στόχευση μεταξύ των άλλων θα είναι και η διατήρηση των προστατευτέων χαρακτηριστικών και συνολικά η ακεραιότητα της περιοχής. Ειδικά αν πρόκειται για περιοχή Natura 2000 αυτό είναι απαραίτητο κατά πάγια νομολογία του ΔΕΕ. Σε περιοχές Natura 2000 απαντώνται και σημαντικοί τύποι λιβαδικών και δασολιβαδικών οικοτόπων που υποβαθμίζονται και μετατρέπονται σε δασικούς, όπως αναφέρθηκε παραπάνω στις γενικές παρατηρήσεις, η διατήρηση των οποίων απαιτεί ειδικές κατάλληλες διαχειριστικές παρεμβάσεις. Συνεπώς, προτείνεται η ακόλουθη προσθήκη:

  1.2.5 ΓΣ 1, 2 , 3 και 4: «Διασύνδεση όλων των Σχεδίων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΠΠ) που σχετίζονται με τα δασικά οικοσυστήματα με τις δασοπονικές μελέτες, … και των παραγωγικών δυνατοτήτων του «και στόχο τη διατήρηση των χαρακτηριστικών της βιοποικιλότητας που προστατεύεται και συνολικά την ακεραιότητα της εκάστοτε περιοχής» στα πλαίσια της αρχής της αειφορίας και της προφύλαξης.»

  ii. Ο έλεγχος εφαρμογής και η επιβολή της νομοθεσίας αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα όλων των συστημάτων διακυβέρνησης. Από τον άξονα αυτό ωστόσο για τη διακυβέρνηση του δασικού τομέα απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στα σχήματα φύλαξης της υπαίθρου. Παρόλο που υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον κάθετο άξονα «Προστασία δασικών οικοσυστημάτων και βελτιστοποίηση οικοσυστημικών υπηρεσιών», κρίνουμε ότι η φύλαξη είναι οριζόντια ανάγκη και εντάσσεται στη διακυβέρνηση του δασικού τομέα. Συνεπώς προτείνεται η ακόλουθη προσθήκη νέας κατεύθυνσης

  Νέα κατεύθυνση: «Αποτελεσματική φύλαξη της υπαίθρου μέσω της οργάνωσης συστήματος φύλαξης της υπαίθρου για την επίβλεψη της εφαρμογής του νόμου και των αποφάσεων της διοίκησης. Η οργάνωση της φύλαξης μπορεί να γίνει από τη δασική υπηρεσία, η οποία θα συντονίζει επίσης όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς (δασοφυλακή/ αγροφυλακή, θηροφυλακή, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών) και θα συνεργάζεται (μικτά κλιμάκια) με άλλα Σώματα (ελληνική αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστικό σώμα).»

  iii. Στις κατευθύνσεις δράσεων στον άξονα αυτόν που αναφέρεται στη συμμετοχή των πολιτών θα ήταν χρήσιμο να προστεθεί μία κατεύθυνση δράσεων που να αφορούν ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών, ώστε να μπορούν με τη σωστή ενημέρωση και γνώση να συμμετέχουν στις σχετικές διαδικασίες και να αποτελέσουν μέρος της εφαρμογής της Στρατηγικής. Προτείνεται η εξής προσθήκη:

  Νέα κατεύθυνση: «Προώθηση της ευαισθητοποίησης, της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης των πολιτών για θέματα που αφορούν στην αξία, την προστασία, την αειφορική διαχείριση και την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων, την πρόληψη απειλών στα δασικά οικοσυστήματα (βλ. πυρκαγιές, αλλαγές χρήσης γης, λαθροϋλοτομία, λαθροθηρία, ξενικά είδη κοκ) και τον ρόλο των δασών στον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.»

  iv. Αναφορικά με τους δείκτες παρακολούθησης δεν είναι σαφές πώς θα μετρούνται οι δείκτες 1.3.5 και 1.3.6. Επίσης προτείνεται η προσθήκη των ακόλουθων δεικτών παρακολούθησης:
  – Ποσοστό αύξησης στελέχωσης ανά ειδικότητα των δασικών μονάδων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο
  – Αριθμός διυπουργικών και διατμηματικών αποφάσεων και συνεργασιών σε εθνικό επίπεδο
  – Στοιχεία χρηματοδότησης για την προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων
  – Αριθμός επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων των δασικών μονάδων

  Οριζόντιος Άξονας 3: Έρευνα – καινοτομία
  Προτείνεται η προσθήκη των ακόλουθων δεικτών παρακολούθησης:
  – Αριθμός κατευθύνσεων που διαμορφώθηκαν και διασυνδέθηκαν με τη δασική έρευνα
  – Στοιχεία χρηματοδότησης για την ενίσχυση της δασικής έρευνας για την εξυπηρέτηση των διαχειριστικών στόχων που τίθενται από την κεντρική δασική υπηρεσία

 • 9 Σεπτεμβρίου 2018, 19:50 | Π. Χασιλίδης

  Κατά την άποψη μου στους 3 οριζόντιους άξονες θα πρέπει να προστεθεί ακόμα ενας τουλάχιστον : Ανθρωπινο δυναμικό.
  Θα πρέπει να γίνει αναφορά στο ανθρώπινο δυναμικό που θα κληθεί να εφαρμσει την στρατηγική, χωρίς να περιοριζόμαστε στο δυναμικό της δασικής Υπηρεσίας και την κατάρτιση του μόνο διότι αυτό εξ ορισμού είναι ήδη (και θα πρέπει να είναι) μικρό μόνο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στα δασή και συμβάλει στην ανάπτυξη της Δασοπονίας.
  Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι οι υλοτόμοι.(γήρανση έλλειψη εκπαίδευσης,υποκατάσταση από ανασφάλιστη εργασία αλλοδαπών στερούμενων σχετικών εγγράφων κλπ). Οι πρόσφατεσ νομοθετικές πρωτοβουλίες είναι στην σωστή κατεύθυνση αλλά δεν επαρκούν: Θα πρέπει να γίνει ρητη αναφορά στην ανάγκη εκπαίδευσης και πιστοποίησης των υλοτομων με σύγχρονα πρότυπα (ίδρυση πρότυπης σχολής 2ετούς διάρκειας στα πρότυπα αντίστοιχων της ΕΕ) σε βάθος χρόνου η επιδότηση αυτών μέσω της παροχής εργασίας σε δημόσια δάση κατά προτεραιότητα. Αιτιολογία:3-5 νεκροί/έτος και δεκάδες τραυματιες, αδυναμία χρήσης-διάδοσης καινοτόμων εργαλείων και τεχνικών, αδυναμία εφαρμογής καλλιεργητικων τεχνικών-καταστροφή ξυλαποθεματος λόγω αγνοιας βασικών κανόνων καλλιέργειας, υποβάθμιση ποιότητας προιόντων λόγω αγνοιας βασικών κανόνων σχετικά με την ταξινομηση κλπ κλπ).
  Θα πρέπει να τεθούν και οι κατευθυντήριες γραμμές για την εργασία ιδιωτών στα δάση. Θέλουμε εκπαιδευμενους-πιστοποιημενους ιδιώτες δασολόγους-δασοπόνους που θα εκτελούν όλες τις δασοκομικές εργασίες.
  Επίσης θα πρεπει να γίνει αναφορά στις εκτιμήσεις για τον αριθμό των εργαζομένων-κατηγορίες (στόχοι) που θα πρέπει να απασχοληθούν στα Ελληνικά δάση.Πόσοσυς υλοτόμους χρειαζόμαστε-μπορουμε να απασχολήσουμε? όλους ? όποιους περαστικούς έχουν τρακτερ και αλυσοπρίονο? Αλήθεια χρειαζόμαστε πέντε (5) δασολογικές σχολές?

 • 9 Σεπτεμβρίου 2018, 18:23 | Π. Χασιλίδης

  3.2.1. ΓΣ 1, 2, 3: Δημιουργία και λειτουργία ανοικτής δομής για τη συλλογή και διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και κατάλληλη αξιοποίησή τους.

  Προτείνεται να αλλαξει σε: Δημιουργία Διεύθυνσης Ερευνας και εξέλιξης (R&D) στην Κεντρική Δασική υπηρεσία στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο λήψης απόφασης, και θεσμοθετημενο ποσοστό προυπολογισμού των δράσεων της επί του συνόλου που δεν πρέπει αν υπολείπεται του 10%. Η δομή αυτή σταδιακά θα πρέπει να απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος του πρωσωπικού και των πόρων της κεντρικής Υπηρεσίας προκειμένου να καταστεί δυνατή επίτευξη των στόχων της στρατηγικής δια μέσου της γενικευμένης εφαρμογής καινοτομίας.

  «Η δημιουργία Δομής (Στελεχωμένου Γραφείου –ή/ και Μηχανισμού) που θα συλλέγει, θα αξιοποιεί και θα πραγματοποιεί τη διασύνδεση της έρευνας με τη δημιουργία, την εφαρμογή και την προώθηση καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων.»
  Προτείνεται να αλλαξει σε: Η Διεύθυνση έρευνας και εξέλιξης θα συλλέγει, θα αξιοποιεί και θα πραγματοποιεί τη διασύνδεση της έρευνας με τη δημιουργία, την εφαρμογή και την προώθηση καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων.

  «Δημιουργία εθελοντικού επιστημονικού μητρώου στελεχών της Δασικής Υπηρεσίας, στο οποίο θα καταγράφονται τα στελέχη της Υπηρεσίας σε σχέση με τις εξειδικεύσεις τους (διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι, σεμινάρια εκπαίδευσης, ενασχόληση με εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα) ώστε να αξιοποιούνται οι δυναμικές της Δασικής Υπηρεσίας για έρευνα και τεχνολογία»

  Προτείνεται να αλλαξει σε: Δημιουργία επιστημονικού μητρώου στελεχών της Δασικής Υπηρεσίας, στο οποίο θα καταγράφονται τα στελέχη της Υπηρεσίας σε σχέση με τις εξειδικεύσεις τους (διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι, σεμινάρια εκπαίδευσης, ενασχόληση με εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα) ώστε να αξιοποιούνται οι δυναμικές της Δασικής Υπηρεσίας για έρευνα και τεχνολογία. Νομοθετική υποστήριξη του έργου της Δ/νσης Ερευνας και εξέλιξης (Δομής) ώστε να είναι δυνατή η αξιοποιηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κατ απόλυτη αιτιολογημένη επιλογή της, των στελεχών τόσο για ίδιες ανάγκες της (αποσπάσεις) όσο και για την υποστήριξη πιλοτικών προγραμμάτων εφαρμογων,περιφερειακό επίπεδο.

  στο 3.2.1 επίσης στα αντικείμενα της δομής:
  Προσθήκη: Πιλοτική εφαρμογή αποτελεσμάτων έρευνας στην πράξη σε συνεργασία με περιφερειακές υπηρεσίες ώστε να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα και η σκοπιμότητα τους.
  Προσθήκη: Προγραμματισμός, χρηματοδότηση, καθοδήγηση έλεγχος και τελικά επιβολή επιτυχών πιλοτικών εφαρμογών για γενικευμένη εφαρμογή σε εθνικό, ή περιφερειακό επίπεδο.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2018, 18:29 | Π. Χασιλίδης

  Σχόλιο:Είναι κοινή πεποίθηση στην πλειοψηφία των στελεχών της δασικής Υπηρεσίας σε οποιονδήποτε κλάδο και υπηρεσία και αν ανήκουν ότι εδώ και δεκαετίες στην χώρα μας δεν διεξαγεται έρευνα προσανατολισμένη στις αναγκες της Ελληνικης δασοπονίας , Η έρευνα που διεξάγεται καθοδηγήται σχεδόν αποκλειστικά από Ευρωπαικές και διεθνείς απαιτήσεις και χρηματοδότηση. Οι αντίστοιχες στρατηγικές και σχεδιασμοί (διεθνεις και ευρωπαικοί) καθορίζονται σε σημαντικό βαθμό από ανταγωνίστριες χώρες της ΕΕ ισχυρότερες οικονομικά και οργανωτικά με αποτέλεσμα στην διαμόρφωση τους να μην έχουν ληφθεί καθόλου υπόψη οι ανάγκες της Ελληνικής Δασοπονίας. Το γεγονός αυτό δημιούργησε διαχρονικά στασιμότητα και απώλεια ανταγωνιστικότητας της Δασοπονίας μας.
  Η αξιοποίηση κοινοτικων πόρων και κονδυλίων δεν πρέπει να γίνεται άκριτα διότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιηθουν εθνικοί πόροι που βρίσκονται σε ένδεια(υποδομές, ανθρωπινο κεφάλαιο) και επιπλέον σε πολλές περιπτώσεις και εθνική οικονομική συμμετοχή. Οι Ευρωπαικοί πόροι θα πρέπει να χρησιμοποιουνται μόνον όταν παράλληλα και αποδεδειγμένα συμβάλλουν στην επίτευξη εθνικών αναγκών. Όπως για παράδειγμα για την μεταφορά καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας από το εξωτερικό.
  Προτείνεται να αλλαξει σε: Ενίσχυση της δασικής έρευνας προς υποστήριξη των αναγκών της Ελληνικής Δασοπονίας.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2018, 18:01 | Π. Χασιλίδης

  Οριζόντιος Άξονας 3: Έρευνα – καινοτομία

  Σχόλιο: Δυστυχώς κατά την τελευταία 20 ετία η Ελληνική Δασοπονια έχει απωλέσει την ανταγωνιστικότητα της λόγω της αδυναμιας προσαρμογής της στις τεχνολογικές εξελίξεις. Τα επακόλουθα αποτελέσματα ήταν αφενός η ολοκληρωτική κατάρευση της ξυλοβιομηχανίας και η αδυναμία διάθεσης παραγομενων ξυλωδών προιόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (τεχνική ξυλεία) των Ελληνικών δασών. Η παραγωγή και διάθεση καυσοξυλων έχει πράγματι ενταθεί μετά την οικονομικη κρίση. Ωστόσο σημαντικό τμημα της ζήτησης καλύφθηκε από εισαγωγές, λόγω της αδυναμιας της Δασικής Υπηρεσίας να ανταποκριθεί εντείνοντας την αειφορική διαχείριση των δασων. Η πλήρης αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της ξυλοπονίας κατά τις εκτιμήσεις μας δεν είναι δυνατή στο προβλεπτο μέλλον, λόγω της απόστασης που μας χωρίζει ήδη από τις ανταγωνίστριες χώρες παραγωγής, των κυριότερων δασοπονικών μας ειδών. Ωστόσο μερική απόκατάσταση της ανταγωνιστικότητας είναι εφικτη υπό την προυπόθεση της εντονής και αποτελεσματικής εφαρμογής της καινοτομίας που θα πρέπει να αποτελέσει τον κυρίοτερο μοχλό εφαρμογής της στρατηγικής και ανάπτυξης της Ελληνικης δασοπονίας στα επόμενα 25 ετη. Αυτό όμως είναι αδύνατο να επιτευχθεί χωρίς τόσο τον πλήρη μετασχηματισμό της δασικής Υπηρεσίας, (με ανανέωση του προσωπικού της και άλλα μέτρα ώστε η εφαρμογή καινοτομίας να αποκτήσει κεντρικό ρόλο),όσο και την ανάπτυξη νέων ερευνητικών δομών με στόχο την έρευνα αλλά και την εφαρμογή στην Ελληνική δασική πράξη. Η ίδια η προσπάθεια μετασχηματισμού του παραγωγικού προτύπου πρός την κατεύθυνση της Μεσογειακής δασοπονίας αποτελεί μιά καινοτόμο προσέγγιση που είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί από τις υπάρχουσες παραγωγικές δομές.
  Δυστυχώς για όλους τους παραπάνω λόγους η εισαγωγή της καινοτομίας στο επίπεδο και με την ταχύτητα που απαιτείται είναι εφικτό να γίνει με επιθετικό-ενεργητικό τρόπο και όχι μόνον με ανοικτες εθελοντικές δομές.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2018, 18:54 | Π. Χασιλίδης

  2.3 Δείκτες παρακολούθησης
  Προσθήκη: Σύνταξη και θεσμοθέτηση οργανογράμματος ΕΠΑΔ-Εθνικό παρατηρητήριο δασών) εντός 3 ετίας(ΝΑΙ/ ΟΧΙ)
  Προσθήκη : 2.3.10 Απόκτηση ή πρόσβαση σε τηλεπισκοπικά δεδομένα – αντίστοιχα ή καλύτερα όδων χρησιμοποιηθηκαν για την κατάρτιση των δασικών χαρτών – σε Εθνική κλίμακα κατά το έτος 2020 και ανα πενταετία
  Προσθήκη : 2.3.11 Ποσοστό της έκτασης των δασικών χαρτών που ελεγχθηκαν σε κεντρικό επίπεδο για αλλαγές χρήσης γής μεταξύ των ετών 2007-2015-2020

 • 9 Σεπτεμβρίου 2018, 18:59 | Π. Χασιλίδης

  «2.1.3. Απογράφει όχι μόνον κλασσικές μεταβλητές αλλά και άλλες οι οποίες παρουσιάζουν εθνικό ενδιαφέρον ή σχετίζονται με ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας (π.χ. βιοποικιλότητα, απογραφές αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα LULUCF),»
  Προτείνεται να αλλαξει σε : Απογράφει όλες τις κλασσικές μεταβλητές στην μεγαλύτερη δυνατή κλίμακα (συστάδα) και επιπλέον και άλλες οι οποίες παρουσιάζουν εθνικό ενδιαφέρον ή σχετίζονται με ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας (π.χ. βιοποικιλότητα, απογραφές αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα LULUCF),
  «2.1.4. Συμβάλλει στη δημιουργία εθνικών, ενημερωμένων βάσεων δεδομένων ανοικτής πρόσβασης συμβατών με διεθνείς προδιαγραφές (π.χ. INSPIRE)»
  Προτείνεται να αλλαξει σε : Εχει την υποχρέωση δημιουργίας, συντήρησης και διαρκούς ενημέρωσης των απαραίτητων για τους σκοπους του εθνικών βάσεων δεδομένων ανοικτής πρόσβασης συμβατών με διεθνείς προδιαγραφές (π.χ. INSPIRE)
  Προσθήκη : 2.1.5 Εχει την ευθύνη παρακολούθησης σε κεντρικό-εθνικό επίπεδο στο διηνεκές όλων των αλλαγών χρήσεων γής σε δάση και δασικες εκτάσεις, σε σχέση με αυτές που αποτυπώθηκαν στους δασικούς χάρτες. Για τον σκοπό αυτό α) συνεργάζεται με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς β) Μεριμνά για την απόκτηση και αξιοποίηση για τον σκοπό αυτό των αντίστοιχων υποβάθρων τηλεπισκόπησης σε τακτή βάση ή την αξιοποίηση των αντίστοιχων άλλων υπηρεσιών και οργανισμών γ) Ενημέρωνει τις τοπικές δασικές Υπηρεσιες για την διεξαγωγή σχετικών ερευνών σε τοπικό επίπεδο και μέριμνα για τη καταχώρηση των αποτελεσμάτων των ερευνών τους σε σχετικές βάσεις δεδομένων που συντηρεί.
  Προσθήκη : 2.1.6 Εχει την ευθυνη χαρτογραφικής υποστήριξης όλης της Δασικής υπηρεσίας.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2018, 18:06 | Π. Χασιλίδης

  Οριζόντιος Άξονας 2: Απογραφή – Παρακολούθηση
  Σχόλιο: Η ανάγκη απογραφής-παρακολούθησης των δασών δεν περιορίζεται στην ΕΑΔ, ούτε σχετίζεται μόνο με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, αλλά πρώτα και κύρια με το Σύνταγμα και τους Νόμους της. Συνεπώς δεν είναι δυνατό να διενεργείται περιοδικά και ανάλογα με τις Διεθνείς συνθήκες και υποχρεώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να αποτελεί διαρκές πόνημα της Δασικής Υπηρεσιας. Για λόγους ομοιογένειας,αποτελεσματικότητας, (έλεγχοι,ακρίβεια, πληρότητα κλπ) κόστους (καλύτερης αξιοποίησης των πόρων) οι απογραφές των δασών θα πρεπει να έχουν ενιαία βάση-χαρακτηρα είτε πρόκειται να αξιοποιηθούν τελικά για την προστασία είτε για την διαχείριση των δασων είτε τελικά και για την ΕΑΔ και την εξυπηρέτηση διεθνών υποχρεώσεων.
  Φυσικά η τηλεπισκόπηση δεν μπορεί παρά να έχει κεντρικό ρόλο. Θα πρέπει όμως καταρχήν να αποσκοπεί στην εξυπηρετηση της υποχρέωσης της Δασικής Υπηρεσίας για την παρακολούθηση-προστασία-διαχείριση των δασών με στόχο την βελτιστοποίηση της διαχείρισης και την εφαρμογή των νόμων. Η εμπειρία των έργων των εθνικών αεροφωτογραφήσεων 2007 , 2015 μας δείχνει ακόμα ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί η υποχρεώση τακτικής επανάληψης τους (5ετία) υπό τον έλεγχο της Δασικής Υπηρεσίας, με μεθοδολογία και επιπεδο λεπτομέρειας που θα επιτρέπει σε κεντρικό επιπεδο τον αυτοματοποιημένο προσδιορισμό μικρο-αλλαγών χρήσης των δασών, και την περαιτέρω έρευνα σε τοπικό επίπεδο και εφαρμογή των νόμων. Το χρονικό διάστημα επανάληψης μπορεί να διαφοροποιειται αλλά θα πρέπει να εξαρτάται από το αντίστοιχο που προβλέπει η Εθνική νομοθεσία (ποινικό και διοικητικό δίκαιο για την άσκηση των απαράιτητων για την προστασια των δασών ένδικων μέσων.
  Είναι τελικά απαραίτητη η ύπαρξη μιάς κεντρικής δημόσιας δομής στα πρότυπα του ΕΠΑΔ (Εθνικό Παρατηρητήριο Δασών) που θα αναλάβει όλες αυτές της ευθύνες. Η εξυπηρέτηση των διεθνών υποχρεώσεων θα πρέπει να προκύπτει με την αντίστοιχη γενίκευση, προσαρμογή, προσθήκη δεδομενων όπου απαιτείται κλπ) αποτελεί επιμέρους (σημαντικό) στόχο και δεν μπορεί να αποτελεί σκοπό του οριζόντιου άξονα “Απογραφή παρακολούθηση-Δασών”

 • 9 Σεπτεμβρίου 2018, 18:55 | Π. Χασιλίδης

  Σχόλιο: Οποιεσδήποτε αλλαγές στις δομές της Δασικής Υπηρεσίας θα πρέπει να διασφαλίζουν την διατήρηση του αποκεντρωμένου χαρακτήρα της Δασικής Υπηρεσίας με τελικό στόχο την εξασφάλιση της φυσικής παρουσίας του προσωπικού της σε όλη την έκταση της χώρας όπου και όποτε απαιτείται (365ημ/24ώρες). Το συγκεριμένο στοιχείο διαφοροποιεί την Δασική Υπηρεσία από όλες τις άλλες Δημ. Υπηρεσίες. Προτείνεται να συμπεριληφθουν στους δείκτες :
  1.3.3.1 Αριθμός προσωπικου/ha ανα κατηγορία/ειδικότητα .
  1.3.3.2 Ελάχιστη και μέγιστη εκταση περιοχής ευθύνης όλων των επιμέρους υπηρεσιακών μονάδων
  1.3.3.3 Ελάχιστη και μέγιστη απόσταση έδρας Υπηρεσιακής μονάδας από τα διαχειριζόμενα δασικά συμπλέγματα και προστατευόμενες περιοχές