Άρθρο 07 – Μέσα υλοποίησης -Χρηματοδοτικοί πόροι για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής

1. Ενδεικτικές πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη του Δασικού Τομέα είναι οι παρακάτω:
1.1. Συλλογικές Αποφάσεις Έργων (ΣΑΕ) για τον Τομέα Δάση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και ειδικότερα οι ΣΑΕ 584 (ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ) και ΣΑΕ Ο84 (ΜΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)
1.2. Ειδικός Φορέας Ε.Φ. 31-130 «Υπηρεσίες Δασών» του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του ΥΠΕΝ
1.3. Ειδικός Φορέας Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΦΔ-ΠΤ)
1.4. Πιστώσεις για το περιβάλλον του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
1.5. Ανταποδοτικές πιστώσεις από τα εισπραττόμενα τέλη άσκησης αντιρρήσεων, δασικοί χάρτες, κοκ από το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» για πρόσληψη προσωπικού για την υποστήριξη του έργου της κατάρτισης, του ελέγχου, της θεώρησης και γενικά των εργασιών μέχρι την κύρωση των δασικών χαρτών
1.6. Τακτικός Προϋπολογισμός ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 073 (Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από τις οποίες εξυπηρετούνται οι Δασικές Υπηρεσίες
1.7. Συλλογικές Αποφάσεις Έργων των Περιφερειών (ΣΑΕΠ)
1.8. Πιστώσεις από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» σε Δήμους και σε Συνδέσμους ΟΤΑ, για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών
1.9. Η Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)
1.10. Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) {ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»2014-2020, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)
1.11. Λοιπά ενωσιακά προγράμματα/ συγχρηματοδοτούμενα από ενωσιακούς πόρους (ΣΑΕ 0842) (πχ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ LIFE, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG, HORIZON 2020)
1.12. Λοιπές χρηματοδοτήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη του Δασικού Τομέα

2. Τα δασικά μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης υλοποιούνται από την Κεντρική Δασική Υπηρεσία σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.
3. Η Κεντρική Δασική Υπηρεσία, καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές δασικές υπηρεσίες οφείλουν ετησίως να προϋπολογίζουν και να απολογούνται για δράσεις που εμπίπτουν στις διαδικασίες του άρθρου 10 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α’/30-5-1997) και το άρθρο 8 του Ν. 3208/03 (ΦΕΚ 303 Α’/24-12-03).

 • 15 Σεπτεμβρίου 2018, 03:30 | Ν.Α.Παπαντωνίου

  Το άρθρο 7 είναι το σημαντικότερο άρθρο της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση. Γιατί, καλά τα ευχολόγια και οι στρατηγικές αλλά χωρίς χρήμα δεν κινείται τίποτα.

  Ο γνωστές ΜΚΟ δεν βρήκαν τίποτα να σχολιάσουν σε αυτό το άρθρο. Διότι, βεβαίως, αυτές είναι ειδικές μόνο στο πως θα «διαχειρίζονται» τα κονδύλια που πληρώνουν άλλοι…

  Εδώ όμως είναι παρόντες οι κυνηγοί, οι οποίοι συνεισφέρουν εκατομύρια ευρώ στον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.

  Αρχικά, με το νόμο 86/1969, άρθρο 265, τα χρήματα των κυνηγών κατέληγαν στο Κεφάλαιο Θήρας και έπρεπε να «διατίθενται προς εκπλήρωσιν φιλοθηραματικών σκοπών και άσκησιν της θηραματικής πολιτικής, απαγορευμένης απολύτως της καθ’ οιονδήποτε τρόπον διαθέσεως των πόρων ταύτης δι’ ετέρους σκοπούς».

  Τα τελευταία χρόνια η Πολιτεία φρόντισε με διάφορα νομοθετήματα να καταργήσει σταδιακά το Κεφάλαιο Θήρας και να ρίξει τα χρήματα των κυνηγών στον μεγάλο και ανεξέλεγκτο κουβά του Πράσινου Ταμείου.

  Επειδή στη φύση πρέπει να υπάρχει και ανταποδοτικότητα, προτείνεται να προστεθεί ακόμα μια παράγραφος

  1.13 Τα πάσης φύσεως έσοδα από τη Θήρα, τα οποία θα διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για φιλοθηραματικούς σκοπούς βάσει προτάσεων των Κυνηγετικών Οργανώσεων.