Άρθρο 06

Το ανώτατο όριο προστίμου που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 32η του ν. 3468/2006 αναπροσαρμόζεται στο ποσό των 300.000 ευρώ (€).