Άρθρο 01 – Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις της παρ. 7 του άρθρου 32η του ν. 3468/2006 για μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 32ζ, 32η και 32θ καθώς και των κατ΄εξουσιοδότησή τους εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων και καθορίζονται τα όρια του προστίμου κάθε κατηγορίας ή και κάθε επί μέρους παράβασης εντός των ορίων που καθορίζονται στην ίδια παράγραφο.
Επίσης, καθορίζονται η διαδικασία επιβολής των προστίμων, τα κριτήρια επιμέτρησης τους, η διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσεων κατά της απόφασης επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Τέλος, αναπροσαρμόζεται το ανώτατο όριο προστίμου που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 32ζ του ν. 3468/2006, καθορίζεται η διαδικασία επιβολής των προστίμων, τα κριτήρια επιμέτρησής τους και η διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσεων κατά της απόφασης επιβολής τους.