Άρθρο 04 – Διαδικασία επιβολής προστίμων

1. Τα πρόστιμα του άρθρου 3 επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων, της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Τα πρόστιμα του άρθρου 3 εισπράττονται από τις ΔΟΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, στην αντίστοιχη κατηγορία εσόδου (ΚΑΕ 3516), υπέρ Πράσινου Ταμείου. Τα εισπραττόμενα ποσά αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο με εντολή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με την διαδικασία της υπ’αριθμ. 4503/23.11.2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Καταγραφή, συστηματοποίηση και ταξινόμηση των Πράσινων Πόρων, προγραμματικός και λογιστικός διαχωρισμός τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 εδαφ.β’ του Ν.3889/2010 “Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 182 Α΄)”» (ΦΕΚ B’ 3184).