Άρθρο 03 – Όρια και κριτήρια επιμέτρησης προστίμων

1. Τα όρια των προστίμων για τις κατηγορίες των παραβάσεων του άρθρου 2 ορίζονται ως εξής:
α) Για τις παραβάσεις της παρ. α επιβάλλονται τα εξής πρόστιμα:
i) πρόστιμο ύψους 10.000 € για έλλειψη πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας,
ii) πρόστιμο ύψους 1.000 € έως 10.000 € για κατοχή πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας, που δεν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 4, αντίστοιχα, της ΚΥΑ συστήματος αειφορίας.
β) Για τις παραβάσεις της παρ. β επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3.000 €.
γ) Για τις παραβάσεις της παρ. γ επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3.000 €.
δ) Για τις παραβάσεις της παρ. δ επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 5.000 €.
ε) Για τις παραβάσεις της παρ. ε επιβάλλεται πρόστιμο ως εξής:
i) πρόστιμο ύψους 10.000 € στην περίπτωση χορήγησης βεβαίωσης συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας από οικονομικό φορέα που δεν διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας,
ii) πρόστιμο ύψους 50.000 € στην περίπτωση υποβολής δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας από οικονομικό φορέα που δεν διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας.
στ) Για τις παραβάσεις της παρ. στ επιβάλλονται τα εξής πρόστιμα:
i) πρόστιμο ύψους 15.000 € για μη υποβολή δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 7 της ΚΥΑ συστήματος αειφορίας εντός της προβλεπόμενης από το ίδιο άρθρο προθεσμίας,
ii) πρόστιμο ύψους 5.000 € για υποβολή μη επαληθευμένης δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 7 της ΚΥΑ συστήματος αειφορίας με την επιφύλαξη ότι η μη επαλήθευση δεν οφείλεται στην παράβαση της παρ. α του άρθρου 2,
iii) πρόστιμο ύψους 5.000 € έως 10.000 € για υποβολή δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 7 της ΚΥΑ συστήματος αειφορίας που δεν πληροί τις λοιπές απαιτήσεις του ίδιου άρθρου.
2. Στην περίπτωση που στην παρ. 1 καθορίζεται εύρος προστίμου και στην περίπτωση υποτροπής κατ΄εξακολούθηση, ως κριτήρια επιμέτρησης του προστίμου καθορίζονται η βαρύτητα, η συχνότητα και οι συνέπειες της παράβασης ο βαθμός υπαιτιότητας καθώς και η τυχόν υποτροπή του παραβάτη.
Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής το χρηματικό πρόστιμο διπλασιάζεται.
Σε περίπτωση υποτροπής κατ΄ εξακολούθηση, το χρηματικό πρόστιμο πολλαπλασιάζεται μέχρι του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται στο άρθρο 6.

 • 13 Φεβρουαρίου 2019, 08:54 | ΑΡΗΣ ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ

  Το ύψος των προστίμων που προτείνεται είναι μη αναλογικό και αντιπροσωπευτικό των διαφόρων τύπων παράβασης. Έχοντας υπόψη το ανώτατο πρόστιμο των 50.000 € ή των 300.000 € πως αυτό συνδέεται με το μέγεθος της επιχείρησης που διέπραξε την όποια παράβαση, την οικονομική – τεχνική ζημιά που προκάλεσε στην εφοδιαστική αλυσίδα ή στους εθνικούς στόχους για την χρήση ανανεώσιμων πηγών στις μεταφορές η όποια παράβαση;
  Η αρχή της αναλογικότητας και κυρίως το γεγονός ότι τα πρόστιμα είθισται να επιβάλλονται κυρίως για την συμμόρφωση του παραβαίνοντα και όχι για την οικονομική και φυσική του εξόντωση (εκτός και αν η ηγεσία του Υπουργείου υπολογίζει τα πρόστιμα με βάση τα ετήσια λειτουργικά έξοδα του Πράσινου Ταμείου), επιβάλει τη μείωση του ύψους των προστίμων έχοντας πλέον ως βάση α) το μέγεθος της επιχείρησης και β) την αντικειμενική αποτίμηση της όποιας ζημίας δημιουργήθηκε από την παράβαση, ως εξής:
  1. Τα όρια των προστίμων για τις κατηγορίες των παραβάσεων του άρθρου 2 ορίζονται ως εξής:
  α) Για τις παραβάσεις της παρ. α επιβάλλονται τα εξής πρόστιμα:
  i) πρόστιμο ύψους 8.000 € για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (βάσει της Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής), προσαυξημένο κατά 15% για Μεσαίες Επιχειρήσεις και 25% για Μεγάλες Επιχειρήσεις, για έλλειψη πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ,
  ii) πρόστιμο ύψους 1.000 € για κατοχή πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας, που δεν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 4, αντίστοιχα, της ΚΥΑ συστήματος αειφορίας.
  β) Για τις παραβάσεις της παρ. β επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 €, για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, προσαυξημένο κατά 15% για Μεσαίες Επιχειρήσεις και 25% για Μεγάλες Επιχειρήσεις.
  γ) Για τις παραβάσεις της παρ. γ επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 € για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, προσαυξημένο κατά 15% για Μεσαίες Επιχειρήσεις και 25% για Μεγάλες Επιχειρήσεις.
  δ) Για τις παραβάσεις της παρ. δ επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 € για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, προσαυξημένο κατά 15% για Μεσαίες Επιχειρήσεις και 25% για Μεγάλες Επιχειρήσεις, εκτός και αν εκτός αν η τροποποίηση ή η ανανέωση του πιστοποιητικού είναι δημοσιευμένη στο διαδίκτυο ή άλλο δημόσιο χώρο.
  ε) Για τις παραβάσεις της παρ. ε επιβάλλεται πρόστιμο ως εξής:
  i) πρόστιμο ύψους 3.000 € για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, προσαυξημένο κατά 15% για Μεσαίες Επιχειρήσεις και 25% για Μεγάλες Επιχειρήσεις, στην περίπτωση χορήγησης βεβαίωσης συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας από οικονομικό φορέα που δεν διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας,
  ii) πρόστιμο ύψους 8.000 για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, προσαυξημένο κατά 15% για Μεσαίες Επιχειρήσεις και 25% για Μεγάλες Επιχειρήσεις, στην περίπτωση υποβολής δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας από οικονομικό φορέα που δεν διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας.
  στ) Για τις παραβάσεις της παρ. στ επιβάλλονται τα εξής πρόστιμα:
  i) πρόστιμο ύψους 8.000 € για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, προσαυξημένο κατά 15% για Μεσαίες Επιχειρήσεις και 25% για Μεγάλες Επιχειρήσεις, για μη υποβολή δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 7 της ΚΥΑ συστήματος αειφορίας εντός της προβλεπόμενης από το ίδιο άρθρο προθεσμίας,
  ii) πρόστιμο ύψους 5.000 € για υποβολή μη επαληθευμένης δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 7 της ΚΥΑ συστήματος αειφορίας με την επιφύλαξη ότι η μη επαλήθευση δεν οφείλεται στην παράβαση της παρ. α του άρθρου 2,
  iii) πρόστιμο ύψους 5.000 € έως 8.000 € (για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, προσαυξημένο κατά 15% για Μεσαίες Επιχειρήσεις και 25% για Μεγάλες Επιχειρήσεις, για υποβολή δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 7 της ΚΥΑ συστήματος αειφορίας που δεν πληροί τις λοιπές απαιτήσεις του ίδιου άρθρου.
  2. Στην περίπτωση που στην παρ. 1 καθορίζεται εύρος προστίμου και στην περίπτωση υποτροπής κατ΄εξακολούθηση, ως κριτήρια επιμέτρησης του προστίμου καθορίζονται η βαρύτητα, η συχνότητα και οι συνέπειες της παράβασης ο βαθμός υπαιτιότητας καθώς και η τυχόν υποτροπή του παραβάτη.
  Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής το χρηματικό πρόστιμο διπλασιάζεται.
  Σε περίπτωση υποτροπής κατ΄ εξακολούθηση, το χρηματικό πρόστιμο πολλαπλασιάζεται μέχρι του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται στο άρθρο

  ΑΡΗΣ ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ