Άρθρο 05 – Υποβολή και εξέταση ενστάσεων

1. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου του άρθρου 4 δύναται να υποβληθεί ένσταση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο.
2. Η εκτέλεση της απόφασης επιβολής προστίμου αναστέλλεται έως την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί τυχόν ένστασης και σε κάθε περίπτωση για διάστημα όχι μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης.
3. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφασίζει επί της ένστασης και τυχόν τροποποίησης ή ακύρωσης της απόφασης επιβολής προστίμου εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.