Άρθρο 23: Ισχύς

Το παρόν Διάταγμα ισχύει από την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.