Άρθρο 15: Αρχεία εκπαίδευσης / εξέτασης επικινδύνων υλικών

Η Αεροπορική Σχολή οφείλει να τηρεί αρχεία εκπαίδευσης / εξέτασης. Τα αρχεία εκπαίδευσης περιέχουν κατ’ ελάχιστον πληροφορίες, που αφορούν τον εκπαιδευτή, τον εξεταστή, τον εκπαιδευόμενο, και την παρασχεθείσα εκπαίδευση και την αντίστοιχη εξέταση (μάθημα, ημερομηνίες, ώρες, τόπος). Η μορφή των εκπαιδευτικών αρχείων, συμπεριλαμβανομένης της χορηγούμενης Βεβαίωσης εκπαίδευσης, η μορφή και το περιεχόμενο της οποίας θα πρέπει να είναι αποδεκτά από τη Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων, περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης. Τα αρχεία πρέπει να διατηρούνται, σε ασφαλές σημείο, για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, σύμφωνα με την Νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.