Άρθρο 11: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης επικινδύνων υλικών

1. Η Αεροπορική Σχολή υποχρεούται να διαθέτει Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης επικινδύνων υλικών, στο οποίο περιέχονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) Πίνακας Περιεχομένων του Εγχειριδίου Εκπαίδευσης και κατάσταση εν ισχύι σελίδων
β) Διαδικασία τροποποιήσεων για την αναπροσαρμογή των πληροφοριών και της γνωστοποίησής τους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
γ) Σαφής περιγραφή των καθηκόντων, που θα μπορεί να αναλάβει ο εκπαιδευόμενος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης
δ) Ελάχιστες απαιτήσεις, που θα πρέπει να πληρούν οι εκπαιδευόμενοι προκειμένου να γίνουν αποδεκτοί από πλευράς ηλικίας, γλώσσας, εκπαιδευτικών γνώσεων και κατάστασης υγείας
ε) Διδακτέα ύλη και μεθοδολογία της σειράς μαθημάτων
στ) Πρόγραμμα εκπαίδευσης και ιδιαίτερα:
• Καθημερινή και εβδομαδιαία διάρθρωση του προγράμματος εκπαίδευσης
• Διάρθρωση των μαθημάτων και των εκπαιδευτικών ωρών
• Μέγιστος ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος εκπαίδευσης
στ) Κάθε πληροφορία σχετικά με τα αρχεία εκπαίδευσης και ιδίως τους ακολουθούμενους κανόνες ασφαλείας των αρχείων και εγγράφων, τα παρουσιολόγια, τον χρόνο τήρησης των αρχείων, τους υπεύθυνους για τον έλεγχο των αρχείων, τον τρόπο και την συχνότητα των ελέγχων, την τυποποίηση των εγγραφών στα αρχεία εκπαίδευσης
ζ) Λεπτομερής αναφορά των πραγματοποιούμενων εξετάσεων και ελέγχων κατά τη διάρκεια και το πέρας της εκπαίδευσης, των ελαχίστων απαιτήσεων για την επιτυχία στις εξετάσεις και των διαδικασιών σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις
η) Περιγραφή των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και του ανθρώπινου δυναμικού και ιδίως πληροφορίες που αφορούν σε:
• Αίθουσες, χώρους ανάπαυλας των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων
• Αριθμό προσωπικού και εκπαιδευομένων που μπορούν να εξυπηρετήσουν
• Καταλληλότητα των χώρων από πλευράς αερισμού, φωτισμού, πυρασφάλειας και ηχομόνωσης
• Αναλογία εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων
• Κατάλογο εξοπλισμού, υλικού κατάρτισης, DVD’s, εκπαιδευτικών φυλλαδίων κ.λπ.
• Κατάλογο, ειδίκευση και προσόντα εκπαιδευτών και εξεταστών
• Ενδείξεις για την συνεχή διαθεσιμότητα και καταλληλότητα εξοπλισμού, εκπαιδευτών και εγκαταστάσεων
θ) Δείγματα εκπαιδευτικών εγγράφων και ιδίως δείγμα χορηγουμένων Βεβαιώσεων εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας έκδοσης και διατήρησής τους
ι) Τυποποιημένα έντυπα ελέγχου προόδου και ικανοτήτων των εκπαιδευομένων
2. Μετά την αποδοχή του από την Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων, το περιεχόμενο του Εγχειριδίου Εκπαίδευσης επικινδύνων υλικών καθίσταται δεσμευτικό για την Αεροπορική Σχολή. Για οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκπαίδευσης επικινδύνων υλικών από την Αεροπορική Σχολή, απαιτείται η προηγούμενη αποδοχή τους από την Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων, η οποία, πάντως, μετά την αρχική του αποδοχή, μπορεί, επίσης, να ζητά μονομερώς και αυτεπαγγέλτως την τροποποίησή του σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κρίνει τούτο απαραίτητο.