Άρθρο 10: Εγχειρίδιο διαδικασιών

Εγχειρίδιο διαδικασιών
1. Η Αεροπορική Σχολή υποχρεούται να διαθέτει Εγχειρίδιο διαδικασιών, στο οποίο περιέχονται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:
α) Πίνακας Περιεχομένων του Εγχειριδίου διαδικασιών και κατάσταση εν ισχύι σελίδων
β) Διαδικασία τροποποιήσεων για την αναπροσαρμογή των περιεχόμενων πληροφοριών και της γνωστοποίησής τους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
γ) Διοικητική δομή και οργάνωση της σχολής
δ) Αρμοδιότητες του απασχολούμενου προσωπικού
ε) Όλες τις γενικές πληροφορίες, που παρέχονται στους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια της κάθε σειράς μαθημάτων
Η Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων μπορεί, κατά την κρίση της, να ζητά να συμπεριληφθούν και άλλες πληροφορίες στο Εγχειρίδιο διαδικασιών.
2. Μετά την αποδοχή του από την Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων, το περιεχόμενο του Εγχειριδίου διαδικασιών καθίσταται δεσμευτικό για την Αεροπορική Σχολή. Για οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση του Εγχειριδίου διαδικασιών από την Αεροπορική Σχολή, απαιτείται η προηγούμενη αποδοχή τους από την Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων, η οποία, πάντως, μετά την αρχική του αποδοχή, μπορεί, επίσης, να ζητά μονομερώς και αυτεπαγγέλτως την τροποποίησή του σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κρίνει τούτο απαραίτητο.