Άρθρο 13: Εγχειρίδιο διασφάλισης ποιότητας

1. Η Αεροπορική Σχολή πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Στο σχετικό Εγχειρίδιο πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνονται η πολιτική ποιότητας, η περιγραφή του τρόπου οργάνωσης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων και οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η λειτουργία της Αεροπορικής Σχολής, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες, τα πρότυπα και την ισχύουσα Νομοθεσία.
2. Μετά την αποδοχή του από την Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων, το περιεχόμενο του Εγχειριδίου καθίσταται δεσμευτικό για την Αεροπορική Σχολή. Για οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση του Εγχειριδίου Διασφάλισης Ποιότητας από την Αεροπορική Σχολή απαιτείται η προηγούμενη αποδοχή τους από την Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων, η οποία, πάντως, μετά την αρχική του αποδοχή, μπορεί, επίσης, να ζητά μονομερώς και αυτεπαγγέλτως την τροποποίησή του σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κρίνει τούτο απαραίτητο.