Άρθρο 08: Διευθυντής συστήματος διασφάλισης ποιότητας

1. Η Αεροπορική Σχολή πρέπει να ορίζει ένα Διευθυντή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας. Υπό τους ίδιους όρους, που αφορούν στον ορισμό του Διευθυντή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας, η Αεροπορική Σχολή μπορεί να ορίζει και αναπληρωτή του. Ο Διευθυντής ή ο αναπληρωτής Διευθυντής του συστήματος διασφάλισης ποιότητας δεν μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Διευθυντή και τον αναπληρωτή Διευθυντή εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που ο Διευθυντής του συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατέχει και τη θέση του Γενικού Διευθυντή, οι έλεγχοι ποιότητας θα πρέπει να διενεργούνται από προσωπικό τρίτου αρμοδίως πιστοποιημένου Φορέα.
Ο Διευθυντής του συστήματος διασφάλισης ποιότητας πρέπει:
• να διαθέτει συναφή τριετή εμπειρία
• προηγούμενη εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ποιότητας και
• να μην έχει υποπέσει σε παραβάσεις του αεροπορικού δικαίου κατά την τελευταία τριετία και
• να είναι αποδεκτός από την Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων.
Για την αποδοχή του Διευθυντή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας, η Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων μπορεί να καλεί τον υποψήφιο και σε συνέντευξη.
2. Ο Διευθυντής του συστήματος διασφάλισης ποιότητας είναι υπεύθυνος για την διασφάλιση της λειτουργίας της Αεροπορικής Σχολής, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από την ΥΠΑ διαδικασίες, τα πρότυπα και την ισχύουσα Νομοθεσία, καθώς και για την ενημέρωση του Γενικού Διευθυντή της Αεροπορικής Σχολής, σχετικά με την ανάληψη των εκάστοτε τυχόν απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών. Ο Διευθυντής του συστήματος διασφάλισης ποιότητας οφείλει να ενημερώνει εγγράφως την Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων της ΥΠΑ, σε περίπτωση που, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, διαπιστώνει παραλείψεις, που αφορούν στην λειτουργία της Αεροπορικής Σχολής, για τις οποίες η Αεροπορική Σχολή δεν προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες.
3. Σε περίπτωση αποχώρησης του Διευθυντή διασφάλισης ποιότητας από την Αεροπορική Σχολή, τόσο ο αποχωρών υπάλληλος όσο και η Αεροπορική Σχολή υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως την Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες ενωρίτερα από την ημερομηνία αποχώρησής του. Εντός του διαστήματος αυτού και επί ποινή ανάκλησης της Άδειας λειτουργίας ή της Έγκρισης παροχής εκπαίδευσης, η Αεροπορική Σχολή οφείλει να ορίσει τον αντικαταστάτη του Διευθυντή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας.
4. Σε περίπτωση μη ορισμού νέου Διευθυντή συστήματος διασφάλισης ποιότητας εντός της κατά τα ανωτέρω προθεσμίας, η Αεροπορική Σχολή μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της, μόνον εφ’ όσον διαθέτει αναπληρωτή Διευθυντή συστήματος διασφάλισης ποιότητας, έως και τον ορισμό νέου Διευθυντή συστήματος διασφάλισης ποιότητας, αλλά, πάντως, όχι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός.