Άρθρο 02: Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

• Αερομεταφορέας: κάθε επιχείρηση αεροπορικών μεταφορών, που διαθέτει έγκυρο και εν ισχύι Πιστοποιητικό Αερομεταφορέα (AOC) και, Άδεια αεροπορικής εκμετάλλευσης
• Αεροπορική Σχολή: Οργανισμός, που έχει σκοπό την παροχή αεροπορικής εκπαίδευσης σε τρίτα πρόσωπα
• Άδεια λειτουργίας: Απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με την οποία χορηγείται η Άδεια λειτουργίας Αεροπορικής Σχολής
• Εκπαίδευση επικινδύνων υλικών: η αρχική και επαναληπτική εκπαίδευση σε θέματα αεροπορικής μεταφοράς επικινδύνων υλικών
• Έγκριση παροχής εκπαίδευσης: Απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με την οποία εγκρίνεται σε ήδη υφιστάμενη Αεροπορική Σχολή η παροχή εκπαίδευσης σε θέματα αεροπορικής μεταφοράς επικινδύνων υλικών
• Επικίνδυνα υλικά: Αντικείμενα ή ουσίες, που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο επικινδύνων εμπορευμάτων των Τεχνικών Οδηγιών του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ – ICAO) ή έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα, σύμφωνα με αυτές τις Οδηγίες, και που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον, καθώς και την υγεία, την ασφάλεια ή τα περιουσιακά στοιχεία ανθρώπων στον αέρα ή στο έδαφος
• Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Αεροπορίας (European Aviation Safety Agency – EASA)
• Διεθνής Ένωση Αερομεταφορέων: International Air Transport Association (IATA)
• Τεχνικές Οδηγίες: Η τελευταία ισχύουσα έκδοση των Τεχνικών Οδηγιών για την ασφαλή αεροπορική μεταφορά επικινδύνων υλικών, συμπεριλαμβανομένων του Παραρτήματος και οποιασδήποτε τροποίησης ή προσθήκης, εγκεκριμένης και δημοσιευμένης κατόπιν Απόφασης του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (έγγραφο ΔΟΠΑ 9284–AN/905)
• Φορέας παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που παρέχει σε τρίτους μία ή περισσότερες κατηγορίες υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης