Άρθρο 07: Διευθυντής εκπαίδευσης επικινδύνων υλικών

1. Η Αεροπορική Σχολή ορίζει Διευθυντή εκπαίδευσης επικινδύνων υλικών. Υπό τους ίδιους όρους, που αφορούν στον ορισμό του Διευθυντή εκπαίδευσης επικινδύνων υλικών, η Αεροπορική Σχολή μπορεί να ορίζει και αναπληρωτή του. Ο Διευθυντής και ο αναπληρωτής Διευθυντής εκπαίδευσης επικινδύνων υλικών δεν μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Διευθυντή ή τον αναπληρωτή Διευθυντή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας.
2. Ο Διευθυντής εκπαίδευσης επικινδύνων υλικών πρέπει να διαθέτει:
• διετή τουλάχιστον εμπειρία στην παροχή εκπαίδευσης σε προσωπικό Φορέων, που εμπλέκονται στην αεροπορική μεταφορά επικινδύνων υλικών
• επαρκή διοικητική εμπειρία,
• να μη έχει υποπέσει σε παραβάσεις του αεροπορικού δικαίου κατά την τελευταία τριετία
• να είναι αποδεκτός από την Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων
Για την αποδοχή του Δ/ντή εκπαίδευσης επικινδύνων υλικών, η Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων μπορεί να καλεί τον υποψήφιο και σε συνέντευξη.
3. Σε περίπτωση αποχώρησης του Διευθυντή εκπαίδευσης επικινδύνων υλικών από την Αεροπορική Σχολή, τόσο ο αποχωρών υπάλληλος όσο και η Αεροπορική Σχολή, υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως την Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες ενωρίτερα από την ημερομηνία αποχώρησής του. Εντός του διαστήματος αυτού και επί ποινή ανάκλησης της Άδειας λειτουργίας ή της Έγκρισης παροχής εκπαίδευσης, η Αεροπορική Σχολή οφείλει να ορίσει το νέο πρόσωπο, που θα ασκεί τα καθήκοντα του Διευθυντή εκπαίδευσης, το οποίο θα διαθέτει τα προσόντα της παραγράφου 2.
4. Σε περίπτωση μη ορισμού νέου Διευθυντή εκπαίδευσης επικινδύνων υλικών εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η Αεροπορική Σχολή μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της, μόνον εφ’ όσον διαθέτει αναπληρωτή Διευθυντή εκπαίδευσης, έως και τον ορισμό νέου Διευθυντή εκπαίδευσης, αλλά, πάντως, όχι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός.