Άρθρο 17: Χορήγηση Άδειας λειτουργίας

1. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών και εφόσον δεν υφίστανται ελλείψεις, και έπειτα από επιθεώρηση, που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του ενδιαφερόμενου, για να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους και η ακρίβεια των λοιπών στοιχείων του υποβληθέντος Φακέλου, συμπεριλαμβανομένων και των απασχολούμενων προσώπων, με Απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, χορηγείται Άδεια λειτουργίας, αρχικά για διάστημα ενός (1) έτους. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μπορεί, πριν από την χορήγηση της Άδειας λειτουργίας, να ζητά την πραγματοποίηση σειράς εικονικών μαθημάτων.
2. Μετά την παρέλευση του πρώτου έτους και εφ’ όσον η Αεροπορική Σχολή συνεχίζει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας, η Άδεια λειτουργίας ανανεώνεται για αόριστο χρονικό διάστημα.