Άρθρο 06: Γενικός Διευθυντής της Αεροπορικής Σχολής

  1.  Η Αεροπορική Σχολή πρέπει να ορίζει ένα  Γενικό Διευθυντή  ο οποίος θα είναι  και υπόλογος έναντι της ΥΠΑ. Ο Γεν. Δ/ντής  πρέπει:
  • να διαθέτει εκπαίδευση σε θέματα διοίκησης ή προηγούμενη επαρκή διοικητική εμπειρία    
  • να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3  παράγραφος 3
  •  να μη έχει υποπέσει σε παραβάσεις του αεροπορικού δικαίου κατά την τελευταία τριετία  
  •  να είναι αποδεκτός από την Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων

Για την αποδοχή του Γεν .Δ/ντή η Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων μπορεί να καλεί τον υποψήφιο και σε συνέντευξη.

2. Ο Γενικός Διευθυντής της Αεροπορικής Σχολής εξασφαλίζει την εν γένει ομαλή και ασφαλή λειτουργία της Αεροπορικής Σχολής, καθώς και ότι το εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό της γνωρίζει την Νομοθεσία και τις διαδικασίες, που έχουν σχέση με την εκτέλεση των αντιστοίχων καθηκόντων του και ότι συμμορφώνεται με αυτές .Επίσης, ο Γενικός Διευθυντής της Αεροπορικής Σχολής, είναι  υπεύθυνος για την ορθότητα των παρεχομένων Βεβαιώσεων εκπαίδευσης σύμφωνα  και με τις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος.