Άρθρο 09: Προσωπικό της Αεροπορικής Σχολής

1. Η διοικητική δομή της Αεροπορικής Σχολής πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται η επίβλεψη όλων των βαθμίδων του προσωπικού από πρόσωπα, που έχουν την απαραίτητη εμπειρία. Επίσης, η Αεροπορική Σχολή πρέπει να διαθέτει:
α) Ικανό αριθμό εκπαιδευτών/εξεταστών επικινδύνων υλικών πλήρους απασχόλησης, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής και ομαλή εκπαίδευση για όλους τους εκπαιδευόμενους, που παρακολουθούν κάθε σειρά μαθημάτων.
Οι εν λόγω εκπαιδευτές / εξεταστές επικινδύνων υλικών:
αα) πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον διετή επαγγελματική εμπειρία σε ειδικότητα συναφή με το αντικείμενο της εκπαίδευσης, που θα παρέχουν, και τουλάχιστον ένας θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον διετή εμπειρία στον τομέα αποδοχής φορτίου (cargo) επικινδύνων υλικών αεροπορικής εταιρείας ή Φορέα επίγειας εξυπηρέτησης, προκειμένου να δύναται να παρέχει εκπαίδευση στην κατηγορία έξι (6) του άρθρου 12 παράγραφος 4.
αβ) έχουν υποστεί εκπαίδευση επικινδύνων υλικών σε αντίστοιχη ή μεγαλύτερη κατηγορία με το αντικείμενο εκπαίδευσης που θα παρέχουν, από την Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ή να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα εκπαίδευσης εγκεκριμένο από την Ευρωπαική Υπηρεσία Ασφάλειας Αεροπορίας ( European Aviation Safety Agency – EASA ), IATA, ή τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO)
β) Κατά παρέκκλιση του εδαφίου α) και υπό τον όρο της προηγούμενης σύμφωνης γνώμης της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων, η Αεροπορική Σχολή δύναται πέραν των εκπαιδευτών / εξεταστών πλήρους απασχόλησης, και για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, να απασχολεί και εκπαιδευτές / εξεταστές μερικής απασχόλησης, υπό τους ίδιους όρους που αφορούν τους εκπαιδευτές / εξεταστές πλήρους απασχόλησης
γ) Επαρκές διοικητικό προσωπικό για την υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας της
δ) Επαρκές τεχνικό προσωπικό για τη σωστή συντήρηση των τεχνικών μέσων, που χρησιμοποιούνται κατά την εκπαίδευση
2. Η Αεροπορική Σχολή υποχρεούται να μεριμνά για την ετήσια επανεκπαίδευση και ενημέρωση του εκπαιδευτικού της προσωπικού, ως και του Διευθυντή εκπαίδευσης επί των εξελίξεων της σχετικής Νομοθεσίας και των θεμάτων, που σχετίζονται με το είδος της παρεχόμενης εκπαίδευσης
Οι εκπαιδευτές που παραδίδουν αρχική και επαναληπτική εκπαίδευση στα Επικίνδυνα Υλικά, σε περίπτωση που δεν πραγματοποιήσουν τις σχετικές εκπαιδεύσεις σε διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών, υποχρεούται να υποβληθούν σε επαναληπτική εκπαίδευση.
3. Σε περίπτωση πρόσληψης νέου εκπαιδευτικού προσωπικού πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως η Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους.