Άρθρο 19: Χορήγηση βεβαίωσης εκπαίδευσης επικινδύνων υλικών

1. Η Αεροπορική Σχολή υποχρεούται να χορηγεί σε κάθε πρόσωπο που ολοκλήρωσε επιτυχώς όλα τα μαθήματα της αρχικής ή επαναληπτικής εκπαίδευσης επικινδύνων υλικών, σχετική Βεβαίωση εκπαίδευσης. Στη Βεβαίωση εκπαίδευσης αναφέρονται και η σχετική αεροπορική Νομοθεσία, που ίσχυε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
2. Οι χορηγούμενες Βεβαιώσεις της παραγράφου 1 υπογράφονται από τον Γενικό Διευθυντή της Αεροπορικής Σχολής. Ο εκμεταλλευόμενος την Αεροπορική Σχολή υποχρεούται να αποστέλλει αντίγραφα των χορηγηθεισών Βεβαιώσεων στην Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων της ΥΠΑ.