Άρθρο 16: Γλώσσα μαθημάτων

Τα μαθήματα πρέπει να πραγματοποιούνται στην Ελληνική και/ή Αγγλική γλώσσα, ενώ για τις λοιπές λειτουργίες της σχολής πρέπει να χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα.