Άρθρο 04 : Υποβολή αιτήματος – απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Η Αίτηση για την χορήγηση της Άδειας λειτουργίας Αεροπορικής Σχολής ή Έγκρισης παροχής εκπαίδευσης υποβάλλεται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων, Τμήμα Πτητικής Λειτουργίας και συνοδεύεται από απόδειξη πληρωμής παραβόλου ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ που μπορεί να αναπροσαρμόζεται με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
2. Η Αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Αεροπορικής Σχολής. Η ΥΠΑ οφείλει να αποφανθεί επί της Αιτήσεως, εντός του χρονικού διαστήματος του προηγούμενου εδαφίου.
3. Μαζί με την Αίτηση, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, επίσης, και τα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 3, καθώς και των άρθρων του Κεφαλαίου Β’ του παρόντος διατάγματος.
4. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης της Αίτησης και των συνοδευτικών αυτής στοιχείων, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με νέα Αίτηση , που πληροί τις απαιτήσεις, Επί της νέας αίτησης η ΥΠΑ οφείλει να αποφανθεί εντός νέας προθεσμίας τριών (3) μηνών.