Άρθρο 03: Δικαιούχοι Άδειας λειτουργίας ή Έγκρισης παροχής εκπαίδευσης

1. Με την εξαίρεση των Αερομεταφορέων και των Φορέων Παροχής Επίγειας εξυπηρέτησης που διατηρούν το δικαίωμα να παρέχουν αρχική και επαναληπτική εκπαίδευση Επικινδύνων Υλικών στο προσωπικό, που απασχολούν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, η παροχή της ανωτέρω εκπαίδευσης σε εμπλεκόμενο προσωπικό, επιτρέπεται μόνον από Αεροπορική Σχολή, στην οποία έχει χορηγηθεί Άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος, καθώς, επίσης, και από ήδη λειτουργούσα Αεροπορική Σχολή, στην οποία χορηγήθηκε επί πλέον Έγκριση παροχής εκπαίδευσης, αεροπορικής μεταφοράς επικινδύνων υλικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος
2. Η Άδεια λειτουργίας χορηγείται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφ’ όσον αυτό έχει την εθνικότητα Κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), έχει νομίμως συσταθεί σε Κράτος ΕΟΧ και είναι νομίμως εγκατεστημένο στην Ελλάδα.
3. Η Άδεια λειτουργίας δεν χορηγείται σε πρόσωπο, που δεν είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερο, που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή ευρίσκεται υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, που εις βάρος του έχει κατατεθεί αντίστοιχη αίτηση, που δεν πληροί τις προϋποθέσεις, οι οποίες τίθενται, αφ’ ενός, στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α’ 26) και, αφ’ ετέρου, στα εδάφια δ΄ έως ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ Α΄ 164), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή που έχει υποπέσει σε σοβαρές παραβάσεις του αεροπορικού δικαίου κατά την τελευταία πενταετία
4. Προκειμένου να χορηγηθεί Άδεια λειτουργίας σε Ανώνυμη Εταιρεία, οι προϋποθέσεις της ως άνω παραγράφου πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο καθενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου και τυχόν εντεταλμένων ή Διευθυνόντων Συμβούλων της
5. Προκειμένου να χορηγηθεί Άδεια λειτουργίας σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη εταιρεία, οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο καθενός από τους εταίρους, τους διαχειριστές και τους εκπροσώπους της. Προκειμένου περί Συνεταιρισμών ή Σωματείων, οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο καθενός από τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου τους
6. Οι Διευθυντές και τα στελέχη της Αεροπορικής Σχολής, που έχουν άμεση σχέση με την παροχή εκπαίδευσης οφείλουν, εάν είναι αλλοδαποί, να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα.