Άρθρο 12: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα – διδακτέα ύλη επικινδύνων υλικών

1. Το Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης επικινδύνων υλικών περιέχει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την παρακολούθηση της εκπαίδευσης και συμπεριλαμβάνει τα πρότυπα και τους στόχους κάθε εκπαιδευτικής ενότητας, που πρέπει να ολοκληρώσουν οι εκπαιδευόμενοι.

2. Οι ελάχιστες ώρες εκπαίδευσης, καθώς και οι θεματικές ενότητες εκπαίδευσης, ανά κατηγορία απασχόλησης των εκπαιδευομένων, που απασχολούνται σε Αερομεταφορείς ή σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό Αερομεταφορέων, οι οποίοι δεν διαθέτουν έγκριση μεταφοράς επικινδύνων υλικών, καθορίζονται στον Πίνακα 1:

Πίνακας 1

 

 

Επιχειρησιακές λειτουργίες

Θεματικές ενότητες

7

8

9

10

11

Γενική φιλοσοφία

x

x

x

x

x

Περιορισμοί στην αερομεταφορά των επικινδύνων υλικών

x

x

x

x

x

Επιγραφές και σημάνσεις επί των συσκευασιών

x

x

x

x

x

Έγγραφα που εκδίδει ο αποστολέας για την μεταφορά των επικινδύνων υλικών

x

 

 

 

 

Αναγνώριση των αδήλωτων επικινδύνων υλικών

x

x

x

x

x

Επικίνδυνα υλικά στις αποσκευές των επιβατών και των μελών του πληρώματος

x

x

x

x

x

Διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης.

x

x

x

x

x

Ελάχιστες ώρες εκπαίδευσης ανά κατηγορία απασχόλησης

6

6

6

6

6

 

3. Οι ελάχιστες ώρες εκπαίδευσης, καθώς και οι απαιτούμενες θεματικές ενότητες εκπαίδευσης, ανά κατηγορία απασχόλησης των εκπαιδευομένων, που απασχολούνται σε Αερομεταφορείς ή σε πρόσωπα, που ενεργούν για λογαριασμό Αερομεταφορέων, οι οποίοι διαθέτουν έγκριση μεταφοράς επικινδύνων υλικών, ή σε Φορείς επίγειας εξυπηρέτησης ή Φορείς, που συσκευάζουν και/ή σημαίνουν και/ή προωθούν φορτία, που περιέχουν επικίνδυνα υλικά, καθορίζονται στον Πίνακα 2:

                                                                                    Πίνακας 2

 

Αποστολείς και

συσκευαστές

Διαχειριστές φορτίου

Επιχειρησιακές λειτουργίες –

Φορείς επίγειας εξυπηρέτησης

Ασφάλεια κατά

εκνόμων

ενεργειών

Θεματικές ενότητες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Γενική φιλοσοφία

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Περιορισμοί στην αερομεταφορά των επικινδύνων υλικών

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Γενικές απαιτήσεις για φορτωτές/αποστολείς

x

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Κατάταξη των επικινδύνων υλικών

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

Κατάλογος των επικινδύνων υλικών

x

x

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

Γενικές απαιτήσεις συσκευασίας και οδηγίες συσκευασίας

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Επιγραφές και σημάνσεις επί των συσκευασιών

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Έγγραφα που εκδίδει ο αποστολέας για την μεταφορά των επικινδύνων υλικών

x

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

Παραλαβή των επικινδύνων υλικών περιλαμβανομένης και στις χρήσης του εντύπου αποδοχής

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Αναγνώριση των αδήλωτων επικινδύνων υλικών

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Διαδικασίες αποθήκευσης και φόρτωσης

 

 

 

 

x

x

 

x

 

x

 

 

Παροχή πληροφοριών στον κυβερνήτη του αεροσκάφους

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

 

Επικίνδυνα υλικά στις αποσκευές των επιβατών και των μελών του πληρώματος

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ελάχιστες ώρες εκπαίδευσης ανά κατηγορία απασχόλησης

36

30

36

6

6

48

6

6

6

12

6

6

 

  4. Οι κατηγορίες απασχόλησης προσωπικού είναι οι κατωτέρω δώδεκα (12):

        1.     Αποστολείς φορτίων και πρόσωπα, που λειτουργούν για λογαριασμό τους

        2.     Συσκευαστές φορτίων

         3.     Προσωπικό προώθησης φορτίου εμπλεκόμενο στη διακίνηση (processing) επικινδύνων υλικών

         4.     Προσωπικό προώθησης φορτίου εμπλεκόμενο στη διακίνηση, συσκευασία και αποθήκευση φορτίου, ταχυδρομείου ή αποθεμάτων άλλων από επικίνδυνα υλικά

         5.     Προσωπικό προώθησης φορτίου εμπλεκόμενο στη διαχείριση, αποθήκευση και φόρτωση φορτίου, ταχυδρομείου ή αποθεμάτων

         6.     Προσωπικό Αερομεταφορέων και Φορέων επίγειας εξυπηρέτησης, το οποίο αποδέχεται επικίνδυνα υλικά

         7.     Προσωπικό Αερομεταφορέων και φορέων επίγειας εξυπηρέτησης, το οποίο αποδέχεται φορτίο, ταχυδρομείο ή αποθέματα  (εκτός από επικίνδυνα υλικά)

         8.     Προσωπικό Αερομεταφορέων και Φορέων επίγειας εξυπηρέτησης υπεύθυνο για την διαχείριση, αποθήκευση και φόρτωση φορτίου, ταχυδρομείου ή αποθεμάτων (storage) και αποσκευών

          9.     Προσωπικό εξυπηρέτησης επιβατών

         10.   Μέλη πληρώματος πτήσης και σχεδιαστές φόρτωσης (load planners)

          11.   Μέλη πληρώματος (εκτός των μελών πληρώματος πτήσης)

           12.   Προσωπικό ασφάλειας (security), που ασχολείται με τον έλεγχο επιβατών και των αποσκευών τους και φορτίου, ταχυδρομείου και αποθεμάτων (storage)

5. Η παρεχόμενη εκπαίδευση στο προσωπικό της κατηγορίας 12 της παραγράφου 4 δεν θίγει τις διατάξεις Nόμου, που αφορούν στην εκπαίδευση ασφάλειας κατά εκνόμων ενεργειών (aviation security) και την παρεχόμενη από την Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) εκπαίδευση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Εθνικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Αεροπορικής Ασφαλείας.

6. Η Αεροπορική Σχολή πρέπει να παρέχει σε κάθε νέο εκπαιδευόμενο, Εγχειρίδιο με τα θέματα της εκπαίδευσης.